4 Απριλίου 2020

Breaking News

Αυστηρή γραφειοκρατική διαδικασία στις επιχειρήσεις που θέλουν να υπαχθούν στη ρύθμιση δανείων

Αυστηρή γραφειοκρατική διαδικασία στις επιχειρήσεις που θέλουν να υπαχθούν στη ρύθμιση δανείων

Αυστηρή γραφειοκρατική διαδικασία στις επιχειρήσεις που θέλουν να υπαχθούν στη ρύθμιση δανείων. Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις 16 Ιανουαρίου η ΚΥΑ βάσει της οποίας καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Ν. 4307/2014 για τα επιχειρηματικά ‘κόκκινα’ δάνεια.«Κόκκινα» δάνεια

Προϋπόθεση για τη ρύθμιση των οφειλών προς τις τράπεζες είναι η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά Ταμεία, εφόσον φυσικά η επιχείρηση ή ο ελεύθερος επαγγελματίας έχουν οφειλές σε αυτά.

Όσοι επιχειρηματίες επιθυμούν να ενταχθούν στη ρύθμιση θα πρέπει έως τις 31 Μαρτίου2015 να έχουν περάσει πρώτα από την Εφορία και τα Ασφαλιστικά ταμεία και εν συνεχεία και αφού φυσικά έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση, να περάσουν από την ή τις τράπεζες για την τελική ρύθμιση, η οποία μπορεί να γίνει έως τις 31 Μαρτίου 2016.

Τα απαιτούμενα έγγραφα

Στην ΚΥΑ αναφέρονται λεπτομερώς τα έγγραφα τα οποία ο κάθε ενδιαφερόμενος, επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελματίας που θέλει να ενταχθεί στη νέα ρύθμιση, πρέπει να υποβάλει στην πιστώτρια τράπεζα τα ακόλουθα:

α) Αίτηση ένταξης βάσει τυποποιημένου υποδείγματος το οποίο αποτελεί το Παράρτημα 1 της ΚΥΑ. Στην αίτηση αυτή ο ενδιαφερόμενος αναγράφει τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, έτος γέννησης, τηλέφωνο επικοινωνίας, fax, e-mail, διεύθυνση, επάγγελμα, επωνυμία της επιχείρησης και στοιχεία επικοινωνίας με αυτή, ΑΦΜ δικό του και της επιχείρησης, ΔΟΥ δική του και της επιχείρησης, όπως και ΑΜΚΑ.

Με την ίδια αίτηση, ο αιτών δηλώνει ότι αποδέχεται αφενός την με οποιοδήποτε τρόπο εξακρίβωση των στοιχείων του από την τράπεζα και αφετέρου ότι παρέχει την άδεια για κοινοποίηση των δεδομένων του προς λοιπές τράπεζες, την εφορία, ασφαλιστικά Ταμεία καθώς και προς την εταιρεία μηχανοργάνωσης των ασφαλιστικών Ταμείων (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.).

β) Βεβαίωση (επίσης βάσει τυποποιημένου υποδείγματος που αποτελεί το Παράρτημα 2 της ΚΥΑ) με την οποία βεβαιώνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση.
Ο αιτών με την υποβολή της βεβαίωσης προσκομίζει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Δηλώσεις Ε1, Ε3, Ε5, Ε9, εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, πίνακες χρεών από ΔΟΥ και ΦΚΑ, πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως, μη κατάθεσης αίτησης πτωχεύσεως, μη λύσης της εταιρίας και Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
Η ίδια Βεβαίωση περιλαμβάνει Πίνακα, στον οποίο ο αιτών πρέπει να αναφέρει αναλυτικά την ακίνητη περιουσία του (εάν πρόκειται π.χ. για κατοικία και τη διεύθυνση αυτής), την αντικειμενική αξία, καθώς και στοιχεία για ακίνητα που έχουν μεταβιβασθεί μετά την 1/1/2010.

Ο αιτών σε άλλον Πίνακα καταγράφει την κινητή περιουσία του (καταθέσεις, μετοχές, μερίσματα, ομόλογα κ.ά.) και την αξία αυτών, ενώ επίσης καλείται να αποτυπώσει τις υποχρεώσεις που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της καθαρής περιουσιακής θέσης.

Επιπλέον, ο αιτών υποχρεούται να αναφέρει σε άλλο Πίνακα τα στοιχεία κάθε εταιρείας (επωνυμία, ΑΦΜ και ΔΟΥ) με έναρξη λειτουργίας μετά την 1/1/2010 την οποία ασκεί συγγενής πρώτου βαθμού ή σύζυγος του οφειλέτη.

Η πιστώτρια τράπεζα μπορεί να ζητήσει και άλλα δικαιολογητικά πλην των παραπάνω, τα οποία ο οφειλέτης καλείται να προσκομίσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, που δεν προσδιορίζεται όμως από την ΚΥΑ.

Στην περίπτωση που υπάρχουν συνοφειλέτες, δεν υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση – συνυπογράφουν την ίδια.

Οι πιστώτριες τράπεζες υποχρεούνται να τηρούν αρχείο των αιτήσεων.

>>>•<<<

Ίσως σας ενδιαφέρουν τα ακόλουθα άρθρα:

Υπεγράφη η ΚΥΑ για τη ρύθμιση των ‘κόκκινων δανείων’
✎ Πρόγραμμα επιδότησης (έως 50%) για Υφιστάμενες επιχειρήσεις
Πρόγραμμα επιδότησης (έως 100%) για ανέργους, για ίδρυση επιχείρησης
Η συντομότερη Ανάλυση της Ελληνικής (Μνημονιακής) Οικονομίας
Ο Νόμος της Αντίστροφης Προσπάθειας και γιατί Αποτυγχάνετε

Αὐξημένη ἀνταγωνιστικότητα; … Εὐεπιχειρεῖν !

Άλλα σημαντικά Νέα

 

Related posts