26 Φεβρουαρίου 2024

Breaking News

Η μόδα των Ι.Κ.Ε. – ΙΚΕ νεότερη ενημέρωση της 23.04.2019

Η μόδα των Ι.Κ.Ε. – ΙΚΕ νεότερη ενημέρωση της 23.04.2019

Η μόδα των Ι.Κ.Ε. (νεότερη ενημέρωση της 30/04/2018 και 03/12/2018 και 23/04/2019)… της Χρύσας Σωτηράκη

Η τάση των ελεύθερων επαγγελματιών με «μπλοκάκι» να διακόπτουν τη δραστηριότητα της ατομικής τους επιχείρησης και στη συνέχεια να επιλέγουν ίδρυση  νομικής μορφής ΙΚΕ, είναι πλέον γνωστή και καταδεικνύεται και από στοιχεία του ΣΕΒ.

ΚΑΘΑΡΕΣ ΙΔΡΥΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μείωση κατά 99 (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017) Μείωση κατά 86 (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016) Μείωση κατά 1789 (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016)

Η στροφή της αγοράς από τις ατομικές επιχειρήσεις στην χρήση της ΙΚΕ παραμένει ως τάση και φυσικά ως τάξη μεγέθους λόγω του αναλογικά μεγάλου αριθμού σε επιλογή νομικής μορφής ΙΚΕ σε σχέση με την υποκατάσταση των άλλων εταιρικών μορφών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ).

Σαφώς τα έτη 2015-2016 είχαν εμφανίσει κακή εικόνα σχετικά με τις ιδρύσεις νέων επιχειρήσεων, χωρίς όμως να καταγράφεται για την ώρα μια ισχυρή τάση επιχειρηματικής ανάπτυξης και επενδυτικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, η σταθεροποίηση της καθαρής ίδρυσης νέων επιχειρήσεων έχει πλέον εδραιωθεί σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΒ ως εξής:

Ίδρυση νέων επιχειρήσεων (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ) Διαγραφές επιχειρήσεων Ίδρυση νέων επιχειρήσεων (ΙΚΕ)
4.458 για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017 307 διαγραφές για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2016 427 καθαρές νέες ιδρύσεις τον Σεπτέμβριο 2017
469 για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2017 299 διαγραφές για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2015 630 καθαρές νέες ιδρύσεις τον Μάιο 2017

ΙΚΕ, οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες, γνωστές και ως εταιρείες του 1 ευρώ, κατάφεραν σε ένα περιβάλλον οικονομικής κρίσης να γίνουν δημοφιλείς.

Σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών προκύπτει ανοδική τάση στις ιδρύσεις νέων επιχειρήσεων:

• 63 νέες εγγραφές κατά τον Ιανουάριο 2017 • σταθερά νούμερα κατά τους μήνες Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2017
• μικρή πτώση τον Απρίλιο 2017  και • 72 νέες ιδρύσεις Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών κατά το Μάιο 2017
Ραγδαία Αύξηση ιδρύσεων ΙΚΕ
κατά 35% σημείωσαν το τελευταίο εννεάμηνο (Οκτωβρίου2016 – Ιουνίου 2017) σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα (Οκτωβρίου 2015 – Ιουνίου 2016)

Την πρωτιά κατέχουν οι «Υπηρεσίες Ασφαλιστικού Συμβούλου, με ποσοστό 6,3%, ενώ ακολουθούν οι «Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών» με 3,1%, «λογιστικά γραφεία» με 3% και οι υπηρεσίες «λιανικού εμπορίου», «ειδών παντοπωλείου», «καφετέριες» και «πρατήρια βενζίνης» με 1,4%.

