20 Σεπτεμβρίου 2020

Breaking News

Συνοπτικός Οδηγός Ρύθμισης οφειλών έως 120 δόσεις – Εξωδικαστικός Μηχανισμός

Συνοπτικός Οδηγός Ρύθμισης οφειλών έως 120 δόσεις – Εξωδικαστικός Μηχανισμός

Συνοπτικός Οδηγός Ρύθμισης οφειλών έως 120 δόσεις – Εξωδικαστικός Μηχανισμός……της Χρύσας Σωτηράκη

 • Ποιους αφορά η Ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεις του Ν.4469/2017;

(Α) Όλες τις επιχειρήσεις (Ατομικές – Μικρές & Μεσαίες – Μεγάλες)

(Β) Ελεύθερους επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενους

 • Πότε προβλέπεται ότι θα τεθεί σε εφαρμογή η ηλεκτρονική πλατφόρμα Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.* για την υποβολή αιτήσεων ρύθμισης έως 120 δόσεις;

Προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή από 03/08/2017

*Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. = Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

 • Τι πρέπει να κάνουν για εξέταση υπαγωγής τους στη ρύθμιση;

(Α) Ατομικές – Μικρές & Μεσαίες – Μεγάλες

Nα κάνουν ΑΙΤΗΣΗ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Ε.Γ.Δ.Ι.Χ

(Β) Ελεύθεροι επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενοι

Nα κάνουν ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ σε Α.Α.Δ.Ε ή/και Ε.Φ.Κ.Α.

 • Ποια είδη οφειλών μπορούν να ρυθμιστούν;

Οφειλές προς Α.Α.Δ.Ε (Εφορία, Τελωνεία), ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΤΑ κλπ.

Α) Οφειλές προς Δημόσιο, που είναι ήδη βεβαιωμένες κατά την 31/12/2016 (με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης άρθ.4).

Β) Οφειλές προς Ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΙΚΑ-ΟΑΕΕ), που οι οφειλές είναι ήδη βεβαιωμένες κατά την 31/12/2016 (με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης άρθ. 4).

Γ) Οφειλές υπέρ τρίτων πιστωτών, βεβαιωμένες κατά την 31/12/2016, οι οποίες βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη Φορολογική διοίκηση (με τις σχετικές προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αρθ. 4).

Δ) Οφειλές Ειδικότερες, νομικών ή φυσικών προσώπων, που προήλθαν από διαδοχή επιχειρήσεων (σύμφωνα με αρθ. 479 Αστικού Κώδικα)

Ε) Οφειλές προς Πιστωτικά ή Χρηματοδοτικά ιδρύματα νομικών ή φυσικών προσώπων με πτωχευτική ικανότητα από δάνεια ή πιστώσεις.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από τη δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν. 4469/2017 οι οφειλές από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων (άρθ. 2 παρ.7)

 • Πως καθορίζεται ο αριθμός των δόσεων;

Για συνολικό ποσό βασικής οφειλής έως (3.000) ευρώ, η αποπληρωμή αυτών + προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής γίνεται τμηματικά σε τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις κατ’ ανώτατο όριο, με ελάχιστη μηνιαία δόση πενήντα (50) ευρώ, χωρίς δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού.

Για συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς το Δημόσιο άνω των (3.000) ευρώ και έως (20.000) ευρώ, στις οποίες δεν προσμετρώνται τυχόν οφειλές που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4, η αποπληρωμή αυτών+προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής γίνεται τμηματικά σε εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις κατ’ ανώτατο όριο, με ελάχιστη μηνιαία δόση πενήντα (50) ευρώ, χωρίς δυνατότητα διαγραφής βασικής οφειλής, χωρίς δυνατότητα διαγραφής ποσοστού μεγαλύτερου του (95%) των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση καθώς και χωρίς δυνατότητα διαγραφής ποσοστού μεγαλύτερου του (85%) των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

 • Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση του Ν. 4469/2017;

Για Μικρές- μεσαίες- μεγάλες επιχειρήσεις και ατομικές επιχειρήσεις (δηλαδή φυσικά πρόσωπα με εμπορική/πτωχευτική ιδιότητα), πρέπει να πληρούν αθροιστικά 3 προϋποθέσεις:

