24 Μαΐου 2024

Παροχή σε είδος σχετικά με αξία οχήματος – Πως υπολογίζεται αναλυτικά – sos σημεία προσοχής και εξαιρέσεις

Παροχή σε είδος σχετικά με αξία οχήματος – Πως υπολογίζεται αναλυτικά – sos σημεία προσοχής και εξαιρέσεις

Παροχή σε είδος σχετικά με αξία οχήματος – Πως υπολογίζεται αναλυτικά – sos σημεία προσοχής και εξαιρέσεις…της Χρύσας Σωτηράκη 

Η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, ορίζεται από 01.01.2016 με νέο τρόπο υπολογισμού της αξίας του οχήματος.

Η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος υπολογίζεται ως ποσοστό στο σύνολο της ΛΤΠΦ και όχι κλιμακωτά.

(Τροποποίηση-αντικατάσταση σχετικών διατάξεων:  Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του ν.4446/2016 /ΦΕΚΑ΄ 240/22-12-2016, αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 και δόθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις με την  ΠΟΛ 1045/24.03.2017)

Νέος τρόπος υπολογισμού της αξίας της παροχής σε είδος, ο οποίος υπολογίζεται ως ποσοστό της Λιανικής Τιμής προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος με βάση την παρακάτω κλίμακα:

ΛΤΠΦ

Ποσοστό %

ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα

για ΛΤΠΦ από 0 έως 12.000 ευρώ

(4%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα

για ΛΤΠΦ από 12.001 έως 17.000 ευρώ

(7%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα

για ΛΤΠΦ από 17.001 έως 20.000 ευρώ

(14%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα

για ΛΤΠΦ από 20.001 έως 25.000 ευρώ

(18%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα

για ΛΤΠΦ πλέον των 25.001 ευρώ

(22%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα

ανεξάρτητα αν το όχημα ανήκει στην επιχείρηση ή είναι μισθωμένο με οποιονδήποτε τρόπο στα ανωτέρω πρόσωπα.

Το ανωτέρω ποσοστό καθενός οχήματος δεν επιμερίζεται σε περισσότερα του ενός πρόσωπα.


Μείωση βάσει παλαιότητας

Η αξία της παραχώρησης του οχήματος μειώνεται βάσει παλαιότητας ως εξής:

Έτη

Ποσοστό μείωσης

0-2 έτη

καμία μείωση

3-5 έτη

μείωση δέκα τοις εκατό (10%)

6-9 έτη

μείωση είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)

Από 10 έτη και μετά

μείωση πενήντα τοις εκατό (50%).

Πως προκύπτει η Λιανική τιμή προ φόρων του οχήματος

Η Λιανική Τιμή προ Φόρων οχήματος κατά τύπο, παραλλαγή και έκδοση αυτού, είναι η τιμή που προκύπτει από:

  • Τους υποβαλλόμενους τιμοκαταλόγους στην Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή από τους επίσημους αντιπροσώπους/διανομείς αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας του προαιρετικού (EXTRA) εξοπλισμού, προ Φ.Π.Α. και τέλους ταξινόμησης και αναγράφεται στη «Βεβαίωση Ανώτατης προτεινόμενης Λιανικής Τιμής προ Φόρων» που χορηγείται σχετικά από τους τελευταίους.
  • Σε περίπτωση που ο επίσημος αντιπρόσωπος/διανομέας δεν δύναται να χορηγήσει τη σχετική βεβαίωση, η ΛΤΠΦ λαμβάνεται εναλλακτικά από την αναγραφόμενη στα οικεία παραστατικά πώλησης αξία, προ Φ.Π.Α. και τέλους ταξινόμησης, μη συνυπολογιζομένων τυχόν εκπτώσεων που έχουν χορηγηθεί.

Διευκρινίσεις:

  1. Υπολογισμός στο σύνολο της ΛΤΠΦ και όχι κλιμακωτά: Η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος υπολογίζεται ως ποσοστό στο σύνολο της ΛΤΠΦ και όχι κλιμακωτά, ξεκινώντας από το πρώτο κλιμάκιο με ΛΤΠΦ οχήματος έως 12.000 ευρώ και καταλήγοντας στην ανώτερη κλίμακα με ΛΤΠΦ άνω των 25.001 ευρώ.
  2. Χρήση μικρότερου χρονικού διαστήματος του έτους: Σε περίπτωση χρήσης εταιρικού οχήματος για χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους (νέα πρόσληψη, αποχώρηση εργαζόμενου κτλ.), η αξία της παροχής υπολογίζεται αναλογικά με το χρονικό διάστημα (μήνες) χρησιμοποίησής της.
  3. Διάρκεια άνω 15 ημερολογιακών ημερών: Διάρκεια χρήσης εταιρικού οχήματος από εργαζόμενο για διάστημα άνω των 15 ημερολογιακών ημερών λογίζεται ως μήνας.