Γιατί Ι.Κ.Ε.;

Ποια είναι τα σημεία που τις κάνουν πιο ελκυστικές στην επιλογή νομικής μορφής;

Όταν επιλέγεται η νομική μορφή της Ι.Κ.Ε. έχουν ληφθεί υπόψη και τα μειονεκτήματα της;

Ας δούμε τα Βασικά Χαρακτηριστικά των ΙΚΕ (Ν. 4072 / 2012):
ΙΔΡΥΣΗ

 • Κατάρτιση καταστατικού, κατά κανόνα. με ιδιωτικό συμφωνητικό (δεν απαιτείται παράσταση Δικηγόρου και συμμετοχή Συμβολαιογράφου.
 • Σύσταση εταιρίας μέσω της ΥΜΣ (Υπηρεσίας Μιας Στάσης) και δημοσίευση στο ΓΕΜΗ. (Προσοχή όταν το επιβάλλει ειδική διάταξη του νόμου ή εισφέρονται περιουσιακά στοιχεία για την μεταβίβαση των οποίων απαιτείται ο τύπος αυτός ή αν επιλέγεται από τα συμβαλλόμενα μέρη ο τύπος του συμβολαιογραφικού εγγράφου, τότε απαιτείται συμμετοχή Συμβολαιογράφου).
 • Το ελάχιστο κόστος σύστασης μέσω (Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας). Δεν καταβάλλονται αμοιβές ή τέλη δημοσίευσης σε ΦΕΚ Α.Ε. και ΕΠΕ.

Το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρίας, είναι 70 ευρώ και εφόσον οι ιδρυτές είναι πάνω από 3, το κόστος προσαυξάνεται με 5 ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή.

Απαραίτητη προϋπόθεση ύπαρξης ιστοσελίδας (site) κατά τη σύσταση. Όλες οι δημοσιεύσεις γίνονται σε αυτή την ιστοσελίδα και στο ΓΕΜΗ (είτε πρόκειται για δημοσιεύσεις σύστασης, τροποποιήσεις, αναρτήσεις χρηματοοικονομικών καταστάσεων κλπ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Εισφορές κεφαλαιουχικές, εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές)

 • Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου 1% επιβάρυνση για κάθε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα οριστεί. Για το αρχικό κεφάλαιο καταργήθηκε η καταβολή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου.

{Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τo N. 4254/07-4-2014 ΦΕΚ 85Α και την ΠΟΛ.1133/8.5.2014 περί Μη επιβολής Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίων κατά την σύσταση των εταιρειών, από 7-4-2014 δεν επιβάλλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του ν. 1676/1986 (Α’ 204) κατά την σύσταση των υποκειμένων προσώπων στο φόρο αυτό. Ειδικότερα, η μη επιβολή του φόρου εφαρμόζεται στις πράξεις σύστασης των προσώπων που ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ως άνω νόμου, ήτοι εμπορικές εταιρείες και κοινοπραξίες επιτηδευματιών, συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμού, οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή κοινωνία, εφόσον ο σκοπός που επιδιώκουν τα πρόσωπα αυτά είναι κερδοσκοπικός. Η μη επιβολή φόρου δεν συνεπάγεται επιβολή τελών χαρτοσήμου, οι διατάξεις για την επιβολή των οποίων, καταργήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ίδιου νόμου, μετά την επιβολή του φόρου συγκέντρωσης.}.

Στο κεφάλαιο μπορεί να συμμετέχει ένας (μονοπρόσωπη) ή πολλοί εταίροι. Η εταιρική μορφή δεν συνδέεται με το κεφάλαιο.

Ελάχιστη ονομαστική αξία των εταιρικών μεριδίων (ίδια για κάθε είδους εισφορά) είναι το 1 ευρώ και η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα εταιρικό μερίδιο που να εκπροσωπεί κεφαλαιακή εισφορά.

Το κεφάλαιο μιας ΙΚΕ μπορεί να είναι και ένα (1) ευρώ κατ’ ελάχιστο, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι κατά τη σύσταση της εταιρείας ή και μεταγενέστερα δεν μπορεί να οριστεί μεγαλύτερο κεφάλαιο.

 • Η ΙΚΕ είναι μια καινοτόμος νέα εταιρική μορφή (ιδανική για οικογενειακές επιχειρήσεις ή συνεργασίες επιχειρηματιών υφιστάμενων ή νέων) γιατί δίνει τη δυνατότητα στους εταίρους να συμμετέχουν:

είτε με μετρητά, είτε με περιουσιακά στοιχεία, είτε με απασχόληση με την καθημερινή δραστηριότητα τους (να προσφέρουν δηλαδή τις υπηρεσίες τους), είτε με φερεγγυότητα, είτε με εγγυήσεις ατομικές ή εμπράγματες, είτε με παροχή ειδικών γνώσεων και επιστημονικών ικανοτήτων.

