24 Μαΐου 2024

Αλλαγές στις Βραχυχρόνιες μισθώσεις και Τεχνικά προβλήματα κατά την καταχώρηση στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής

Αλλαγές στις Βραχυχρόνιες μισθώσεις και Τεχνικά προβλήματα κατά την καταχώρηση στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής

Αλλαγές στις Βραχυχρόνιες μισθώσεις και Τεχνικά προβλήματα στην ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής …της Χρύσας Σωτηράκη

Με σχετικό Δελτίο Τύπου της 30.08.2018 ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ την έναρξη λειτουργίας για:

  • Το «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» και
  • την Εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής σε ειδική ημερολογιακή φόρμα (calendar), με δυνατότητα αναλυτικής επισκόπησης των δηλώσεων.

Είσοδος στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» και στην εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» γίνεται μέσω των προσωπικών κωδικών TAXISnet των Διαχειριστών Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης. 

Καταχώρηση στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής πραγματοποιείται ανά εκμισθούμενο ακίνητο. Η διαδικασία λήψης Αριθμού Μητρώου Ακινήτων (Α.Μ.Α) ολοκληρώνεται άμεσα και αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

 ΑΛΛΑΓΕΣ και Διευκρινίσεις στις Βραχυχρόνιες μισθώσεις σύμφωνα με την πρόσφατη ΠΟΛ 1170-ΦΕΚ 3720Β/30-8-2018:

(1η) «Για κάθε ένα ακίνητο δύνανται να ορίζονται περισσότεροι του ενός «Διαχειριστές», με την προϋπόθεση ότι καθένας εξ αυτών δραστηριοποιείται σε διαφορετική ψηφιακή πλατφόρμα».

{ΒΑΣΕΙ ΠΟΛ 1170/ΦΕΚ 3720Β/30-08-2018 (1) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 1 της ΠΟΛ. 1187/2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ αντικαθίσταται ως άνω}

(2η) Τα υπόλοιπα στοιχεία (λοιποί δικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά κ.λπ.), που απαιτούνται κατά την καταχώρηση από «Διαχειριστή» στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» δύναται να τα καταχωρήσει κατά την διαδικασία οριστικοποίησης του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», έως και την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των εφαρμογών για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έκαστου φορολογικού έτους, προκειμένου να προσδιοριστεί το φορολογητέο εισόδημα ανά δικαιούχο εισοδήματος.
Ο «Διαχειριστής» έχει την υποχρέωση να καταχωρήσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και να οριστικοποιήσει το «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής λειτουργίας των εφαρμογών για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έκαστου φορολογικού έτους με δυνατότητα εμπρόθεσμης τροποποίησής του μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

{ΒΑΣΕΙ ΠΟΛ 1170/ΦΕΚ 3720Β/30-08-2018 (2)  Στο έκτο εδάφιο του άρθρου 2 της ΠΟΛ. 1187/2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ μετά τη λέξη «έναρξης» προστίθενται οι λέξεις «λειτουργίας των εφαρμογών για την υποβολή» και  (3)  Στο ένατο εδάφιο του άρθρου 2 της ΠΟΛ. 1187/2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ οι λέξεις «της εφαρμογής» αντικαθίστανται από τις λέξεις «λειτουργίας των εφαρμογών».}

Χρόνος υποβολής Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής

 (3η)  «Οι «Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής» υποβάλλονται μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το «Ακίνητο».

 {Σχόλιο αντί της υποβολής μέχρι την την 12η ώρα βραδινή της επομένης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το «Ακίνητο» που είχε αναφερθεί στην ΠΟΛ 1187/2017}

 (4η) Σε περίπτωση ακύρωσης της βραχυχρόνιας μίσθωσης και όταν βάσει πολιτικής ακύρωσης προβλέπεται καταβολή ποσού μισθώματος από τον μισθωτή, υποβάλλεται αρχική «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ακύρωση.».

 {Σχόλιο αντί της υποβολής μέχρι την την 12η ώρα βραδινή της επομένης εργάσιμης ημέρας από την ακύρωση που είχε αναφερθεί στην ΠΟΛ 1187/2017}

{ΒΑΣΕΙ ΠΟΛ 1170/ΦΕΚ 3720Β/30-08-2018 (4)   Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο του άρθρου 5 της ΠΟΛ. 1187/2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ αντικαθίστανται ως άνω}

(5η) Δίνονται διευκρινίσεις για τον τύπο και το περιεχόμενο της «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής» όπως το συνημμένο «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι».

(6η)

«Τα υπόχρεα πρόσωπα που έχουν συνάψει βραχυχρόνιες μισθώσεις από 1.1.2018 και μέχρι την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», εγγράφονται στο ως άνω «Μητρώο» μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2018.

Επιπλέον, υποβάλλουν συγκεντρωτική, ανά ακίνητο, «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2018, στην οποία θα συμπεριληφθούν όλες οι βραχυχρόνιες μισθώσεις που έχουν συναφθεί από 1.1.2018 έως και την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής.

Ειδικά για τα πρόσωπα που από 1.1.2018 και μέχρι την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» έχουν συνάψει βραχυχρόνιες μισθώσεις στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού και δεν δύνανται να εγγραφούν σε αυτό, θα πρέπει μόνο να δηλώσουν τα εισοδήματα που απέκτησαν από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων της οικονομίας του διαμοιρασμού, διακριτά και συγκεντρωτικά, ανά ακίνητο, στα έντυπα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018.».

