23 Σεπτεμβρίου 2020

Breaking News

Α. 1111 /20: Παράταση της προθεσμίας αποδοχής ή απόρριψης των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τις τελωνειακές αρχές για την επιστροφή ΕΦΚ καυσίμων στους δικαιούχους επιστροφής κατ΄ εφαρμογή της αριθμ. Α. 1072

Α. 1111 /20: Παράταση της προθεσμίας αποδοχής ή απόρριψης των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τις τελωνειακές αρχές για την επιστροφή ΕΦΚ καυσίμων στους δικαιούχους επιστροφής κατ΄ εφαρμογή της αριθμ. Α. 1072

Α. 1111 (Δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 1976/22.05.2020)

Παράταση της προθεσμίας αποδοχής ή απόρριψης των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τις τελωνειακές αρχές για την επιστροφή Ε.Φ.Κ. καυσίμων στους δικαιούχους επιστροφής κατ΄ εφαρμογή της αριθμ. Α. 1072/22-2-2019 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 750 Β΄).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 3 καθώς και τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 78 του ν. 2960/ 2001 (ΦΕΚ 265 Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύουν.
β) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και της παραγράφου 7 του άρθρου 4 της αριθμ. Α.1072/22-2-2019 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 750 Β΄) «Καθορισμός των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και της διαδικασίας επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, το οποίο χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα, καθώς και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού», όπως ισχύει.
2. Το κεφάλαιο Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του μέρους πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και το άρθρο 41 αυτού.
3. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 παρ. 10 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94), την υπ΄ αριθμ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.(Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017) «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» και την αριθμ. 5294 ΕΞ2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ.27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
5. Την αριθμ. πρωτ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄), όπως ισχύουν.
6. Την αριθμ. πρωτ. Δ ΟΡΓ.Α 1036960/10.03.2017 (ΦΕΚ Β΄968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»,όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας για την αποδοχή ή την απόρριψη των αιτήσεων από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές των δικαιούχων επιστροφής Ε.Φ.Κ. καυσίμων κατ΄ εφαρμογή της αριθμ Α. 1072/22.02.2019 απόφασης Διοικητή A.A.Δ.Ε., λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για τη λειτουργία των υπηρεσιών και τη διαδικασία παροχής εξ αποστάσεως εργασίας των υπαλλήλων ενόψει των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η προθεσμία αποδοχής ή απόρριψης των ηλεκτρονικών αιτήσεων που ορίζεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 4 της αριθμ. Α.1072/22.02.2019 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 750 Β΄), οι οποίες έχουν υποβληθεί από τους δικαιούχους επιστροφής Ε.Φ.Κ. στα αρμόδια Τελωνεία Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ. κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2020 έως 28/02/2020, παρατείνεται μέχρι και 30 Ιουνίου 2020.

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Μαΐου 2020

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ενδιαφέροντα Χρηστικά Σεμινάρια

LOLplus: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Related posts