Σχετικά με την προστασία των εταίρων, η ευθύνη των εταίρων της ΙΚΕ περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους στο κεφάλαιο και δεν επεκτείνεται στην ατομική τους περιουσία, (όπως και στις κεφαλαιουχικές εταιρίες ΑΕ και ΕΠΕ).

Διαχείριση και εκπροσώπηση: Η διαχείριση της εταιρείας μπορεί να ασκείται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα. Όργανα της εταιρείας είναι η συνέλευση των εταίρων και ο/οι διαχειριστής/ες. Ο διαχειριστής δύναται να μην είναι εταίρος. Οι διαχειριστές ευθύνονται προσωπικά, αστικά και ποινικά απέναντι σε Δημόσιο (Φορολογικούς και Ασφαλιστικούς φορείς).

Υποχρεωτική τήρηση βιβλίου εταίρων και ενιαίο βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων και διαχείρισης. Τα βιβλία είναι αθεώρητα και δύναται να τηρούνται και σε ηλεκτρονική μορφή.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επιλογή επωνυμίας μπορεί να είναι είτε το όνομα του ενός ή περισσοτέρων εταίρων, είτε το αντικείμενο της επιχείρησης που ασκεί, με την προϋπόθεση ότι στην επωνυμία να αναφέρονται ολογράφως οι λέξεις Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ή σε συντομογραφία Ι.Κ.Ε. Επίσης για την επωνυμία μπορεί να επιλεχθούν λατινικοί χαρακτήρες ή σε ξένη γλώσσα (με προσθήκη στην Αγγλική οι λέξεις «Private Company» ή η ένδειξη «P.C»)

Στην περίπτωση της μονοπρόσωπης εταιρίας, στην επωνυμία συμπεριλαμβάνονται οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.». Επίσης για την επωνυμία μπορεί να επιλεχθούν λατινικοί χαρακτήρες ή σε ξένη γλώσσα (με προσθήκη στην Αγγλική οι λέξεις «Single Memper Private Company» ή «Single Memper P. C»)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
Υποχρεωτική διάρκεια της εταιρείας σε ορισμένου χρόνου. Σε περίπτωση μη ορισμού από το καταστατικό, τότε η εταιρεία διαρκεί για δώδεκα (12) έτη. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων (τροποποίηση καταστατικού του σχετικού άρθρου, δημοσίευση στο ΓΕΜΗ και λοιπές γνωστοποιήσεις στους αρμόδιους φορείς).

ΕΔΡΑ

Ορίζεται από το καταστατικό και διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, εφόσον είναι καταχωρημένη στο ΓΕΜΗ. Δύναται μεταφορά έδρας σε άλλο κράτος μέλος, δύναται το κέντρο διοίκησής της να είναι σε άλλο κράτος εκτός Ελλάδος, δύναται να ιδρύει δευτερεύουσες εγκαταστάσεις στο εσωτερικό ή την αλλοδαπή.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ και Λοιπές υποχρεώσεις

 • Τήρηση βιβλίων υποχρεωτικά διπλογραφικά (Γ’ Κατηγορίας), όπως οι Α.Ε. και Ε.Π.Ε., (με βασική επισήμανση ότι έχουμε υποχρέωση τήρησης βιβλίου ταμείου)
 • Σύνταξη Χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει Ε.Λ.Π.
 • Ανάρτηση υποχρεώσεων στο ΓΕΜΗ

Συγκριτικά με τις ατομικές επιχειρήσεις ή προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε., Ε.Ε.) συνήθως έχουμε υποχρέωση τήρησης Βιβλίων απλογραφικών (Β’ Κατηγορίας) και όχι υποχρέωση παρακολούθησης ταμείου. Και από αναρτήσεις στο ΓΕΜΗ, συνήθως, μόνο την ανάρτηση του αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης ετησίως.

