15 Ιουλίου 2024

ΥΠ.ΟΙΚ.: Τροποποίηση της A.Y.O.: Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των…

ΥΠ.ΟΙΚ.: Τροποποίηση της A.Y.O.: Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των…

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με ημερομηνία 28 Ιανουαρίου 2016 η Απόφαση ΔΕΦΚΦ/Β/1012980/ΕΞ2016 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τροποποίησης της Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ/Β/5026381/ΕΞ2015/15 α.υ.ο. “Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του ν. 2960/01 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.883/530/99 (ΦΕΚ-1872 Β) ΑΥΟ “Οροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή”.

Η Απόφαση αναφέρει:

Άρθρο 1

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου8 «Μεταβατικές διατάξεις – Διαχείριση αποθεμάτων» της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 (ΦΕΚ 2785/Β΄) Α.Υ.Ο. «Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του Ν.2960/2001 − Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ 1872/Β΄) Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή» αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα ανωτέρω πρόσωπα οφείλουν να δηλώσουν τα εν λόγω αποθέματα στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές το αργότερο μέχρι 15.02.2016».

2. Η παράγραφος 2 του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της παρ. 1, με την εξαίρεση των μικρών οινοπαραγωγών του άρθρου 71 του Ν.2969/2001, τα οποία λαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας απόφασης άδεια φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή, υποχρεούνται να εισάγουν τα αποθέματα αυτά στη φορολογική αποθήκη σε καθεστώς αναστολής, άμεσα κατόπιν της έκδοσης των εν λόγω αδειών.
Η χρέωση των αποθεμάτων στη φορολογική αποθήκη πραγματοποιείται με βάση τη δήλωση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου με την υποβολή από τον υπόχρεο του Δελτίου παραγωγής στο αρμόδιο τελωνείο. Για το σκοπό αυτό τα εν λόγω πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές με την προσκόμιση της άδειας λειτουργίας του οινοποιείου της αρμόδια αρχής μέχρι την 29−02−2016.
Οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές προβαίνουν άμεσα στην έκδοση των εν λόγω αδειών. Η προσκόμιση των λοιπών προβλεπόμενων από τις υπ’ αριθμ. Φ.639/447/2002 Α.Υ.Ο.Ο. και Φ.883/530/1999 Α.Υ.Ο. δικαιολογητικών από τους συναλλασσόμενους πραγματοποιείται εκ των υστέρων και όχι πέραν της 30.04.2016. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών καθώς και η αυτοψία του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Φ.639/447/2002 Α.Υ.Ο.Ο. από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα ολοκληρωθούν σταδιακά εκ των υστέρων.
Σε περίπτωση που με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου προκύψει ότι δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών, οι χορηγηθείσες άδειες ανακαλούνται και καθίστανται άμεσα απαιτητές οι φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις πουαναλογούν στα αποθηκευμένα προϊόντα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 56 του Ν.2960/2001.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους μικρούς οινοπαραγωγούς του άρθρου 71 του Ν.2960/2001, οι οποίοι θα λειτουργήσουν σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης».

3. Η παράγραφος 5 του ιδίου ανωτέρω άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: «5. Οι μικροί οινοπαραγωγοί του άρθρου 71 του Ν.2960/2001, οι οποίοι λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής, δηλώνουν στις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές μέχρι την 15.02.2016 τα αποθέματά τους, τα οποία δεν έχουν διατεθεί προς πώληση έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 και υποβάλλουν την προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 4 δήλωση μικρού οινοπαραγωγού καθώς και Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) για την καταβολή των φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν στο ένα τέταρτο των αποθεμάτων κάθε φορά έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Απριλίου, Ιουνίου, Αυγούστου και Οκτωβρίου 2016. Από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης αποθεμάτων οι μικροί οινοπαραγωγοί δύνανται να πωλούν τα προϊόντα τους, ενημερώνοντας σχετικά την αρμόδια τελωνειακή αρχή με συγκεντρωτική κατάσταση κατά τις ημερομηνίες υποβολής των Δ.Ε.Φ.Κ.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2016
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Related posts