8 Δεκεμβρίου 2022

Breaking News

Το θεσμικό πλαίσιο που πρέπει να γνωρίζει καλά, όποιος θέλει να δραστηριοποιηθεί στις Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ

Το θεσμικό πλαίσιο που πρέπει να γνωρίζει καλά, όποιος θέλει να δραστηριοποιηθεί στις Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ

Ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, με την υπ’αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712 Απόφασή του, στο ΦΕΚ 1822 με ημερομηνία 24 Αυγούστου 2015, καθορίζει τα των:

Εθνικών Κανόνων επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014−2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς , Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων.

Διαβάστε ολόκληρη την Απόφαση, από το ΦΕΚ δημοσίευσής της, εδώ.

>>>•<<<

••• Αὐξημένη ἀνταγωνιστικότητα; … Εὐεπιχειρεῖν !

Ψάχνετε για εργασία; … Αγγελίες

Άλλες σημαντικές Ειδήσεις

Related posts