19 Σεπτεμβρίου 2020

Breaking News

Ποιος θα υποχωρήσει πρώτα; Η Γερμανία ή η Ελλάδα; – Who will retreat first? Germany or Greece?

Ποιος θα υποχωρήσει πρώτα; Η Γερμανία ή η Ελλάδα; – Who will retreat first? Germany or Greece?

Ποιος θα υποχωρήσει πρώτα; Η Γερμανία ή η Ελλάδα; – Who will retreat first? Germany or Greece?
Bilingual article, follows in English at bottom, after the Greek version on top.Ποιος θα υποχωρήσει πρώτα; Η Γερμανία ή η Ελλάδα; - Who will retreat first? Germany or Greece?

Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα υποχωρήσει πρώτος, η Γερμανία ή η Ελλάδα;

Είναι αλήθεια ότι oι Γερμανοί, παρόλο που δείχνουν κάποια συμπάθεια προς τους Έλληνες, δεν θέλουν να πληρώσουν την ελληνική κυβέρνηση για να συνεχίσει να προσφέρει μερικά ειδικά προνόμια σε ορισμένους Έλληνες (σαν την πλήρη σύνταξη που στην Γερμανία μπορεί κανείς να έχει στα 67 όταν στην Ελλάδα, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να έχει στα 57).
Ακούγεται λογικό για κάποιον να διαφωνεί να διασώσει κάποιον, που διατηρεί ακόμα, ορισμένα προνόμια.

Εάν οι Έλληνες βγουν από την Ευρωζώνη και κάνουν παύση πληρωμών στο χρέος τους, δεν θα είναι σε θέση να δανειστούν για κάποιον καιρό, όταν χρειάζονται χρήματα. Φυσικά οι Έλληνες έχουν πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα αλλά αυτό είναι σε ετήσια βάση, γι’ αυτό σύντομα θα χρειαστούν κάποια μετρητά και με κανέναν να τους δανείζει, θα εξαλείψουν σύντομα το πρωτογενές πλεόνασμα και θα αντιμετωπίσουν έλλειψη χρήματος.
Αναπόφευκτα, στον πρώτο καιρό της εξόδου από το Ευρώ (πιστεύω ένας χρόνος με δύο), οι Έλληνες θα αναγκαστούν σε περικοπές μισθών και συντάξεων.
Αναπόφευκτα, οι Έλληνες θα αναγκαστούν να μειώσουν όλα αυτά τα κοστοβόρα προνόμια.

Εκτός εάν οι Έλληνες έχουν εναλλακτική χρηματοδότηση όπως η Ρωσία ή οι Κινέζοι… αλλά με την Ρωσία να έχει τα δικά της προβλήματα… δεν φαίνεται πολύ πιθανό… οι Κινέζοι είναι ένα μυστήριο… ίσως ναι, ίσως όχι.

Συνεπώς έχει συμφέρον η Γερμανία να διασώσει τους Έλληνες ξανά; Η Γερμανία είναι μια οικονομία που βασίζεται στις εξαγωγές και τα πάει πολύ καλά: είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας στον κόσμο, μετά τους Κινέζους.
Οι εξαγωγικές οικονομίες εμφανίζονται ενισχυμένες με το να έχουν αδύναμα νομίσματα. Με το περιλαμβάνονται και ‘αδύναμες’ χώρες στην Ευρωζώνη, δημιουργούνται πτωτικές τάσεις στο Ευρώ, κάτι που καθιστά τις γερμανικές εξαγωγές πιο ελκυστικές και έτσι, ευκολότερο να εξάγει.

Εάν η Ελλάδα βγει από την Ευρωζώνη, η αξία του Ευρώ θα αυξηθεί σημαντικά μακροπρόθεσμα, ‘χτυπώντας’ τις γερμανικές εξαγωγές, την οικονομική ανάπτυξη της Γερμανίας, και με σημαντικές επιπτώσεις στην απασχόληση.

Επιπλέον, υπάρχει άλλη μία μη προβλέψιμη συνέπεια: εάν η Ελλάδα αποχωρήσει από την Ευρωζώνη, ίσως και άλλη χώρα κάνει το ίδιο, όπως η Ισπανία και έπειτα… πείτε bye bye στην Ευρωζώνη και αγαπητέ Δρ. Σόιμπλε, αποχαιρέτα το ανταγωνιστικό σου πλεονέκτημα (Ευρώ). Η επιστροφή της Γερμανίας στο Μάρκο, θα είναι μια οικονομική καταστροφή. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω γιατί…

Ας δούμε τα συμφέροντα άλλων σημαντικών ‘παικτών’:

• ΗΠΑ: Οι Αμερικάνοι δεν θα ήθελαν να δουν τους Έλληνες να βγαίνουν από την Ευρωζώνη διότι αυτό πιθανότατα σημαίνει ότι οι Ελληνες στην ανάγκη, θα πλησιάσουν προς την Ρωσία και η Ρωσία θα επιθυμούσα σφόδρα ένα κράτος – ‘δορυφόρο’ της στην ΝΑ Μεσόγειο, πλησίον της Μέσης Ανατολής και ΒΑ Αφρικής. Συνεπώς οι Αμερικάνοι θα κάνουν τα πάντα προκειμένου να αποφευχθεί ένα Grexit. Θεωρώ δύσκολο οι Γερμανοί να τους αγνοήσουν.

