1 Δεκεμβρίου 2022

Breaking News

Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2012 -2015

Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2012 -2015

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία των ετών 2012 – 2015, τα οποία καταρτίστηκαν στο πλαίσιο της πρώτης κοινοποίησης Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) του 2016 και τα οποία υποβλήθηκαν σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας στη Eurostat, κατ’εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (EC) 479/2009, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Τα στοιχεία αυτά παρήχθησαν βάσει του νέου Κανονισμού ESA 2010 (549/2013) για το Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών, ο οποίος κατέστη υποχρεωτικός από την 01.09.2014.

Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης για το έτος 2015 σύμφωνα με το ESE 2010, ανήλθε σε €12,8 δισ. (7,2% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος), ενώ το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης σε ονομαστικές τιμές στο τέλος του 2015, ανήλθε σε €311,5 δισ. (176,9% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος).

Στον Πίνακα 1 κατωτέρω, παρουσιάζονται τα κύρια αποτελέσματα της περιόδου 2012 – 2015.

220416

Ο Πίνακας 2 κατωτέρω, παρουσιάζει την εξέλιξη του ΑΕΠ, του Ισοζυγίου, του Πρωτογενούς Ισοζυγίου,των Δαπανών (σε ενοποιημένη βάση), των Εσόδων (σε ενοποιημένη βάση και του Χρέους της Γενικής Κυβέρνησης (σε ενοποιημένη βάση) την περίοδο 2012 – 2015, όπως υπολογίζονται σύμφωνα με το ESA 2010.

2204161

•??•

Related posts