15 Ιουλίου 2024

ΓΓΔΕ: Διευκρινήσεις επί των διατάξεων περί εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης, καθώς και της υποχρέωσης σύνταξης απογραφής, βάσει ΕΛΠ

ΓΓΔΕ: Διευκρινήσεις επί των διατάξεων περί εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης, καθώς και της υποχρέωσης σύνταξης απογραφής, βάσει ΕΛΠ

Η ΓΓΔΕ με το ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1068072 ΕΞ 2016 (22.04.2016) έγγραφό της δίδει διευκρινήσεις επί ορισμένων σημαντικών θεμάτων, όπως λέει και ο τίτλος του εγγράφου της:

«Παροχή διευκρινίσεων, επί των διατάξεων περί εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης, καθώς και της υποχρέωσης σύνταξης απογραφής, με βάση τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ν. 4308/2014)»

Το έγγραφο αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα σχετικά με τα παραπάνω θέματα, με το παρόν έγγραφο διευκρινίζεται:

Α. Χρόνος έκδοσης της εκκαθάρισης αμοιβών, από υποπρακτορεία εφημερίδων.

1. Από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό, τόσο με τις διατάξεις του ισχύοντος μέχρι 31.12.2012 π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), όσο και με αυτές του ν. 4093/2012 (Κ.Φ.Α.Σ.) που ίσχυσε από 1.1.2013- 31.12.2014, ότι, για τις εφημερίδες και περιοδικά που πωλούνται σε ορισμένη τιμή και αποστέλλονται από τους υποπράκτορες (εφημεριδοπώλες) προς τρίτους (εκμεταλλευτές περιπτέρων, καταστήματα ψιλικών και λοιπά σημεία λιανικής πώλησης), προκειμένου να πωληθούν για λογαριασμό των υποπρακτόρων έναντι προμήθειας, εκδίδονται οι εκκαθαρίσεις που προβλέπονται, από τους υποπράκτορες (εφημεριδοπώλες) και όχι από τους τρίτους (εκμεταλλευτές περιπτέρων κλπ.), μια φορά το χρόνο, ήτοι αντίστοιχα το αργότερο μέχρι 31.1. του επόμενου χρόνου, που αφορούν οι πωλήσεις και οι αντίστοιχες προμήθειες, (Α.Υ.Ο. 1115278/842/ΠΟΛ.1292/8.9.1993, παρ. 2) και έως το τέλος του 2ου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου των αντισυμβαλλομένων, υπό την προϋπόθεση ότι αφορά το σύνολο των περιπτώσεων στην ίδια διαχειριστική περίοδο, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4093/2012 (ΠΟΛ.1004/2013, άρθ. 6§8).

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του ν. 4308/2014, από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργήθηκε κάθε διάταξη, ερμηνευτική εγκύκλιος ή Οδηγία που είχε εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ή του Κ.Φ.Α.Σ. (ν.4093/2012).

3. Με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), ο οποίος ισχύει από 1.1.2015, καθώς και τις διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν με την παρ. 11.2.11 της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1003/2014, για υπηρεσίες που παρέχουν ασφαλιστικοί πράκτορες, μεσίτες ασφαλειών και ασφαλιστικοί σύμβουλοι προς ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικούς πράκτορες και μεσίτες ασφαλίσεων, καθώς και για υπηρεσίες που παρέχουν πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, Ιπποδρομιακού στοιχήματος και συναφών παιγνίων προς τις επιχειρήσεις που οργανώνουν τα παίγνια αυτά, το σχετικό τιμολόγιο (εκκαθάριση αμοιβών), καθόσον αφορά συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσιών η οποία μάλιστα απαλλάσσεται από Φ.Π.Α., δύναται να εκδίδεται μέχρι το τέλος της ετήσιας περιόδου (φορολογικό έτος) των συμβαλλομένων.

4. Ενόψει των προαναφερομένων, κατ’ αναλογία των όσων έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση, με την παρ. 11.2.11 της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1003/2014, για τις παραπάνω κατηγορίες επαγγελματιών και επειδή και η προκειμένη περίπτωση αφορά συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσιών από την υπόψη κατηγορία επαγγελματιών, η οποία απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α., παρέχεται η δυνατότητα στους υποπράκτορες εφημερίδων και μετά την 1.1.2015, που ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4308/2014, να εκδίδουν τις εκκαθαρίσεις των αμοιβών τους, μέχρι το τέλος της ετήσιας περιόδου (φορολογικό έτος) των συμβαλλομένων.

Β. Υποχρέωση ή μη σύνταξης απογραφής αποθεμάτων, από καταστήματα εμπορίας ψιλικών και από εκμεταλλευτές περιπτέρων, οι οποίοι διαθέτουν και καπνοβιομηχανικά προϊόντα λιανικώς.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. 2.14 και 2.42 της παρ. 2 του άρθρου 1 της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1019/2015, οι οντότητες που έχουν ως κύριο αντικείμενο εργασιών τους, την εμπορία ψιλικών (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική) ή την εκμετάλλευση περιπτέρου και εφαρμόζουν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, απαλλάσσονται από την υποχρέωση διενέργειας απογραφής των αποθεμάτων τους.