Σημείωση: Λαμβάνεται υπόψη πάντα το μέγεθος της οντότητας για τις εκάστοτε υποχρεώσεις της.Ευεπιχειρείν και Βελτίωσε το Ανταγωνιστικό σου πλεονέκτημα !ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (update 30/04/2018, 03/12/2018 και νεότερο update 23/04/2019):
• Φορολογία κερδών με συντελεστή 29% έως 31/12/2018
• Φορολογία κερδών με συντελεστή 26% από 01.01.2019 (βάσει Ν. 4472/2017 ΦΕΚ74Α/19-5-2017 με άρθρο 14 τροποποιεί άρθρο 58/Ν.4172/2013 τροποποίηση με Ν.4579/2018 άρθρο 23) και
• Φορολογία κερδών με συντελεστή 28% από 01.01.2019 , με συντελεστή 27% από 01.01.2020, με συντελεστή 26% από 01.01.2021, με συντελεστή 25% από 01.01.2022 (βάσει Ν. 4579/2018- ΦΕΚ Α’ 201/03.12.2018 με άρθρο 23 τροποποιεί άρθρο 58/Ν.4172/2013) και

• Φόρος μερισμάτων 10% (μείωση του συντελεστή από 15% σε 10% από 01.01.2019)*. Η αμοιβή του διαχειριστή φορολογείται ως εισόδημα μισθωτής εργασίας.
• Πριν τη διανομή αφαιρείται το 1/20 για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

*{Μείωση του φόρου μερισμάτων σε 10% από 1.1.2019 με το άρθρο 65 του Ν. 4603/2019 – Άρθρο 65 – Τροποποίηση των άρθρων 40 και 64 του ν. 4172/2013  – 1. Η παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 (Α ́ 167), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).». 2. Η περίπτωση α ́ της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, αντικαθίσταται ως εξής:«α) για μερίσματα δέκα τοις εκατό (10%),». 3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2019 και μετά}

ΕΦΚΑ (update 30/04/2018 και νεότερο Update 23/04/2019):

Το βασικό πλεονέκτημα της Ι.Κ.Ε. σε σχέση με τις άλλες εταιρικές μορφές είναι ότι υφίσταται υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ ΜΌΝΟ για τον διαχειριστή ή τον μοναδικό εταίρο (εφόσον είναι μονοπρόσωπη).
Νεότερη ενημέρωση βάσει της Δ.15/Δ’/619/15/ 13-04-2018 και της νεότερης Εγκυκλίου 21/2019:
• Όσον αφορά στις εταιρείες μορφής ΙΚΕ, οι εταίροι, σύμφωνα με το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο, δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ και ως εκ τούτου δεν υποχρεούνται στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.
• Σε περίπτωση όμως που εταίρος ΙΚΕ έχει οριστεί και διαχειριστής στην ΙΚΕ, ως διαχειριστής έχει υποχρέωση ασφάλισης και καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.4387/2016, όπως ισχύει, επί του εισοδήματος που προκύπτει από την άσκηση της διαχείρισης και όχι επί εισοδήματος που προκύπτει από την σχέση του εταίρου.
• Ανάλογα, εάν ως διαχειριστής της ΙΚΕ έχει οριστεί τρίτο πρόσωπο έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του ν.4387/2016, όπως ισχύει.
Όσον αφορά τους μοναδικούς εταίρους μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είναι παράλληλα και διαχειριστές ΙΚΕ, υποχρέωση ασφάλισης προκύπτει και για τις δύο ιδιότητες, και, ως εκ τούτου, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται βάσει του άρθρου 39 του ν.4387/2016, όπως ισχύει, επί του αθροίσματος τους εισοδήματος που προέρχεται από την άσκηση των δύο δραστηριοτήτων (μέρισμα και αμοιβή διαχείρισης).
• Τα οριζόμενα της εγκυκλίου Δ.15/Δ’/619/15/2018 με θέμα «Ασφαλιστικές εισφορές μελών εταιρειών ή/και διαχειριστών» στην παράγραφο αυτή εφαρμόζονται από 1/6/2018.

Από 01/06/2018, σύμφωνα και με την νεότερη εγκύκλιο 21/22-04-2019, ισχύουν τα εξής για την υπαγωγή στην ασφάλιση και τις εισφορές για τα μέλη ή/και διαχειριστές Ι.Κ.Ε.:

 • ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΛΩΝ/ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Ι.Κ.Ε.

