15 Ιουλίου 2024

ΠΟΛ.1040/16: Συμπλήρωση – Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό πρωτ. 1114200/8853/0016/27-12-06″Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιστροφή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω των Τραπεζών”

ΠΟΛ.1040/16: Συμπλήρωση – Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό πρωτ. 1114200/8853/0016/27-12-06″Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιστροφή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω των Τραπεζών”

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1108 Β΄ (19.04.2016) η ΠΟΛ. 1040 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα:

«Συμπλήρωση – Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό πρωτ. 1114200/8853/0016/27-12-06 “Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιστροφή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω των Τραπεζών”, όπως ισχύει (ΦΕΚ-1945 /2006 Β)»

Η ΠΟΛ. 1040 αναφέρει τα ακόλουθα:

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1947/1991 (ΦΕΚ 70/1991 Α΄) «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις».
2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2013 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Ν.δ. 356/1974, «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.» (ΦΕΚ 90 Α΄), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6/1989 Α΄) «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών».
5. Το Π.δ. 73/2015 (116 Α΄), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την υπ’ αριθ. Υ14/03−10−2015 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2144 Β΄), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».
7. Την υπ’ αριθμ Υ29/08−10−2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2168 Β΄), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
8. Την υπ’ αριθμ 1114200/8853/0016/27.12.2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1945/2006 Β΄) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιστροφή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Τραπεζών» όπως ισχύει.
9. Την ανάγκη βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών επιστροφής Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, με την επέκταση των φορέων που μετέχουν στη διαδικασία επιστροφής του φόρου εισοδήματος.
10. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της απόφασης 1114200/ 8853/0016/27−12−2006, όπως ισχύει, συμπληρώνεται με την αναγραφή στις αναφερόμενες Τράπεζες και της Τράπεζας ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ από το φορολογικό έτος 2015 στη διαδικασία επιστροφής του φόρου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω Τραπεζών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Απριλίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Διαβάστε εάν θέλετε την ΠΟΛ. 1040/16 από το ΦΕΚ δημοσίευσής της, στην τέταρτη σελίδα του ΦΕΚ, εδώ.

Related posts