{ΒΑΣΕΙ ΠΟΛ 1170/ΦΕΚ 3720Β/30-08-2018 (6)  Μετά το πρώτο εδάφιο του άρθρου 10 της ΠΟΛ. 1187/2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ προστίθενται νέα εδάφια ως άνω}

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ κατά την ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ακινήτου στο «ΜΗΤΡΩΟ» για περίπτωση «Διαχειριστή» με ιδιότητα Υπεκμισθωτή

Ας δούμε τα πρώτα τεχνικά (;) προβλήματα που έχουν προκύψει κατά την καταχώρηση των ακινήτων στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» για περίπτωση «Διαχειριστή» με ιδιότητα Υπεκμισθωτή.

Περίπτωση «Διαχειριστή» με ιδιότητα Υπεκμισθωτή με αναρτημένο στο taxis ηλεκτρονικό μισθωτήριο μεταξύ ιδιοκτήτη/εκμισθωτή και μισθωτή, μισθωτήριο  σε ισχύ με λήξη π.χ. 2020, με παροχή δικαιώματος υπομίσθωσης (με το παλιό καθεστώς) και χρόνος υποβολής μισθωτηρίου αναρτημένου στο taxis π.χ. Ιανουάριο 2018.

Κάνω μια μικρή παρένθεση στο σημείο αυτό και σημειώνω ότι περίπου 1 μήνα τώρα έχει προστεθεί στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο του taxis, γνωστό μας ως «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» ένα ΝΕΟ ΠΕΔΙΟ

«ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤ. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 111, Ν. 4446/2016»

στο οποίο πρέπει να γίνει κλικ αν επιτρέπεται από τον ιδιοκτήτη/εκμισθωτή στον μισθωτή ή όχι η δυνατότητα αυτή.

Ξανά επιστρέφω στην καταχώρηση της Περίπτωσης «Διαχειριστή» με ιδιότητα Υπεκμισθωτή στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής»:

Κατά την καταχώρηση λοιπόν ακινήτου για «Διαχειριστή» με ιδιότητα Υπεκμισθωτή, η εφαρμογή ζητάει αριθμό δήλωσης μισθωτηρίου (που έχει αναρτηθεί μεταξύ ιδιοκτήτη/μισθωτή) και έτος δήλωσης.

Σαν επιλογή έτους έχει ΜΟΝΟ το 2018 (και όχι επιλογή προηγούμενων ετών)  και συμπληρώνοντας αριθμό δήλωσης και έτος 2018 (εάν έχεις μισθωτήριο π.χ. του 2018) κάνει διασταύρωση και αν το μισθωτήριο δεν έχει τσεκαρισμένη την επιλογή «ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤ. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 111, Ν. 4446/2016»

τότε εμφανίζει μήνυμα ότι

«Στη συγκεκριμένη δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης δεν έχει επιλεγεί ότι επιτρέπεται η εκμίσθωση ακινήτου μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας βάσει του άρθρου 111 Ν.44446/2016» και φυσικά δεν προχωράει στην ολοκλήρωση της εγγραφής του ακινήτου.

Ερωτήματα (;;;):

  • Δηλαδή οι υπεκμισθωτές που έχουν μισθωτήρια προηγούμενων ετών τι θα κάνουν; Ακόμη και όσοι έχουν μισθωτήρια του 2018 χωρίς επιλεγμένο το νέο πεδίο της ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΡΘ. 111 τι θα κάνουν; Σαφώς δεν έχουν δυνατότητα στην παρούσα φάση να προβούν σε εγγραφή των ακινήτων τους στο «ΜΗΤΡΩΟ».
  • Η ΑΑΔΕ θα διορθώσει το συγκεκριμένο πρόβλημα (γιατί είναι τεχνικό) και θα αφήνει την ολοκλήρωση της εγγραφής των ακινήτων από τους υπεκμισθωτές χωρίς διασταύρωση του πεδίου αυτού, παρά μόνο με την αναφορά αριθμού δήλωσης και έτους;
  • Αν η ΑΑΔΕ δεν το θεωρήσει τεχνικό πρόβλημα και το θεωρήσει υποχρεωτικό να γίνεται αυτή η διασταύρωση, θα πρέπει όλοι οι υπεκμισθωτές να κάνουν εκ νέου μισθωτήρια με τους ιδιοκτήτες προκειμένου να προχωρήσουν στην εγγραφή των ακινήτων τους στο «Μητρώο» και την υποβολή των Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής;

Αναμένουμε…. και καλή μας δύναμη (!!), όπως απαιτείται ΠΑΝΤΑ, σε νέες εφαρμογές της AAΔΕ στις οποίες καλούμαστε να προβούμε σε συμπλήρωση στοιχείων και υποβολές δηλώσεων.

01.09.2018 /της Χρύσας Σωτηράκη, Λογίστρια–Φοροτεχνικός–Σύμβουλος επιχειρήσεων της ομάδας «LOLplus – Λογιστικές Ολοκληρωμένες Λύσεις» website: www.lolplus.gr • Αναλυτικά η απόφαση για τις Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφορμών τύπου Airbnb – νεότερη ανανέωση 30.08.2018

Καλοδουλεμένο Σεμινάριο με την πλήρη ανάλυση των Φορολογικών των Βραχυχρόνιων Μισθώσεων και για το νέο σχετικό Μητρώο της ΑΑΔΕ 

• ΠΟΛ. 1170: Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1187/17 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού Καθορισμός τύπου και περιεχόμενου της «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής»

 

 

 

 

 

 

 

Related posts