ΜΕΛΗ/ΕΤΑΙΡΟΙ

 • Ο εταίρος μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του π. Ο.Α.Ε.Ε. (παρ. 9 άρθρο 116 Ν. 4072/2012 περ. α’)
 • Τα μέλη/εταίροι πολυπρόσωπων Ι.Κ.Ε. δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση. Τα πρόσωπα αυτά δύνανται να υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του π. Ο.Α.Ε.Ε. (παρ. 9 άρθρο 116 Ν. 4072/2012 περ. β’)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

 • Εταίρος Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του π. Ο.Α.Ε.Ε. (παρ. 9 άρθρο 116 Ν. 4072/2012 περ. α’)
 • Εταίρος Πολυπρόσωπης Ι.Κ.Ε. που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του π. Ο.Α.Ε.Ε. (παρ. 9 άρθρο 116 Ν. 4072/2012 περ. α )
 • Διαχειριστής Ι.Κ.Ε, που δεν έχει την ιδιότητα του μέλους/εταίρου και ορίστηκε με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του π. Ο.Α.Ε.Ε. (παρ. 9 άρθρ. 116 Ν.4072/2012) 
 • ΕΙΣΦΟΡΟΔΟΤΗΣΗ Ι.Κ.Ε. ΕΤΑΙΡΟΙ Ι.Κ.Ε.

Οι εταίροι των Ιδιωτικών πολυπρόσωπων Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ΙΚΕ δεν υποχρεούνται στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, εκτός αν ασκούν καθήκοντα διαχείρισης.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Ι.Κ.Ε.
Για τα πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης σε Ι.Κ.Ε. (εταίροι ή τρίτα πρόσωπα) διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:
1. Εταίρος σε Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε και διαχειριστής
Ο μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. που είναι ταυτόχρονα και διαχειριστής, καταβάλει εισφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 επί του αθροίσματος των εισοδημάτων που προέρχονται από την άσκηση των δυο δραστηριοτήτων (μέρισμα και αμοιβή διαχείρισης).

2. Εταίρος και διαχειριστής πολυπρόσωπης Ι.Κ.Ε

Εταίρος πολυπρόσωπης Ι.Κ.Ε που έχει οριστεί ταυτόχρονα και διαχειριστής, καταβάλει εισφορές επί του εισοδήματος που προκύπτει μόνο από την άσκηση της διαχείρισης και εισφοροδοτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.4387/2016

Ως ημερομηνία έναρξης εισφοροδότησης μόνο επί των αμοιβών διαχείρισης ορίζεται η 1/6/2018.

3. Διαχειριστής πολυπρόσωπης Ι.Κ.Ε. χωρίς εταιρική ιδιότητα (τρίτο πρόσωπο)

Διαχειριστής Ι.Κ.Ε τρίτο πρόσωπο (δεν έχει εταιρική ιδιότητα), καταβάλει εισφορές επί του εισοδήματος που προκύπτει από την άσκηση της διαχείρισης και εισφοροδοτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.4387/2016.

4. Διαχειριστής Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. – τρίτος, μη εταίρος

Διαχειριστής Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε., τρίτο πρόσωπο (μη εταίρος) εισφοροδοτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 και καταβάλει εισφορές επί του εισοδήματος που προκύπτει από την αμοιβή διαχείρισης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Για τις μισθολογικές περιόδους, 6/2018 έως 3/2019. εφόσον οι Α.Π.Δ., Κανονικές (01) ή Συμπληρωματικές (04), υποβληθούν έως τις 30/6/2019 με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο στην αρμόδια Υπηρεσία Ε.Φ.Κ.Α. της έδρας του εργοδότη και αφορούν στην ασφάλιση των προσώπων που αναφέρονται στην παρούσα. θα θεωρούνται εμπρόθεσμες.

Οι Πράξεις Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε.) που θα προκύψουν από την υποβολή των ανωτέρω Α.Π.Δ., θα πρέπει να ακυρωθούν οίκοθεν.

Οι ασφαλιστικές εισφορές των ανωτέρω μισθολογικών περιόδων θα θεωρούνται εμπρόθεσμες, εφόσον καταβληθούν έως τις 30/6/2019.

