15 Ιουλίου 2024

IKA: Κοινοποίηση ερμηνευτικής εγκύκλιου ΓΛΚ περί παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β του ν. 4354/15

IKA: Κοινοποίηση ερμηνευτικής εγκύκλιου ΓΛΚ περί παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β του ν. 4354/15

Το ΙΚΑ δημοσίευσε το με Αριθ. Πρωτ. M07 181 και ημερομηνία 1-7-16 Εξαιρετικά Επείγον γενικό έγγραφό του, με Θέμα:

«Κοινοποίηση ερμηνευτικής εγκύκλιου ΓΛΚ περί παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β του ν. 4354/15»

Το έγγραφο αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση ερμηνευτικής εγκυκλίου Γ.Λ.Κ. περί παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του Ν.4354/2015»

ΣΧΕΤ. : Η υπ’ αριθμ. 3/2016 εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Σας κοινοποιούμε την αρ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 ερμηνευτική εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α’), με την οποία ανακαλείται η προγενέστερη με αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιός του επί του ιδίου θέματος.

Επισημαίνονται τα κυριότερα σημεία της ως άνω εγκυκλίου:

  • Με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 αποσυνδέεται το βαθμολογικό από το μισθολογικό καθεστώς του υπαλλήλου. Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 προβλέπεται ότι το προσωπικό εξελίσσεται, ανεξάρτητα από το βαθμό που κάθε φορά κατέχει, στα μισθολογικά κλιμάκια όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 9. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 ορίζεται ότι οι υπάλληλοι που ανήκουν στην ίδια κατηγορία και έχουν το ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο δικαιούνται το βασικό μισθό που αντιστοιχεί σ’ αυτό, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο ανήκει η θέση τους.

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 ορίζεται ότι οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δύο (2) μισθολογικά κλιμάκια (4 χρόνια) στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά έξι (6) μισθολογικά κλιμάκια (12 χρόνια). Η κατάταξη στα προωθημένα Μ.Κ. πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση ή την περιγραφή της θέσης εργασίας από τον οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το υπηρεσιακό συμβούλιο (αρμόδιο για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του υπαλλήλου σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα) ή το αρμόδιο προς διορισμό όργανο στην περίπτωση απουσίας υπηρεσιακού συμβουλίου. Επί της απόφασης αυτής δύναται να ασκηθεί ένσταση η οποία εξετάζεται από ειδική επιτροπή του Α.Σ.Ε.Π., η οποία συστήνεται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης εξελίσσονται στα Μ.Κ. της κατηγορίας που ανήκουν με εισαγωγικό το Μ.Κ. 6 (10 χρόνια). Στην περίπτωση που αποφοίτησαν με άριστα αναγνωρίζεται ένα επιπλέον έτος για τη μισθολογική τους εξέλιξη. Ο χρόνος φοίτησης στη Σχολή υπολογίζεται στο σύνολο της πραγματικής υπηρεσίας του υπαλλήλου για την κατάταξη στο αντίστοιχο μισθολογικό κλιμάκιο.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των προαναφερόμενων τίτλων, οι υπάλληλοι εξελίσσονται στα Μ.Κ. που προβλέπονται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.

Στην ερμηνευτική εγκύκλιο επί του άρθρου 26 αναφέρεται ότι στην περίπτωση νέων διορισμών, κατά τη διετία 2016-2017, η μισθολογική προώθηση κατά 2 Μ.Κ. στους κατόχους μεταπτυχιακών ή κατά 6 Μ.Κ. στους κατόχους διδακτορικού πραγματοποιείται με την αρχική τους κατάταξη, εφόσον ο συγκεκριμένος τίτλος αποτελούσε απαραίτητο προσόν για το διορισμό του υπαλλήλου. Στην περίπτωση που, στο ίδιο χρονικό διάστημα, κατατίθενται από υπαλλήλους που διορίζονται από 1-1-2016 και εφεξής, προς αναγνώριση μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (μεταπτυχιακό ή διδακτορικό), τους οποίους κατείχαν κατά την ημερομηνία διορισμού τους, η προωθημένη μισθολογική εξέλιξη και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής πραγματοποιείται από την ημερομηνία αίτησης του υπαλλήλου. Στην περίπτωση που, για τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους, εκκρεμούν από το έτος 2015 αιτήσεις αναγνώρισης συνάφειας για μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, χωρίς ακόμη να έχουν κριθεί από τα αρμόδια προς τούτο όργανα, τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου νόμου (1-1-2016) εφόσον φυσικά μεσολαβήσει η απαιτούμενη αναγνώριση της συνάφειας από το αρμόδιο προς τούτο όργανο.

Αντιθέτως, στην περίπτωση που υποβληθούν αιτήσεις για αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από 1-1-2016 και εφεξής, η προωθημένη μισθολογική κατάταξη και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από 1-1-2018.

  • Με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 προβλέπεται η μισθολογική κατάταξη των δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του σχετικού νόμου (η αριθμ. 2/17132/0022/28-2-2012 Κ.Υ.Α., ΦΕΚ 498 Β΄ καταργείται από 1-1-2016). Οι ως άνω δικηγόροι κατατάσσονται ως εξής:

α. οι δικηγόροι στο Πρωτοδικείο στο Μ.Κ. 3 της Π.Ε. κατηγορίας (1.210 €),

β. οι δικηγόροι στο Εφετείο στο Μ.Κ. 10 της Π.Ε. κατηγορίας (1.623 €) και

γ. οι δικηγόροι στον Άρειο Πάγο στο Μ.Κ. 15 της Π.Ε. κατηγορίας (1.918 €).

