26 Φεβρουαρίου 2024

Breaking News

Συχνές ερωτήσεις για συνταξιούχους που πλέον υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. από 01.01.2017

Συχνές ερωτήσεις για συνταξιούχους που πλέον υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. από 01.01.2017

Συχνές ερωτήσεις για συνταξιούχους που πλέον υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. από 01.01.2017 της Χρύσας Σωτηράκη

Συχνές ερωτήσεις για συνταξιούχους (νέους ή παλιούς) που πλέον υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. από 01/01/2017:

1.Θέλω να υποβάλλω αίτηση συνταξιοδότησης. Πού θα την υποβάλλω;

Μπορεί να υποβληθεί σε οποιαδήποτε υπηρεσία του ΕΦΚΑ, δηλ. σε οποιοδήποτε φορέα που έχει ενταχθεί στον ενιαίο φορέα, και θα διαβιβαστεί στις υπηρεσίες του αρμόδιου φορέα. Προκειμένου να μην υπάρχει καθυστέρηση είναι σκόπιμο να την καταθέσετε στην υπηρεσία συντάξεων του φορέα που είστε ασφαλισμένος (στην περίπτωση των μισθωτών αρμόδιο είναι το υποκατάστημα του τόπου κατοικίας, ενώ για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες το υποκατάστημα της έδρας της δραστηριότητας).

2. Μπορώ να υποβάλλω την αίτηση ηλεκτρονικά;

Ναι, εάν είστε ασφαλισμένος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μέσω της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του taxisnet.
Η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για τους υπόλοιπους ασφαλισμένους θα γνωστοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ, οπωσδήποτε μετά τις 15/01/2017.

3. Πότε πρέπει να καταθέσω τα δικαιολογητικά;

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προσκομίσετε τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτηση και στο αποδεικτικό παραλαβής ως ελλείποντα, το συντομότερο. Οι μισθωτοί στο υποκατάστημα του τόπου κατοικίας και οι αυτοαπασχολούμενοι στο υποκατάστημα της έδρας της δραστηριότητας.

4. ‘Εχει αλλάξει κάτι ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με το νέο ασφαλιστικό;

Ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος δεν υπάρχουν αλλαγές από τον Αύγουστο του 2015 και μετά. Για ειδικές πληροφορίες θα πρέπει να αποταθείτε στο φορέα που ασφαλίζεστε.
Για τις συντάξεις λόγω αναπηρίας δεν έχει αλλάξει η νομοθεσία, αλλά προβλέπεται στο μέλλον να καθοριστούν νέοι ενιαίοι κανόνες για όλους τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ.
Για τις συντάξεις λόγω θανάτου, από 13/05/2016 και μετά έχουν αλλάξει οι προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης στα μέλη οικογένειας ασφαλισμένου και συνταξιούχου, στα μέρη του συμφώνου συμβίωσης και σε διαζευγμένους. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει αναρτήσει στη Διαύγεια εγκύκλιο με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες (ΑΔΑ: ΨΟ4Μ465Θ1Ω-ΡΦΘ).
Σύντομα ο ΕΦΚΑ θα γνωστοποιήσει τη σχετική εγκύκλιο στις υπηρεσίες και στους ασφαλισμένους του.

5. Δικαιούμαι προσωρινή σύνταξη;

Ναι, εκτός αν έχετε δηλώσει στην αίτηση συνταξιοδότησης ότι δεν επιθυμείτε να σας χορηγηθεί ή εάν δεν έχετε τις νόμιμες προϋποθέσεις του Ν.4387/2016 που αναφέρονται στην Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα συμπληρώσετε προκειμένου να σας χορηγηθεί.

6. Ποιο είναι το ποσό της προσωρινής που δικαιούμαι;

Η προσωρινή σύνταξη κυμαίνεται από 384,00 € έως 768,00 € και μειώνεται αν η σύνταξη που θα χορηγηθεί είναι μειωμένη λόγω ορίου ηλικίας.

7. Σε πόσο χρονικό διάστημα θα μου χορηγηθεί η προσωρινή σύνταξη;

Εντός δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης, πλην των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας που εκδίδεται άμεσα μετά την οριστικοποίηση των γνωματεύσεων ΚΕΠΑ.

8. Τι αλλάζει στο ποσό της σύνταξης με το νέο νόμο;

Για αιτήσεις συνταξιοδότησης που η έναρξη είναι από 13/05/2016 και μετά αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του ποσού της σύνταξης και χορηγείται εθνική και ανταποδοτική σύνταξη.

9. ‘Εχω πάρει σύνταξη από το 2014. Θα αλλάξει το ποσό της σύνταξής μου με το νέο νόμο;

Όλες οι συντάξεις που καταβάλλονται ή εκκρεμεί η χορήγησή τους με βάση αίτηση που κατατέθηκε έως 12/05/2016 θα επανυπολογιστούν, ώστε να γίνει διαχωρισμός του ποσού σε εθνική και ανταποδοτική σύνταξη.

10. ‘Εχω 8 χρόνια ασφάλισης στο ΙΚΑ μόνο. Δικαιούμαι εθνική και ανταποδοτική σύνταξη;

Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται εθνική και ανταποδοτική σύνταξη εφόσον έχουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (67 ετών και 15 έτη ασφάλισης ή 4.500 ημέρες ασφάλισης) και όχι απλά επειδή είναι ασφαλισμένοι για κάποιο χρόνο.

11. Παίρνω δύο πλήρεις συντάξεις. Δικαιούμαι δύο εθνικές συντάξεις;

Όχι. Όταν χορηγούνται δύο πλήρεις συντάξεις υπάρχει δικαίωμα μόνο για μία εθνική πλήρη σύνταξη.

12. Παίρνω δύο μειωμένες συντάξεις. Τι ποσό εθνικής σύνταξης δικαιούμαι;

Δικαιούσθε το ποσό της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε κάθε μία αλλά το άθροισμά τους δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 384,00 € (πλήρες ποσό εθνικής σύνταξης).

12. Για όλες τις κατηγορίες σύνταξης χορηγείται ποσό εθνικής σύνταξης;

Ναι. Γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.

13. Μπορώ να πάρω δεύτερη σύνταξη;

Θα διευκρινιστεί σύντομα από το αρμόδιο Υπουργείο.

14. Ποιο είναι το ποσό της εθνικής σύνταξης;

Το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης είναι 384,00 € (τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης και 40 έτη μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης για τη χορήγηση σύνταξης λόγω γήρατος).

15. Το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται για τους εξής λόγους:
α) 2% για κάθε έτος που υπολείπεται των 20 ετών ασφάλισης και μέχρι τα 15 έτη ασφάλισης, οπότε ανέρχεται σε 345,60 €,
β) 1/40 για κάθε έτος που υπολείπεται των 40 ετών μόνιμης και νόμιμης διαμονής και
γ) στις περιπτώσεις καταβολής μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος (6% για κάθε έτος που υπολείπεται του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, κατ’ ανώτατο 30%) ή μειωμένης σύνταξης λόγω αναπηρίας. Εξαιρούνται όσοι συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος με αιτία την αναπηρία.

16. Δικαιούμαι κατώτατο όριο σύνταξης λόγω γήρατος;

Γενικά δεν υπάρχουν πλέον κατώτατα όρια ποσού σύνταξης λόγω γήρατος. Μόνο στις συντάξεις που χορηγούνται λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου το ποσό της σύνταξης, εθνικής και ανταποδοτικής, δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 768,00 €.

17. Πόσος χρόνος απαιτείται για την έκδοση απόφασης συνταξιοδότησης;

Κυμαίνεται ανάλογα με την περίπτωση, π.χ. διαδοχική ασφάλιση, χρόνος σε χώρα της Ε.Ε. ή σε χώρα με Διμερή Σύμβαση και ανάλογα με τη σειρά προτεραιότητας που υπάρχει στην αίτηση αυτή.