 

1ο Παράδειγμα :

Ένα όχημα έχει ΛΤΠΦ 15.000 ευρώ, έτος κυκλοφορίας 2014 και παραχωρήθηκε η χρήση του σε έναν υπάλληλο/εταίρο/μέτοχο για 3 μήνες (π.χ. λόγω πρόσληψης μέσα στο έτος), τότε το ποσό της παροχής σε είδος που θα προσμετρηθεί στις αποδοχές του από μισθωτή εργασία σε ετήσια βάση, προσδιορίζεται με βάση την κλίμακα ως εξής:

15.000*7% = 1.050 ευρώ

καμία μείωση λόγω παλαιότητας

και επειδή η χρήση αφορά 3 μήνες είναι 1.050*3/12 = 262,50 ευρώ.

2ο Παράδειγμα :

Ένα όχημα έχει ΛΤΠΦ 15.000 ευρώ, έτος κυκλοφορίας  2014 και παραχωρήθηκε η χρήση του ταυτόχρονα σε 2 υπαλλήλους/εταίρους/μετόχους για (το ίδιο χρονικό διάστημα) 3 μήνες/στον καθένα (π.χ. λόγω πρόσληψης μέσα στο έτος), τότε το ποσό της παροχής σε είδος που θα προσμετρηθεί στις αποδοχές του από μισθωτή εργασία σε ετήσια βάση, προσδιορίζεται με βάση την κλίμακα ως εξής:

15.000*7% = 1.050 ευρώ

καμία μείωση λόγω παλαιότητας

και επειδή η χρήση αφορά 3 μήνες είναι 1.050*3/12 = 262,50 ευρώ/ανά υπάλληλο/εταίρο/μέτοχο

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν.4172/2013, το ποσοστό της Λιανικής Τιμής προ Φόρων δεν επιμερίζεται σε περισσότερα του ενός πρόσωπα. Συνεπώς το ποσό των 262,50 ευρώ θα είχε συμπεριληφθεί στις αποδοχές κάθε ενός ξεχωριστά, χωρίς να γίνει επιμερισμός αυτού.

 

Υπολογισμός αξίας παροχής σε είδος με μείωση λόγω 3ου έτους κυκλοφορίας

Η αξία της παροχής σε είδος μειώνεται από το τρίτο έτος κυκλοφορίας του οχήματος και μετά (παλαιότητα που προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας του διεθνώς) και σύμφωνα με την κλίμακα που ορίζει η διάταξη.

Συνεπώς, τα οχήματα με ημερομηνία κυκλοφορίας έως και 2 έτη πριν από το κρινόμενο έτος δεν θα έχουν καμία μείωση στο ποσό της παροχής σε είδος,

π.χ. αν το έτος κυκλοφορίας είναι το 2014, τότε μέχρι και το φορολογικό έτος 2016 (δηλαδή για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα υποβληθούν το 2017) δεν θα υπάρχει μείωση.

3ο Παράδειγμα:

Ένα όχημα έχει ΛΤΠΦ 20.000 ευρώ με έτος πρώτης κυκλοφορίας διεθνώς το 2013.

Αξία της παροχής σε είδος θα είναι 20.000*14%= 2.800 ευρώ.

Μείωση αξίας κατά 10% (για τρία έτη κυκλοφορίας συμπληρωμένα), δηλαδή η ετήσια παροχή σε είδος θα είναι τελικά

2.800*10% = 280 ευρώ, 2.800-280= 2.520 ευρώ

η οποία θα προσαυξήσει τις ετήσιες αποδοχές του φορολογικού έτους 2016, για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που θα υποβληθεί το 2017.

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ!!!

Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται τα οχήματα:

  • που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και
  • έχουν Λιανική Τιμή προ Φόρων έως 12.000 ευρώ.

Προσοχή: θα πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα και οι δύο άνω προϋποθέσεις για να ισχύει η εξαίρεση.

