17 Ιουνίου 2024

ΠΟΛ.1199/16: Τύπος και περιεχόμενο της “Δήλωσης Αποθεμάτων Μετάταξης”  Εντυπο 012 ΦΠΑ

ΠΟΛ.1199/16: Τύπος και περιεχόμενο της “Δήλωσης Αποθεμάτων Μετάταξης”  Εντυπο 012 ΦΠΑ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4344 Β’ (30-12-2016) η ΠΟΛ. 1199 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με Θέμα:

Τύπος και περιεχόμενο της «Δήλωσης Αποθεμάτων Μετάταξης»  Έντυπο 012  Φ.Π.Α.

 

Η ΠΟΛ. 1199/16 αναφέρει αναλυτικά τα ακόλουθα:

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.  Τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (κυρ. ν. 2859/2000), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 47 του ν. 4410/2016 (ΦΕΚ Α΄ 141/382016), σύμφωνα με τις οποίες με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ορίζεται, μεταξύ άλλων, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης αποθεμάτων, καθώς επίσης και τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία.

2.  Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α.:

α) τις διατάξεις των παραγράφων 7  11 του άρθρου 41,

β) τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

3.  Τις διατάξεις του π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α΄ 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

4.  Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε.2 της παρ. Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

5.  Την ΠΥΣ 1/2012016 «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/18).

6.  Την ανάγκη επικαιροποίησης του εντύπου σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

7.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1.  Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της «Δήλωσης Αποθεμάτων Μετάταξης» (012 Φ.Π.Α.) όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

2.  Το έντυπο αυτό ισχύει για δηλώσεις αποθεμάτων μετάταξης που υποβάλλονται από το φορολογικό έτος 2017 και εφεξής, ακόμα και αν αφορούν σε πράξεις προηγούμενων φορολογικών ετών.

Δείτε τη Δήλωση Αποθεμάτων Μετάταξης, εδώ.

3.  Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από 1.1.2017, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2016

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Related posts