1) Να έχουν συνολικό ύψος οφειλών, προς όλους τους πιστωτές (δημόσιο και ιδιώτες) άνω των  20.000€

2) Να διαθέτουν ένα από τα ακόλουθα σε 1 τουλάχιστον από τις 3 τελευταίες χρήσεις (δηλ. 2016 ή 2015 ή 2014), πριν υποβάλουν την αίτηση τους:

2α) Θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή

2β) Θετική καθαρή θέση (equity)

3) Να έχουν 1 από τα ακόλουθα:

3α) ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο (Α.Α.Δ.Ε. δηλ. Εφορία, Ε.Φ.Κ.Α., άλλα ΝΠΔΔ συμπεριλαμβανομένου ΟΤΑ) και δεν έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κατά την 31/12/2016 ή

3β) οφειλές από δάνειο (ή άλλη αιτία σε τράπεζα) με καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών κατά την 31/12/2016 ή

3γ) οφειλές από δάνειο (ή άλλη αιτία σε τράπεζα) που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή

3γ) εκδώσει επιταγές που σφραγίστηκαν κατά την 31/12/2016 ή

3ε) έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους, λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους (π.χ προμηθευτές) κατά την 31/12/2016

Σημείωση: Οφειλές προς Μικρο-προμηθευτές/πιστωτές και Εργαζόμενους ΔΕΝ Ρυθμίζονται, αλλά εξοφλούνται 100%.

 • Στη ρύθμιση εντάσσονται και οι οφειλές που βεβαιώθηκαν μετά την 01/01/2017;

OXI

 • Και αν δεν προβώ σε υπαγωγή ρύθμισης για τις οφειλές μου;

Είναι λογικό ότι οι οφειλέτες που έχουν βεβαιωμένες οφειλές προς ταμεία, οι οποίες δεν θα ρυθμιστούν, θα έρθουν μελλοντικά αντιμέτωποι όχι μόνο με τον ΕΦΚΑ αλλά και με την εποπτεύουσα αρχή του ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών)  και πιθανόν και με την Α.Α.Δ.Ε. (αφού έχει προβλεφθεί η ένταξη των μηχανισμών είσπραξης του ΚΕΑΟ και ΕΦΚΑ υπό την αιγίδα της Α.Α.Δ.Ε. έως τέλος έτους).

 • Πότε ανατρέπεται ή ακυρώνεται η ρύθμιση έως 120 δόσεις;

α) Με μη καταβολή δόσεων ή μερικής καταβολής δόσεων έως τη συμπλήρωση του ποσού που αντιστοιχεί σε τρεις (3) δόσεις,

β) Με παράλειψη υποβολής των προβλεπόμενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και  Φ.Π.Α. (για ρύθμιση οφειλών προς Δημόσιο)

γ) Με παράλειψη υποβολής Α.Π.Δ., εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους (για ρύθμιση οφειλών προς ΕΦΚΑ)

δ) Με παράλειψη εξόφλησης ή τακτοποίησης (μέσω αναστολής είσπραξης ή ρύθμισης) των οφειλών που βεβαιώθηκαν μετά την 31/12/2016, εντός 90 ημερών από έναρξη ισχύος της νέας ρύθμισης έως 120 δόσεις του Ν. 4469/2017 (ή από την ημερομηνία δικαστικής επικύρωσής της) ή οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά τη σύμβαση, εντός 60 ημερών από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους

(Σημείωση: Λαμβάνουμε υπόψη μας τις βεβαιωμένες οφειλές μετά την 31/12/2016, όπου πρέπει να έχουμε εξοφλημένες ή τακτοποιημένες βάσει του είδους της ρύθμισης που έχουμε κάνει π.χ. προς Δημόσιο ή προς Ασφαλιστικά ταμεία κλπ)

 • Πως ορίζεται η «ικανότητα αποπληρωμής» του οφειλέτη – συνοφειλέτη;

Είναι το ποσό που δύναται να αποπληρώσει συνολικά ο οφειλέτης και οι συνοφειλέτες (όπου υφίστανται) που υπέβαλε/αν την σχετική αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, έναντι των οφειλών του/τους για ρύθμιση των οφειλών αυτών έως και μέχρι  120 μηνιαίες δόσεις.

Η «ικανότητα αποπληρωμής» για Νομικά πρόσωπα υπολογίζεται βάσει προβλεπόμενων ελευθέρων ταμειακών ροών (ETP) ή (EBITDA)

Η «ικανότητα αποπληρωμής» για φυσικά πρόσωπα που έχουν ατομική επιχείρηση υπολογίζεται με βάσει τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της πιο κερδοφόρας χρήσης της τελευταίας 3ετίας πριν την υποβολή της αίτησης.

Η «ικανότητα αποπληρωμής» για φυσικά πρόσωπα που ΔΕΝ έχουν ατομική επιχείρηση υπολογίζεται με βάσει τα έσοδα από κάθε πηγή (όπως αυτά δηλώθηκαν στην τελευταία φορολογική δήλωση πριν την υποβολή της αίτησης), εύλογες δαπάνες διαβίωσης καθώς και τραπεζικές καταθέσεις.

 • Ποια είναι τα ΒΗΜΑΤΑ για την υποβολής αίτησης στη ρύθμιση;

Βήμα 1

 • Ο οφειλέτης εισέρχεται στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.
 • Επιλέγει την πλατφόρμα ΟCW
 • Εισάγει τους προσωπικούς κωδικούς του Taxisnet

Βήμα 2

Επιλέγει Υποβολή Νέας Αίτησης

Βήμα 3

Δηλώνει την συγκατάθεση του για

α) Άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου

β) Κοινοποίηση δεδομένων του στο συντονιστή, εμπειρογνώμονα και συμμετέχοντες πιστωτές

γ) Διασταύρωση στοιχείων από τους προαναφερθέντες

Βήμα 4

Η πλατφόρμα OCW ελέγχει αν ο οφειλέτης έχει υποβάλλει πάλι αίτηση ή υπάρχει άλλη αίτηση του σε εκκρεμότητα, οπότε δεν δικαιούται να προβεί σε υποβολή νέας. Επίσης ελέγχει αν δικαιούται να εκκινήσει  τη διαδικασία ο ίδιος ο οφειλέτης εφόσον έχει ανταποκριθεί εντός  2 μηνών σε σχετική πρόσκληση πιστωτή.

Βήμα 5

Διενεργείται έλεγχος για το αν ο οφειλέτης πληροί τα κριτήρια υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν. 4469/2017

 • Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια, η διαδικασία συνεχίζεται με την υποβολή της αίτησης.
 • Εφόσον δεν πληρούνται τα κριτήρια η διαδικασία διακόπτεται.

Βήμα 6

Ο οφειλέτης εισέρχεται στο στάδιο εισαγωγής των εξής δεδομένων/στοιχείων:

 • περιουσιακών στοιχείων
 • συναλλαγών
 • εργαζομένων
 • συνδεδεμένων προσώπων
 • συνοφειλετών

S.O.S. Τι αναφέρεται αναλυτικά στο περιεχόμενο της αίτησης που υποβάλλει ο οφειλέτης:

Η αίτηση του οφειλέτη περιέχει υποχρεωτικά τα εξής:

α) πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., ΚΑΔ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), αναφορά στον κύκλο εργασιών του κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης και στις συνολικές υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών του, περιγραφή της δραστηριότητάς του, της οικονομικής του κατάστασης, των λόγων της οικονομικής του αδυναμίας και των προοπτικών της επιχείρησής του,

β) κατάλογο όλων των πιστωτών του με πλήρη στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), των οφειλομένων ποσών ανά πιστωτή και των συνοφειλετών που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή,

γ) την πρότασή του για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών του, όπου αναφέρει τουλάχιστον το ποσό που είναι σε θέση να καταβάλει σε μηνιαία ή ετήσια βάση για την αποπληρωμή των οφειλών του, βασίζεται στα εκτιμώμενα έσοδα και έξοδα του οφειλέτη κατά τις επόμενες τρεις (3) τουλάχιστον χρήσεις και είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 15 παράγραφοι 3, 4, 5, 6 και 16.

