26 Ιανουαρίου 2021

Breaking News

ΟΑΕΕ: Επέκταση χορήγησης βοηθήματος ανεργίας και σε ασφαλισμένους του, οι οποίοι ρύθμισαν τις οφειλές τους στις περιπτώσεις διακοπής του επαγγέλματος

ΟΑΕΕ: Επέκταση χορήγησης βοηθήματος ανεργίας και σε ασφαλισμένους του, οι οποίοι ρύθμισαν τις οφειλές τους στις περιπτώσεις διακοπής του επαγγέλματος

καταβολή του βοηθήματος ανεργίαςΣύμφωνα με την νέα Εγκύκλιο 7/25-2-2014 του ΟΑΕΕ επεκτείνεται η καταβολή του βοηθήματος ανεργίας και σε εκείνους τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, οι οποίοι διέκοψαν τη δραστηριότητά τους και έχουν ρυθμίσει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, είναι δε ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.

ΘΕΜΑ : «Επέκταση χορήγησης βοηθήματος ανεργίας και σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, οι οποίοι ρύθμισαν τις οφειλές τους στις περιπτώσεις διακοπής του επαγγέλματος»

ΣΧΕΤ: Η αρ.11/2013 εγκύκλιος και το αρ.ΔΙΑΣΦ/Φ24/22/1040423/27-6-2013 έγγραφο της Διοίκησης

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της αρ. Φ.10035/ΟΙΚ.1239/63/27-1-2014 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ290/10-2-2014 τ.Β΄), με την οποία τροποποιείται η αρ.Φ.80000/8285/253/26-03-2013 όμοια (ΦΕΚ/705 τ.Β΄) κατά το μέρος που αφορά τις προϋποθέσεις , τους όρους και τα δικαιολογητικά για την καταβολή βοηθήματος του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων του ΟΑΕΔ στους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενους, ασφαλισμένους στους φορείς ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ – ΜΜΕ και σας γνωρίζουμε τα εξής για την ενιαία εφαρμογή τους:

Με τις νέες ρυθμίσεις επεκτείνεται η καταβολή του βοηθήματος ανεργίας και σε εκείνους τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, οι οποίοι διέκοψαν τη δραστηριότητά τους και έχουν ρυθμίσει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, είναι δε ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.

Σύμφωνα και με τις νέες ρυθμίσεις:

Δικαιούχοι είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι, ασφαλισμένοι στους φορείς Ο.Α.Ε.Ε. και Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε., οι οποίοι διακόπτουν αποδεδειγμένα το επάγγελμά τους, δεν αυτοαπασχολούνται, δεν αναλαμβάνουν μισθωτή απασχόληση και δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης, τον ΟΓΑ, το ΝΑΤ, ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής και έχουν καταβάλλει την ειδική εισφορά της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν.3986/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του ν.4144/2013.

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο καταβολή του βοηθήματος ανεργίας

Related posts