28 Νοεμβρίου 2022

Breaking News

Δήμευσις τοῦ εἰσοδήματος

Δήμευσις τοῦ εἰσοδήματος

Πρωτοφανής ἡ νέα ἀσφαλιστική καὶ φορολογική πολιτική.

(Ἀναδημοσίευσις ἀπό τὴν ἐφημερίδα «Ἑστία») Τὸ 1966 τὸ δημοφιλέστατο τότε μουσικό συγκρότημα τῶν «Beatles» κυκλοφόρησε τὸ τραγούδι «Tax-man» («Ἐφοριακός») προκειμένου νὰ ἐκφράσει τὴν ἔντονη δυσαρέσκεια γιὰ τὴν ἐπιβολή στὴν Βρεταννία προοδευτικοῦ φόρου, άνωτάτου ὕψους 95% στὰ πολύ μεγάλα εἰσοδήματα ἀπό τὴν κυβέρνηση τῶν Ἐργατικῶν τοῦ Χάρολντ Οὐίλσον.
«Δὲν ἐργάζεσαι γιὰ κανέναν ἄλλον, παρά γιὰ μένα. (Εἶμαι ὁ) Ἐφοριακός», ἔλεγαν οἱ στίχοι.

Πενήντα χρόνια ἀργότερα, στὴν Ἑλλάδα, ἡ ἀφαίμαξις τῶν εἰσοδημάτων ἀπό τὸ κράτος, μέσω φορολογίας καὶ ἀσφαλιστικῶν εἰσφορῶν, ξεπερνᾶ ἀκόμα καὶ τὴν φαντασία τοῦ τότε Βρεταννοῦ πρωθυπουργοῦ. Μὲ τὸ φορολογικό καὶ ἀσφαλιστικό καθεστώς ποὺ σύντομα θὰ εἶναι ἐν ἰσχύι, ἡ οὐσιαστική δήμευσις τῆς περιουσίας ἐπιχειρηματιῶν καὶ ἐλευθέριων ἐπαγγελματιῶν θὰ εἶναι γεγονός.

Τὸ παράδειγμα ἑνός δικηγόρου μὲ ἐτήσιο εἰσόδημα €70.000, ἤτοι σχεδόν €6.000 μηνιαίως, εἶναι πολύ χαρακτηριστικό: σύμφωνα μὲ σχετική μελέτη ποὺ προσφάτως δημοσίευσε ὁ Δ.Σ.Α., ὁ ἐν λόγω φορολογούμενος θὰ κληθεῖ νὰ πληρώσει €26.565 ὡς ἀσφαλιστικές εἰσφορές. Ἐπί τοῦ καθαροῦ φορολογητέου εἰσοδήματος ποὺ θὰ ἀπομείνει, θὰ καταβάλει ὡς φόρο €12.545,75. Ἐπί πλέον, θὰ τοῦ ἀφαιρεθοῦν €1.583,63 ὡς εἰσφορά ἀλληλεγγύης, €650 ὡς τέλος ἐπιστηδεύματος καὶ €120 γιὰ τὸν ΟΑΕΔ.
Ἡ συνολική ἐπιβάρυνσις συνεπῶς, θὰ εἶναι €41.464,38! Τὴν ἴδια στιγμή, ἡ ἰατροφαρμακευτική περίθαλψις ποὺ ἀπολαμβάνει, ἀλλά καὶ οἱ ὑπηρεσίες ποὺ τοῦ παρέχει τὸ κράτος, δὲν ἀνταποκρίνονται στὸ παραμικρό στὸ ποσό ποὺ παρακρατεῖται γιὰ ἀσφάλιση καὶ φόρους, ἀντιστοίχως.
Γιὰ νὰ μπορέσει φυσικά, νὰ ἔχει τέτοια ἔσοδα ἕνας ἐλευθέριος ἐπαγγελματίας, θὰ πρέπει νὰ ἀπασχολεῖ τουλάχιστον ἕναν συνεργάτη (στὴν περίπτωση τοῦ δικηγόρου, ἕναν γραμματέα ἤ ἀσκούμενο δικηγόρο), καθώς καὶ νὰ νοικιάζει ἕνα στοιχειωδῶς ἀξιοπρεπές καὶ λειτουργικό γραφεῖο. Ἄν συνυπολογιστοῦν αὐτές οἱ ἀπαραίτητες δαπάνες, χωρίς μάλιστα τὰ ὑπόλοιπα ἔξοδα λειτουργίας γραφείου καὶ κινήσεως, τὸ καθαρό μηνιαῖο εἰσόδημα κάποιου ποὺ ἔχει κερδίσει ὅλη τὴ χρονιά τὸ σεβαστό ποσόν τῶν €70.000, εἶναι λιγώτερο τῶν €1.000.

[Πρόσθετο σχόλιο TaxCoach: Καὶ νὰ ἦταν μόνο οἱ ἐπιχειρηματίες καὶ ἐλευθέριοι ἐπαγγελματίες οἱ έπιβαρυμένοι… ἐδῶ πληρώνουν λόγω τεκμηρίων, ἄμεσο φόρο ἀκόμα καὶ οἱ πραγματικά ἄνεργοι ποῦ θὰ χρήζαν βοηθείας ἀπό τὸ κράτος… χώρια τὸν ἔμμεσο φόρο (ΦΠΑ), ποὺ πληρώνουμε ὅλοι μας, 23% – σχεδόν τὸ ἕνα τέταρτο τῆς αξίας συναλλαγῆς, φόρο!, σχεδόν σὲ ὅλες τὶς συναλλαγές μας – καὶ ὁσονούπω πάει 24%…]

Στὴν Ἑλλάδα τοῦ 2016 δὲν ἔχει βρεθεῖ κανείς γιὰ νὰ μελοποιήσει τὴν πρωτοφανῆ ὑφαρπαγή τοῦ εἰσοδήματος. Ἀλλά πάλι, μὲ τόσους ἔμμεσους καὶ ἄμεσους φόρους καὶ τέτοιες ἀσφαλιστικές εἰσφορές, ποιος ἀποτολμᾶ νὰ πραγματοποιήσει κάν ἔναρξη ἐπαγγέλματος ὡς τραγουδιστῆς ἤ μουσουργός;

Παρακάτω, σᾶς μεταφέρουμε τοὺς στίχους τοῦ τραγουδιοῦ Tax-man, ὅπως καὶ βίντεο μὲ τὸ τραγούδι.

Let me tell you how it will be
There’s one for you, nineteen for me
Cos I’m the taxman, yeah, I’m the taxman

Should five per cent appear too small
Be thankful I don’t take it all
Cos I’m the taxman, yeah I’m the taxman

If you drive a car, I’ll tax the street
If you try to sit, I’ll tax your seat
If you get too cold I’ll tax the heat
If you take a walk, I’ll tax your feet

Taxman!
Cos I’m the taxman, yeah I’m the taxman

Don’t ask me what I want it for (Aahh Mr. Wilson)
If you don’t want to pay some more (Aahh Mr. Heath)
Cos I’m the taxman, yeah, I’m the taxman

Now my advice for those who die
Declare the pennies on your eyes
Cos I’m the taxman, yeah, I’m the taxman

And you’re working for no one but me
Taxman!

>>>•<<<

• Εὐεπιχειρεῖν: ἀεί βέλτιστον!

Related posts