Διευκρινίζεται ότι η χρήση ενός οχήματος για επαγγελματικούς σκοπούς αφορά τις κάτωθι περιπτώσεις:

α) Τα οχήματα, τα οποία παρέχουν οι επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους πωλητές, τεχνικούς και λοιπούς εργαζομένους, των οποίων η εργασία απαιτεί συχνή μετακίνηση εκτός των εγκαταστάσεων του εργοδότη (tool cars) και χρησιμοποιούνται για την επιχειρηματική δραστηριότητα του εργοδότη, ανεξάρτητα αν τα οχήματα αυτά μπορεί να χρησιμοποιούνται από τον δικαιούχο και εκτός του ωραρίου εργασίας τους. Αντιθέτως, καταλαμβάνεται και αποτελεί παροχή σε είδος η κατά τα ανωτέρω προσδιοριζόμενη αγοραία αξία των οχημάτων που παρέχονται στους εργαζόμενους λόγω της θέσης τους (π.χ. σε διευθυντές και επιθεωρητές πωλήσεων, τεχνικούς διευθυντές και λοιπά στελέχη),

β) Τα οχήματα δοκιμών (test-drive), που διαθέτουν οι επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων,

γ) Τα οχήματα μεταφοράς προσωπικού (π.χ. mini-bus),

δ) Τα οχήματα που χρησιμοποιούν επιχειρήσεις (π.χ. ξενοδοχειακές επιχειρήσεις) για μεταφορά καλεσμένων ή πελατών τους,

ε) Τα οχήματα τα οποία διαθέτουν οι επιχειρήσεις επισκευής και συντήρησης (service) οχημάτων προσωρινά σε αντικατάσταση των επισκευαζόμενων,

στ) Τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης που χρησιμοποιούνται από τις αεροπορικές εταιρείες και τις επιχειρήσεις διαχείρισης αεροδρομίων για την εξυπηρέτηση των αεροσκαφών και των επιβατών τους (αυτοκίνητα πίστας) καθώς και για την μεταφορά VIPS ή προσωπικού.

Αν ένα όχημα εκ των ανωτέρω περιπτώσεων α΄ έως στ΄, έχει παραχωρηθεί για επαγγελματική χρήση σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο επιχείρησης αλλά έχει ΛΤΠΦ άνω των 12.000 ευρώ, τότε δεν θα υφίσταται καμία απαλλαγή.

4ο Παράδειγμα:

α) Ένα όχημα με ΛΤΠΦ 15.000 που έχει δοθεί σε πωλητή μιας επιχείρησης θα αποτελεί παροχή σε είδος για το σύνολο της αξίας του (η οποία θα προσδιοριστεί με βάση την κλίμακα ως εξής:

15.000*7% = 1.050 ευρώ,

ενώ

β) Ένα όχημα με ΛΤΠΦ 11.999 ευρώ που έχει δοθεί επίσης για επαγγελματικούς σκοπούς, δεν θα αποτελέσει παροχή σε είδος.

 

Περαιτέρω διευκρινίσεις για τον προσδιορισμό της δαπάνης για την παραχωρούσα επιχείρηση:

Από 01.01.2016 η παροχή σε είδος, η οποία πλέον υπολογίζεται με βάση τις προαναφερθείσες διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4172/2013 όπως αυτές ισχύουν και όχι ως ποσοστό επί του πραγματικού κόστους του οχήματος, δεν χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της πραγματικής δαπάνης του οχήματος για την παραχωρούσα επιχείρηση αλλά μόνο για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος για τον χρήστη του.

Οι πραγματικές δαπάνες της επιχείρησης, που αφορούν στο κόστος του οχήματος και περιλαμβάνουν αποσβέσεις, κόστη επισκευής και συντήρησης, τέλη κυκλοφορίας, καύσιμα, διόδια καθώς και το σχετικό κόστος σε περίπτωση μίσθωσης ή χρηματοοικονομικής μίσθωσης, κλπ. εκπίπτουν στο σύνολό τους (100%) με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013 (προϋποθέσεις περιπτώσεων α΄, β΄, και γ΄) και τα όσα ειδικότερα αναφέρονται στην ΠΟΛ. 1113/2015 εγκύκλιο, κατά περίπτωση.

 

Προσοχή για τους δικαιούχους χρήσης των φορέων Γενικής Κυβέρνησης:

Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν.4172/2013 όπως ισχύει, δεν καταλαμβάνουν τους δικαιούχους χρήσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης όπως έχουν καθοριστεί στην Απόφαση 129/2534/20.1.2010 ΚΥΑ (Β΄ 108).

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2016 και μετά.

26.03.2017 / της  Χρύσας Σωτηράκη, Λογίστρια–Φοροτεχνικός–Σύμβουλος επιχειρήσεων της ομάδας «LOLplus – Λογιστικές Ολοκληρωμένες Λύσεις» www.lolplus.gr

 


Δείτε ακόμη…


 • Υπ.Οικ.: Κανένας κίνδυνος παραγραφής για τις λίστες καταθετών εξωτερικού

• Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο

• ΕΦΚΑ: Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων

 Το No. 1 χαρακτηριστικό των ηγετών – αφεντικών

• ΜΥΦ 2016 ο εφιάλτης υπόχρεων και λογιστών ξαναχτυπά… Λήξη υποβολής έως 31 Μαρτίου 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts