28 Μαΐου 2020

Breaking News

ΠΟΛ.1004/17: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 102 του ν. 4446/16

ΠΟΛ.1004/17: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 102 του ν. 4446/16

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1004 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με ημερομηνία 4 Ιανουαρίου 2017 και με Θέμα:

«Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 102 του ν. 4446/16 (Α 240)»

Η ΠΟΛ. 1004/17 αναφέρει τα ακόλουθα, αναλυτικά:

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση          :               Καρ. Σερβίας
Ταχ. Κώδικας     :               101 84 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες    :              
Τηλέφωνο           :               210 3375878
Fax         :               210 3375834
E-Mail   :               defk.a@mofadm.gr
Url          :               www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:

Αθήνα, 4/1/2017
ΠΟΛ. 1004

ΠΡΟΣ:  Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 102 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240).

Με το ν.4446/2016 και ειδικότερα με το άρθρο 102 αυτού επέρχονται τροποποιήσεις στο άρθρο 15 του ν. 3091/2002 (Α’ 330) και συγκεκριμένα αντικαθίσταται η παράγραφος 8 αυτού και προστίθεται παράγραφος 9, τις οποίες σας κοινοποιούμε.

Α. Από την παράγραφο 1 του άρθρου 102, με την οποία αντικαθίσταται η παράγραφος 8 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, προκύπτει ότι οι εξαιρέσεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου ισχύουν ακόμα και όταν τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τις μετοχές, μερίδια ή μερίδες ανωνύμων εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών δεν είχαν αποκτήσει αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα μέχρι τον χρόνο φορολογίας, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Οι εταιρείες (Α.Ε., Ε.Π.Ε., ΟΕ και Ε.Ε. ) έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), εφόσον τα κράτη αυτά δεν ανήκουν στα μη συνεργάσιμα κράτη, όπως ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
 1. Οι ανωτέρω εταιρείες είχαν αποκτήσει ακίνητα μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2009.
 1. Τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τις μετοχές, μερίδια ή μερίδες των ανωτέρω εταιρειών ήταν, κατά τον χρόνο φορολογίας, φορολογικοί κάτοικοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), εφόσον τα κράτη αυτά δεν ανήκουν στα μη συνεργάσιμα κράτη, όπως ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, και διέθεταν αριθμό φορολογικού μητρώου του κράτους αυτού.
 1. Τα φυσικά πρόσωπα έχουν αποκτήσει ή αποκτούν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα μετά τον χρόνο φορολογίας και το αργότερο εντός μηνός από τη δημοσίευση του ν.4446/2016 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η οποία (δημοσίευση) έγινε στις 22-12-2016.

Β. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του κοινοποιούμενου άρθρου η προαναφερόμενη ρύθμιση εφαρμόζεται και στις υποθέσεις, οι οποίες κατά την κατάθεση του ν.4446/2016 στη Βουλή των Ελλήνων, ήτοι την 12-12-2016, ήταν εκκρεμείς ενώπιον της Φορολογικής Διοίκησης ή των Διοικητικών Δικαστηρίων καθώς και για υποθέσεις για τις οποίες εκκρεμούσε η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου. Επίσης εφαρμόζεται και σε υποθέσεις για τις οποίες οι σχετικές πράξεις είχαν εκδοθεί άλλα δεν είχαν κοινοποιηθεί μέχρι την 12-12-2016, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις οι εκδοθείσες πράξεις τροποποιούνται με πράξη του οργάνου που τις εξέδωσε.

Σύμφωνα με την ίδια παράγραφο, για τη χορήγηση της εξαίρεσης επιβάλλεται το πρόστιμο της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, δηλαδή 2.500 ευρώ, για κάθε έτος καθυστέρησης απόκτησης αριθμού φορολογικού μητρώου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Μπορείτε να βρείτε την ΠΟΛ. 1004 σε μορφή pdf, στην ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ του TaxCoach, εδώ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ι.   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 1. Αποδέκτες Πίνακα Γ΄
 2. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών – Τμήμα Α΄ (με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Α.Α. .Ε.)
 3. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ε΄ (με την παράκληση να αναρτηθεί στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη).

ΙΙ.  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Αποδέκτες Πίνακα Ζ (περιπτώσεις 1 και 5)
 2. Αποδέκτες Πίνακα Η΄(περιπτώσεις 1 έως και 3, 5 έως και 9)
 3. Αποδέκτες Πίνακα Ι΄
 4. Αποδέκτες Πίνακα ΚΑ΄(περιπτώσεις 1 και 2)

IIΙ.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

 1. Γραφείο Υπουργού
 2. Γραφείο Υφυπουργού
 3. Γραφείο Διοικητή Α.Α. .Ε.
 4. Γραφεία κ. κ. Γενικών Διευθυντών
 5. Διευθύνσεις, Αυτοτελή Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία της Α.Α. .Ε.
 6. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης της Α.Α. .Ε.
 7. Δ/νση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου – Τμήματα Α΄(από 30) και Β΄ (από 50)

Related posts