23 Μαΐου 2024

IKA: Ασφαλιστικός Οδηγός του Εργοδότη

IKA: Ασφαλιστικός Οδηγός του Εργοδότη

IKA: Ασφαλιστικός Οδηγός του Εργοδότη. Το ΙΚΑ προκειμένου να ενημερώσει σωστά τους εργοδότες, παρουσίασε τον «Ασφαλιστικό Οδηγό του Εργοδότη», που καταπιάνεται με όλα τα θέματα ενδιαφέροντός του.ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2014

Τα περιεχόμενα του Οδηγού, ενδεικτικά της ύλης του, είναι τα ακόλουθα (στο κάτω μέρος του άρθρου, θα βρείτε ολόκληρο τον Οδηγό):

 • ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ /ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
 • ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
 • α) Υποχρέωση απογραφής του εργοδότη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  για Φυσικά πρόσωπα και Μη Φυσικά πρόσωπα (Ο.Ε.-Ε.Ε.- Ε.Π.Ε.- Α.Ε.- ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ), αυτοκίνητα (ταξί, φορτηγά, λεωφορεία) και διαχείριση πολυκατοικίας.
 • β) Υποχρέωση υποβολής και τήρησης Εντύπων Ε3 και Ε4

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υπουργική Απόφαση 5072/6 (ΦΕΚ 449/τ. Β΄/25-2-2013), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. Υ.Α. 28153/126
(ΦΕΚ 2163/ τ. Β΄/30-8-2013), 29502/85 (ΦΕΚ 2390/τ. Β΄/8-9-2014), 49327/10702 (ΦΕΚ 3456/τ. Β’/23-12-2014) και 7896/2344 (ΦΕΚ 297/τ. Β’/27-2-2015), κάθε εργοδότης, συμπεριλαμβανομένων και των αναφερομένων στο «Μητρώο Δημοσίων Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που απασχολεί εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά τα έντυπα Σ.ΕΠ.Ε. – Ο.Α.Ε.Δ. στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» στις προθεσμίες που αναφέρονται ρητά στις προαναφερόμενες Υπουργικές Αποφάσεις.

Ειδικά, το Έντυπο Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Πρόσληψης), υποβάλλεται ηλεκτρονικά το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο.
Ο Ετήσιος Πίνακας Προσωπκού (Έντυπο Ε4) υποβάλλεται ηλεκτρονικά μια φορά το χρόνο και κατά το χρονικό διάστημα από 1 Οκτωβρίου έως 21 Οκτωβρίου εκάστου
έτους.

Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται για κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού κατόπιν εκτίμησης των περιστάσεων.
Αρμόδια ελεγκτικά όργανα για την διαπίστωση των ανωτέρω υποχρεώσεων, πέραν των αρμοδίων Υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε., ορίζονται οι ελεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και οι
αρμόδιοι υπάλληλοι των Υποκαταστημάτων, οι οποίοι δύναται να επιβάλλουν τις τυχόν διοικητικές κυρώσεις.

 • γ) Κατάργηση του Ε.Β.Κ.Ν.Π. – Χρόνος Διατήρησής του 
 • δ) Υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη 
 • ε) Υποχρέωση υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) 
 • στ) Χορήγηση εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών (απόδειξη πληρωμής)
 • ζ) Αναγγελία αποχώρησης μισθωτών στον Ο.Α.Ε.Δ
 • η) Απογραφή ασφαλισμένων

Στους εργοδότες που απασχόλησαν εργαζόμενους, οι οποίοι δεν διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.), διότι δεν έχουν απογραφεί στο Μητρώο Ασφαλισμένων, παρέχεται η δυνατότητα τους απογράψουν απευθείας οι ίδιοι (Γεν.Έγγραφα:Α02/1102/5/2014 & Α02/1102/72/2014).
Προϋπόθεση αποτελεί η υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» των εντύπων με τα στοιχεία που αφορούν την έναρξη και λήξη της εργασιακής σχέσης των συγκεκριμένων εργαζομένων, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία (Υ.Α. 5072/6/25.2.2013 – ΦΕΚ 449/Β΄/2013, όπως ισχύει).
Η διαδικασία έχει ως εξής:
Ο εργοδότης ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο προσέρχεται στην υπηρεσία Μητρώου οποιουδήποτε Υποκαταστήματος του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., καταθέτοντας το έντυπο «Αίτηση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου από Εργοδότη» συμπληρωμένο με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες για τους έλληνες πολίτες και λατινικούς για τους αλλοδαπούς, το οποίο επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης (άρθρο 8 παρ. 4 του ν.1599/1986), συνοδευόμενο με τα εξής δικαιολογητικά (σωρευτικά):
● αντίγραφο του εντύπου «Αναγγελία Πρόσληψης» (Ε3), που υποβλήθηκε για τον εργαζόμενο στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»,
● αντίγραφο του εντύπου «Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης Μισθωτού» (Ε5) ή «Καταγγελία σύμβασης εργασίας» (Ε6), που ακολούθως υποβλήθηκε για τον ίδιο εργαζόμενο στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Παρατήρηση:
Όλα τα παραπάνω έντυπα θα γίνονται δεκτά μόνο εφόσον είναι ευκρινή και φέρουν τον αριθμό πρωτοκόλλου που τους αποδίδεται από το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», καθώς
και την ημερομηνία υποβολής τους (ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία αποτυπώνονται στη πρώτη σελίδα κάθε εντύπου, αμέσως μετά την ηλεκτρονική
υποβολή του).