Με την εξαίρεση των οφειλών που ρυθμίζονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 και την παράγραφο 6 του άρθρου 15, όταν υπάρχουν οφειλές προς το Δημόσιο ή οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή προς άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, η πρόταση του οφειλέτη πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 8,

δ) τα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητάς του, σύμφωνα με το άρθρο 3.

ε) κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική αξία τους, έτσι ώστε να μπορεί να προσδιορισθεί η αξία ρευστοποίησης της περιουσίας του

στ) πλήρη περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων (είδος βάρους ή εξασφάλισης, πιστωτής, ασφαλιζόμενο ποσό, σειρά, δημόσιο βιβλίο ) που είναι εγγεγραμμένα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη,

ζ) πλήρη στοιχεία κάθε συνοφειλέτη (επωνυμία, πλήρη διεύθυνση, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

η) δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης και για κάθε καταβολή μερίσματος από τον οφειλέτη προς τους μετόχους ή εταίρους ή άλλη συναλλαγή, εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης, που έγινε εντός των τελευταίων 24 μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης.

θ) στοιχεία κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη με ημερομηνία σύστασης μεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2012, καθώς και πλήρη στοιχεία ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη ή τους συνοφειλέτες σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη μετά την 1η Ιανουαρίου 2012,

ι) κατάλογος των προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη και τα οποία αποτελούν συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτόν, καθώς και ανάλυση των αμοιβών αυτών κατά τους τελευταίους 24 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

κ) Η αξία των ακινήτων τα οποία δηλώνονται στην αίτηση καθορίζεται με βάση έκθεση εκτιμητή ακινήτων, την οποία συνυποβάλλει ο οφειλέτης με την αίτησή του.

Αν ο οφειλέτης δεν προσκομίσει έκθεση από εκτιμητή, ως αξία των ακινήτων στην αίτηση δηλώνεται η αξία που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ν. 4223/2013, Α΄ 287).

Βήμα 7

Υποβολή Υπεύθυνης δήλωσης για την ακρίβεια και πληρότητα του περιεχομένου της αίτησης που υποβάλλεται

Βήμα 8

Επισύναψη δικαιολογητικών που δεν μπορεί να ανακτήσει η πλατφόρμα αυτόματα.

 • E1, N, E3, E5 ή Φ01.010 ή Φ01.013, E9 των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών,
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών,
 • Εκκαθαριστικό & ΕΝΦΙΑ του τελευταίου φορολογικού έτους,
 • Τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της και 4βαθμιο Προσωρινό Ισοζύγιο τελευταίου μήνα αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή του,
 • Λοιπά πιστοποιητικά

(Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες)

(Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, μη λύσης, μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από το αρμόδιο  Πρωτοδικείο)

(Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)

Στάδιο μετά την υποβολή της αίτησης:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Α) Ελέγχεται η αίτηση

 • ΑΝ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ καλείται ο οφειλέτης να καταθέσει τα έγγραφα που λείπουν εντός 5 ημερών.

Αν δεν συμπληρωθεί ο φάκελος εμπρόθεσμα, τότε η διαδικασία θεωρείται μη περατωθείσα ως άκαρπη και συντάσσεται πρακτικό αποτυχίας.

 • ΑΝ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ εκδίδεται υπογεγραμμένη βεβαίωση, η οποία πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα του Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

Εντός 2 ημερών από έλεγχο πλήρους φακέλου, κοινοποιείται απόσπασμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους πιστωτές, μαζί με πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία.

Στην περίπτωση που κάποιος συνοφειλέτης δεν συνυποβάλει αίτηση, ο συντονιστής ειδοποιεί τον πιστωτή, να δηλώσει εντός 5 ημερών αν συναινεί στην έναρξη της διαδικασίας.

 • Ποιοι εξαιρούνται του δικαιώματος υπαγωγής στη ρύθμιση;

1) Όταν εκκρεμεί, για τον οφειλέτη, αίτηση υπαγωγής του Ν. 4307/2017 (Νόμος Δένδια) ή στις διατάξεις πτωχευτικού κώδικα (και στις προπτωχευτικές διαδικασίες), εκτός και εάν υπάρξει παραίτηση.