Για τις μισθολογικές περιόδους από 4/2019 και εντεύθεν, η υποβολή Α.Π.Δ. και η καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, θα πραγματοποιούνται κατά τα γνωστά.

Και καταλήγουμε σε κάποια ερωτηματικά τύπου…

 • Έχει ληφθεί υπόψη ο χρόνος σύστασης μιας ΙΚΕ μέσω του ΓΕΜΗ σε σύγκριση με το χρόνο έναρξη μιας ατομικής επιχείρησης, όπου πλέον για την 1η περίπτωση είναι πλέον τραγικά χρονοβόρος;
 • Έχει ληφθεί υπόψη ότι στις ατομικές επιχειρήσεις ή προσωπικές επιχειρήσεις έχουμε συνήθως την υποχρέωση απλογραφικών βιβλίων* με ΜΗ υποχρέωση τήρησης ταμείου και διαφορετικής φορολογικής αντιμετώπισης από μια Κεφαλαιουχική εταιρία με διπλογραφικά, όπως είναι η ΙΚΕ; (*Ανάλογα πάντα με το μέγεθος και τις υποχρεώσεις της οντότητας).
 • Έχει ληφθεί υπόψη ότι στην ατομική επιχείρηση η φορολογία είναι με την κλίμακα του άρθρου 15 Ν. 4172/2013 {δηλαδή για τα πρώτα 20.000€ (0-20.000) ο συντελεστής φορολογίας είναι 22% και για τα επόμενα 10.000 (20001-30.000) είναι 29% έναντι του φορολογικού συντελεστή 29% και 26% από 01.01.2019 στις ΙΚΕ που ισχύει από το 1ο ευρώ};
 • Έχει ληφθεί υπόψη το κόστος ετήσιας λογιστικής παρακολούθησης και κόστος ετήσιας συνδρομής σε ΓΕΜΗ, που είναι υψηλότερο από μιας ατομικής ή προσωπικής εταιρίας;
 • Έχουν ληφθεί υπόψη τα άνω καθώς και αρκετά ακόμη ερωτηματικά ανά περίπτωση από τους εν δυνάμει επιχειρηματίες που επιλέγουν την νομική μορφή της ΙΚΕ (μόνο και μόνο λόγω του ελάχιστου κεφαλαίου και της ασφαλιστικής υποχρέωσης μόνο για το διαχειριστή ή μονοπρόσωπο εταίρο χωρίς παράλληλη ιδιότητα και διαχειριστή);

…Μήπως είναι πιο συνετό να μην λαμβάνετε υπόψη σας τις δημοφιλείς λύσεις αλλά τις φορολογικά συμφέρουσες για το επιχειρηματικό σας σχέδιο;

…Μήπως δεν έχετε ολοκληρωμένη εικόνα των επιχειρηματικών σας βημάτων σχετικά με το φορολογικό καθεστώς;

…Μήπως πρέπει να αναθεωρήσετε κάποιες επιλογές σας για το επιχειρηματικό σας καλό;

Υπάρχουν ευκαιρίες που πρέπει να τις αρπάζουμε και ευκαιρίες που δεν πρέπει… γιατί είναι παγίδα!

η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά = Φορολογικός σχεδιασμός (tax planning) κύριοι!

Και όπως είπε και ο Γάλλος επιχειρηματίας Bernard Tapie

«Στις μπίζνες, όπως και στις πολεμικές τέχνες, το βασικό δεν είναι μόνο να αποκρούεις τα χτυπήματα, αλλά να προβλέπεις και από πού θα έρθουν»

01.11.2017, 30.04.2018  και νεότερη ενημέρωση της 23.04.2019/της Χρύσας Σωτηράκη, Λογίστρια–Φοροτεχνικός–Σύμβουλος επιχειρήσεων της ομάδας «LOLplus – Λογιστικές Ολοκληρωμένες Λύσεις»

* site: www.lolplus.grΔείτε ακόμη…

• Το ύψος των φορολογικών επιβαρύνσεων για τις Ελληνικές επιχειρήσεις

• Γιατί οι έξυπνοι επιχειρηματίες φαίνονται από τις πράξεις και όχι τα λόγια…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts