28 Νοεμβρίου 2023

Breaking News

Τέλος Νοεμβρίου η δημοσιοποίηση μεγαλοοφειλετών προς τα ταμεία

Τέλος Νοεμβρίου η δημοσιοποίηση μεγαλοοφειλετών προς τα ταμεία

Τέλος Νοεμβρίου η δημοσιοποίηση μεγαλοοφειλετών προς τα ταμεία…της Χρύσας Σωτηράκη

Ο Νοέμβριος φέρνει και την πρώτη εφαρμογή για τη δημοσιοποίηση οφειλών που θα αναρτώνται σε ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση ΠΟΛ 1158 του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσου Πετρόπουλου (με συνυπογραφή από την Υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου), όσοι οφείλουν πάνω από 150.000 προς τα ταμεία για πάνω από ένα χρόνο  θα πρέπει να εξοφλήσουν ολικώς ή μερικώς  τα χρέη αυτά έως 30 Νοεμβρίου.

θα σταλθεί τελευταία σχετική προειδοποίηση προς τους οφειλέτες έως οχτώ μέρες πριν τις 30/11/2017, δηλαδή στις 23/11/2017.

Αν ο κάθε μεγαλοφειλέτης δεν προχωρήσει στη ολική ή μερική εξόφληση των χρεών του, τότε θα δημοσιοποιηθεί το όνομα του στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση. Πρόκειται για τη δημοσιοποίηση των ονομάτων περίπου 19.600 οφειλετών των ασφαλιστικών ταμείων.

Σύμφωνα με  τα στοιχεία τα οποία αποκαλύπτει η τρίτη τριμηνιαία έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών (ΚΕΑΟ) προς τα ταμεία, τα χρέη των 19.600 μεγαλοφειλετών ανέρχονται σε πάνω από 11,8 δισ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 38% του συνόλου των εν λόγω χρεών (30,5 δισ. ευρώ).

Πιο συγκεκριμένα, η υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3634Β/13-10-2017,  καθορίζει τις προϋποθέσεις για τη δημοσιοποίηση στοιχείων οφειλών:

Σε διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο από κάθε αιτία, εφόσον η βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από τα πληροφοριακά συστήματα Φορολογίας (TAXIS) και Τελωνείων (ICISnet), όπως προβλέπει η Υπουργική Απόφαση.

Η σχετική απόφαση ΠΟΛ 1158/2017 προβλέπει ότι, στον ίδιο διαδικτυακό τόπο, με κοινή ανάρτηση ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, θα δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), εφόσον η βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα προς τον ΕΦΚΑ υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από το πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Διαδικασία δημοσιοποίησης δεδομένων

Όπως σημειώνεται στην υπουργική απόφαση, τα στοιχεία των οφειλών που δημοσιοποιούνται, περιλαμβάνονται σε δύο καταστάσεις, εκ των οποίων η μία αφορά τα φυσικά πρόσωπα και η άλλη τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες.

Για τα φυσικά πρόσωπα, δημοσιοποιούνται τα εξής στοιχεία: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/ Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία, ΕΦΚΑ, μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων και παρατηρήσεις.

Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, δημοσιοποιούνται τα εξής στοιχεία: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, επωνυμία, διεύθυνση έδρας, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία, ΕΦΚΑ, μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων και παρατηρήσεις.

Ως συνεισπραττόμενα νοούνται οι τόκοι, τα πρόστιμα, οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και οι λοιπές επιβαρύνσεις, όπως υπολογίζονται κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων επί της βασικής ληξιπρόθεσμης οφειλής, η καταβολή της οποίας καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία αυτή.

Χρόνος ανάρτησης των δεδομένων στο διαδίκτυο

Οι καταστάσεις των δημοσιοποιούμενων οφειλών αναρτώνται κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας στις 30 Νοεμβρίου 2017 και αντικαθιστούν τις ήδη αναρτημένες, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 9 του ν. 3943/2011, όπως ίσχυε, πριν από την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4410/2016, καταστάσεις.

Οι καταστάσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί, επικαιροποιούνται ανά έτος, μέχρι τη 30ή ημέρα του Ιουνίου μήνα, μετά από νέα άντληση στοιχείων και αντικαθιστούν τις ήδη αναρτημένες καταστάσεις.

Ενημέρωση και διαδικασία αποστολής ηλεκτρονικής ειδοποίησης

Η ενημέρωση των οφειλετών που εμπίπτουν στη ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3943/2011, διενεργείται με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α’ 50) τουλάχιστον οκτώ ημέρες, πριν από τη δημοσιοποίηση από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Συγκεκριμένα, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ αποστέλλει ηλεκτρονική ειδοποίηση στην τελευταία δηλωθείσα στη Φορολογική Διοίκηση διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των οφειλετών που εμπίπτουν στη ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3943/2011, με την οποία καλούνται τουλάχιστον οκτώ ημέρες, πριν από τη δημοσιοποίηση, να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τη Φορολογική Διοίκηση και τον ΕΦΚΑ, κατά περίπτωση.

Προϋποθέσεις άρσης ή διόρθωσης ή εξαίρεσης από τη δημοσιοποίηση

Διόρθωση της δημοσιευμένης κατάστασης ή άρση της δημοσιοποίησης ή εξαίρεση οφειλών από τη δημοσιοποίηση διενεργείται, μετά από έγγραφη αίτηση του οφειλέτη ή αυτεπαγγέλτως, εφόσον εξοφλήθηκε μερικώς ή ολικώς η οφειλή ή διαπιστώθηκε υπαγωγή στις εξαιρέσεις από τη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3943/2011 ή για άλλο νόμιμο λόγο.

Αρμόδια όργανα

Αρμόδιος για τη διόρθωση ή την άρση της δημοσιοποίησης ή την εξαίρεση οφειλών προς το Δημόσιο από τη δημοσιοποίηση, την υπογραφή έκθεσης απόψεων της διοίκησης, την παράσταση ή την αποστολή απόψεων ενώπιον διοικητικών αρχών, καθώς και για την απάντηση επί σχετικών αιτήσεων ή αντιρρήσεων, ορίζεται ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής προς το Δημόσιο, Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ή Ελεγκτικού Κέντρου ή Τελωνείου.

– Αρμόδιος για τη διόρθωση ή την άρση της δημοσιοποίησης ή την εξαίρεση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ από τη δημοσιοποίηση, την υπογραφή έκθεσης απόψεων της διοίκησης, την παράσταση ή την αποστολή απόψεων ενώπιον διοικητικών αρχών, καθώς και την απάντηση επί σχετικών αιτήσεων ή αντιρρήσεων, ορίζεται ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής προς τον ΕΦΚΑ Προϊστάμενος του Περιφερειακού ΚΕΑΟ ή υποκαταστήματος ΕΦΚΑ.

02.11.2017 /της Χρύσας Σωτηράκη, Λογίστρια–Φοροτεχνικός–Σύμβουλος επιχειρήσεων της ομάδας «LOLplus – Λογιστικές Ολοκληρωμένες Λύσεις»-www.lolplus.gr 

Related posts