18 Ιουνίου 2024

N. 4351: Bοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις

N. 4351: Bοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4351/16 περί Βοσκήσιμων γαιών Ελλάδος και άλλες διατάξεις με ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης 06/09/2016

Οι βασικές θεματικές ενότητες του Ν. 4351/16 είναι:

 • Ορισμός
 • Εθνική Γεωγραφική Πληροφοριακή Βάση Δεδομένων
 • Διαχειριστικά σχέδια βόσκησης
 • Προθεσμία εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης
 • Δαπάνη διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης
 • Δικαιώματα χρήσης βοσκής
 • Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής
 • Αποτύπωση βοσκήσιμων γαιών – Εξαιρέσεις
 • Επιτροπές παρακολούθησης και εφαρμογής διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης
 • Βοσκήσιμες γαίες Ο.Τ.Α.
 • Εξουσιοδοτικές διατάξεις
 • Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4056/2012, περί κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
 • Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 3877/2010 (Α΄ 160) και 2342/1995 (Α΄ 208)
 • Παράταση παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων και λειτουργίας επαγγελματικών σχολών ΕΠΑΣ
 • Εθνικό πρόγραμμα συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων
 • Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1564/1985 (Α΄164)
 • Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και τα ζωικά υποπροϊόντα
 • Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4036/2012 (Α΄ 8)
 • Μεταβατικές διατάξεις
 • Καταργούμενες διατάξεις

Διαβάστε ολόκληρο το Ν. 4351/16 από το ΦΕΚ δημοσίευσής του, εδώ.

Related posts