Για τους ανωτέρω δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 περί μισθολογικής εξέλιξης. Επιπρόσθετα, στους εν λόγω δικηγόρους χορηγούνται η οικογενειακή παροχή, το επίδομα θέσης ευθύνης, το επίδομα απομακρυσμένων – παραμεθορίων περιοχών, καθώς και τυχόν προσωπική διαφορά, εφόσον τηρούνται οι οριζόμενες από τα σχετικά άρθρα του νόμου προϋποθέσεις.

Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 ορίζεται η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται για την εξέλιξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26, κατά την πρώτη εφαρμογή του νέου νόμου, η μισθολογική κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα, το χρόνο υπηρεσίας στο φορέα που υπηρετούν, καθώς και το χρόνο υπηρεσίας που έχει αναγνωριστεί από το φορέα αυτό μέχρι και στις 31-12-2015. Μετά την αρχική κατάταξη των υπαλλήλων αυτών, αλλά και στις περιπτώσεις υπαλλήλων που διορίζονται μετά την 1-1-2016, είναι δυνατή η αναγνώριση προϋπηρεσίας (ανεξαρτήτως του τυπικού προσόντος με το οποίο διανύθηκε) που έχει προσφερθεί σε φορείς που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ κεφ. Α’ του Ν. 3429/2005) των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου (αποκλειομένων σε κάθε περίπτωση των συμβάσεων μίσθωσης έργου). Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών, είναι να μην έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής (καταβολή αποζημίωσης) ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στις αρμόδιες Υπηρεσίες Διοικητικού/Προσωπικού. Ειδικότερα, η προϋπηρεσία για την αναγνώριση μισθολογικής εξέλιξης αποδεικνύεται, πέρα από την προσκόμιση των σχετικών ενσήμων και από πιστοποιητικά των αρμόδιων Υπηρεσιών, που έχουν εκδοθεί με βάση τα επίσημα στοιχεία και στα οποία θα πρέπει να αναφέρονται:

  • οι αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης,
  • η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν,
  • η σχέση εργασίας,
  • το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), καθώς και
  • η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.

Σύμφωνα με το άρθρο 26, εάν έχουν υποβληθεί εντός του έτους 2015 αιτήσεις για αναγνώριση προϋπηρεσίας και το αρμόδιο για την αναγνώριση όργανο δεν έχει ακόμα αποφανθεί, εφόσον η προϋπηρεσία αυτή αναγνωριζόταν και από το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου (1-1-2016). Στην περίπτωση που έχει κατατεθεί αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας που δεν αναγνωριζόταν με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο αλλά αναγνωρίζεται πλέον με το ισχύον, τότε θα πρέπει η αίτηση αναγνώρισης να υποβληθεί εκ νέου μετά την έναρξη ισχύος του νέου νόμου και τόσο η αναγνώριση του χρόνου όσο και τα οικονομικά αποτελέσματα θα ισχύουν από 1-1-2018. Αντιθέτως, στην περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας από νεοδιόριστους μετά την 1-1-2016, τα οικονομικά αποτελέσματα έχουν ισχύ από την ημερομηνία αίτησης του υπαλλήλου.

  • Με την παρ. 2 του άρθρου 16 προβλέπεται ότι στην περίπτωση που οι δικαιούχοι επιδόματος θέσης ευθύνης απουσιάζουν προσωρινά από τα καθήκοντά τους, κατά τη διάρκεια θεσμοθετημένων αδειών, πλην της κανονικής, για συνεχόμενο χρονικό διάστημα άνω του ενός (1) μήνα, το επίδομα θέσης ευθύνης καταβάλλεται στον υπάλληλο που ασκεί νόμιμα χρέη αναπληρωτή, μέχρι την οριστική επιστροφή του δικαιούχου στα καθήκοντά του.
  • Μετά την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων όπως προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 26, η μισθολογική εξέλιξη όλων των υπαλλήλων αναστέλλεται μέχρι τις 31-12-2017. Από 1-1-2018 η μισθολογική εξέλιξη ενεργοποιείται εκ νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 συνυπολογιζόμενου και τυχόν πλεονάζοντος χρόνου, που είχε υπολογισθεί κατά την αρχική κατάταξη, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου (1-1-2016) μέχρι τις 31-12-2017.
  • Οι διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α΄) ορίζουν ρητά ότι για τους υπαλλήλους που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας με βάση τις διατάξεις των Νόμων 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄), 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄) & 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄), καθώς και των άρθρων 67 παρ. 4 του Ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α΄) & 70 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α΄), ο χρόνος της διαθεσιμότητας θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη.

Σε εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, η Υπηρεσία μας μετά την αποστολή του Ατομικού Δελτίου Κατάταξης Υπαλλήλου για το σύνολο των υπηρετούντων κατά την 1-1-2016, θα προβεί στην επανακατάταξη των υπαλλήλων που εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία από τις 27-2-2016, ημερομηνία δημοσίευσης και έναρξης ισχύος του Ν.4369/2016.

Κατόπιν των ανωτέρω, με ευθύνη των προϊσταμένων Διευθύνσεων να λάβουν γνώση του παρόντος, ενυπόγραφα, όλοι οι διοικητικοί υπάλληλοι της μονάδας τους.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

Related posts