18. Πώς υπολογίζεται το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης;

Υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές, το χρόνο ασφάλισης από το 2002 και μετά και ετήσια ποσοστά αναπλήρωσης.

19. Δεν έχω χρόνο ασφάλισης ή έχω λίγο χρόνο ασφάλισης από το 2002 και μετά. Πώς υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη;

Θα διευκρινιστεί από το αρμόδιο Υπουργείο.

20. Ποιες είναι οι συντάξιμες αποδοχές;

Είναι το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των αποδοχών ή του εισοδήματος του ασφαλισμένου για τα οποία καταβλήθηκαν εισφορές κλάδου σύνταξης από 01/01/2002 μέχρι και την παραμονή της αίτησης συνταξιοδότησης διά του συνολικού χρόνου ασφάλισης της ίδιας περιόδου.

21. Θα συνταξιοδοτηθώ λόγω γήρατος ως τυφλός. Πώς θα υπολογιστεί η ανταποδοτική σύνταξη;

Θα υπολογιστεί σύμφωνα με το γενικό κανόνα (βλ. ερωτ. 18) αλλά το ποσοστό αναπλήρωσης θα αντιστοιχεί σε 35 έτη ασφάλισης (ακόμα και αν δεν υπάρχει αυτός ο χρόνος).

22. ‘Εχω αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο ασφάλισης για να συμπληρώσω προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Θα υπολογιστεί στο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης;

Ο πλασματικός χρόνος που αναγνωρίζεται με εξαγορά συνυπολογίζεται τόσο στην εθνική όσο και στην ανταποδοτική σύνταξη. Αν έχετε αναγνωρίσει πλασματικούς χρόνους χωρίς εξαγορά για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος θα ληφθούν υπόψη για την εθνική σύνταξη όχι όμως και για την ανταποδοτική.

23. ‘Εχω αναγνωρίσει χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας πριν από το 2002. Θα ληφθεί υπόψη για το ποσό της σύνταξης;

Ναι, μόνο για την εθνική σύνταξη.

24. Πρέπει να μένω μόνιμα στην Ελλάδα για να μου χορηγηθεί η εθνική σύνταξη;

Για να χορηγηθεί εθνική σύνταξη λόγω γήρατος θα πρέπει να υπάρχουν οι ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και η μόνιμη και νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα τουλάχιστον για 15 έτη μεταξύ της ηλικίας των 15 ετών και της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Για τη χορήγηση της πλήρους εθνικής σύνταξης απαιτείται μόνιμη και νόμιμη διαμονή 40 ετών ενώ για κάθε έτος που υπολείπεται η εθνική σύνταξη μειώνεται κατά 1/40.

25. Πότε θεμελιώνω δικαίωμα συνταξιοδότησης;

Όταν συμπληρώσετε τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και την ηλικία που προβλέπεται από τη νομοθεσία.

26. Ο επανυπολογισμός των Συντάξεων ποιους συν/χους αφορά;

Όλους αυτούς στους οποίους καταβαλλόταν σύνταξη στις 12.5.16 αλλά και αυτούς , για τους οποίους δεν είχε εκδοθεί απόφαση συνταξιοδότησης μέχρι την ημερομηνία αυτή, όταν όμως θα εκδοθεί, η έναρξη της συνταξιοδότησης θα είναι πριν την 13.5.16

27. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα εξαιρεθούν;

Ναι, οι συν/χοι της Τράπεζας της Ελλάδας και του ΟΓΑ, για τους οποίους δεν θα γίνει επανυπολογισμος της σύνταξης.

28. Ο επανυπολογισμός αφορά την Κύρια Σύνταξη ή και την επικουρική;

Αφορά μόνο την κύρια σύνταξη.