● αντίγραφο οποιουδήποτε επισήμου έγγραφου (π.χ. διαβατήριο, άδεια διαμονής), στο οποίο αναγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες τα ατομικά στοιχεία του εργαζόμενου (μόνο για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους).

Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής ο Αριθμός Μητρώου του ασφαλισμένου γνωστοποιείται στον εργοδότη με την επίδοση σχετικής βεβαίωσης .

 • θ) Παρακράτηση και Πληρωμή Ασφαλιστικών Εισφορών
 • Αμειβόμενοι με κυμαινόμενες αποδοχές 
 • Επιδότηση εργατικής εισφοράς 
 • ι) Παράδοση των Αποσπασμάτων Ατομικών Λογαριασμών Ασφάλισης. 
 • κ) Τήρηση αντιγράφου της Α.Π.Δ. 
 • κα) Εφαρμογή συστήματος on line χορήγησης βεβαιώσεων 
 • κβ) Αποπληρωμή από τον Ο.Α.Ε.Δ. στους εργοδότες Προγραμμάτων Επαγγελματικής
 • Κατάρτισης εργαζομένων (Λ.Α.Ε.Κ. – 0,45%)
 • ΕΡΓΟΣΗΜΟ 
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ – ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ 
 • ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: 
 • ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 • Γενικές Αρχές
 • Υπόχρεος Εργοδότης 
 • Απογραφή έργου στο Μητρώο Εργοδοτών 
 • Δήλωση μεταβολής στοιχείων Οικοδομοτεχνικού Έργου
 • Υποβολή ΑΠΔ
 • Καταβολή εισφορών 
 • Τρόπος υπολογισμού εισφορών 
 • Λοιπές υποχρεώσεις
 • ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 
 • α) Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε) 
 • β) Πράξη Επιβολής Πρόσθετου Τέλους (Π.Ε.Π.Τ)
 • γ) Πράξη Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε) 
 • δ) Πράξη Επιβολής Προστίμου (Π.Ε.Π.) 
 • ε) Πράξη Επιβολής Αυτοτελούς Προστίμου (Π.Ε.Α.Π.)
 • στ) Ποινική Δίωξη 
 • ζ) Αστικές και προσωπικές συνέπειες 
 • η) Διευκολύνσεις εφάπαξ εξόφλησης ή τμηματικής καταβολής των οφειλών 
 • Εντασσόμενα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμεία Κύριας Ασφάλισης και Αυτοτελείς Κλάδοι
 • ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

Διαβάστε ολόκληρο τον Οδηγό, εδώ.

>>>•<<<

Ίσως σας ενδιαφέρουν τα ακόλουθα άρθρα:

Ψάχνετε για εργασία; … Αγγελίες – πάντα πρόσφατα ενημερωμένες

• Αὐξημένη ἀνταγωνιστικότητα; … Εὐεπιχειρεῖν !

Διαφημιστείτε στο TaxCoach.gr. Επικοινωνήστε μαζί μας, στο info@taxcoach.gr, για να ακούσετε την πρότασή μας.

✎ Εισαγωγή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στο Δημόσιο
✎ Παρέμβαση του ΟΕΕ για την παράταση υποβολής Οικονομικών Καταστάσεων …
✎ Περί εκκρεμών Οικογενειακών Επιδομάτων από τον ΟΓΑ
✎ Οδηγός για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων

Άλλες ενδιαφέρουσες Ειδήσεις

Related posts