2. Περαιτέρω, κατά πάγια θέση της Διοίκησης (εγκ. 3/1992, παρ.4.2.4), στην έννοια του λιανοπωλητή ψιλικών, περιλαμβάνεται η οντότητα που εμπορεύεται σε μικροποσότητες λιανικώς ή κυρίως λιανικώς, ποικιλία ειδών, χαμηλής αξίας, που χρησιμοποιούνται για την ικανοποίηση, κυρίως ατομικών και οικογενειακών αναγκών, όπως είδη ραπτικής, σχολικά είδη, ζαχαρώδη, είδη γραφικής ύλης, καλλυντικά ευρείας κατανάλωσης, παιδικά παιχνίδια, με παράλληλη πώληση συνήθως και εφημερίδων, περιοδικών και τσιγάρων.

3. Επίσης, κατά πάγια θέση της Διοίκησης, περίπτερο είναι χώρος ειδικής κατασκευής (κιόσκι), που είναι εγκατεστημένος σε πεζοδρόμιο, πλατεία, κήπο (εγκύκλιος 3/1992, παρ. 4.2.4. περ.2) και λειτουργεί μετά από σχετική άδεια που χορηγείται στον εκμεταλλευτή αυτού. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν.1043/1980 οι οποίες τροποποίησαν αυτές της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν.δ. 1044/1971, ορίζουν ότι στο περίπτερο πωλούνται τα εξής είδη: Προϊόντα καπνοβιομηχανίας, είδη καπνιστού, ξυρίσματος, υγιεινής οδόντων, σοκολατοποιίας και μπισκότων εν συσκευασία, εφημερίδες και περιοδικά, έντυπα, κ.α.

4. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι επιχειρήσεις με αντικείμενο εργασιών την εμπορία ψιλικών (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική) ή την εκμετάλλευση περιπτέρου, οι οποίες πωλούν και καπνοβιομηχανικά προϊόντα, απαλλάσσονται από την υποχρέωση διενέργειας απογραφής των αποθεμάτων τους, δεδομένου ότι η λιανική πώληση καπνοβιομηχανικών προϊόντων (τσιγάρα, είδη καπνού, κ.λπ.) αποτελεί αναπόσπαστη δραστηριότητα τόσο του καταστήματος ψιλικών, όσο και του εκμεταλλευτή περιπτέρου.

Διευκρινίζεται, όμως ότι τα παραπάνω δεν έχουν εφαρμογή για τον χονδροπωλητή ή κατά κύριο λόγο χονδροπωλητή ψιλικών και ζαχαρωδών προϊόντων (δραστηριότητα 2.29 της ΠΟΛ.1019/2015), ο οποίος εμπορεύεται και καπνοβιομηχανικά προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον ο καθαρός κύκλος εργασιών από τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα ξεπερνάει το 50% του συνόλου του καθαρού κύκλου εργασιών από πώληση αγαθών, τότε ενεργείται απογραφή, τόσο για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα (τσιγάρα, είδη καπνού, κ.λπ.), όσο και για τα ψιλικά και ζαχαρώδη.

Γ. Έκδοση στοιχείων λιανικής για πωλήσεις καρτών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, από πρακτορεία ΠΡΟΠΟ.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 12 του ν. 4308/2014, η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης (αποδείξεων λιανικής ή τιμολογίων) γίνεται με τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, που προβλέπει ο ν. 1809/1988 κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.
Επισημαίνεται ότι, από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσονται συγκεκριμένες κατηγορίες οντοτήτων, καθώς και περιπτώσεις λιανικών συναλλαγών, οι οποίες καθορίστηκαν με την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1002/31.12.2014.
Ειδικότερα, με την περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 1 της παραπάνω απόφασης, απαλλάσσονται, μεταξύ άλλων, από τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, που εκδίδονται για παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

2. Περαιτέρω, στην έννοια των παρεχόμενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, για τις οποίες μεταξύ άλλων, παρέχεται απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών αποδείξεων μέσω ΦΗΜ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1002/2014, δεν περιλαμβάνεται η λιανική πώληση καρτών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, από τους ενδιάμεσους λιανοπωλητές αυτών (πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, κ.λπ.) προς το κοινό (τελικούς χρήστες).

Η κατά τα ανωτέρω απαλλαγή από τη χρήση ΦΗΜ, για την έκδοση των στοιχείων λιανικής καταλαμβάνει τις παρεχόμενες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες από τις οντότητες- εταιρίες παροχής των υπηρεσιών αυτών, απ’ ευθείας, προς τον τελικό καταναλωτή, οπότε και εκδίδεται από την υπόψη οντότητα στοιχείο λιανικής-λογαριασμός, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.)

3. Ενόψει των ανωτέρω, οι οντότητες που διαθέτουν λιανικώς στο κοινό κάρτες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (π.χ. πρακτορεία ΠΡΟΠΟ), υποχρεούνται να εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού.

Ο ΓΕΝΙΚΌΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΉΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

>>>•<<<

• Εὐεπιχειρεῖν: ἀεί βέλτιστον!

Related posts