29. Αν το ποσό που θα προκύψει μετά τον επανυπολογισμό είναι μικρότερο από αυτό που μου καταβαλλόταν μέχρι σήμερα τι ποσό σύνταξης θα μου δοθεί;

Αν το ποσό της σύνταξης είναι μικρότερο τότε θα σας δοθεί προσωπική διαφορά με το συνυπολογισμό της οποίας το ποσό σύνταξης θα παραμείνει το ίδιο μέχρι τέλος του 2018. Αν όμως από 1.1.2019 δοθούν αυξήσεις στις συντάξεις, δεν θα σας δοθούν αυξήσεις αλλά θα αφαιρούνται από την προσωπική διαφορά.

30. Αν το ποσό της σύνταξης μετά τον επανυπολογισμό είναι μεγαλύτερο από αυτό που μου καταβάλλεται σήμερα τι θα γίνει;

Το επιπλέον ποσό θα χορηγηθεί με καταβολή του 1/5 κάθε χρόνο και για πέντε χρόνια.

31. Είχα χρόνο ασφάλισης παράλληλα με το ΙΚΑ και στο ΤΕΒΕ. Μου χορηγήθηκε η σύνταξη με διαδοχική ασφάλιση από το ΤΕΒΕ (ή από το ΙΚΑ ) αλλά μου αφαιρέθηκε ο παράλληλος χρόνος. Γίνεται τώρα κάτι μ’αυτό το χρόνο;

Βεβαίως, με τις διατάξεις της Υ.Α. που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2016, θα αξιοποιηθεί και ο χρόνος αυτός με προσαύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης για τα έτη αυτά κατά 0,075%. Όμως επειδή οι υπηρεσίες δεν έχουν τη δυνατότητα να βρουν τις περιπτώσεις συν/χων που είχαν παράλληλο χρόνο, θα πρέπει να κάνετε αίτηση που θα έχει το χαρακτήρα όχλησης προκειμένου να αξιοποιηθεί ο χρόνος.

Προσοχή! Τι ισχύει για συνταξιούχους που συμμετέχουν σε εταιρίες….

22.01.2017 / Xrisa Sotiraki – Ex. Account Manager-Business Consultant – LOLplus.gr Team


Δείτε ακόμη…

Μείωση ή αναστολή σύνταξης για όσους εργάζονται ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ


Δείτε αναλυτικά όλα τα έντυπα  και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή αιτήσεων για συντάξεις, όπως έχουν διευκρινιστεί από τον νέο φορέα Ε.Φ.Κ.Α. :

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ ΙΔΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ (ΓΗΡΑΤΟΣ)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ    

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ            

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ή ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ      

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ   

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 

• ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΤΑΑ – ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ TAN

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΗΡΑΤΟΣ – ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ TAN

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥ TAN

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΚΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΑΝ

• ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΣΑΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΗΡΑΤΟΣ ΤΣΑΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΣΑΥ

• ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΣΜΕΔΕ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΗΡΑΤΟΣ ΤΣΜΕΔΕ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ

• ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΤΑΠ – ΜΜΕ Α (τ. ΤΣΠΕΑΘ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΕΤΑΠ – ΜΜΕ (ΤΣΠΕΑΘ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΗΡΑΤΟΣ ΕΤΑΠ – ΜΜΕ (ΤΣΠΕΑΘ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΤΑΠ – ΜΜΕ (ΤΣΠΕΑΘ)

• ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΤΑΠ – ΜΜΕ Β (τ. ΤΑΥΣΙΤ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΕΤΑΠ – ΜΜΕ (τ. ΤΑΙΣΥΤ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΗΡΑΤΟΣ ΕΤΑΠ – ΜΜΕ (τ. ΤΑΙΣΥΤ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΤΑΠ – ΜΜΕ (τ. ΤΑΙΣΥΤ)

• ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΤΑΠ – ΜΜΕ Γ (τ.ΤΑΤΤΑ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΕΤΑΠ – ΜΜΕ (τ. ΤΑΤΤΑ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΗΡΑΤΟΣ ΕΤΑΠ – ΜΜΕ (τ. ΤΑΤΤΑ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΤΑΠ – ΜΜΕ (τ. ΤΑΤΤΑ)

• ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΤΑΠ – ΜΜΕ Δ (τ. ΤΣΕΥΠ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΕΤΑΠ – ΜΜΕ (τ. ΤΣΕΥΠ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΗΡΑΤΟΣ ΕΤΑΠ – ΜΜΕ (τ. ΤΣΕΥΠ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΤΑΠ – ΜΜΕ (τ. ΤΣΕΥΠ)

• ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΤΑΠ – ΜΜΕ Ε (τ. ΤΣΕΥΠΘ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΗΡΑΤΟΣ-ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ-ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΤΑΠ – ΜΜΕ (ΤΣΕΥΠΘ)

• ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

S5 (ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ)

• ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΝΠΔΔ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΗΡΑΤΟΣ-ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΠΔΔ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΝΠΔΔ

• ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (τ. ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ)

S5 (ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΗΡΑΤΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

• ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ)

S5 (ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΗΡΑΤΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

• ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (τ. ΤΑΠΙΛΤ)

S5 (ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΗΡΑΤΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

• ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΗΡΑΤΟΣ-ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΣΕΑΠΓΣΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΣΕΑΠΓΣΟ

• ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (τ. ΤΣΠ-ΑΤΕ)

S5 (ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΗΡΑΤΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

• ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (τ. ΤΣΠ-ΕΤΕ)

S5 (ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΗΡΑΤΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

• ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (τ. ΤΣΠ-ΗΣΑΠ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΗΡΑΤΟΣ-ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΣΠ-ΗΣΑΠ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΣΠ-ΗΣΑΠ

• ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (τ.ΟΑΠ-ΔΕΗ)

S5 (ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΗΡΑΤΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

• ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (τ.ΤΑΠ-ΟΤΕ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΗΡΑΤΟΣ-ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΑΠΟΤΕ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΑΠΟΤΕ

• ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΑΤ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΗΡΑΤΟΣ-ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ NAT

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥ NAT

• ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΑΕΕ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΗΡΑΤΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΓΑ

• ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΟΓΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΠΡΩΗΝ ΟΓΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Αίτηση Ανατροφής Τέκνων

Οδηγίες για αίτηση ανατροφής τέκνων

Υπεύθυνη Δήλωση Ανατροφής Τέκνων

• ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΗΡΑΤΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΗΡΑΤΟΣ ΟΓΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΠΡΩΗΝ ΟΓΑ ΓΗΡΑΤΟΣ

Αίτηση Ανατροφής Τέκνων

Οδηγίες για αίτηση ανατροφής τέκνων

Υπεύθυνη Δήλωση Ανατροφής Τέκνων

• ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΟΓΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΠΡΩΗΝ ΟΓΑ ΓΙΑ ΘΑΝΟΝΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ

Αίτηση Ανατροφής Τέκνων

Οδηγίες για αίτηση ανατροφής τέκνων

Υπεύθυνη Δήλωση Ανατροφής Τέκνων

Δείτε όλα τα ΕΝΤΥΠΑ και τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ αναλυτικά σε μορφή doc ή pdf ΕΔΩ


Δίνουμε σημασία στην λεπτομέρεια… γιατί η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά!

Η ομάδα της LOLplus – Λογιστικές Ολοκληρωμένες Λύσεις κοντά σας σε κάθε σας βήμα…

  • Πλήρη Λογιστική Φορολογική παρακολούθηση και Εργατικά
  • Ορθός Φορολογικός Σχεδιασμός
  • Επιχειρηματική Στρατηγική
  • Σύγχρονο Management–Marketing–Branding 

{Εξειδίκευση και σε Φορολογικά – Λογιστικά – Εργασιακά θέματα για Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα οντότητες, όπως ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ – Αστικές Μ.Κ.Ο. – Ιδρύματα και Ειδικές περιπτώσεις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. – ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.}

Τηλεφωνικό κέντρο: 211-409 73 18  /εταιρικό κινητό 693 652 6000 / email επικοινωνίας: info@lolplus.gr

Related posts