• Κίνα: γενικά οι Κινέζοι κρατούν ένα χαμηλό προφίλ αλλά σε μια ασυνήθιστη κατάσταση, είναι πιθανόν να δράσουν ως Η ανερχόμενη υπερδύναμη που είναι. Η Κίνα είναι ο Νο 1 εξαγωγέας παγκοσμίως και η οικονομία της και ανάπτυξή της βασίζεται εντόνως στις εξαγωγές.
Η Κίνα έχει κάνει ήδη ορισμένες επενδύσεις στην Ελλάδα (ΟΛΠ, Cosco), έχει υλοποιήσει επίσης μεγάλες επενδύσεις στην Αφρική και θα ήθελε να εξασφαλίσει την ροή των (κατασκευασμένων στη Κίνα) αγαθών και πρώτων υλών εταιριών κινέζικων συμφερόντων από την Αφρική, στους Ευρωπαίους καταναλωτές.
Η Κϊνα έχει επίσης μακράν, τα μεγαλύτερα διεθνώς συναλλαγματικά διαθέσιμα (πρέπει να είναι γύρω στα $4 τρισ.). Συνεπώς, η Κίνα φαίνεται να έχει συμφέρον να εξασφαλίσει και να υποστηρίξει με όλα τα μέσα, την απροβλημάτιστη οικονομική λειτουργία (διεθνές εμπόριο κ.λπ.).

Ποιος θα κιοτέψει; Οι Γερμανοί ή οι Έλληνες; Ποιος θα υποχωρήσει λοιπόν πρώτα;

Παναγιώτης Σοφιανόπουλος
Οικονομολόγος
Συνεργάτης TaxCoach.gr

greece-map

Who will retreat first? Germany or Greece?

It will be interesting to see who will retreat first, Germany or Greece.

It is true that the German people although shown some sympathy to Greek people, don’t want to pay the Greek government to keep offering some special privileges to some Greeks (like the full retirement that in Germany, anyone can have it at 67 when in Greece, in some cases, someone can have it at the age of 57.
It sounds reasonable for someone to disagree to bail out another that still, has some privileges.

If the Greeks exit Eurozone and default on their debt, they will no longer be able to borrow money, when they need. Ofcourse, they have achieved a primary budget surplus but this is a a yearly base, so soon, they will need some cash and with no one lending them, will soon eradicate the budget surplus and they will confront some lack of money.
Inevitably, in the first time of the Grexit (I believe a year or two), Greeks will have to reduce wages and pensions.
Inevitably, Greeks will have to reduce all these costly privileges.

Unless if Greeks have an alternative funding like Russians or Chinese… but with Russia having its own problems… not very possible… the Chinese is a mystery… maybe yes, maybe not.

So, does Germany has interest to bailout Greeks again? Germany has an export based economy that is doing very well: it’s the second bigger exporter globally, after Chinese. Export based economies get a boost from having weak currencies. Having weak States as part of Eurozone helps depress the value of the Euro, making German exports more attractive and thus, easier to export.

If Greece leaves Eurozone, the value of the Euro should climb over the long term, hurting German exports, economic growth, with significant consequences on employment.

Furthermore, there is another non predictable consequence: if Greece leaves Eurozone, maybe another Country do the same, like Spain and then… bye bye Eurozone and dear Dr. Schäuble, goodbye your competitive advantage (Euro). The return of Germany to Deutsche Mark would be an economic disaster. No need to explain why…

Let’s see the other major ‘players’ interests:

• USA: The Americans wan’t like Greeks to leave Eurozone because this probably means that Greeks on need, will go towards Russia and Russia would love to have some ‘satellite’ Country in SE Mediterranean and towards Middle East and NE Africa. So Americans will do everything to avoid a Grexit. I believe it’s difficult Germans to ignore them.

• China: Generally Chinese keeping a low profile but in an extraordinary situation, is probable to act like The upcoming superpower that is. China is the No 1 global exporter and its growth based intesively in exports.
China has done some investment already in Greece, has also done big investments in Africa and would like to secure the flow of (chinese made) goods and raw materials of Chinese interest firms from Africa to European consumers.
China has also by far, the largest foreign reserves globally (must be around $4 trillion). So, China seems to have interest to secure and support by all means, the unobstructed economic function (international commerce etc).

Who’s the chicken? Germans or Greeks? So, who will retreat first?

Panayotis Sofianopoulos
Economist
TaxCoach.gr Contributor

>>>>>•<<<<<

Ίσως σας ενδιαφέρουν τα ακόλουθα άρθρα:

✎ Τι θα γίνει με την Ελλάδα και την Ευρωζώνη; – What with Greece and Eurozone?
✎ Οι 300 υπέρ της Ελλάδος!
✎ Σκέψεις για τη νέα ελληνική κρίση
✎ Πρόγραμμα επιδότησης (έως 50%) για Υφιστάμενες επιχειρήσεις
✎ Πρόγραμμα επιδότησης (έως 100%) για ανέργους, για ίδρυση επιχείρησης

• Σκέφτεσαι Σεμινάρια; … Εὐεπιχειρεῖν !

• Άλλα σημαντικά Νέα

Related posts