2) Αν έχει εκδοθεί για τον οφειλέτη για μια από τις παραπάνω περιπτώσεις δικαστική απόφαση ή έχει ήδη συζητηθεί η απόφαση και εκκρεμεί η έκδοση αποφάσεως.

3) Αν ο οφειλέτης έχει διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα εκτός εάν αναβιώσει.

4) Αν ο οφειλέτης δεν έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα (άρθ. 2 παρ. 1 Ν.4469/2017)

5) Αν ο οφειλέτης έχει καταδικαστεί για οικονομικό αδίκημα, ιδίως για φοροδιαφυγή, υπό τον όρο ότι η καταδίκη τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την επιχειρηματική δραστηριότητα του.

6) Πιστωτικά, χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και υποκαταστήματα αλλοδαπών τέτοιων ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα,

7) Πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών και υποκαταστήματα αλλοδαπών τέτοιων υπηρεσιών που λειτουργούν στην Ελλάδα,

8) Ασφαλιστικές εταιρίες

9) Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) καθώς και οι διαχειριστές αυτών.

Επισημάνσεις:

 «Μεγάλες επιχειρήσεις» νοούνται οι επιχειρήσεις που κατά την τελευταία χρήση πριν την υποβολή της αίτησης είχαν κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 2.500.000 ευρώ ή κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως τους, έχουν συνολικές ληξιπρόθεσμες ή μη υποχρεώσεις μεγαλύτερες των 2.000.000 ευρώ.

«Μικρές επιχειρήσεις» νοούνται οι επιχειρήσεις που κατά την τελευταία χρήση πριν την υποβολή της αίτησης είχαν κύκλο εργασιών μικρότερο από 2.500.000 ευρώ και κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως τους, έχουν συνολικές ληξιπρόθεσμες ή μη υποχρεώσεις μικρότερες των 2.000.000 ευρώ.

«Συνοφειλέτης» νοείται κάθε πρόσωπο που ευθύνεται αλληλεγγύως εκ του νόμου ή δυνάμει δικαιοπραξίας για την εξόφληση μέρους ή του συνόλου των οφειλών του οφειλέτη. Συνοφειλέτης θεωρείται και ο εγγυητής, ενώ ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν αναλάβει την κάλυψη παντός είδους ευθύνης έναντι τρίτων, δυνάμει ασφαλιστικής σύμβασης με τον οφειλέτη, δεν συμπεριλαμβάνονται στην έννοια του συνοφειλέτη.

«Πιστωτές» νοούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, που έχουν χρηματικές απαιτήσεις κατά του οφειλέτη.

«Μικροί πιστωτές» θεωρούνται οι πιστωτές της επιχείρησης με απαιτήσεις

α) οι οποίες δεν υπερβαίνουν αθροιστικά τα 2.000.000€ και ποσοστό 1,5% του συνολικού χρέους του οφειλέτη/επιχείρησης

β) οι οποίες δεν υπερβαίνουν αθροιστικά τα 20.000.000€ και ποσοστό 15% του συνολικού χρέους του οφειλέτη/επιχείρησης (άρθ. 2 παρ. 6 Ν. 4469/2017).

Στην εν λόγω ρύθμιση θα συμμετάσχουν οι πιστωτές που οι απαιτήσεις τους είτε υπερβαίνουν είτε τα 20.000.000€ είτε το ποσοστό 15% του χρέους του οφειλέτη/επιχείρησης, με τις μεγαλύτερες απαιτήσεις έως τη συμπλήρωση των άνω κριτηρίων.

29.07.2017 /της  Χρύσας Σωτηράκη, Λογίστρια–Φοροτεχνικός–Σύμβουλος επιχειρήσεων της ομάδας «LOLplus – Λογιστικές Ολοκληρωμένες Λύσεις» www.lolplus.gr

Δίνουμε σημασία στην λεπτομέρεια… γιατί η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά! * Τ/Κ: 211-409 73 18 – 693 652 6000 / email επικοινωνίας: info@lolplus.gr


Δείτε ακόμη…

Κάντε Σπουδαία Πρώτη Εντύπωση!

 Back to the Future and Stock Markets – Επιστροφή στο Μέλλον και Χρηματιστήρια

• Νεότερη εγκύκλιος με διευκρινίσεις για τα POS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts