18 Σεπτεμβρίου 2019

Breaking News
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
 | Μέγεθος: 17/09/2019 Α. 1341 /19: Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1184/17  απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαδικασία εφαρμογής της υποβολής και ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα (CbC Reporting) σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4170/13 και ν. 4490/17»  | Μέγεθος: 12/09/2019 Α. 1332 /21-08-2019: Τροποποίηση της Α. 1218/3-6-2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ’ και ιη’, της παραγράφου 1, του άρθρου 73, του ν. 2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση»  | Μέγεθος: 12/09/2019 Α. 1333 /19: Τροποποίηση ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ  | Μέγεθος: 12/09/2019 Ε. 2163 /19: Εφαρμογή του συστήματος παροχής πληροφόρησης «CLASS» της Ε. Επιτροπής για τη δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων  | Μέγεθος: 10/09/2019 Ε. 2166 /19: Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4621/19 και της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ Α. 1329/19. Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση της ρύθμισης οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση...  | Μέγεθος: 10/09/2019 Α. 1336 /19: Τροποποίηση της ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/ 02-08-2017 απόφαση Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 2745 Β΄) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής»  | Μέγεθος: 06/09/2019 Ε. 2162 /19: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 60 και 108 του ν.4623/2019  | Μέγεθος: 05/09/2019 Ε. 2160 /02-09-2019: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 6 του νόμου 4625/31-8-2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις»  | Μέγεθος: 04/09/2019 Ε. 2161 (02.09.2019): Συντελεστές τέλους ταξινόμησης οχημάτων με την εφαρμογή επικαιροποιημένων προτύπων εκπομπών ρύπων (EURO), σύμφωνα με τους Κανονισμούς 715/2007 και 692/2008, όπως ισχύουν  | Μέγεθος: 04/09/2019 ΥΠΕΚΑ, Φ80000/οικ.28662/901 (02.09.2019): Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 37 του ν. 4611/2019  | Μέγεθος: 04/09/2019 Α. 1330 /19: Καθορισμός απλουστευμένων διαδικασιών στα καθεστώτα διαμετακόμισης, θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και εξαγωγής του φυσικού αερίου που διακινείται μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς (δίκτυο αγωγών)  | Μέγεθος: 03/09/2019 ΥΠΟΑΝ, εγκ. 87524 - 03/09/2019 : Διευκρινίσεις σχετικά με τη Σύσταση Εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών μιας Στάσης  | Μέγεθος: 02/09/2019 Α. 1329 /19: Συμπλήρωση-Τροποποίηση της Α. 1196/2019 (ΦΕΚ Β' 1762) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α')»  | Μέγεθος: 02/09/2019 Α. 1326 /08-08-2019: Είσπραξη εσόδων υπέρ ΤΡΙΤΩΝ από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)  | Μέγεθος: 28/08/2019 Α. 1289 /22-07-2019: Τροποποίηση της Α.1101/2019 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ που αφορά τον καθορισμό του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 και των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013  | Μέγεθος: 23/08/2019 ΥΠΕΚΑΚΑ, Φ.80000/οικ.36531/129 (20.08.2019): Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 120 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄) σχετικά με το ανώτατο όριο σύνταξης και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του  | Μέγεθος: 23/08/2019 Α. 1276 /19: Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1133/17  σχετικά με τον κατάλογο οντοτήτων και λογαριασμών που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως Μη Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Εξαιρούμενοι Λογαριασμοί για τα έτη 2016 και 2017, και ειδικότερα θέματα σχετικά με την τήρηση των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας δυνάμει των...  | Μέγεθος: 22/08/2019 Ε. 2159 /19: Κοινοποίηση της ΚΥΑ υπ΄αριθμ. Οικ. Α 11574/638/18/6-6-2019 - Διαγραφή αυτοκινήτων από το on-line μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης αδειών κυκλοφορίας (μητρώο αδειών κυκλοφορίας) αυτοκίνητων οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών λόγω εξαγωγής/αποστολής σε άλλη χώρα  | Μέγεθος: 22/08/2019 Α. 1319 /13-08-2019: Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες) στις 10.07.2019 στις Δημοτικές Ενότητες Μαρωνείας και Σαπών του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, στη Δημοτική Ενότητα Ιάσμου του Δήμου Ιάσμου της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και στη Δημοτική Ενότητα Μύκης του Δήμου Μύκης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης  | Μέγεθος: 19/08/2019 Ε. 2153 /07-08-2019: Κοινοποίηση ανακοίνωσης σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας που θεσπίζει το πλαίσιο για συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Ανατολικής και της Μεσημβρινής Αφρικής (Ένωση Κομορών) και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της  | Μέγεθος: 19/08/2019 Ε. 2158 /09-08-2019: Παροχή οδηγιών ως προς τη χορήγηση Α.Φ.Μ. και κλειδαρίθμου σε φυσικά πρόσωπα, αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών, κατόχους αδειών που εκδίδονται και ανανεώνονται από τις Υπηρεσίες Ασύλου και την Ελληνική Αστυνομία, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών και ΙΓ’ Αθηνών καθώς και Δ.Ο.Υ. Δ’ Θεσσαλονίκης και Ε’ Θεσσαλονίκης  | Μέγεθος: 14/08/2019 Ε. 2157 /19: Κατάργηση της ΠΟΛ.1140/2018 εγκυκλίου, ως προς το μέρος που αφορά τα δελτία και τις άδειες διαμονής αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, δικαιούχων καθεστώτος πρόσφυγα, εκδόσεως της Υπηρεσία Ασύλου  | Μέγεθος: 14/08/2019 Ε. 2152 /02-08-2019: Παροχή οδηγιών για τη φορολογική αντιμετώπιση μεταβίβασης ακινήτου από φυσικό πρόσωπο-ομόρρυθμο μέλος προσωπικής εταιρίας  | Μέγεθος: 13/08/2019 Ε. 2151 /02-08-2019: Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στο Περιβαλλοντικό Τέλος που επιβάλλεται κατά την τιμολόγηση υπηρεσιών ύδατος  | Μέγεθος: 13/08/2019 E. 2156 /08-08-2019: Φορολογική μεταχείριση τεκμαρτού εισοδήματος και τεκμαρτής δαπάνης από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων  | Μέγεθος: 08/08/2019 E.2154 /07-08-2019: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την επιβολή προστίμου για τη μη διαβίβαση δεδομένων παραστατικών πωλήσεων από οντότητες-εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων, από πωλητές πετρελαίου θέρμανσης και από προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, για πωλήσεις καυσίμων  | Μέγεθος: 06/08/2019 Ε. 2149 /26-07-2019: Κοινοποίηση Γνωμοδότησης υπ. αριθ. 47/2019 του Ν.Σ.Κ.  | Μέγεθος: 05/08/2019 Ε. 2150 /02-08-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.4621/2019 (Α΄ 128) για θέματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)  | Μέγεθος: 02/08/2019 ΥΠΕΚΑΚΑ, Φ80000/οικ.63843/1448 (02.08.2019): Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρου 22 ν. 4578/2018 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους  | Μέγεθος: 01/08/2019 Α. 1288/19: Τροποποίηση Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής»  | Μέγεθος: 01/08/2019 Ν. 4621/19: Μείωση ΕΝΦΙΑ και βελτιώσεις στη ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του ν. 4611/2019 και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 31/07/2019 A. 1293 /19: Πρόγραμμα ελέγχου προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία, για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά  | Μέγεθος: 29/07/2019 Ε. 2144 /22-07-2019: Αποδεικτικό καταβολής των φόρων κεφαλαίου  | Μέγεθος: 29/07/2019 Ε. 2146 /19: Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1103/15 αναφορικά με την φορολογική αντιμετώπιση της ανέγερσης κτίσματος ή βελτιώσεων και επεκτάσεων με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή, σε περίπτωση πρόωρης λύσης της μίσθωσης  | Μέγεθος: 29/07/2019 Ε. 2147 /19: Πίστωση, σύμφωνα με το άρθρο 23Β παρ.1 της Πρότυπης Σύμβασης του ΟΟΣΑ, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα αλλοδαπής που αποκτούν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και για τα οποία η Ελλάδα έχει δικαίωμα φορολόγησης βάσει ισχυουσών ΣΑΔΦ-συμμόρφωση με ΣτΕ 2465/18  | Μέγεθος: 24/07/2019 Ε.2145 /23-07-2019: Φορολογική μεταχείριση των εταιρειών «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε» («πρώην Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ») και της εταιρείας «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε» («πρώην ΤΑΝΕΟ Α.Ε»), μετά την ψήφιση του ν.4608/2019 (Α΄ 66)  | Μέγεθος: 24/07/2019 Ε. 2142:  Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Α.1232/25.06.2019 Απόφασης Υφυπ. Οικονομικών για την τροποποίηση της αριθ. Α.1050/01.02.2019 ΑΥΟ “Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού που διατίθενται στην αγορά”  | Μέγεθος: 24/07/2019 ΑΑΔΕ, ΔΔΘΕΚΑ Α 1105178 ΕΞ 2019:  Κοινοποίηση τροποποιήσεων των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης  | Μέγεθος: 23/07/2019 Α. 1278:  Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της ΠΟΛ 1212/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (Β΄ 2120). Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.)  | Μέγεθος: 19/07/2019 Α. 1277 /19: Τροποποίηση της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1274/13 περί αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 του ν.4174/13  | Μέγεθος: 19/07/2019 ΥΠ.ΟΙΚ. 67343/ΕΞ2019/19: Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του ν. 4557/18  | Μέγεθος: 19/07/2019 E. 2143 /19: Kοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2018/1089 του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 2018 για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία, την καταπολέμηση της απάτης και την είσπραξη απαιτήσεων στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας και της ενημέρωσης για την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας  | Μέγεθος: 18/07/2019 Ε. 2140 /16-07-2019: Οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και την επιστροφή φόρου εισοδήματος σε νομικά πρόσωπα / νομικές οντότητες και πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α., σε περίπτωση μη προσκόμισης δικαιολογητικών  | Μέγεθος: 18/07/2019 Ε. 2139 /19: Κοινοποίηση της αριθμ. Α.1237/27-6-2019 (ΦΕΚ 2927/Β/12.07.2019, ΑΔΑ: Ω8ΞΛ46ΜΠ3Ζ-ΧΟΒ) Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Τελωνειακή διαδικασία συλλογής-παραλαβής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων»  | Μέγεθος: 17/07/2019 Ε. 2141 /16-07-2019: Διευκρινίσεις για ζητήματα που άπτονται των βραχυχρόνιων μισθώσεων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού  | Μέγεθος: 17/07/2019 Ε. 2137 /12-07-2019: Διευκρινίσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών για τις ανάγκες εφαρμογής της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος  | Μέγεθος: 16/07/2019 ΕΦΚΑ, Εγκ. 41/19: Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας  | Μέγεθος: 16/07/2019 Α. 1238 /19: Τροποποίηση της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1103/17  περί επίσπευσης επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου των υποκειμένων που έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και είτε πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, είτε είναι κάτοχοι «άδειας Α.Ε.Ο. Authorised Economic Operator» ή «αδειών απλουστευμένων διαδικασιών»  | Μέγεθος: 15/07/2019 Α. 1237 /19: Τελωνειακή διαδικασία συλλογής-παραλαβής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων  | Μέγεθος: 15/07/2019 Α. 1235 /19: Τύπος και περιεχόμενο της πράξης επιβολής προστίμου στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων  | Μέγεθος: 14/07/2019 A. 1272 /19: Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου - Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΠΟΛ 1163/15 απόφασης ΓΓΔΕ  | Μέγεθος: 14/07/2019 Ε. 2135 /19: Φορολογική μεταχείριση ποσών που καταβάλλονται σε υπαλλήλους του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (πρώην Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης) για δίδακτρα των παιδιών τους με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4339/15  | Μέγεθος: 13/07/2019 Ε. 2128 /19: Παραγραφή απαιτήσεων από μερίσματα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1195/1942  | Μέγεθος: 13/07/2019 Ε. 2131 /19: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.4577/18, αναφορικά με την τροποποίηση του άρθρου 31 του ν.3986/11 περί επιβολής του τέλους επιτηδεύματος  | Μέγεθος: 12/07/2019 Ε. 2136 /19: Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος  | Μέγεθος: 12/07/2019 E. 2134 /19: Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1073/2015 εγκυκλίου αναφορικά με την απόσβεση των δαπανών ανάπτυξης  | Μέγεθος: 12/07/2019 Ε. 2130 /19: Γνωστοποίηση αποσπασμάτων της ετήσιας έκθεσης 2018 του Ειδικού Νομικού Γραφείου Δημοσίων Εσόδων (ΕΝΓΔΕ) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) – γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), επί θεμάτων αρμοδιότητας της ΑΑΔΕ  | Μέγεθος: 11/07/2019 Ε. 2132 /08-07-2019: Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή της ΠΟΛ.1006/2013 (Β’19/2014) Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, μετά την τροποποίησή της με τις διατάξεις της Α.1164/2019 (Β’1618) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων  | Μέγεθος: 11/07/2019 Ε. 2133 (08.07.2019): Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των άρθρων 80 & 81 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει  | Μέγεθος: 10/07/2019 Ε. 2129/19: Διευκρινίσεις για τη δήλωση ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας από τον δικαστικό εκκαθαριστή κληρονομίας  | Μέγεθος: 09/07/2019 Α. 1234 /19: Διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων, για το έτος 2019  | Μέγεθος: 09/07/2019 Ε. 2124 /19: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 75 του ν.4607/19 - Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την έκδοση παραστατικών πωλήσεων από τις οντότητες παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης, καθώς και από τις οντότητες εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. οχημάτων (ΤΑΞΙ)  | Μέγεθος: 08/07/2019 Ε. 2123 /19: Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1165/2018 εγκυκλίου ως προς την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 5 του άρθρου 84 του ν.2238/94, αναφορικά με την πενταετή και δεκαπενταετή προθεσμία παραγραφής, αντίστοιχα, μετά την έκδοση της αριθμ. 732/2019 απόφασης του Β’ Τμήματος του ΣτE  | Μέγεθος: 04/07/2019 Α. 1236 /19: Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή του άρθρου 130 του ν. 4611/2019 περί προοδευτικού περιορισμού των κατασχέσεων που επιβάλλονται από τη Φορολογική Διοίκηση  | Μέγεθος: 04/07/2019 Ε. 2126 /19: Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. Α.1071/19 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017 /03-03-2017 (ΦΕΚ 1000Β΄/24-03-2017) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ενεργειακών προϊόντων, όροι και προϋποθέσεις για την αναγνώριση των απωλειών αυτών»» (ΦΕΚ 806 Β΄/07-03-2019)  | Μέγεθος: 04/07/2019 Ε. 2125/19: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 469 του νέου Ποινικού Κώδικα (ν.4619/19) περί του αδικήματος της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο  | Μέγεθος: 03/07/2019 ΥΠΕΚΑΚΑ: Απόδοση στις συνταξιουχικές οργανώσεις της εισφοράς του άρθρου 102 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει  | Μέγεθος: 02/07/2019 ΕΦΚΑ, Εγκ. 36/19: Χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4611/19  | Μέγεθος: 01/07/2019 Α. 1232/19: Τροποποίηση της αριθμ. Α.1050/01.02.2019 ΑΥΟ «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού που διατίθενται στην αγορά»  | Μέγεθος: 01/07/2019 Ε. 2119 /19: Κοινοποίηση των διατάξεων του δωδέκατου άρθρου του ν.4618/19  «Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα έργα V και VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 28/06/2019 Ε. 2117 /19: Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 61654/2019 ΚΥΑ, με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. 130060/2017 όμοια απόφαση περί απλοποιημένης διαδικασίας ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων του ν. 4469/17  | Μέγεθος: 28/06/2019 ΠΝΠ (ΦΕΚ 106 Α/27-6-19): Διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 και ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων  | Μέγεθος: 28/06/2019 Ε. 2116 /25-06-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 4613/2019 (ΦΕΚ Α΄ 78/24-5-2019) σχετικά με την τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής του ν. 4469/2017  | Μέγεθος: 27/06/2019 Ε. 2115 /24-06-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 51 του ν.4607/2019 (ΦΕΚ 65Α’) καθώς και των αριθμ. A.1218/3-6-2019 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. και A.1217/6-6-2019 Κ.Υ.Α.  | Μέγεθος: 27/06/2019 E. 2114 /26-06-2019: Κοινοποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/998 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα  | Μέγεθος: 26/06/2019 Α. 1229 /20-06-2019: Παράταση μείωσης συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο  | Μέγεθος: 26/06/2019 Ε. 2113 /19: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του ν.4111/13, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 53 του ν.4607/19  | Μέγεθος: 25/06/2019 A. 1045 /04-02-2019: Προϋποθέσεις και διαδικασία παροχής νομικής υπεράσπισης και κάλυψης δικαστικών εξόδων για την Διοίκηση, τον Εμπειρογνώμονα και το Προσωπικό όλων των βαθμίδων της ΑΑΔΕ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 33Α του ν. 4389/ 2016 (Α' 94) όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 66 του ν. 4557/2018 (Α΄139). - (Ορθή Επανάληψη)  | Μέγεθος: 24/06/2019 E. 2112 /19: «Κοινοποίηση της Α.Υ.Ο. σχετικά με τους όρους, διατυπώσεις και διαδικασίες για τη μετουσίωση και την παραλαβή βιοαιθανόλης με σκοπό την ανάμιξη αυτής με βενζίνη προς χρήση ως καύσιμο κίνησης και τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης καθώς και την τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017«Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης»  | Μέγεθος: 21/06/2019 E. 2111 /13-06-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 8 – 10 και 49 του ν.4607/2019 (Α΄ 65) περί της φορολογικής αντιμετώπισης από πλευράς ΦΠΑ των κουπονιών και των βραχυχρόνιων μισθώσεων πλοίων αναψυχής και παροχή οδηγιών εφαρμογής  | Μέγεθος: 20/06/2019 A. 1220 /19: Tροποποίηση της Α.1007 /19 Καθορισμός των επιλέξιμων δαπανών, των κατηγοριών των οπτικοακουστικών έργων, της διαδικασίας και του χρόνου ελέγχου της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων των διατάξεων του άρθρου 71Ε του ν. 4172/13, καθώς ...  | Μέγεθος: 19/06/2019 Ε. 2110 /19: Κοινοποίηση της 54/2019 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Β' Τμ.) σχετικά με απαλλαγή από τον ΦΜΑ κατά την εισφορά ακινήτων σε υπό σύσταση Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ), για την κάλυψη μέρους του μετοχικού της κεφαλαίου  | Μέγεθος: 19/06/2019 Ε. 2107 /12-06-2019: Κοινοποίηση της αριθ.116/2019 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Β’) σύμφωνα με την οποία, οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013, όπως αυτές ίσχυσαν διαχρονικά, δεν έχουν εφαρμογή για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα ποσά κερδών των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων τα οποία απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.4172/2013 ή απολαμβάνουν των φορολογικών προνομίων και ατελειών του Δημοσίου με ειδικές διατάξεις νόμων  | Μέγεθος: 19/06/2019 Α. 1223 /12-06-2019: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων, καθώς και εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) επιπλέον των μισθών, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 (Α΄18), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 53 του ν. 4607/2019 (Α΄65), καθορισμός των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με αυτή και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών  | Μέγεθος: 18/06/2019 E. 2109 /19: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 98-109 του Μέρους Β «ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» του ν. 4611/19 και της Α. 1196/2019 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όπως ισχύουν, καθώς και παροχή οδηγιών για την ορθή  εφαρμογή αυτών  | Μέγεθος: 18/06/2019 Ε. 2108 /19: Κοινοποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2019/821 της Επιτροπής της 12ης Μαρτίου 2019 για την τροποποίηση του Καν. (ΕΕ) 2016/1076 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την προσθήκη του Ανεξάρτητου Κράτους της Σαμόα στο παράρτημα Ι  | Μέγεθος: 13/06/2019 A. 1167 /22-04-2019: Τροποποίηση της ΠΟΛ 1161/2017 περί προγράμματος δημοσίων κληρώσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων  | Μέγεθος: 12/06/2019 Ε. 2103 /19: Φορολογική μεταχείριση ιδιωτών μεταφραστών του Υπουργείου Εξωτερικών οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες μέσω της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΞ σε Υπηρεσίες του Δημοσίου  | Μέγεθος: 12/06/2019 Ε. 2104 /19: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 64 του ν. 4172/13, όπως αυτές τέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 115 του ν.4549/18, αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των μη διανεμηθέντων κερδών νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά  | Μέγεθος: 12/06/2019 Ε. 2106 /10-06-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1, 3 και 6 του άρθρου 12 της «Σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου» για την αναδιαρρύθμιση και ανακαίνιση της Β΄ Παιδιατρικής- Νευρολογικής Κλινικής του Β΄ ορόφου του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4613/2019 (ΦΕΚ Α΄78)  | Μέγεθος: 12/06/2019 Ε. 2105 /10-06-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 51, 78, 80 και 81 του ν.4611/2019 (ΦΕΚ Α’ 73)  | Μέγεθος: 12/06/2019 Α. 1218 /19: Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του ΕΦΚ, του ΦΠΑ και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση  | Μέγεθος: 12/06/2019 Α. 1217 /19: Καθορισμός των στοιχείων που διαβιβάζονται στις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), καθώς και η συχνότητα και ο τρόπος διαβίβασής τους, στο πλαίσιο επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στο φυσικό αέριο  | Μέγεθος: 11/06/2019 Ε. 2102 /03-06-2019: Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α.1202/20.05.2019 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Εφαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας προϊόντων καπνού»  | Μέγεθος: 11/06/2019 E. 2101 /03-06-2019: Κοινοποίηση της αρ.πρ. Α.1203/16-5-2019 Απόφασης, Διοικητή ΑΑΔΕ, αναφορικά με τα δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες  | Μέγεθος: 11/06/2019 Ε. 2099 /19: Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ χρεώσεων σε λογαριασμούς κατανάλωσης φυσικού αερίου  | Μέγεθος: 11/06/2019 E. 2100 /04-06-2019: Οδηγίες εφαρμογής της Α.1179/2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε  | Μέγεθος: 11/06/2019 Ε. 2098 /19: Δασμολογική κατάταξη και συντελεστής ΦΠΑ παρασκευασμάτων κατάλληλων για τη διατροφή του ανθρώπου της ΔΚ 2106  | Μέγεθος: 10/06/2019 Ε. 2097 /19: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 65Α του ν.4174/13 για τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρείες  | Μέγεθος: 08/06/2019 Ε. 2096 /19: Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4612/19 και του ν. 4613/19 για θέματα φορολογίας Κεφαλαίου  | Μέγεθος: 08/06/2019 Ε. 2095 /03-06-2019: Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν.4596/2019 (Α’ 32), αναφορικά με το χρόνο έκδοσης του φορολογικού παραστατικού για την αποζημίωση (αμοιβή) που καταβάλλεται σε δικηγόρο υπηρεσίας  | Μέγεθος: 07/06/2019 Ε. 2094 /19: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του ν.4613/19 για τις προθεσμίες καταχώρισης στο e-Μητρώο Πλοίων και παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 51 του ν.4569/18 και του ν.4256/14  | Μέγεθος: 07/06/2019 Α. 1210 /28-05-2019: Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄), όπως ισχύει  | Μέγεθος: 06/06/2019 E. 2091 /30-05-2019: Φορολογική μεταχείριση οφειλών που επανατιμολογούνται σε συνδεδεμένη εταιρεία κατόπιν παραίτησης από το δικαίωμα είσπραξής τους βάσει αμοιβαίας συμφωνίας, πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.4172/2013  | Μέγεθος: 05/06/2019 Ε. 2092 /19: Παροχή οδηγιών σχετ. με τη μείωση του συντελεστή φορολογίας και παρακράτησης φόρου μερισμάτων από 15% σε 10%  | Μέγεθος: 05/06/2019 Ε. 2093 /03-06-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων του δέκατου άρθρου και του άρθρου 36 της «Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης – Κατασκευής –Χρηματοδότησης – Λειτουργίας – Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη – Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.4612/2019 (ΦΕΚ Α΄ 77)  | Μέγεθος: 04/06/2019 Α. 1211 / 28-05-2019: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013  | Μέγεθος: 04/06/2019 Α. 1179 /25-04-2019: α) Τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 11, 14 και 40 της υπουργικής απόφασης Π.8271/4879/18.12.1987 (ΦΕΚ Β΄ 3/8.1.1988). β) Διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ για πράξεις που διενήργησαν οι εκμεταλλευτές πλοίων παράκτιας αλιείας από 26.10.2018  | Μέγεθος: 04/06/2019 ΕΦΚΑ, Εγκ. 27: 𝙖) Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 21 και 31 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73) και 𝙗) Υπολογισμός προϋποθέσεων βάσει των διατάξεων περί του 12μήνου  | Μέγεθος: 03/06/2019 ΕΦΚΑ, Εγκ. 28: Πρόγραμμα καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς κύριας σύνταξης για μισθωτούς ως 25 ετών, κατ’ εφαρμογή του Ν.4583/18  | Μέγεθος: 03/06/2019 A. 1208 /19: Τροποποίηση Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετ. με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 4 εδάφιο γ΄ του ν. 4428/16 και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες...  | Μέγεθος: 31/05/2019 Α. 1152 /12-04-2019: Τροποποίηση της αριθ. Φ.906/440/07 (ΦΕΚ 1237 Β’) ΑΥΟΟ «Όροι και διατυπώσεις παραλαβής φορτηγών αυτοκινήτων και βάσεων αυτών προκειμένου να διασκευαστούν σε οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 87.02, 87.04 και 87.05  | Μέγεθος: 30/05/2019 Α. 1203 /19: Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες  | Μέγεθος: 30/05/2019 Ε. 2089 /19: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 51 του ν.4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α΄)  | Μέγεθος: 30/05/2019 E. 2090 /27-05-2019: Λειτουργία αποσταγματοποιείων -Παραδόσεις παραγομένων προϊόντων.  | Μέγεθος: 30/05/2019 Α. 1197 /16-05-2019: Διαδικασία βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και διαδικασία μείωσης εσόδων με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω των υπηρεσιών της διαλειτουργικότητας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α΄ 90) (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων)  | Μέγεθος: 29/05/2019 Α. 1194 /19: Τροποποίηση της ΠΟΛ 1176/2018 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ  | Μέγεθος: 29/05/2019 Α. 1193 /19: Τροποποίηση απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ περί Εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/02 για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων - απαιτούμενα δικαιολογητικά και …  | Μέγεθος: 28/05/2019 Ε. 2088 /19: Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1039/15 εγκυκλίου αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν.4172/13  | Μέγεθος: 29/05/2019 Α. 1195 /19: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών»  | Μέγεθος: 28/05/2019 Ε. 2088 /23-05-2019: Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1039/2015 εγκυκλίου αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν.4172/2013  | Μέγεθος: 28/05/2019 E. 2087 /23-05-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 234 του ν.4610/2019 (ΦΕΚ Α΄ 70)  | Μέγεθος: 28/05/2019 Ε. 2085 /17-05-2019: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον τόπο παροχής των υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης ασθενών  | Μέγεθος: 28/05/2019 Α.1204/19: Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1130/04.08.2017 (Β' 3087) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σχετικά με τον καθορισμό των αρμόδιων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, ως προς το χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων και λοιπών θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ) για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών, όπως ισχύει μετά τις διαδοχικές τροποποιήσεις της με την αριθμ. ΠΟΛ. 1140/14.09.2017 (Β' 3254) και την αριθμ. ΠΟΛ. 1102/31.05.2018 (Β' 1986)  | Μέγεθος: 27/05/2019 E. 2086 /19: Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος αλλοδαπής που αποκτά αλλοδαπό πρoσωπικό, κάτοικοι Ελλάδας, εργαζόμενοι σε ναυλομεσιτικό γραφείο του ν. 27/1975  | Μέγεθος: 27/05/2019 Ε. 2084 /19: Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00) με ισχύ για το έτος 2019  | Μέγεθος: 27/05/2019 Α. 1202 /20-05-2019: Εφαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας προϊόντων καπνού.  | Μέγεθος: 27/05/2019 Α. 1201 /21-05-2019: Τροποποίηση της Α. 1041/2019 Απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή  | Μέγεθος: 22/05/2019 ΕΦΚΑ, Εγκ. 24: Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-18 του ν. 4611/19  | Μέγεθος: 21/05/2019 Α. 1196 /19: Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/19  | Μέγεθος: 20/05/2019 E. 2083 /17-05-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 121 του ν.4611/2019 (Α΄ 73) αναφορικά με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες  | Μέγεθος: 20/05/2019 E. 2082 /16-05-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 73 του ν.4607/2019 (ΦΕΚ 65 Α΄) για θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας  | Μέγεθος: 20/05/2019 Α. 1189/19: Παύση χρήσης και τροποποίηση Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας  | Μέγεθος: 17/05/2019 Ε. 2081 /15-05-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 10, 12, 20 και 23 του ν.4608/2019 (ΦΕΚ Α΄66)  | Μέγεθος: 17/05/2019 E. 2080/16-05-2019: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.4172/2013, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 5 του άρθρου 115 του ν.4549/2018, αναφορικά με τη διενέργεια αποσβέσεων σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης  | Μέγεθος: 17/05/2019 Ν. 4611/19: Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 16/05/2019 E. 2078: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 1 (άρθρο 51 παρ. 1 και 52 της Συμφωνίας) και του άρθρου 6 του ν. 4607/2019 (65 Α΄) για θέματα φορολογίας Κεφαλαίου  | Μέγεθος: 16/05/2019 Ε. 2075/14-5-19 : Κοινοποίηση της αριθμ. 40/2019 ατομικής γνωμοδότησης του Αντιπροέδρου του ΝΣΚ Σ.Δ. σχετικά με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έχουν τεθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης με βάση τις διατάξεις του ν, 4307/14 και με την υποχρέωση του ειδικού διαχειριστή για την υποβολή της σχετικής δήλωσης μετά το χρονικό διάστημα που παύει το λειτούργημά του  | Μέγεθος: 15/05/2019 Ε. 2073/19 : Κοινοποίηση της αριθμ. Α1137/19 απόφασης "Διαδικασία αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών από εγκεκριμένους αποθηκευτές σε καπνοβιομηχανίες στο εσωτερικό της χώρας για επικόλληση αυτών στις μονάδες συσκευασίας προιόντων, τα οποία προορίζονται για κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας"  | Μέγεθος: 15/05/2019 Ε. 2076 /14-05-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 38, 55, 93, 95 και 96 του ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α΄ 52) και παροχή σχετικών οδηγιών εφαρμογής.  | Μέγεθος: 15/05/2019 Ε. 2074 /13-05-2019: Κοινοποίηση της αριθμ. Α.1050/01.02.2019 ΑΥΟ (ΦΕΚ 735Β΄ & ΑΔΑ: ΩΛΛΓ46ΜΠ3Ζ-6ΥΞ) «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού που διατίθενται στην αγορά»  | Μέγεθος: 14/05/2019 Ε.2072: Πρόσβαση των Δ.Ο.Υ. στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και ενημέρωση των Δ.Ο.Υ. ως προς την εγκυρότητα των στοιχείων των νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στην Ελλάδα αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών, που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 4251/2014 (Α΄80), όπως ισχύει, κατά την υποβολή στη Δ.Ο.Υ. δηλώσεων Μητρώου.  | Μέγεθος: 14/05/2019 Α.1187 : Τροποποίηση της Α.1009/2019 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που αφορά τον τύπο και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2018  | Μέγεθος: 13/05/2019 E. 2071 /19: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1 (άρθρο 51 της Συμφωνίας) και 5, 11 – 14, 52 – 54, 56, 71 και 78 του ν. 4607/19  | Μέγεθος: 13/05/2019 A. 1164 /23-04-2019: Τροποποίηση της ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (Β΄19/2014) απόφασης Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως ισχύει.  | Μέγεθος: 13/05/2019 Ε. 2070 /19: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 74 και 77 του ΚΕΦ. Ε΄ του ν.4607/2019 (Α΄65/24-4-2019)  | Μέγεθος: 13/05/2019 Α. 1180 /19: Παράταση υποβολής της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 στο εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων  | Μέγεθος: 10/05/2019 Α. 1185/19: Τροποποίηση της Α.1099/2019 και της Α.1101/2019 αποφάσεων του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. που αφορά τον καθορισμό του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου των δηλώσεων απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και του φόρου που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 64 και των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013  | Μέγεθος: 09/05/2019 Ε. 2069 /08-05-2019: Κοινοποίηση της με αριθμό ΠΟΛ. 1210/07-11-2018 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών ως προς την πληρωμή του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.)  | Μέγεθος: 06/05/2019 Α. 1160 /19-04-2019: Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1135/29.08.2017 (Β’ 3053) υπουργικής απόφασης, όπως έχει αντικατασταθεί με την ΠΟΛ. 1078/27.04.2018 (Β’ 1634) υπουργική απόφαση, σχετικά με τον καθορισμό του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016 (Α’ 190)  | Μέγεθος: 03/05/2019 Ε. 2068 /03-05-2019: Έκπτωση δαπανών που αφορούν σε εξόφληση συναλλαγών σε επιχειρήσεις για την προμήθεια φυσικού αερίου  | Μέγεθος: 02/05/2019 Ν.4608/19: Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 25/04/2019 𝐄. 𝟐𝟎𝟔𝟓: Για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα απαιτείται η εκ μέρους τους άσκηση της αυτής κατ’ αντικείμενο επαγγελματικής δραστηριότητας επί πενταετία από την οικεία έναρξη εργασιών – Συμμόρφωση με ΣτΕ 89/2019  | Μέγεθος: 25/04/2019 Ν. 4607/19: Ι. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, ΙΙ. Εναρμόνιση του Κώδικα ΦΠΑ με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2065, ΙΙΙ. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4, 6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, IV. Τροποποίηση του ν. 2971/01 και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 24/04/2019 Ε. 2064 /22-04-2019: Οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με αρ. Α.1098/13.03.2019 (ΦΕΚ Β’ 1193 – Α.Δ.Α.: Ψ00246ΜΠ3Ζ-ΟΟΤ)  | Μέγεθος: 24/04/2019 Α. 1122 /29-03-2019: Τροποποίηση του άρθρου 3 της αριθ. ΠΟΛ. 1248/ 2011 απόφασης Υπουργού Οικονομικών (Β' 2854), όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 377 του κεφ. Β' του ν. 4512/2018 (Α' 5), καθώς και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης συμμετοχής Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων, με παράλληλο καθορισμό συνοδευτικών της δήλωσης καταστάσεων με αναλυτικά στοιχεία  | Μέγεθος: 23/04/2019 E. 2063 /22-04-2019: Η εισφορά κλάδου ατομικής επιχείρησης σε συνιστώμενη ΙΚΕ με τις διατάξεις του ν. 4072/2012 δεν καταλαμβάνεται από τις διατάξεις του ν.1297/1972  | Μέγεθος: 22/04/2019 Ε. 2061: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47 παρ.6, 53, 54 παρ.5 και 58 παρ.8 του ν.4602/2019 (ΦΕΚ Α΄45)  | Μέγεθος: 19/04/2019 Α. 1137 /09-04-2019: Διαδικασία αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών από εγκεκριμένους αποθηκευτές σε καπνοβιομηχανίες στο εσωτερικό της χώρας για επικόλληση αυτών στις μονάδες συσκευασίας προϊόντων, τα οποία προορίζονται για κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας  | Μέγεθος: 18/04/2019 Α. 1117 /28-03-2019: Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ), βάσει του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017 (Α΄ 150), για στοιχεία του φορολογικού έτους 2017  | Μέγεθος: 18/04/2019 Α. 1116 /27-03-2019: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/ 2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει  | Μέγεθος: 16/04/2019 Α. 1123 /19: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1008/11 Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με τον καθορισμό ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.2873/2000  | Μέγεθος: 15/04/2019 E. 2059 /10-04-2019: Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία - Παροχή οδηγιών επί των Ειδικών Καθεστώτων εκτός της Διαμετακόμισης  | Μέγεθος: 10/04/2019 E. 2058 / 09-04-2019: Αποστολή οδηγιών για την επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία και μεταβατική περίοδο σε σχέση με τις δασμολογικές και φορολογικές απαλλαγές: Επανεισαγόμενα Εμπορεύματα – Ατέλειες – Μεταφορά συνήθους κατοικίας – Ταξιδιώτες τρίτων χωρών  | Μέγεθος: 10/04/2019 Ε. 2056: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την Απόφαση ΠΟΛ.1208/2018 της Υφυπουργού Οικονομικών και την Απόφαση ΠΟΛ. 1218/2018 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.  | Μέγεθος: 09/04/2019 ΕΦΚΑ, Εγκ.18/8-4-19: Κατάργηση του μέτρου της Αναστολής της δυνατότητας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) μέσω διαδικτύου, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών  | Μέγεθος: 08/04/2019 Ε. 2054 /04-04-2019: Οδηγίες για τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ των συναλλαγών με το Η.Β. σε περίπτωση αποχώρησης από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία  | Μέγεθος: 06/04/2019 Α. 1107 /20-03-2019: Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 για το φορολογικό έτος 2018  | Μέγεθος: 04/04/2019 A. 1109 /15-03-2019: Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων  | Μέγεθος: 01/04/2019 ΑΑΔΕ, Α. 1104/19 (ΦΕΚ 1059 Β/29-3-19): Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Μ12 "Δήλωση πωλήσεων από απόσταση και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών" και λοιπές διατάξεις ως προς την υποβολή του  | Μέγεθος: 29/03/2019 ΕΦΚΑ, Εγκ. 15: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4578/18 περί αντιμετώπισης των αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών του άρθρου 29 παρ. 3 του α.ν. 1846/51  | Μέγεθος: 29/03/2019 ΑΑΔΕ, Ε. 2050/28-3-19 : Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 53 του ν. 4602/19 (45 Α) για θέματα φορολογίας κεφαλαίου  | Μέγεθος: 28/03/2019 ΕΦΚΑ 14/27-3-19 : Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)  | Μέγεθος: 26/03/2019 Ε. 2046 /21-03-2019: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 58 του ν.4172/2013, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 23 του ν.4579/2018  | Μέγεθος: 26/03/2019 Ε. 2047 /21-03-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 65 του ν.4603/2019 (ΦΕΚ Α΄ 48)  | Μέγεθος: 26/03/2019 Ε. 2048 /21-03-2019: Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4601/2019 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις…» (ΦΕΚ Α’ 44/9.3.2019)  | Μέγεθος: 25/03/2019 Ε. 2049 /18-03-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 14-17 του ν. 4591/2019 (Α΄ 19/12.02.2019) αναφορικά με την παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς μη υποκείμενους στον φόρο λήπτες και παροχή οδηγιών  | Μέγεθος: 21/03/2019 Α. 1100 /18-03-2019: Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/13  | Μέγεθος: 20/03/2019 Α. 1101 /19: Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 και των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του ν. 4172/13  | Μέγεθος: 20/03/2019 A. 1099 /18-03-2019: Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.  | Μέγεθος: 20/03/2019 Ε. 2045 /19-03-2019: Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 στα τέλη χαρτοσήμου  | Μέγεθος: 18/03/2019 Ε. 2043 /13-03-2019: Τελωνειακές διαδικασίες στις συναλλαγές με τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας  | Μέγεθος: 18/03/2019 Ε. 2042 /13-03-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4599/2019, ΦΕΚ Α΄40/4-3-2019 (τροποποίηση διατάξεων του τέταρτου κεφαλαίου του ν. 4307/2014 που ρυθμίζουν τη διαδικασία ειδικής διαχείρισης)  | Μέγεθος: 15/03/2019 Ν. 4603/19: Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις. [περιέχει διάταξη για τη μείωση της φορολογίας μερισμάτων (Άρθρο 65)]  | Μέγεθος: 14/03/2019 Ε. 2041 /07-03-2019: Παροχή οδηγιών σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των προϊόντων του άρθρου 90 του ν.2960/01  | Μέγεθος: 14/03/2019 E. 2040 /07-03-2019: Παροχή οδηγιών σχετικά με την καθιέρωση ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιστροφή Ε.Φ.Κ. καυσίμων σε δικαιούχους εξαγωγείς  | Μέγεθος: 07/03/2019 Ε. 2038/ 06-03-2019: Φορολογική μεταχείριση κερδών παρελθουσών χρήσεων συνεταιρισμών του ν. 1667/1986 που καταβλήθηκαν μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.3943/2011  | Μέγεθος: 06/03/2019 ΑΑΔΕ Ε. 2036/28-2-19: Κοινοποίηση διατάξεων νόμων για την τροποποίηση του ν. 2969/01  | Μέγεθος: 05/03/2019 Ε. 2037/1-3-19 : Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων  | Μέγεθος: 05/03/2019 ΕΦΚΑ, Εγκύκλιος 10 (5-3-19): Εξαίρεση διαιτητών ερασιτεχνικής κατηγορίας από τη διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης Εργοσήμου - Νέα κατηγορία ασφαλισμένων στη διαδικασία εργοσήμου  | Μέγεθος: 27/02/2019 E. 2035 /19: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 76 του ν. 4589/19  | Μέγεθος: 20/02/2019 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 1301.2/13220/19-2-19: Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) ετών 2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) και 2018 (χρήση 2017) - Τροποποίηση θεσμικού πλαισίου  | Μέγεθος: 20/02/2019 ΕΦΚΑ, Εγκ. 7/19-2-19: Μείωση ασφαλιστικών Εισφορών Κλάδου Σύνταξης Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών  | Μέγεθος: 19/02/2019 E. 2033 /13-02-2019: Παροχή οδηγιών για την καταβολή Φ.Π.Α. επιβατικών αυτοκινήτων που εκμισθώνονται στη χώρα μας με μίσθωση από εκμισθώτρια εταιρία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος -μέλος  | Μέγεθος: 18/02/2019 ΥΠΕΚΑΚΑ, οικ. 7613/395 (18 Φεβρουαρίου 2019): Οδηγίες για την εφαρμογή του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας  | Μέγεθος: 18/02/2019 E. 2032 /19: Φορολογική αντιμετώπιση της απόκτησης μερισμάτων από φορολογούμενο κάτοικο Ελλάδος, τα οποία προέρχονται από αλλοδαπή πλοιοκτήτρια εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4141/2013  | Μέγεθος: 15/02/2019 ΑΑΔΕ, Α. 1051/14-2-19: Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 129 του ν. 2960/01, ως προς τη δήλωση άφιξης κοινοτικών οχημάτων, για σκοπούς επιβολής τέλους ταξινόμησης  | Μέγεθος: 13/02/2019 Ν. 4591/19 (ΦΕΚ-19 Α/12-2-19): Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία : α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου , της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα και β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017  | Μέγεθος: 13/02/2019 Ε. 2029 /12-02-2019: Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. Γ.Π./Δ2β/οικ.2986/14.1.2019 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο, των κέντρων διασκέδασης με ζωντανή μουσική εμβαδού άνω των 300 τ.μ. και των καταστημάτων όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια, καθώς και του χρόνου καταβολής και της διαδικασίας είσπραξης του ετήσιου τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθ. 45 του ν.3986/2011 (Α΄152), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 υποπαρ. Ι.6 του ν.4254/2014 (85 Α΄)  | Μέγεθος: 13/02/2019 Ε. 2028/19: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42 του ν. 4172/13 κατά τη σύσταση ή μεταβίβαση του δικαιώματος επικαρπίας μετοχών, έναντι τιμήματος  | Μέγεθος: 11/02/2019 A. 1041 /29-01-2019: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή  | Μέγεθος: 11/02/2019 E.2026/08-02-2019: Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2018  | Μέγεθος: 06/02/2019 ΥΠΕΚΑΚΑ, Δ15/Γ/ΟΙΚ.4624/106: Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 55 του ν. 4509/17 και της υπ'αριθμ. Δ15/Γ/67695/1825/28/18 υ.α. - Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στην ΕΦΚΑ αμειβόμενων με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)  | Μέγεθος: 06/02/2019 ΕΦΚΑ, εγκ. 5 - 06/02/2019: Εξαίρεση από την ασφάλιση του κλάδου υγείας ΕΦΚΑ  | Μέγεθος: 06/02/2019 E. 2023/ 04-02-2019: Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2018  | Μέγεθος: 05/02/2019 Α. 1045 /04-02-2019: Προϋποθέσεις και διαδικασία παροχής νομικής υπεράσπισης και κάλυψης δικαστικών εξόδων για την Διοίκηση, τον Εμπειρογνώμονα και το Προσωπικό όλων των βαθμίδων της ΑΑΔΕ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 33Α του ν. 4389/2016 (Α’94) όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 66 του ν. 4557/2018 (Α’139)  | Μέγεθος: 04/02/2019 Ε. 2021 /19: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν.4389/2016  | Μέγεθος: 04/02/2019 Ε. 2020/19:Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από κατασκευή πλατφόρμας λογισμικού ERP και παροχή σχετικών υπηρεσιών πηγής Βουλγαρίας που λαμβάνει φορολογικός κάτοικος Ελλάδας –Σύμβαση μεταξύ της Ελλάδος και Βουλγαρίας …  | Μέγεθος: 04/02/2019 Ε. 2019/29-1-19: Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από παροχές ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων πηγής Ελλάδας που λαμβάνει φορολογικός κάτοικος Ελβετίας - Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Ομοσπονδίας για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και του συνημμένου σ' αυτή Πρωτοκόλλου ...  | Μέγεθος: 04/02/2019 A. 1037 /25-01-2019: Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές – Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013  | Μέγεθος: 01/02/2019 A. 1034 /25-01-2019: Τύπος και περιεχόμενο της «Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα» – Έντυπο Ε3  | Μέγεθος: 31/01/2019 Α. 1033 /23-01-2019: Τροποποίηση της 45231/2017 (Β’ 1445) υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)»  | Μέγεθος: 30/01/2019 ΑΑΔΕ, Ε. 2015/17-1-19: Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 218/18 γνωμοδότησης του Β' τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εκδοθείσης επί ερωτημάτων σχετικά με την έκταση του δεδικασμένου αμετάκλητης δικαστικής απόφασης και ειδικότερα της παρεμπίπτουσας κρίσης αυτής επί όρου δικαστικά επικυρωμένης συμφωνίας του άρθρου 44 του ν. 1892/90  | Μέγεθος: 29/01/2019 Ε. 2016 /17-01-2019: Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό ή μη τελών χαρτοσήμου σε εισοδήματα από ορισμένες κατηγορίες μισθωμάτων.  | Μέγεθος: 28/01/2019 Ε. 2018 / 28.01.2019: Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα που αποκτά φυσικό πρόσωπο –φορολογικός κάτοικος Ελλάδας από αλλοδαπή εταιρεία και πίστωση του φόρου αλλοδαπής  | Μέγεθος: 28/01/2019 Ε. 2017 /25-01-2019: Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία μεταβολής φορολογικής κατοικίας στο Κουβέιτ.  | Μέγεθος: 24/01/2019 Π.Δ. 8/19 (ΦΕΚ-8 Α/23-1-19) : Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)  | Μέγεθος: 23/01/2019 Α. 1017 /15-01-2019: Γνωστοποίηση επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 έγγαμων φορολογούμενων  | Μέγεθος: 23/01/2019 E. 2014 /22-01-2019: Κοινοποίηση της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας  | Μέγεθος: 23/01/2019 Ε. 2013 /18-01-2019: Παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη χορήγηση δασμοφορολογικών απαλλαγών σε είδη που παραλαμβάνουν πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα  | Μέγεθος: 23/01/2019 Δ. ΟΡΓ. Δ 1008736 ΕΞ 2019 (18.01.2019): Περί των υπηρεσιών, των φορέων και των προσώπων που διενεργούν μεταφράσεις αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν στις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους  | Μέγεθος: 22/01/2019 Κ.Υ.Α. 4796/18 (ΦΕΚ-6124 Β/31-12-18): Πλήρης εφαρμογής του μέτρου "Μεταφορικό Ισοδύναμο" (ΜΙ) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)  | Μέγεθος: 19/01/2019 Α.1012 /14-01-2019: Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2019  | Μέγεθος: 18/01/2019 Ε. 2012 /17-01-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 111 παρ. 2 του ν.4549 /2018 σχετικά με την απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ, και παροχή σχετικών διευκρινίσεων  | Μέγεθος: 17/01/2019 ΠΟΛ. 1244/19: Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, της διαδικασίας, του τρόπου υπολογισμού του μέσου όρου απασχόλησης, καθώς και λοιπές αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Δ του ν. 4172/13  | Μέγεθος: 16/01/2019 141871 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 30, 15.01.2019): Συμπλήρωση του πίνακα δικαιούχων πληρωμής, της Απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα»  | Μέγεθος: 15/01/2019 Ε. 2011 /15-01-2019: Kοινοποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2454 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας και του κανονισμού (EE) 2018/1541 του Συμβουλίου της 2ας Οκτωβρίου 2018 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 904/2010 και (ΕΕ) 2017/2454 σχετικά με μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας  | Μέγεθος: 15/01/2019 Α. 1009 /10-01-2019: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2018.  | Μέγεθος: 15/01/2019 Ε. 2010 /11-01-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α΄ 218/24.12.2018), αναφορικά με την προθεσμία εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους  | Μέγεθος: 15/01/2019 E. 2009 /11-01-2019: Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 και του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 συνιστά φόρο ο οποίος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των ισχυουσών ΣΑΔΦ -συμμόρφωση με ΣτΕ 2465/2018  | Μέγεθος: 14/01/2019 A.A.Δ.Ε., Ε. 2008/11-01-2019: Διευκρινίσεις για θέματα απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή από φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας  | Μέγεθος: 13/01/2019 Α.Α.Δ.Ε., Ε. 2007 /10-01-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12, 33, 44, 45, 72 και 78 του ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α΄218/24-12-2018) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις»  | Μέγεθος: 13/01/2019 ΔΔΘΕΚΑ Α 1004304 ΕΞ 2019: Άρθρο 177 του Τελωνειακού Κώδικα - αποστολές που αποτελούνται από εμπορεύματα διαφορετικών διακρίσεων του Δασμολογίου  | Μέγεθος: 13/01/2019 Ε. 2006 /10-01-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 56 του ν. 4583/2018 (Α΄ 212/18.12.2018)  | Μέγεθος: 11/01/2019 Ε. 2004 /09-01-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων του αρ. 68 του ν. 4583/2018 (Α’212/18.12.2018), με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 22 του ν. 1676/1986 περί απαλλαγών και εξαιρέσεων από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων.  | Μέγεθος: 11/01/2019 E. 2002 /09-01-2019: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 58 του ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α΄218), ως προς την εφαρμογή από 1.1.2019 υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% στα εισιτήρια συναυλιών  | Μέγεθος: 11/01/2019 Ν. 4587/18 (ΦΕΚ 218 Α΄, 24.12.218): Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 09/01/2019 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1237/18 (ΦΕΚ-5917 Β/31-12-18) : Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση κατολισθητικών φαινομένων (αιφνίδια αποκόλληση και πτώση βράχων) την 24-11-2018 στη Δημοτική Κοινότητα Πλωμαρίου του Δήμου Λέσβου της ΠΕ Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  | Μέγεθος: 09/01/2019 Ε. 2001 /28-12-2018: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 55, 60, 61 και 70 του ν.4583/2018 (Φ.Ε.Κ. 212 Α΄/18-12-2018) για θέματα φορολογίας κεφαλαίου.  | Μέγεθος: 07/01/2019 ΠΟΛ. 1240 /18: Τροποποίηση της ΠΟΛ 1177/18 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το ΦΠΑ  | Μέγεθος: 07/01/2019 Α. 1014 /28-12-2018: Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β’ 2823 και 3086) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός των οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)...(...)»  | Μέγεθος: 07/01/2019 ΠΟΛ. 1230 /14-12-2018: Τύπος και περιεχόμενο της «Αίτησης επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από υποκείμενο στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένος σε έδαφος της Ε.Ε.» - Έντυπο 015 – ΦΠΑ  | Μέγεθος: 30/12/2018 ΕΦΚΑ, Εγκ.51 (12-12-2018): Εύλογη αμφιβολία ως προς την υποχρέωση υπαγωγής σε δύο ή περισσότερους φορείς έως 31/12/2016  | Μέγεθος: 30/12/2018 Ν. 4582/18 (ΦΕΚ 208 Α/11-12-2018) : Θεματικός τουρισμός- Ειδικές μορφές τουρισμού- Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης- Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 30/12/2018 ΠΟΛ. 1242 /28-12-2018: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4582/2018 (ΦΕΚ Α΄208)  | Μέγεθος: 30/12/2018 ΠΟΛ. 1241 /28-12-2018: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 54, 59 και 101 του ν.4583/2018 (ΦΕΚ Α΄ 212)  | Μέγεθος: 28/12/2018 ΠΟΛ. 1238/21-12-2018: Φορολογική αντιμετώπιση της έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο από πλευράς φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων – Συμμόρφωση με ΣτΕ 1774/2018.  | Μέγεθος: 27/12/2018 ΠΟΛ. 1217/18: Τροποποίηση της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1022/2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει  | Μέγεθος: 27/12/2018 ΠΟΛ. 1235 /20-12-2018: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.4577/2018 (ΦΕΚ Α΄ 199)  | Μέγεθος: 27/12/2018 ΠΟΛ. 1234 /14-12-2018: Άσκηση ενδίκου βοηθήματος σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος μεταφοράς φορολογικής κατοικίας  | Μέγεθος: 23/12/2018 ΠΟΛ. 1232 /20-12-2018: Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων για την υποβολή Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)  | Μέγεθος: 20/12/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1227/14-12-18: Φορολογική μεταχείριση εισφορών υπέρ Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης  | Μέγεθος: 19/12/2018 ΠΟΛ.1228/18: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του ν. 4579/18. Περί σταδιακής μείωσης φορολογικού συντελεστή των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες  | Μέγεθος: 19/12/2018 Ν. 4583/18: Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.  | Μέγεθος: 19/12/2018 ΠΟΛ. 1226 /14-12-2018: Τροποποίηση της ΠΟΛ 1219/28-12-2017 (ΦΕΚ Β΄4641/2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού  | Μέγεθος: 12/12/2018 ΠΟΛ. 1224/18: Κοινοποίηση πρακτικού 2004/18 του ΝΣΚ, κατόπιν εγκρίσεώς του, ως προς την ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 12 του ΚΦΔ για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας στον κληρονόμο με το ευεργέτημα της απογραφής  | Μέγεθος: 11/12/2018 ΠΟΛ. 1218 /03-12-2018: Διασύνδεση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) των πρατηρίων καυσίμων με τις αντλίες διάθεσης υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων. Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών.  | Μέγεθος: 11/12/2018 ΠΟΛ. 1223 /10-12-2018: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 24 του ν.4579/2018 (Φ.Ε.Κ. 201 Α΄) για θέματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)  | Μέγεθος: 09/12/2018 ΠΟΛ. 1222 /5-12-2018: Αποσυσχέτιση Α.Φ.Μ. πωλητή μεταβιβασθέντος οχήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων  | Μέγεθος: 05/12/2018 ΠΟΛ. 1219/18: Χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών (ΕΦΚΑ) από τα ακαθάριστα έσοδα μη μισθωτών  | Μέγεθος: 04/12/2018 Ν. 4579/18: Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών - προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 04/12/2018 Ν. 4578/18: Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 04/12/2018 Ν. 4577/18: Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 29/11/2018 ΠΟΛ. 1215 /26-11-2018: Συμπλήρωση της ΠΟΛ. 1252/2015 εγκυκλίου, αναφορικά με τη μη επιβολή του προστίμου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν.4174/2013 κατά τη διόρθωση πληροφοριακών στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ε1, Ν, Ε2, Ε3 και λοιπών συνυποβαλλόμενων εντύπων)  | Μέγεθος: 27/11/2018 ΠΟΛ. 1214 /23-11-2018: Τροποποίηση της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αριθμ. ΠΟΛ.1210/07-11-2018 ‘‘Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του ΤΕ.Π.Α.Η., της διαδικασίας και των αρχών ελέγχου καταβολής του, του τύπου και του περιεχομένου των πράξεων βεβαίωσης της οφειλής από τη μη καταβολή του, του σχετικού προστίμου και των οργάνων έκδοσης αυτών, των οργάνων και της διαδικασίας απαγόρευσης απόπλου και άρσης αυτής καθώς και του ποσοστού μείωσης του ΤΕ.Π.Α.Η., των ειδικών κριτηρίων για την παροχή της και του τρόπου απόδειξής τους’’ (Β’ 5170)  | Μέγεθος: 23/11/2018 ΠΟΛ.1208 /09-11-2018: Διαβίβαση δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων που εκδίδονται από Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένες σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, σε βάση δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).  | Μέγεθος: 21/11/2018 ΔΕΑΦ Β 1171568 ΕΞ 2018: Φορολογική μεταχείριση χρηματικού βραβείου που λαμβάνει νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας.  | Μέγεθος: 21/11/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1213/19-11-2018: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4569/2018 (ΦΕΚ Α΄179) σχετικά με την εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου στις δίκες του ν. 3869/2010 (ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων)  | Μέγεθος: 19/11/2018 ΠΟΛ. 1210/18: Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.), της διαδικασίας και των αρχών ελέγχου καταβολής του, του τύπου και του περιεχομένου των πράξεων βεβαίωσης της οφειλής από τη μη καταβολή του, του σχετικού προστίμου και των οργάνων έκδοσης αυτών, των οργάνων και της διαδικασίας απαγόρευσης απόπλου και άρσης αυτής καθώς και του ποσοστού μείωσης του ΤΕ.Π.Α.Η., των ειδικών κριτηρίων για την παροχή της και του τρόπου απόδειξής τους  | Μέγεθος: 14/11/2018 ΠΟΛ. 1212/13-11-2018: Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε, με μέριμνα του Δημοσίου, ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2018-2019  | Μέγεθος: 13/11/2018 ΠΟΛ. 1211 /08-11-2018: Παροχή οδηγιών για την εκπρόθεσμη υποβολή της προβλεπόμενης στην παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/90 κατάστασης συμφωνητικών, λόγω συντήρησης βλάβης και στη συνέχεια της υποδομής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΤaxisNet κατά τις ημερομηνίες 20, 21 και 22.10.2018.  | Μέγεθος: 08/11/2018 ΠΟΛ. 1207 /05-11-2018: Αντιμετώπιση υποθέσεων μεταβίβασης ακινήτου με ΦΠΑ μετά την αναδρομική αναπροσαρμογή των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων.  | Μέγεθος: 02/11/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1206/31-10-18: Φορολογική μεταχείριση Μέσων Ατομικής Προστασίας και γάλακτος που αποτιμώνται σε χρήμα και καταβάλλονται σε εργαζόμενους των ΟΤΑ  | Μέγεθος: 01/11/2018 ΑΑΔΕ,ΠΟΛ.1205/30-10-18: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4172/13 για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα  | Μέγεθος: 01/11/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1204/30-10-18: Υποχρεώσεις υπόχρεων προσώπων βάσει των διατάξεων του ν. 4557/18 (Α 139) "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας" και κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές  | Μέγεθος: 01/11/2018 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1195/18: Προδιαγραφές αναβάθμισης - ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια, με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου.  | Μέγεθος: 31/10/2018 Ν. 4571/18: Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 31/10/2018 ΠΟΛ. 1202 /29-10-2018: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν.4569/2018(ΦΕΚ Α΄179/11.10.2018)  | Μέγεθος: 26/10/2018 ΠΟΛ. 1187/18: Διαδικασία χορήγησης απαλλαγών των περιπτώσεων α΄, γ΄, δ΄ και ε΄ του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. που αφορούν πλοία που εκτελούν μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική ή βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα.  | Μέγεθος: 26/10/2018 ΠΟΛ. 1196/18: Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2018-2019, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας  | Μέγεθος: 26/10/2018 ΠΟΛ. 1197/18: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4569 (ΦΕΚ 179 Α΄/11.10.2018) αναφορικά με τροποποιήσεις του ν. 4256/2014.  | Μέγεθος: 25/10/2018 ΠΟΛ. 1194/18: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1187/17 (Β’/4232) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού  | Μέγεθος: 23/10/2018 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1188/18 (ΦΕΚ-4685 Β/18-10-18): Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ.1223/17 (Β 4643) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. ΠΟΛ.1116/19-6-18 (Β 2319) όμοια απόφαση, για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο σύμφωνα με την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/17 (Α 62)  | Μέγεθος: 20/10/2018 ΠΟΛ.1193/18: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 37 και 38 του ν.4569/2018 (Φ.Ε.Κ. 179 Α΄) για θέματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)  | Μέγεθος: 17/10/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1192/12-10-18: Πρόστιμο επιβαλλόμενο σε περίπτωση εγκατάστασης ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών για τη διενέργεια ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα, χωρίς την καταβολή του νομίμου τέλους  | Μέγεθος: 17/10/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1191 (12-10-18): Θέση ή μη οχήματος σε αναγκαστική ακινησία λόγω αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας από την Τροχαία ανασφάλιστου οχήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 237/86 όπως ισχύει  | Μέγεθος: 16/10/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1190/12-10-18: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4569/18 σχετικά με την εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου στις δίκες του ν. 3869/10 (ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων)  | Μέγεθος: 16/10/2018 ΕΦΚΑ, Εγκ. 46/15-10-18: Ασφάλιση εργαζομένων στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του Λιμένος Πειραιώς  | Μέγεθος: 16/10/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1184/18 (ΦΕΚ 4512 Β΄, 15-10-18): Διαδικασία απαλλαγής φόρου προστιθέμενης αξίας κατά : α. τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης, β. την υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης  | Μέγεθος: 12/10/2018 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1189/11-10-18: Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α/30.07.2018) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις”  | Μέγεθος: 12/10/2018 Ν. 4569/18: Ι) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, ΙΙ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις  | Μέγεθος: 10/10/2018 K.Y.A., ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΓ/ΤΓΒ/488777/11436/958/453/18 (ΦΕΚ-4476 Β/9-10-18): Ρύθμιση τρόπου γνωστοποίησης και καθορισμός αρμόδιων αρχών για την τήρηση της ενιαίας τιμής βιβλίου, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1 του ν. 4549/18 (Α 105)  | Μέγεθος: 09/10/2018 ΕΦΚΑ, Εγκύκλιος 45/9-10-18: Τροποποίηση εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων  | Μέγεθος: 08/10/2018 ΠΟΛ. 1186 /28-09-2018: Οδηγίες για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54 Α΄ του ν. 4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων  | Μέγεθος: 05/10/2018 AAΔE, ΠΟΛ.1182 (ΦΕΚ Β’ 4422/04.10.2018): Διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων  | Μέγεθος: 05/10/2018 ΚΥΑ, ΠΟΛ.1177/18 (ΦΕΚ 4420 Β/04-10-2018): Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας  | Μέγεθος: 03/10/2018 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1185/2-10-18: Παροχή οδηγιών επί ειδικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη μεταφορά στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε υφιστάμενες ή νεοσυσταθείσες εταιρείες σε περίπτωση μετασχηματισμού  | Μέγεθος: 03/10/2018 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1183/26-9-18: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την αγορά και μεταπώληση λογισμικού  | Μέγεθος: 28/09/2018 ΠΟΛ. 1181 /27-09-2018: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΠΟΛ 1105/2017 (ΦΕΚ Β΄2426) Απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών “Καθορισμός των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο με σύμβαση αναδιάρθρωσης και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 13 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017”  | Μέγεθος: 26/09/2018 ΠΟΛ. 1179/18: Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος προερχόμενου από την εκμίσθωση αεροσκάφους σε διεθνείς μεταφορές. Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας (Ν. 3300/2004)  | Μέγεθος: 26/09/2018 ΠΟΛ. 1173 /07-09-2018: Έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης για τις πωλήσεις οίνου ή προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) σε χύμα μορφή  | Μέγεθος: 25/09/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1178/18: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ των παροχών των υγειονομικών μονάδων που ορίζονται ως Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας  | Μέγεθος: 24/09/2018 ΑΑΔΕ, ΔΕΑΦΒ1139451 ΕΞ2018 (21.09.2018): Ζημία που προκύπτει για επιχείρηση από την εκκαθάριση εταιρείας στην οποία συμμετέχει  | Μέγεθος: 18/09/2018 ΑΑΔΕ, ΔΕΑΦ 1136426 ΕΞ 2018/17-9-18: Διευκρινίσεις σχετικά με τη μη επιβολή τέλους επιτηδεύματος στους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για τα πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους  | Μέγεθος: 18/09/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1175/18: Μη επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε ποσά που χορηγήθηκαν ως έκτακτη παροχή στους δικαστικούς λειτουργούς και αφορούν τα έτη 2003 – 2007  | Μέγεθος: 13/09/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1174/18: Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, μετά από υποβολή δηλώσεων με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του ν. 4446/2016  | Μέγεθος: 13/09/2018 ΚΥΑ, ΔΕΑΦ 1128500ΕΞ2018 (ΦΕΚ 3965 Β΄, 12-9-2018): Τροποποίηση της 45231/17 κ.υ.α. "Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/16 (Α 240)  | Μέγεθος: 12/09/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1171/18 (ΦΕΚ 3964 Β΄, 12-9-2018): Καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση των απαλλαγών που ορίζονται στις παρ. 6 και 7 του άρθρου 3 του ν. 4223/13 (Α 287)  | Μέγεθος: 31/08/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1168/18 (ΦΕΚ 3717 Β/30-8-2018) : Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών με βάση τις διατάξεις των άρθρων 71Β και 71 Γ του ν.4172/2013  | Μέγεθος: 31/08/2018 ΠΟΛ. 1170/18: Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1187/2017 (Β΄ 4232) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού Καθορισμός τύπου και περιεχόμενου της «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής»  | Μέγεθος: 27/08/2018 ΠΟΛ. 1167/18: Προδιαγραφές αναβάθμισης - ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης ΕΑΦΔΣΣ και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια υγρών καυσίμων, με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου  | Μέγεθος: 27/08/2018 ΠΟΛ. 1166/18: Τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ  | Μέγεθος: 24/08/2018 ΕΦΚΑ, Εγκ.36/18: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 5-8 του Ν.4554/18 (ΦΕΚ 130/τ.Α΄/18-7-18) περί «Αντιμετώπισης της Αδήλωτης Εργασίας»  | Μέγεθος: 24/08/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1169/18: Παροχή οδηγιών σχετικά με την άρση δέσμευσης του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας (Α.Φ.Ε.) για δεσμεύσεις που έχουν επιβληθεί λόγω διενέργειας φορολογικού ελέγχου δυνάμει των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 και της παρ. 8 του άρθρου 12 του ν.4174/2013  | Μέγεθος: 23/08/2018 ΠΟΛ. 1158/18: Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Πιστωτικών Ιδρυμάτων  | Μέγεθος: 23/08/2018 ΠΟΛ. 1162/18: Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου  | Μέγεθος: 10/08/2018 ΠΟΛ.1163/18: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 του ν. 4559/18 "Διατάξεις για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών"  | Μέγεθος: 10/08/2018 ΠΟΛ.1157/18 (ΦΕΚ 3299 Β΄, 9-8-2018): Καθορισμός ειδικότερων κανόνων, διοικητικών διαδικασιών και των αναγκαίων συνακόλουθων μέτρων αυτών για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και σύμφωνης εφαρμογής των κανόνων δέουσας επιμέλειας που περιλαμβάνονται στο Κοινό Πρότυπο Αναφοράς από τα Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα δυνάμει των εξουσιοδοτήσεων του άρθρου 9 παρ. 7 περίπτ. α’ του ν. 4170/2013 (Α’ 163), του άρθρου πέμπτου παρ. 3 του ν. 4428/2016 (Α’ 190) και του άρθρου τέταρτου παρ. 1 των ν. 4515/2018 (Α’ 18) και ν. 4516/2018 (Α’ 19)  | Μέγεθος: 09/08/2018 ΥΠ.ΟΙΚ., ΑΑΔΕ: ΠΟΛ. 1154 (01-08-2018): Εφαρμογή του πλαισίου και της πολιτικής ασφάλειας του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ για την τήρηση του φορολογικού απορρήτου ανάλογα με την περίπτωση από τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 17 ΚΦΔ, διαδικασίες χορήγησης απόρρητων στοιχείων ή πληροφοριών σε πρόσωπα εντός και εκτός της Φορολογικής Διοίκησης και της καταχώρισης και παρακολούθησης της χορήγησης αυτής, καθώς και ρύθμιση λοιπών διαδικαστικών ή τεχνικών θεμάτων  | Μέγεθος: 07/08/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1161/2-8-18: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς ΦΠΑ και Τελών Χαρτοσήμου, της "εύλογης αμοιβής" και του "δικαιώματος παρακολούθησης" του ν. 2121/93  | Μέγεθος: 07/08/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1160 (3-8-2018): Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή των δηλώσεων του Περιβαλλοντικού Τέλους του Ν. 2939/01 όπως ισχύει  | Μέγεθος: 07/08/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1141/18 (ΦΕΚ 3198 Β΄, 6-8-2018): Παράταση του χρόνου υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, των δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές για τους πληγέντες εξαιτίας των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στις 23-7-18 στις ΠΕ Ανατολικής και Δυτικής Αττικής  | Μέγεθος: 02/08/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1156 (1-8-2018): Απαλλαγή πληγέντων από πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες κ.λπ. για τις προς αυτούς δωρεές τρίτων. – Άρθρο 8 της από 26-7-2018 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 138)  | Μέγεθος: 02/08/2018 ΑΑΔΕ, ΔΕΑΦ/1117701/ΕΞ2018 (01.08.2018): Φορολογική μεταχείριση αφορολόγητου αποθεματικού από υπεραξία από πώληση και επαναμίσθωση ακινήτου (sale and lease back), για συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν τις 1.1.2014 και το οποίο δεν έχει υπαχθεί στην αυτοτελή φορολόγηση της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013  | Μέγεθος: 02/08/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1155/1-8-18: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών σε περίπτωση εκπρόθεσμης έναρξης εργασιών  | Μέγεθος: 02/08/2018 Ν. 4557/18: Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 01/08/2018 ΥΠ.ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, 12868/18 (ΦΕΚ 3119 Β΄, 31-07-2018): Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων - Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών  | Μέγεθος: 01/08/2018 ΥΠ.ΟΙΚ., ΠΟΛ.1149/18 (ΦΕΚ 3147 Β΄, 31-07-2018): Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών στις 23.7.2018 στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής  | Μέγεθος: 30/07/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1147/18: Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 14 και των διατάξεων των άρθρων 115, 116 και 117 του ν.4549/2018 (ΦΕΚ Α’105)  | Μέγεθος: 27/07/2018 ΥΠ.ΟΙΚ., ΠΟΛ.1146/18 (ΦΕΚ 3020 Β/26-7-2018): Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων, καταβολής παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος, α) αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας και β) των φορολογουμένων που είτε υπέστησαν σωματική βλάβη οι ίδιοι ή οι σύζυγοι ή αδελφοί ή ανιόντες ή κατιόντες αυτών μέχρι και β’ βαθμού, είτε απώλεσαν σύζυγο, αδελφό ή ανιόντα ή κατιόντα αυτών μέχρι και β’ βαθμού, είτε υπέστησαν υλικές ζημιές στην ακίνητη περιουσία τους  | Μέγεθος: 27/07/2018 ΠΟΛ. 1143 (25-07-2018): Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για ολική ή μερική καταστροφή ακινήτων από τις πυρκαγιές της 23/7/2018 που εκδηλώθηκαν στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής  | Μέγεθος: 26/07/2018 ΠΟΛ. 1145/18: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 71Α, 71Β και 71Γ του ν.4172/13, καθώς και των άρθρων 27 και 354 του ν.4512/18  | Μέγεθος: 26/07/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1144/24-7-18: Παροχή οδηγιών σχετικά με την υποβολή και εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, λόγω ανακαθορισμού της αρμοδιότητάς της  | Μέγεθος: 26/07/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1142/23-7-18 : Παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν σε οχήματα που ταξινομήθηκαν ως αναπηρικά και εμφανίστηκαν αυτόματα στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων (ΠΣΟ) ως απαλλασσόμενα και από τέλη κυκλοφορίας, χωρίς όμως να έχει εκδοθεί σχετική απόφαση Προϊσταμένου ΔΟΥ για την χορήγηση της συγκεκριμένης απαλλαγής  | Μέγεθος: 26/07/2018 ΠΟΛ.1139/18: Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1008/11 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με τον καθορισμό ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2873/00  | Μέγεθος: 26/07/2018 ΥΠ.ΟΙΚ., ΠΟΛ.1138/25-7-2018 (ΦΕΚ 3012 Β/25-7-2018): Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/13  | Μέγεθος: 25/07/2018 ΚΥΑ 2475/18 (ΦΕΚ 2986 Β΄, 24-7-2018): Εφαρμογή του μέτρου "Μεταφορικό Ισοδύναμο" (ΜΙ) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)  | Μέγεθος: 25/07/2018 ΠΟΛ. 1132 /12-07-2018: Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις) από την 26.06.2018 στο Δήμο Ρήγα Φεραίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας  | Μέγεθος: 25/07/2018 ΕΦΚΑ, Εγκ. 33 (25-7-2018): Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε δικαιούχους, εργοδότες και μισθωτούς ασφαλισμένους  | Μέγεθος: 25/07/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1140 (23-7-18): Παροχή οδηγιών ως προς τον έλεγχο εγκυρότητας των στοιχείων που αποδεικνύουν τη νόμιμη παραμονή στη χώρα αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών, πριν την ολοκλήρωση των συναλλαγών τους στο Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της ΔΟΥ  | Μέγεθος: 25/07/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1134/18 (ΦΕΚ 2983 Β’, 24/7/2018): Προσθήκη νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας  | Μέγεθος: 23/07/2018 ΥΠ.ΟΙΚ., ΠΟΛ.1137 (18-7-2018): Παροχή οδηγιών για την καταγραφή ακινήτων με την ένδειξη "αγνώστου ιδιοκτήτη" μετά την οριστικοποίηση του Εθνικού Κτηματολογίου  | Μέγεθος: 19/07/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1123/18 (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2864/18.07.2018): Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σε φορολογούμενο ή σε πρόσωπο που δεν τυγχάνει φορολογούμενος, με οίκοθεν ενέργειες, για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170)  | Μέγεθος: 19/07/2018 ΥΠΕΚΑΚΑ, Aριθ. πρωτ.: 40090/Δ1.14024 (19.07.2018): Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ. 32143/Δ1.11288/2018 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 2401)  | Μέγεθος: 19/07/2018 ΠΟΛ. 1136 (17-07-2018): Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 45 «Καταστροφή πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων και αντικατάσταση αυτών», του μέρους Δ΄, του ν. 4530/2018 (ΦΕΚ 59 Α΄)  | Μέγεθος: 19/07/2018 ΕΦΚΑ, Εγκύκλιος 30 (18-7-2018): Κοινοποίηση των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του Τμήματος Θ του Ν. 4549/18 που αφορούν τροποποιήσεις του Ν. 4469/17 (Α 62)  | Μέγεθος: 19/07/2018 Ν.4554/18: Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις -Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων – Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 17/07/2018 ΠΟΛ. 1133 (17-07-2018): Εφαρμογή της Απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1116/19.06.2018 (Β'2319), με την οποία τροποποιήθηκε η Απόφαση ΠΟΛ 1223/29-12-2017 (Β' 4643) σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, όπως ισχύει  | Μέγεθος: 10/07/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1131 (5-7-2018): Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 43/18 γνωμ. ΝΣΚ περί θεμάτων ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3156/03  | Μέγεθος: 09/07/2018 ΥΠ.ΟΙΚ., ΠΟΛ.1129/18 (ΦΕΚ 2679 Β΄, 6-7-2018): Τροποποίηση της ΠΟΛ.1033/16 (ΦΕΚ-720 Β) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1046/18 (986 Β) απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, σχετικά με τον εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και την επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, όπως ισχύει  | Μέγεθος: 06/07/2018 ΠΟΛ. 1128/18: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 144 του ν. 4537/2018 (84 Α΄) και παροχή οδηγιών για την είσπραξη αναλογικών τελών κυκλοφορίας, εξαιρετικά για το 2018, στην περίπτωση άρσης εκούσιας ακινησίας ΙΧ οχήματος, αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, για έναν ή τρεις μήνες ή για το υπόλοιπο του έτους 2018 καθώς και στην περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας εντός του έτους αυτού.  | Μέγεθος: 04/07/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1126/18: α) Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 45 έως 55 του ν.4549/2018 (ΦΕΚ Α' 105/14-6-2018) «Τροποποιήσεις του Ν.4469/2017 (Α'62)» και β) παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των νέων διατάξεων των παραγραφών 11 και 21 του άρθρου 15 του ν.4469/2017  | Μέγεθος: 03/07/2018 Προεδρικό Διάταγμα υπ’αριθμ. 59 (ΦΕΚ 114 Α΄ 29.06.2018): Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης  | Μέγεθος: 02/07/2018 ΠΟΛ. 1124/18: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 65 του ν.4520/2018 (Α΄30)  | Μέγεθος: 27/06/2018 ΠΟΛ. 1121 (ΦΕΚ 2478/27.06.2018): Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013  | Μέγεθος: 27/06/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1122/26-6-18 : Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 56 έως 68 του ν. 4549/18 (ΦΕΚ-105 Α/14-6-18) "Τροποποιήσεις του ν. 3869/10 (Α 130)"  | Μέγεθος: 25/06/2018 ΠΟΛ. 1119 (22-06-2018): Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 397 και 398 παρ. 1 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) και του άρθρου 49 παρ. 4, 5 και 6 τουν.4509/2017 (Α΄ 201) αναφορικά με την τροποποίηση των άρθρων 18, 19 και72 παρ. 18 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας- Κ.Φ.Δ., Α’ 170)  | Μέγεθος: 23/06/2018 ΠΟΛ. 1118/18: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν.4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105/14-6-2018) «Τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα»  | Μέγεθος: 21/06/2018 ΠΟΛ. 1117 (19-6-2018): Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73 (παρ. 1-7) του ν. 3842/10, της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4172/13 και του άρθρου 27Α του ν. 4172/13, όταν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/13  | Μέγεθος: 20/06/2018 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1116/18 (ΦΕΚ 2319 Β΄, 19/6/2018): Τροποποίηση της ΠΟΛ.1223/29-12-17 (Β 4643) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης και για οφειλές προς το δημόσιο που υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, καθώς και για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί εντός του έτους 2017, κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/17 (Α 62)  | Μέγεθος: 18/06/2018 ΠΟΛ.1111/18 (ΦΕΚ 2265 Β/15-6-18): Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων αρχών (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ), βάσει του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου ογδόου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/17 (Α 150)  | Μέγεθος: 18/06/2018 ΠΟΛ.1115/18: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του ν. 4549/18 με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας  | Μέγεθος: 15/06/2018 Ν. 4549/18 (ΦΕΚ 105 Α΄, 14-6-2018): Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις  | Μέγεθος: 14/06/2018 Ν. 4548/18 (ΦΕΚ 104 Α΄, 13-6-2018): Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών  | Μέγεθος: 14/06/2018 Ν. 4548/18 (ΦΕΚ 104 Α΄, 13-6-2018): Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών  | Μέγεθος: 12/06/2018 ΥΠ.ΟΙΚ., ΠΟΛ.1107 (31-5-2018): Παροχή οδηγιών για την υποβολή δηλώσεων και άσκηση αγωγών διόρθωσης αρχικών εγγραφών του Εθνικού Κτηματολογίου  | Μέγεθος: 12/06/2018 ΥΠ.ΟΙΚ., ΠΟΛ.1108/18 (ΦΕΚ 2129 Β, 8-6-2018): Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τις περιπτώσεις για τις οποίες επιλαμβάνεται η Επιτροπή της παραγράφου 1Β του άρθρου 41 του ν. 1249/82 (Α 43), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τη μεθοδολογία της λειτουργίας της Επιτροπής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια  | Μέγεθος: 11/06/2018 ΠΟΛ. 1101 (22-05-2018): Έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης για τις πωλήσεις οίνου ή αποσταγμάτων (τσίπουρου, τσικουδιάς) σε χύμα μορφή  | Μέγεθος: 11/06/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1112 (7-6-2018): Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας σε οφειλέτες του Δημοσίου για είσπραξη χρημάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας του ν. 3869/10, όπως ισχύει  | Μέγεθος: 11/06/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1104/18 : Τροποποίηση της απόφασης Διοικητή της ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1196/17 (ΦΕΚ-4486 Β) "Απόσυρση από την χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (ΦΕΚ-497 Β) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/98 (ΦΕΚ-338 Β)  | Μέγεθος: 08/06/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1109 (7-6-2018): Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 112, 113 και 145 του ν. 4537/18 (ΦΕΚ-84 Α) για θέματα φορολογίας κεφαλαίου  | Μέγεθος: 08/06/2018 ΠΟΛ. 1110 (07-06-2018): Έκδοση συμπληρωματικών οδηγιών, κατόπιν της ΠΟΛ.1199/2017 με θέμα «Αντιμετώπιση υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου για ακίνητα που βρίσκονται στον Δήμο Ψυχικού»  | Μέγεθος: 07/06/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1106 (6-6-2018): Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 114 και 142 του ν. 4537/18  | Μέγεθος: 06/06/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1105 (5-6-2018): Κοινοποίηση των διατάξεων του κεφαλαίου Β "Αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων καζίνο και άλλες διατάξεις", τμήμα ΙΒ του ν. 4512/18 "Εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων"  | Μέγεθος: 05/06/2018 ΠΟΛ. 1090 (17-05-2018): Τροποποίηση της αρ. ΠΟΛ.1144/21.09.2017 (Β΄3477) υπουργικής απόφασης σχετικά με τον προσδιορισμό των ημερομηνιών έναρξης ισχύος και εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών (ΠΣΑΑ) σε διμερή βάση δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ.2 δεύτερο εδάφιο του ν. 4428/2016 (Α΄190)  | Μέγεθος: 04/06/2018 ΠΟΛ.1080/18 (ΦΕΚ-1981 Β/1-6-18): Υπογραφή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ορκωτών ελεγκτών λογιστών  | Μέγεθος: 01/06/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1103 (11-5-2018): Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 354 του ν. 4512/18 (ΦΕΚ-5 Α)  | Μέγεθος: 01/06/2018 Ν. 4541/18 (ΦΕΚ-93 Α/31-5-18): Τροποποίηση του ν. 3190/55 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 30/05/2018 ΠΟΛ. 1094 (21-05-2018): Καθορισμός των αρμόδιων υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 4493/2017 (Α' 164) σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α' 163), και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ως προς τον χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει του άρθρου έκτου παρ. 2 του ν. 4493/2017  | Μέγεθος: 24/05/2018 ΠΟΛ. 1099 (23-05-2018): Κοινοποίηση της αριθμ. 13/2018 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τo εάν η ειδική εισφορά αλληλεγγύης εμπίπτει στην κατηγορία των «όμοιων με το φόρο εισοδήματος ή ουσιωδώς παρόμοιας φύσης φόρων», που περιλαμβάνονται στις ισχύουσες Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας  | Μέγεθος: 24/05/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1097/18: Φορολογική μεταχείριση ειδικού επιδόματος οργάνου που χορηγείται στους μουσικούς των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής  | Μέγεθος: 24/05/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1095 (21-5-2018): Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α (ΕΝΦΙΑ) του ν. 4174/13 σε περίπτωση δικαστικής εκκαθάρισης της κληρονομιάς  | Μέγεθος: 23/05/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1093 (17-5-2018): Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1034/21-2-18 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ - Εκπτώσεις ΦΠΑ εισροών ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών  | Μέγεθος: 22/05/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1092 (21-5-2018): Παρακράτηση φόρου κατά την κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων  | Μέγεθος: 19/05/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1081/18: Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1056/17 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (1325 Β΄) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (330 Α΄) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων – απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών»  | Μέγεθος: 17/05/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1084/18 (ΦΕΚ 1690 Β 15-5-18) : Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ. 1137/12.09.2017 (Β' 3293) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 4 τρίτο εδάφιο του ν. 4428/2016 (Α' 190) και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β' τρίτο εδάφιο του ν. 4170/2013 (Α' 163), έναντι της Ελλάδας  | Μέγεθος: 16/05/2018 ΠΟΛ. 1089/18: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 4499/2017 (Α΄176/21.11.2017) καθώς και των διατάξεων του άρθρου 30 του ν. 4532/2018 (Α΄63/5.4.2018) αναφορικά με τον ειδικό φόρο επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων  | Μέγεθος: 15/05/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1087/11-5-18: Εφαρμογή των διατάξεων της περ. στ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/13, στην περίπτωση απόκτησης εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς έναρξη  | Μέγεθος: 14/05/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1086/18: Κοινοποίηση της 207/17 γνωμοδότησης της Ολομέλειας του ΝΣΚ σχετικά με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων νομικών προσώπων με έδρα σε κράτη του ΕΟΧ  | Μέγεθος: 14/05/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1085/18 : Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1054/16-3-18 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ περί τροποποίησης του άρθρου 11 του αριθμ. ΠΟΛ.1101/4-4-17 (ΦΕΚ-2540 Β) όμοιας  | Μέγεθος: 11/05/2018 ΕΦΚΑ, Εγκ. 23/18: Εκπροσώπηση πολιτών στις διοικητικές αρχές  | Μέγεθος: 10/05/2018 ΥΠ.ΟΙΚ., ΠΟΛ.1078/18 (ΦΕΚ-1634 Β/10-5-18): Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ.1135/29-8-17 (Β 3053) απόφασης του Υπουργού Οικονομομικών σχετικά με τον καθορισμό του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοικονομικών λογαριασμών δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/16 (Α 190)  | Μέγεθος: 08/05/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1074/18: Απαλλαγή από την τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και έκδοση λογιστικών στοιχείων, ιατρών που παρέχουν υπηρεσίες στην ολοήμερη λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που ανήκουν στο ΕΣΥ, πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία αυτών, βάσει των διατάξεων του ν. 2889/01, όπως ισχύει  | Μέγεθος: 02/05/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1079 (27.04.2018): Ερμηνεία του άρθρου 12 της ΣΑΔΦΕ μεταξύ της Ελλάδας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Ν. 3047/02, ΦΕΚ-200 Α)  | Μέγεθος: 30/04/2018 ΑΑΔΕ, ΔΕΑΦ/Β/1065393/ΕΞ2018 (26.04.2018): Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που προκύπτει κατά τη λήξη ομολόγων χωρίς τοκομερίδια (zero coupon) ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης  | Μέγεθος: 30/04/2018 ΚΥΑ 8200/0-297647/18 (ΦΕΚ-1476 Β/27-4-18): Έκδοση νέου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών  | Μέγεθος: 30/04/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1076/18: Ηλεκτρονική υποβολή ενδικοφανών προσφυγών και αιτημάτων αναστολής του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/13)  | Μέγεθος: 30/04/2018 ΕΦΚΑ 20/26-4-18 : Γνωστοποίηση των διατάξεων 22 και 23 του ν. 4529/18 (Α 56) σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη και Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ και στους ανέργους  | Μέγεθος: 27/04/2018 ΕΦΚΑ, Εγκύκλιος 21 (27-4-2018): Εκκαθάριση εισφορών Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων  | Μέγεθος: 25/04/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1070/18 (ΦΕΚ-1374 Β/24-4-18) : Τροποποίηση της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1103/17 (ΦΕΚ-2536 Β/217-17) περί επίσπευσης επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου των υποκειμένων που έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και είτε πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, είτε είναι κάτοχοι "άδειας ΑΕΟ Authorised Economic Operator" ή "αδειών απλουστευμένων διαδικασιών"  | Μέγεθος: 24/04/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1077/18-4-18 : Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00) με ισχύ για το έτος 2018  | Μέγεθος: 20/04/2018 ΠΟΛ.1071/18: Καθορισμός τρόπου πληρωμής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ ατομικών οφειλών με τη χρήση καρτών πληρωμών μέσω της εφαρμογής του Taxisnet  | Μέγεθος: 19/04/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1075 (18-4-2018): Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ' αριθμ. 130060/27-11-17 (ΦΕΚ-4158 Β/29-11-17) Κ.Υ.Α. περί απλοποιημένης διαδικασίας ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ στο πλαίσιο υπαγωγής τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων του ν. 4469/17  | Μέγεθος: 19/04/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1065/18: Τροποποίηση της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/14 ( 179 Β) "Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών", όπως ισχύει  | Μέγεθος: 18/04/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1067/18 (ΦΕΚ 1320 Β΄, 17-4-18): Τροποποίηση της ΠΟΛ.1124/15 απόφασης ΓΓΔΕ περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρ4ου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/13, ΦΕΚ-170 Α), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/08 (ΦΕΚ-174 Α)  | Μέγεθος: 18/04/2018 ΕΦΚΑ, Εγκ. 19/2018: Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ των μαθητευόμενων σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) & των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» σε Ε.Π.Α.Λ.  | Μέγεθος: 18/04/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1068/18 (ΦΕΚ 1319 Β, 17-4-18): Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή  | Μέγεθος: 17/04/2018 ΠΟΛ. 1072 /16-04-2018: Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2017  | Μέγεθος: 17/04/2018 ΠΟΛ. 1073 /17-04-2018: Παροχή οδηγιών για την κοινοποίηση των εντολών ελέγχου για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 397 και 398 παρ. 1 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) αναφορικά με την τροποποίηση των άρθρων 18, 19 και 72 παρ. 18 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας- Κ.Φ.Δ., Α’ 170)  | Μέγεθος: 13/04/2018 ΠΟΛ. 1069/18: Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2017  | Μέγεθος: 11/04/2018 ΠΟΛ. 1054/18: Τροποποίηση του άρθρου 11 της αριθμ. ΠΟΛ. 1101/04-07-2017 (ΦΕΚ 2540/Β΄) απόφασης Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελευθέρα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που παραλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους»  | Μέγεθος: 02/04/2018 Ν. 4530/18: Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 02/04/2018 ΕΦΚΑ, Σ81/16/459528/ΕΓΚ.18 (2-4-2018): Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 4488/17 σχετικά με τις προϋποθέσεις καταβολής της σύνταξης σε περιπτώσεις ποινικής καταδίκης του δικαιούχου  | Μέγεθος: 02/04/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1064 (29-3-2018): Οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή, από 1-1-2018, του "Φόρου διαμονής"  | Μέγεθος: 31/03/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1063/18: Πληροφόρηση της Φορολογικής Αρχής ως προς τις Συναλλαγές Αγορών με Ηλεκτρονικά Μέσα Πληρωμών  | Μέγεθος: 29/03/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1057 (22.03.2018): Τύπος και περιεχόμενο δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν)  | Μέγεθος: 27/03/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1059 (23-3-18): Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού  | Μέγεθος: 27/03/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1058 (23.03.2018): Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 287/2017 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με την δικαστική εκχώρηση εργολαβικού ανταλλάγματος  | Μέγεθος: 23/03/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1056/21-3-18: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπως ισχύει, και παροχή οδηγιών και υποδειγμάτων για την εφαρμογή της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στο πεδίο της άμεσης φορολογίας, αναφορικά με την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος, την αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών, τη διοικητική κοινοποίηση εγγράφων και την ανατροφοδότηση  | Μέγεθος: 23/03/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1055 (23-3-2018): Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της Απόφασης Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1223/29-12-17 (Β 4643) σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 60 του ν. 4520/18 (Α 30), με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/17 (Α 62)  | Μέγεθος: 22/03/2018 ΠΟΛ.1043/18: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1188/6-9-2011 (1993 Β/8.9.2011) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Επίδοση καταλογιστικών πράξεων φορολογικών και τελωνειακών αρχών μέσω των Δικαστικών Επιμελητών», όπως ισχύει.  | Μέγεθος: 21/03/2018 ΕΦΚΑ, Εγκ.17 (21-3-18): Εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με ρυθμίσεις για το επάγγελμα των φορτοεκφορτωτών  | Μέγεθος: 21/03/2018 ΠΟΛ. 1046/18: Τροποποίηση της ΠΟΛ 1033/28.1.2016 (ΦΕΚ Β΄ 720), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1090/23.6.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2199) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και την επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, όπως ισχύει  | Μέγεθος: 20/03/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1053/18: Παράταση ισχύος αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών  | Μέγεθος: 16/03/2018 ΠΟΛ. 1050/18: Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1005/11-1-2018 (Β’ 20) απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας και των λοιπών απαιτούμενων λεπτομερειών για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμό 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β’ 549) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών από τους πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4509/2017.  | Μέγεθος: 15/03/2018 ΠΟΛ. 1040/18: Καθορισμός των πηγών και του είδους των στοιχείων που συλλέγονται, της κατηγορίας των στοιχείων που δημοσιεύονται, καθώς και του χρόνου τήρησης των στοιχείων στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων  | Μέγεθος: 14/03/2018 ΠΟΛ. 1044 (ΦΕΚ 880 Β΄, 13.03.2018): Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» -Έντυπο Ε3  | Μέγεθος: 13/03/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1045 (ΦΕΚ 881 Β΄, 13.03.2018): Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω δια- δικτύου για το φορολογικό έτος 2017  | Μέγεθος: 12/03/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ 1034/18: Διαδικασία έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών * (σελ. 5-7 του ΦΕΚ)  | Μέγεθος: 10/03/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1049 (08.03.2018): Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του έκτου κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης», όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 6 του Μέρους Πρώτου του ν. 4446/2016 (Α' 240/22-12-2016) και το άρθρο 14 του ν. 4491/2017 (Α' 152/13-10-2017)  | Μέγεθος: 08/03/2018 ΕΦΚΑ, Εγκ. 14 (8-3-2018): Μείωση εισφοράς κατά 50% ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης  | Μέγεθος: 08/03/2018 ΕΦΚΑ, Εγκ. 10/7-3-18: Εθνική σύνταξη. α) Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4488/17, β) Προσδιορισμός της διάρκειας μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 4387/16  | Μέγεθος: 08/03/2018 ΕΦΚΑ, Εγκ. 11/18: Παροχή οδηγιών για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 και του άρθρου 36 του Ν.4387/2016  | Μέγεθος: 07/03/2018 Ν. 4523/18 (ΦΕΚ 41 Α΄, 07.03.2018): Διατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 07/03/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1042 (6-3-2018): Φορολογική μεταχείριση των πλεονασμάτων που προέρχονται από τις συναλλαγές Αγροτικού Συνεταιρισμού (ΑΣ) με τα μέλη του και με μέλη - επενδυτές που συναλλάσσονται με τον ΑΣ δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 4015/11 και του άρθρου 29 του ν. 4384/16  | Μέγεθος: 05/03/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1037 (5-3-2018): Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης 229/2017 του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με τη δυνατότητα συμψηφισμού ανταπαίτησης οφειλέτη σε βάρος του Δημοσίου με οφειλές του προς αυτό που έχουν υπαχθεί σε προσωρινή διαταγή κατ' άρθρο 5 του ν.3869/2010 με περιεχόμενο την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του  | Μέγεθος: 05/03/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1036 (28-2-2018): Φορολογική μεταχείριση ημερήσιας αποζημίωσης στρατιωτικού προσωπικού  | Μέγεθος: 28/02/2018 ΠΟΛ. 1033 (23-02-2018): Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.  | Μέγεθος: 23/02/2018 Ν.4520/18 (ΦΕΚ-30 Α΄, 22.02.2018): Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις  | Μέγεθος: 22/02/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1032 (21-2-2018): Διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1028/17 σχετικά με τον φόρο ασφαλίστρων  | Μέγεθος: 22/02/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1030 (15-2-2018): Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την έκδοση καταλογιστικών πράξεων φόρων ή προστίμων σε βάρος πτωχών για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας  | Μέγεθος: 21/02/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1028 (16.02.2018): Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης υπ’ αριθ. 277/2017 της Α΄ Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την επιβολή και ισχύ μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε περίπτωση θέσης σε εκκαθάριση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας συνεταιριστικής οργάνωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4384/2016  | Μέγεθος: 21/02/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1029 (15.02.2018): Εφαρμογή των διατάξεων της περ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/13 στις περιπτώσεις που τα αντισυμβαλλόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, έχουν φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην αλλοδαπή  | Μέγεθος: 20/02/2018 ΥΠ.ΟΙΚ., ΠΟΛ.1024/18 (ΦΕΚ 542 Β’ , 16.02.2018): Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4172/13 για το φορολογικό έτος 2017  | Μέγεθος: 20/02/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1025 (12.02.2018): Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 4514/18 (ΦΕΚ-14 Α)  | Μέγεθος: 15/02/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1027 (12-2-2018): Τροποποίηση του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/07-Α 153) με τους ν. 4446/16 (Α 240), ν. 4472/17 (Α 74), ν. 4491/17 (Α 152) και ν. 4512/18 (Α 5): Επισήμανση μεταβολών στη διαδικασία της πτώχευσης και παροχή οδηγιών  | Μέγεθος: 15/02/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1026 (12-2-2018): Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις του άρθρου 54 του ν. 4174/13 (ΚΦΔ) και λοιπές περιπτώσεις παραβάσεων  | Μέγεθος: 14/02/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1023 (12-2-2018): Διευκρινίσεις σχετικά με τις φορολογικές αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης που έχουν αποκτηθεί συνεπεία μεταβίβασης αυτής στο πλαίσιο εξυγίανσής της  | Μέγεθος: 08/02/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1022 (5-2-2018): Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην χορήγηση και ανανέωση του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος των Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) και των Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων Δ.Χ. (Τ.Λ.Δ.Χ.)  | Μέγεθος: 05/02/2018 ΠΟΛ. 1019 (02-02-2018): Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 398 του ν.4512/2018 (Α'5), με τις οποίες προστέθηκε παράγραφος 50 στο άρθρο 72 του ν.4174/2013 (Α'170)  | Μέγεθος: 03/02/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1015 (ΦΕΚ Β’ 308/02.02.2018): Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου διαμονής της διαδικασίας επιβολής και απόδοσης αυτού, καθώς και του περιεχομένου, της διαδικασίας και του τρόπου έκδοσης του ειδικού στοιχείου απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 (Α΄94)  | Μέγεθος: 02/02/2018 ΑΑΔΕ, ΔΕΑΦ/1017521/ΕΞ2018/1-2-18 : Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4172/13  | Μέγεθος: 02/02/2018 ΑΑΔΕ, ΔΕΑΦ/Β/1017482/ΕΞ2018/1-2-18: Οι περιφερειακοί συνδυασμοί που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 του ν. 3852/10 δεν υποχρεούνται, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/13, σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος  | Μέγεθος: 02/02/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1017 (1-2-18): Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 404 και 405 (τροποποιήσεις διατάξεων του ν.δ. 356/74 - ΚΕΔΕ) καθώς και των άρθρων 176, 177, 207 και 208 (τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Πτωχευτικού Κώδικα) του ν. 4512/18 (ΦΕΚ-5 Α/17-1-18) και συναφή θέματα  | Μέγεθος: 30/01/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1014 (29-1-2018): Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του ν. 4172/13, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 2 του άρθρου 99 του ν. 4446/16  | Μέγεθος: 25/01/2018 ΠΟΛ.1012/18 (ΦΕΚ-126 Β/24-1-18) : Καθορισμός ζητημάτων προθεσμιών, καταβολής, αρμοδιοτήτων και κάθε αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 398 του ν. 4512/18 (Α 5), ως προς την μείωση των προστίμων ή των πρόσθετων φόρων  | Μέγεθος: 24/01/2018 ΠΟΛ. 1013/18: Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ σεισμόπληκτων κτισμάτων που βρίσκονται στο Δήμο Λέσβου και τη νήσο Κω  | Μέγεθος: 22/01/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1001 (ΦΕΚ 67 Β΄, 19.01.2018): Τεχνικές προδιαγραφές Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων (ΑΔΗΜΕ) παιγνιομηχανημάτων  | Μέγεθος: 19/01/2018 Ν. 4512/18: Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 18/01/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1010 (16-1-18): Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων σχετικά με το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών του άρθρου 41 του κώδικα ΦΠΑ  | Μέγεθος: 18/01/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1009 (16-1-18): Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 74 του ν. 4509/17 (ΦΕΚ-201 Α/22-12-17) που αφορούν σε θέματα ΦΠΑ  | Μέγεθος: 12/01/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1008 (10-1-18): Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων του ΕΝΦΙΑ  | Μέγεθος: 11/01/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1006 (10-1-18): Φορολογική αντιμετώπιση συντάξεων, παροχών και άλλων παρόμοιων αμοιβών που καταβάλλονται έναντι προηγούμενων ανεξάρτητων προσωπικών υπηρεσιών βάσει Συμβάσεων για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας  | Μέγεθος: 05/01/2018 ΠΟΛ. 1222 (ΦΕΚ Β΄ 1/04.01.2018): Τροποποίηση - συμπλήρωση των αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής, άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύουν  | Μέγεθος: 04/01/2018 ΠΟΛ.1003 (3-1-18): Παροχή οδηγιών αναφορικά με τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 3 και 6 του άρθρου 49 του ν. 4509/17 (ΦΕΚ-201 Α/22-12-17) ως προς την επιβολή της επιεικέστερης κύρωσης κατά την έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου  | Μέγεθος: 04/01/2018 ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ, Εγκ. 1/18 : Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ' αριθμ. 130060/27-11-17 ΚΥΑ που αφορούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων  | Μέγεθος: 04/01/2018 ΠΟΛ.1002/18 : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 45 του ν. 4483/17 (ΦΕΚ-107 Α/31-7-17) με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 79 του ν. 4316/14 (ΦΕΚ-270 Α/24-12-14)  | Μέγεθος: 02/01/2018 ΠΟΛ. 1214/17: Καθορισμός της διαδικασίας και κάθε αναγκαίου θέματος, για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017(ΦΕΚ Α΄ 201) ως προς την επιβολή της επιεικέστερης κύρωσης για φορολογικές παραβάσεις  | Μέγεθος: 29/12/2017 ΠΟΛ. 1219 (ΦΕΚ 4641 Β΄, 29.12.2017): Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού  | Μέγεθος: 30/12/2017 ΠΟΛ. 1223 (ΦΕΚ 4643 Β΄, 29.12.2017):Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής  | Μέγεθος: 29/12/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1218 (22-12-17): Περί της επιβολής ή μη του προστίμου της παρ. 4 του άρθρου 117 του ν.4387/2016 (85 Α')  | Μέγεθος: 28/12/2017 ΠΟΛ.1215/17 (ΦΕΚ 4594 Β/27-12-2017): Τροποποίηση της ΠΟΛ.1189/14-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4076/2016) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και της Υφυπουργού Οικονομικών "Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.  | Μέγεθος: 28/12/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1217 (21-12-17): Κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης του ειδικού βιβλίου των μεταπωλητών του άρθρου 45 του Κώδικα ΦΠΑ  | Μέγεθος: 28/12/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1213 (21-12-17): Παροχή διευκρινίσεων επί των ΠΟΛ 1133/2015, 1147/2015 και 1136/2017 για τη θέση σε αναγκαστική ακινησία οχημάτων για τα οποία δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταβίβασης  | Μέγεθος: 27/12/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1212 (21-12-17): Θέση σε φορολογική ακινησία επιβατικού οχήματος αποβιώσαντος προσώπου  | Μέγεθος: 27/12/2017 ΕΦΚΑ, Εγκ. 48 (22-12-17): Ένταξη και απεικόνιση της ασφάλισης των Ναυτικών στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) κατ'εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/2016  | Μέγεθος: 22/12/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1211 (20-12-17): Παροχή οδηγιών για την αναγραφή του επιβαλλόμενου, στη διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών, περιβαλλοντικού τέλους επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων  | Μέγεθος: 22/12/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1210 (20-12-17): Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας ετών 2017 και επομένων  | Μέγεθος: 21/12/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1209 (20-12-17): Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών σχετικά με την υποβολή μηνυτήριων αναφορών για τα εγκλήματα φοροδιαφυγής στη φορολογία εισοδήματος  | Μέγεθος: 21/12/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1208 (20-12-17): Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της με αριθμ. ΔΕΛ/Β/1181829/ΕΞ2017/5-12-17 (Β 4314) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Εσόδων  | Μέγεθος: 21/12/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1207 (20-12-17): Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1172/17 εγκυκλίου και παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση εκκρεμών υποθέσεων  | Μέγεθος: 21/12/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1205 (15-12-17): Θεώρηση αποδείξεων λιανικής πώλησης ταξιδιωτών επιβατών κατοίκων μη εγκατεστημένων στην Κοινότητα κατά την έξοδο τους από την χώρα μας με απευθείας μετάβαση τους σε τρίτη χώρα κατά τις ημερομηνίες 19 Οκτωβρίου και 09 Νοεμβρίου του 2017  | Μέγεθος: 20/12/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1196 (ΦΕΚ-4486 Β/19-12-17): Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (ΦΕΚ-497 Β) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (ΦΕΚ-1338 Β)  | Μέγεθος: 18/12/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1200/17: Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1163/2015 «Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου», όπως ισχύει  | Μέγεθος: 18/12/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1201 (ΦΕΚ 4441 Β΄ 15-12-2017): Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4172/2013 και του ν.4174/2013  | Μέγεθος: 15/12/2017 ΠΟΛ. 1197 (ΦΕΚ 4385 Β΄ 13.12.2017): Τύπος Οριστικής Πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και πράξης προστίμου για φυσικά πρόσωπα, που αφορούν φορολογικά έτη 2014 και επόμενα. ΠΟΛ. 1198 (ΦΕΚ 4385 Β΄ 13.12.2017): Τύπος Οριστικής Πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και πράξης επιβολής προστίμου (για νομικά πρόσωπα - νομικές οντότητες) που αφορούν φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1/1/2014 και μετά.  | Μέγεθος: 12/12/2017 ΠΟΛ.: 1181 (ΦΕΚ 4317 Β΄, 11-12-2017): Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Ζώνες Α΄ των οικισμών α) Επταλόφου, β) Λιλαίας και γ) Πολυδρόσου, της Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού, του Δήμου Δελφών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδος, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  | Μέγεθος: 12/12/2017 ΠΟΛ. 1180 (ΦΕΚ 4317 Β΄, 11-12-2017): Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Α΄ και Γ΄ Ζώνες της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών  | Μέγεθος: 11/12/2017 ΚΥΑ 133473 (ΦΕΚ 4309 Β΄, 11-12-2017): Συμπλήρωση και τροποποίηση της αριθμ. 45231/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α΄ 240)» (Β΄ 1445)  | Μέγεθος: 11/12/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1199 (06-12-2017): Αντιμετώπιση υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου για ακίνητα που βρίσκονται στο Δήμο Ψυχικού  | Μέγεθος: 08/12/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1196 (08-12-2017): Απόσυρση από την χρήση μοντέλων ΦΗΜ, που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ. 1659/104/1988 (ΦΕΚ 497 Β΄) και ΑΥΟ ΠΟΛ. 1314/1998 (ΦΕΚ 1338 Β΄)  | Μέγεθος: 08/12/2017 ΕΦΚΑ, Εγκ. 45 (7-12-17): Υπολογισμός ημερών των εργαζομένων σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών  | Μέγεθος: 07/12/2017 ΠΟΛ. 1195 (07-12-2017): Παροχή οδηγιών αναφορικά με την καταχώριση της φορολογικής οφειλής ή της απαίτησης του φορολογουμένου (της συζύγου ) όπως προκύπτει κατόπιν έκδοσης πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου  | Μέγεθος: 06/12/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1194 (5-12-17): Παροχή διευκρινίσεων για την αντιμετώπιση των εκκρεμών υποθέσεων ελέγχων μέσω επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 2238/94 περί συμπληρωματικών στοιχείων  | Μέγεθος: 04/12/2017 ΠΟΛ. 1187 (ΦΕΚ 4232 Β΄, 04-12-2017): Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού  | Μέγεθος: 04/12/2017 ΠΟΛ. 1184 (22-11-2017): Διαδικασία εφαρμογής της υποβολής και ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα (CbC Reporting) σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4170/13 και 4490/17  | Μέγεθος: 01/12/2017 ΠΟΛ. 1170/17: Τροποποίηση και συμπλήρωση της 1100330/1954/ΔΜ/6-10-2008 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)»  | Μέγεθος: 01/12/2017 ΠΟΛ.1191/17: Κοιν/ση της αριθ. 265/2017 γνωμ. του ΝΣΚ σχετ. με την έννοια της ανακρίβειας της δήλωσης της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, για την εφαρμογή και την έκταση εφαρμογής της περί δεκαετούς παραγραφής διατάξεως  | Μέγεθος: 01/12/2017 ΠΟΛ. 1192/17: Κοινοποίηση της υπ'αριθ. 268/2017 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Α' Τακτική Ολομέλεια) σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 36 σε συνδυασμό με την παρ. 11 του άρθρου 72 του ΚΦΔ σε χρήσεις προγενέστερες του 2014  | Μέγεθος: 30/11/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1189/28-11-17 : Εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου στις πράξεις στις οποίες συμβάλλεται ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία  | Μέγεθος: 27/11/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1186 (22-11-2017): Περί της οφειλής ή μη αυτοτελούς προστίμου σε περιπτώσεις μη καταβολής τελών κυκλοφορίας λόγω έκδοσης ειδοποιητηρίων πληρωμής με μηδενική αναγραφή τελών συνεπεία εσφαλμένης απεικόνισης στο Πληροφορικό Σύστημα Οχημάτων  | Μέγεθος: 27/11/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1185 (22-11-2017): Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 99/2017 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. αναφορικά με τη βάση επιβολής ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών από τους άμισθους υποθηκοφύλακες και παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της.  | Μέγεθος: 22/11/2017 N. 4501/17 (ΦΕΚ 178 Α΄, 22-11-2017): Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 22/11/2017 Ν. 4499/17 (ΦΕΚ 176 Α΄, 21-11-2017): Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν. 4387/16, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας ΑΕ" και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 21/11/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1178 (20-11-2017): Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινή ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ  | Μέγεθος: 20/11/2017 ΕΦΚΑ, Εγκ. 42 (20-11-2017): Αυτεπάγγελτη διαγραφή επιχειρήσεων από το ΓΕΜΗ, όταν ο πραγματικός χρόνος διακοπής εργασιών είναι προγενέστερος της 23-11-2016  | Μέγεθος: 17/11/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1175 (16-11-17): Διευκρινίσεις για θέματα ελέγχου προσαύξησης περιουσίας  | Μέγεθος: 16/11/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1174 (16-11-2017): Φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας από μεταβίβαση κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που προκύπτει κατ’ εφαρμογή της Υ.Α. 1332/2017 (ΦΕΚ 3995 Β’)  | Μέγεθος: 15/11/2017 ΠΟΛ. 1172 /14-11-2017: Διευκρινίσεις σχετικά με την προθεσμία υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων του άρθρου 19 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και την έναρξη της προθεσμίας για την παραγραφή της αξίωσης επιστροφής φόρου σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης.  | Μέγεθος: 15/11/2017 ΠΟΛ. 1171 /10-11-2017: Κοινοποίηση της αριθ. 59/2017 γνωμοδότησης του Β’ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 84 του ν.2238/1994 και των διατάξεων του ν.2362/1995, για την έκπτωση του φόρου που προέκυψε και καταβλήθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 34 του ν.2238/1994 για οικοδομικές επιχειρήσεις  | Μέγεθος: 14/11/2017 Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171 Α΄, 13-11-2017): Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 11/11/2017 ΠΟΛ. 1165 (ΦΕΚ 3964Β’ ,10-11-2017): Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1110/20.7.2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που αφορά στη α) Ρύθμιση οφειλών βάσει δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του Πέμπτου Μέρους “Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών” (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α’ 240), και β) ρύθμιση ζητημάτων μη καταβολής της οφειλής ή απώλειας της ρύθμισης.  | Μέγεθος: 10/11/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1169 (09-11-2017): Διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ. 1097/2017 ως προς την είσπραξη Εφάπαξ Εισφοράς για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΔΧ  | Μέγεθος: 08/11/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1168 (6-11-17): Παροχή διευκρινίσεων στις ΔΟΥ για Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, Σωματεία, Πολιτιστικούς Συλλόγους κλπ., που έχουν παραλείψει να εγγραφούν στο Φορολογικό Μητρώο  | Μέγεθος: 08/11/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1166 (3-11-2017): Κοινοποίηση διατάξεων του κατατεθέντος σχεδίου νόμου "Ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων", για την παράταση της προθεσμίας οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης ν. 4446/16  | Μέγεθος: 07/11/2017 ΑΑΔΕ, ΔΕΑΦ 1165181 ΕΞ 2017 (6-11-2017): Περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης  | Μέγεθος: 07/11/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1167 (6-11-2017): Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ.180/2017 γνωμοδότησης του ΝΣΚ  | Μέγεθος: 03/11/2017 ΠΟΛ. 1163 (ΦΕΚ 3882 Β΄, 03.11.2017): Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Ζώνες Β΄ και ΣΤ΄ της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής  | Μέγεθος: 19/10/2017 ΕΦΚΑ, Εγκύκλιος 39 (19-10-2017):Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 95 του Ν. 4387/2016 που αφορούν θέματα παραγραφής αξιώσεων του ΕΦΚΑ από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές  | Μέγεθος: 19/10/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1162 (17-10-2017): Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης 163/2017 του Β΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την επίδραση από την κατάθεση αίτησης για υπαγωγή στον ν. 3869/2010 και την έκδοση προσωρινής διαταγής «περί αναστολής καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη και διατήρησης της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του» σε κατάσχεση εις χείρας τρίτου που είχε νομίμως επιβληθεί πριν από την κατάθεση της αίτησης  | Μέγεθος: 19/10/2017 N. 4492/17 (ΦΕΚ-156 Α΄, 18-10-17): Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 18/10/2017 ΕΦΚΑ, Εγκύκλιος 37 (18.10.2017) : Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 4387/2016, που αφορά θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης  | Μέγεθος: 18/10/2017 ΠΟΛ.1161/17 (ΦΕΚ-3657 Β/17-10-17): Πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων  | Μέγεθος: 13/10/2017 ΠΟΛ. 1158/17: Δημοσιοποίηση Στοιχείων Οφειλών ΕΦΚΑ  | Μέγεθος: 12/10/2017 ΠΟΛ. 1147/17 (ΦΕΚ 3576 Β΄ , 11-10-2017): Παραδόσεις άνευ ανταλλάγματος ειδών σίτισης σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης  | Μέγεθος: 11/10/2017 ΠΟΛ.1159/17 (ΦΕΚ 3659 Β΄, 11-10-2017): Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης, στο Φορολογικό Μητρώο, του ΑΦΜ των φορολογούμενων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη ΔΟΥ χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης  | Μέγεθος: 08/10/2017 ΠΟΛ.1069_18.2.2002 Καταργήσεις τελών χαρτοσήμου  | Μέγεθος: 08/10/2017 ΠΟΛ 1035.3-3-2017 Χρόνος απόδοσης οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου  | Μέγεθος: 08/10/2017 ΔΕΕΦ Β 1182799 07-12-2016 Τέλη χαρτοσήμου επί προκαταβολής μισθών εργαζομένων  | Μέγεθος: 06/10/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1160 (3-10-17): Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2017-2018, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας  | Μέγεθος: 05/10/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1157 (3-10-17): Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 64 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107/31.07.2017)  | Μέγεθος: 05/10/2017 ΕΦΚΑ, Εγκύκλιος 35 (5-10-17): Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που υποβάλλονται στο Δημόσιο (άρθρο 1 του ν. 4250/2017) - Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου  | Μέγεθος: 05/10/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1156 (3-10-17): Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12, 14, 64, 75 και 77 του ν.4484/17  | Μέγεθος: 05/10/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1155 (3-10-17): Φορολογική μεταχείριση ειδικής αμοιβής των προσώπων που αναφέρονται στην περίπτωση Ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 131 του ν.4472/2017, για την παροχή κλινικού και εργαστηριακού έργου σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες, εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή των νοσοκομείων που ανήκουν σε Πανεπιστήμια  | Μέγεθος: 04/10/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1154 (4-10-17): Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της με αριθ. ΔΕΛ/Β/1136035/ΕΞ2017/15-9-17 (Β 3278) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων  | Μέγεθος: 04/10/2017 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1151 (29-9-17): Οδηγίες εφαρμογής της αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1101/4-7-17 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ "Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που παραλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους"  | Μέγεθος: 03/10/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1152 (2-10-17): Παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης επί πρόσθετων αμοιβών ή παροχών που καταβάλλονται σε μισθωτούς και οι οποίες δεν συνεντέλλονται (συνεκκαθαρίζονται) με τις τακτικές αποδοχές τους  | Μέγεθος: 29/09/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1150 (29-9-2017): Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4484/2017, σχετ. με την προσθήκη των παρ. 5 και 6 στο άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ  | Μέγεθος: 27/09/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1149 (25-9-2017): Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 164/2017 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με την αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ της μεταβίβασης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στο πλαίσιο ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικού ιδρύματος Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1149 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με ημερομηνία 25-9-2017 με Θέμα: «Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 164/2017 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με την αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ της μεταβίβασης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στο πλαίσιο ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικού ιδρύματος» Η ΠΟΛ. 1149/17 αναφέρει αναλυτικά τα ακόλουθα: Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθμ. 164/2017 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ σχετικά με την αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ της μεταβίβασης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στο πλαίσιο ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικού ιδρύματος, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή ΑΑΔΕ, προς ενημέρωσή σας και ανάλογη εφαρμογή: 1. Με την ως άνω γνωμοδότηση έγιναν ομόφωνα δεκτά τα εξής: Για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης με την επωνυμία «Π. Τράπεζα Α.Ε.» στην επιχείρηση με την επωνυμία «Τράπεζα Π. Α.Ε.» ως συνόλου ή μέρους αυτής συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 5 παρ. 4, εδάφια πρώτο και δεύτερο, (και όχι του τελευταίου εδαφίου) του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) με συνέπεια η μεταβίβαση να μην υπάγεται στο καθεστώς του ΦΠΑ. 2. Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωμοδότηση, για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ, και την εξαίρεση από το φόρο, δεν ασκεί επιρροή, αν η επιχείρηση της οποίας μεταβιβάζονται τα αγαθά βρίσκεται ή όχι υπό καθεστώς εκκαθάρισης καθώς και αν μεταβιβάζεται ή όχι, εκ παραλλήλου με το ενεργητικό, και το παθητικό της επιχείρησης. Ακολουθεί η υπ’ αριθμ. 164/2017 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ ως έχει και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες κατά το μέρος της αρμοδιότητάς σας. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Αποδέκτες Πίνακα Γ μόνο ο αριθ. 5 (όλες οι Δ.Ο.Υ.) 2. Υπηρεσία TAXISnet για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ. 3. Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ. ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Αποδέκτες Πίνακα Α΄ μόνο οι αριθ. 1 και 4 2. Αποδέκτες Πίνακα Β΄ 3. Αποδέκτες Πίνακα Γ΄ οι αριθ. 1 έως και 4 4. » » Ζ΄ (εκτός του αριθμού 2) 5. » » Η΄ 6. » » Θ΄ μόνο οι αριθ. 10,17. 7. » » I 8. » » ΙΑ΄ 9. » » ΙΒ΄ (οι αριθ. 1 έως και 8) 10. » » ΙΖ΄ 11. » » ΙΗ΄ 12. » » ΚΑ΄ 13. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών. 14. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών. ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Διοικητή. 2. Γραφείο κ. κ. Γενικών Διευθυντών. 3. ΔΕΕΦ – ΤΜΗΜΑ Α΄ «ΦΠΑ»  | Μέγεθος: 26/09/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1142/17 (ΦΕΚ 3363 Β΄, 25-9-17): Τροποποίηση της ΠΟΛ.1167/29-7-15, ΦΕΚ-1808 Β/21-8-15 ΑΓΓΔΔΕ, όπως ισχύει  | Μέγεθος: 26/09/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1148 (25-9-2017): Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 35, 41 και 61 του ν.4465/2017 (ΦΕΚ Α΄47/04.04.2017)  | Μέγεθος: 26/09/2017 ΑΑΔΕ, ΔΕΑΦ 1140965 ΕΞ2017 (22-9-17): Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης  | Μέγεθος: 22/09/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1145 (21-9-2017): Κοιν/ση διατάξεων του άρθρου 69 του ν. 4484/17 για την διαγραφή οχημάτων με άδεια εκδοθείσα πριν την 4.3.2004, από το Μητρώο Οχημάτων, κατά το μέρος που αφορά τα τέλη κυκλοφορίας  | Μέγεθος: 20/09/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1137/17 (ΦΕΚ-3293 Β΄, 19-9-17): Καθορισμός των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 4 τρίτο εδάφιο του ν. 4428/16 (Α 190) και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και του άρθρου 9 παρ. 5 περ. β τρίτο εδάφιο του ν. 4170/13 (Α 163), έναντι της Ελλάδας  | Μέγεθος: 19/09/2017 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εγκύκλιος με αρ. πρωτ. Aριθ. Πρωτ.: Φ.60000/18191/976 (19-9-2017): Προσδιορισμός της μόνιμης διαμονής (κατοικίας) στην Ελλάδα για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016 (αρθρ. 7, παρ. 2) για την Εθνική Σύνταξη. Υπολογισμός της Εθνικής Σύνταξης σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 883/2004 και 987/2009 και των διατάξεων των Διμερών Συμβάσεων Κ.Α..  | Μέγεθος: 19/09/2017 ΕΦΚΑ, Εγκ. 33/17: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 περί απασχόλησης συνταξιούχων λόγω γήρατος  | Μέγεθος: 15/09/2017 ΑΑΔΕ, ΔΕΦΚΦ/Δ/1135570/ΕΞ2017 (12-9-17): Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4410/16 - Τέλη κυκλοφορίας έτους 2017 - Ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης των ΕΙΧ και ΕΔΧ οχημάτων - Τέλος ταξινόμησης οχημάτων του άρθρου 125 του ν. 2960/01  | Μέγεθος: 15/09/2017 ΑΑΔΕ, ΔΕΑΦ/1135549/ΕΞ2017 (14-9-17): Οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2016 λόγω καθυστερημένης ταυτοποίησης των κωδικών 037/038 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  | Μέγεθος: 15/09/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1143 (14-9-17): Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 65 του ν. 4486/17 για την απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου των επιχορηγήσεων που λαμβάνουν οι φορείς που λειτουργούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας  | Μέγεθος: 14/09/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1139 (13-9-17): Επιβολή προστίμου στις εκπρόθεσμες κοινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) των έγγαμων φορολογούμενων  | Μέγεθος: 14/09/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1138 (13-9-17): Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 10, 13 και 14 του ν. 4474/17 (ΦΕΚ-80 Α/7-6-17) και των διατάξεων των άρθρων 13, 15, 52, 72, 76 και 79 του ν. 4484/17 (ΦΕΚ-110 Α/1-8-17) για θέματα φορολογίας κεφαλαίου  | Μέγεθος: 14/09/2017 Ν. 4488/17 ΦΕΚ 137 Α΄ (13-9-2017): Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 14/09/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1141 (13-9-2017): Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 3 του ν. 4484/17 (Α 110)  | Μέγεθος: 13/09/2017 ΑΑΔΕ, ΔΔΘΕΚΑ Α 1133984 ΕΞ 2017 (12-9-2017): Δασμολογική κατάταξη συσκευών αυτόματης επεξεργασίας πληροφοριών στη δασμολογική κλάση 8471 – Σημείωση 5 Κεφ. 84 του Δασμολογίου και Γενικός Κανόνας 3β)  | Μέγεθος: 08/09/2017 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1130/17 (ΦΕΚ 3087 Β΄, 7-9-2017) : Καθορισμός της αρμόδιας κατ' ανάθεσης αρχής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/13 (Α 163) και της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4428/16 (Α 190), και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ως προς το χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων και λοιπών θεμάτων σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει της περ. γ της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 4170/13 και της παρ. 5 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/16  | Μέγεθος: 05/09/2017 ΠΟΛ.1135/17 (ΦΕΚ 3053 Β΄, 5-9-17) : Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/16  | Μέγεθος: 05/09/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1136 (01-09-2017): Οφειλή τελών κυκλοφορίας στην περίπτωση επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων τα οποία δεν τελούν υπό την φυσική κατοχή των ιδιοκτητών τους, λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας μεταβίβασης τους από αγοραστές  | Μέγεθος: 05/09/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1133/17 : Κατάλογος οντοτήτων και λογαριασμών που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως Μη Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Εξαιρούμενοι Λογαριασμοί για τα έτη 2016 και 2017, και ειδικότερα θέματα σχετικά με την τήρηση των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας δυνάμει των εξουσιοδοτήσεων του άρθρου 9 παρ. 5 περ. β δεύτερο εδάφιο και παρ. 7 περ. γ του ν. 41720/13 (Α 163) και του άρθρου πέμπτου παρ. 4 πρώτο και δεύτερο εδάφιο και παρ. 5 του ν. 4428/16 (Α 190)  | Μέγεθος: 01/09/2017 ΥΠΟΙΑΝ 91354/17 (ΦΕΚ 2983 Β΄, 30-8-2017): Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)  | Μέγεθος: 31/08/2017 ΥΠ.ΟΙΚ., ΠΟΛ.1126/17 (ΦΕΚ 2957 Β΄, 29-8-2017): Συμπλήρωση – Τροποποίηση της ΠΟΛ.1163/13 «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου», όπως ισχύει  | Μέγεθος: 31/08/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1129/17: Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού, σύμφωνα με τη "Σύμβαση μεταξύ των Κρατών - Μελών της Ε.Ε. για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεόμενων επιχειρήσεων (90/436/ΕΟΚ)" (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διαιτησίας), που κυρώθηκε με το ν. 2216/94 (Α 83)  | Μέγεθος: 29/08/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1134 (28-08-2017): Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 10, 66 και 67 του Δεύτερου Μέρους του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110 Α΄/1.8.2017) που αφορούν σε θέματα ΦΠΑ  | Μέγεθος: 29/08/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1131 (24-08-2017): Κοινοποίηση των διατάξεων του Μέρους Πρώτου του ν. 4484/2017 (Α΄110/01.08.2017) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις»  | Μέγεθος: 26/08/2017 ΑΑΔΕ, ΔΕΑΦΑ 1125763 ΕΞ2017 (24-6-2017): Φορολογική μεταχείριση ζημιάς από αποτίμηση τίτλων φυσικού προσώπου  | Μέγεθος: 22/08/2017 Κ.Υ.Α. 86437/17 (ΦΕΚ 2881 Β΄, 21-8-2017): Τροποποίηση της αριθμ. 45231/17 (ΦΕΚ-1445 βΒ) κ.υ.α. "Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/16 (Α 240)  | Μέγεθος: 22/08/2017 Υπ.Οικ., ΠΟΛ. 1128 (10-08-2017): Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στη Β ́ Ζώνη της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής  | Μέγεθος: 11/08/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1116/17 (ΦΕΚ 2804 Β΄, 10-8-2017): Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στο νησί της Κω  | Μέγεθος: 10/08/2017 ΠΟΛ. 1117/17 (ΦΕΚ 2788 Β΄ , 09-08-2017): Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης στην Κω  | Μέγεθος: 09/08/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1122/17 (ΦΕΚ 2758 Β΄, 08-08-2017): Τροποποίηση της ΠΟΛ 1212/2015 απόφασης ΓΓΔΕ  | Μέγεθος: 07/08/2017 ΑΑΔΕ, ΔΕΑΦ/1117344/ΕΞ2017 (2-8-17): Τρόπος προσδιορισμού της υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση μερίδων ομόρρυθμης οικοδομικής εταιρείας με απλογραφικά βιβλία  | Μέγεθος: 02/08/2017 Ν. 4484/17 (ΦΕΚ 110 Α΄, 1-8-2017): Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 01/08/2017 ΠΟΛ. 1124/31-7-2017: Κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 4469/2017 (ΦΕΚΑ΄62/3-5-2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις», του άρθρου 46 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/19-5-2017) και της κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 14 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 εκδοθείσας Απόφασης Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1105/2017 (ΦΕΚΒ΄2426/14-7-2017) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή αυτής  | Μέγεθος: 01/08/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1123/17 : Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη χορήγηση στοιχείων του Υποσυστήματος Μητρώου των Δ.Ο.Υ.  | Μέγεθος: 31/07/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1121/26-7-17: Μεταβίβαση Φορτηγών IX οχημάτων που είναι σε ακινησία  | Μέγεθος: 31/07/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1120/28-7-17 : Απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων σε αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. με δαπάνες τρίτου προσώπου  | Μέγεθος: 31/07/2017 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ., Εγκ. 35958/666 (31-7-2017): Εκ περιτροπής εργασία  | Μέγεθος: 31/07/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1118 (27-7-17): Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1101/04.07.2017 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. "Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που παραλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους"  | Μέγεθος: 28/07/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1119 (27-7-17): Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 70 του Κεφ.ΣΤ του πολυνομοσχεδίου αριθ. 4472/17 (ΦΕΚ-74 Α) με τις οποίες αντικαθίσταται το παράρτημα του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00) με τίτλο "Συνταξιοδοτικές διατάξεις δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/16 Μέτρα εφαρμογής των Δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα Κοινωνικής Στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, μεσοπρόθεσμο πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις"  | Μέγεθος: 26/07/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1114 (24-7-17): Φορολογική μεταχείριση αλλοδαπού εμπιστεύματος (trust) και αλλοδαπού ιδρύματος  | Μέγεθος: 26/07/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1115/24-7-17 : Παροχή πρόσθετων οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του Πέμπτου Μέρους "Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών" (άρθρα 57-61) του ν. 4446/16 (Α 240)  | Μέγεθος: 26/07/2017 ΕΦΚΑ, Εγκ. 32 (25-7-17): Αναζήτηση και καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών σε είδος - Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 34 του ν. 4447/16 (Α 241)  | Μέγεθος: 25/07/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1113 (24-7-17): Κοινοποίηση της αριθμ. 181/17 γνωμοδότησης του Α1 Τμήματος Διακοπών του ΝΣΚ σχετικά με την ευθύνη φυσικών προσώπων, που κατά την απορρόφηση ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας από άλλη ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του ν. 2166/93 είχαν στη διοίκηση της απορροφώσας εταιρείας κάποια από τις ιδιότητες του άρθρου 115 του ν. 2238/94, είτε πριν είτε μετά από την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεων, για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος, παρακρατούμενων φόρων και ΦΠΑ που προέκυψαν από δραστηριότητα και υποχρεώσεις της απορροφηθείσης εταιρείας και βεβαιώθηκαν σε βάρος της απορροφώσης εταιρείας  | Μέγεθος: 25/07/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1101/17 (ΦΕΚ-2540 Β/21-7-17): Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που παραλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους  | Μέγεθος: 25/07/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1110/17 (ΦΕΚ-2556 Β/24-7-17) : α) Ρύθμιση οφειλών βάσει δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α του πέμπτου μέρους "Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Υλης Παρελθόντων Ετών" (άρθρα 57-61) του ν. 4446/16 (Α 240), και β) ρύθμιση ζητημάτων μη καταβολής της οφειλής ή απώλειας της ρύθμισης  | Μέγεθος: 24/07/2017 ΕΦΚΑ 30/21-7-17: Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν. 4469/17 που αφορούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων  | Μέγεθος: 24/07/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1112/21-7-17: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 69, 71 και 83 του ν. 4472/17  | Μέγεθος: 24/07/2017 ΕΦΚΑ, Εγκ. 31 (24-7-17): Χρόνος ασφάλισης ΕΦΚΑ και αναγνωριζόμενοι χρόνοι με εξαγορά, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν. 4387/16, όπως αυτό ισχύει - Ορθή επανακοινοποίηση  | Μέγεθος: 24/07/2017 ΥΠ.ΟΙΚ., ΠΟΛ.1111/17 (ΦΕΚ-2552 Β/21-7-17) : Παράταση της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/13, λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε στη νήσο Κω της Περιφέρειας Δωδεκανήσου στις 21-7-17  | Μέγεθος: 24/07/2017 ΠΟΛ. 1103/17 (ΦΕΚ 2536 Β΄ , 21-7-2017): Επίσπευση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου των υποκειμένων που έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και είτε πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, είτε είναι κάτοχοι «άδειας Α.Ε.Ο. Authorised Economic Operator» ή «αδειών απλουστευμένων διαδικασιών»  | Μέγεθος: 21/07/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1109 (20-7-17): Εφαρμογή των διατάξεων της περ. στ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/13 (χαρακτηρισμός εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες)  | Μέγεθος: 18/07/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1107 (13-7-17): Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 9/2016 γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με τη δυνατότητα επανελέγχου ειδικής δήλωσης μεταβίβασης ακινήτου και λοιπές οδηγίες για την εφαρμογή  | Μέγεθος: 18/07/2017 ΥΠ.ΟΙΚ., ΠΟΛ.1106/17 (ΦΕΚ-2437 Β/17-7-17): Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/13  | Μέγεθος: 17/07/2017 ΥΠ.ΟΙΚ., ΠΟΛ.1105/17 (ΦΕΚ 2426 Β΄ , 14-7-17): Καθορισμός των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο με σύμβαση αναδιάρθρωσης και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παρ. 1 έως 13 του άρθρου 15 του ν. 4469/17  | Μέγεθος: 17/07/2017 ΑΑΔΕ, ΔΕΑΦ/Β/1107407/ΕΞ2017 (12-7-17): Διευκρινίσεις σχετ. με την εφαρμογή διατάξεων σχετ. τη μεταβίβαση αυτοκινήτου οχήματος από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  | Μέγεθος: 17/07/2017 ΑΑΔΕ, ΔΕΑΦ/Β/1107928/ΕΞ2017 (12-7-17): Ευθύνη εταίρων δικηγορικών εταιρειών  | Μέγεθος: 14/07/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1104/12-7-17: Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/06, όπως ισχύει  | Μέγεθος: 13/07/2017 ΠΟΛ. 1102/17: Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας, των οργάνων και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4465/2017 (Α’ 47), για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων και την επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων  | Μέγεθος: 13/07/2017 ΠΟΛ: 1099/17: Τροπ/ση της ΠΟΛ 1022/17 απόφασης Διοικητή της ΑΑΔΕ αναφ. με τον Τύπο και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975…  | Μέγεθος: 13/07/2017 ΥΠ.ΟΙΚ., ΠΟΛ.1100/17 (ΦΕΚ-2381 Β/12-7-17): Τροποποίηση της ΠΟΛ.1005/17 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β 145/2017)  | Μέγεθος: 11/07/2017 ΑΑΔΕ, ΔΕΑΦ Δ 1102975 ΕΞ 2017 (12-6-2017): Διευκρινίσεις σχετικά με την έκδοση παραστατικών πωλήσεων από οντότητες υποκείμενες στις διατάξεις του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.)  | Μέγεθος: 07/07/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1098 (6-7-17): Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 4474/17 που αφορά την κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης δικαιολογητικών στη ΔΟΥ για τη θεώρηση βεβαίωσης ηλεκτροδότησης για τα ακίνητα με άδεια ανέγερσης μέχρι 31-12-94  | Μέγεθος: 07/07/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1097 (6-7-17): Υπολογισμός και είσπραξη τελών και εισφορών κατά την έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας και κατά την έκδοση αδειών κυκλοφορίας μετά από μεταβολές στοιχείων των επαγγελματικών οχημάτων  | Μέγεθος: 07/07/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ 1088/17: Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1200/02.09.2015 (ΦΕΚ Β’ 2001/15.09.2015) Απόφασης της Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με τον καθορισμό διαδικασίας αναστολής του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών  | Μέγεθος: 06/07/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1095 (30-6-2017): Κοινοποίηση Διατάξεων του Άρθρου 30 Ν. 4474/2017 (ΦΕΚ 80/Α/7-6-2017) "Προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες Διατάξεις"  | Μέγεθος: 05/07/2017 ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Α/1102110/ΕΞ2017 (4-7-17): Έκδοση και χορήγηση από τις ΔΟΥ πιστοποιητικών για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και εργάζονται σε άλλο κράτος - μέλος της ΕΕ  | Μέγεθος: 04/07/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1096 (03-07-2017): Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)  | Μέγεθος: 03/07/2017 ΕΦΚΑ, Εγκ. 29 (30-6-17): Χρόνος ασφάλισης ΕΦΚΑ και αναγνωριζόμενοι χρόνοι με εξαγορά, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4387/16, όπως αυτό ισχύει  | Μέγεθος: 03/07/2017 ΠΟΛ.1085 (12-6-17) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Έναρξη εργασιών φυσικών προσώπων χωρίς την προσκόμιση βεβαίωσης ελέγχου επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από το οικείο Επιμελητήριο  | Μέγεθος: 29/06/2017 ΠΟΛ. 1090/17 (ΦΕΚ 2199 Β΄, 28-6-2017): Σχετ. με τον εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων και την επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων  | Μέγεθος: 28/06/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1093 (26-6-2017): Είσπραξη ΦΠΑ από ξένα τουριστικά λεωφορεία για τις εκτελούμενες στο εσωτερικό της χώρας μεταφορές προσώπων  | Μέγεθος: 27/06/2017 ΠΟΛ. 1086/17 (ΦΕΚ 2154 Β΄, 23-6-2017): Τροποποίηση της ΠΟΛ 1131/562013 (ΦΕΚ 1499 Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών  | Μέγεθος: 22/06/2017 ΕΦΚΑ, Εγκύκλιος 28 (20-6-2017): Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα με Έμμισθη Εντολή Δικηγόρων ασφαλισμένων του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Τ.Α.Ν.  | Μέγεθος: 21/06/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1087 (19-6-2017): Κοινοποίηση της αριθμ. 100/2017 γνωμοδότησης του ΝΣΚ  | Μέγεθος: 15/06/2017 ΕΦΚΑ, Εγκύκλιος 27 (15-6-2017): Παράλληλη ασφάλιση κατ’ εφαρμογή των άρθρ. 17 παρ.1 και 36 παρ.1,2,6 και 7 του Ν. 4387/16  | Μέγεθος: 15/06/2017 Εγκύκλιος Υπ.Ο.ΑΝ., Αρ. Πρωτ.: 66896/15-6-17: Υποχρεώσεις Δήμων και Περιφερειών, για ενιαία εφαρμογή των διατάξεων χορήγησης νέων αδειών υπαιθρίου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου)  | Μέγεθος: 15/06/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1085 (12-6-2017): Έναρξη εργασιών φυσικών προσώπων χωρίς την προσκόμιση βεβαίωσης ελέγχου επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από το οικείο Επιμελητήριο  | Μέγεθος: 14/06/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1084 (12-6-2017): Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4467/13-4-2017 (56 Α΄) και παροχή οδηγιών για την είσπραξη αναλογικών τελών κυκλοφορίας, εξαιρετικά για το 2017, στην περίπτωση άρσης ακινησίας ΙΧ οχήματος, αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, για έναν ή τρεις μήνες ή για το υπόλοιπο του έτους 2017  | Μέγεθος: 14/06/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1083 (12-6-2017): Διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή προστίμων στις Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας αγροτικών εκτάσεων με μηνιαίο μίσθωμα έως €80  | Μέγεθος: 12/06/2017 ΠΟΛ.1080 (9-6-17): Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4172/13 σε περίπτωση κήρυξης του οφειλέτη σε πτώχευση ή υπαγωγής αυτού σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης  | Μέγεθος: 09/06/2017 Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εγκύκλιος Αρ. Πρωτ. 62784 (6-6-2017): ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΤΗΝ 07-07-2016 ΚΑΙ ΜΕΤΑ, ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ.Σ., ΜΗ ΧΡΗΜΟΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4403/2016 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4308/2014. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ  | Μέγεθος: 09/06/2017 ΠΟΛ.1079/17 : Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1195/42 δεν εφαρμόζονται σε παραγεγραμμένες απαιτήσεις από δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη προσωπικών εταιρειών ή από διανομή κερδών ΕΠΕ  | Μέγεθος: 08/06/2017 Ν. 4474/17 (ΦΕΚ 80 Α΄, 07-07-2017) : Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 08/06/2017 ΥΠΕΚΑΚΑ, Απόφαση Αριθμ. οικ. 23455/1491 ΦΕΚ 1962 Β΄ (07-07-2017): Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας - Προγράμματα 2017  | Μέγεθος: 07/06/2017 ΥΠΕΚΑΚΑ, Αριθ. 25599/1453 (ΦΕΚ 1942 Β΄, 06-06-2017): Τροποποίηση της αριθ. 61502/3399/30122016 (ΦΕΚ Β΄ 4330) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017»  | Μέγεθος: 26/05/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1075 (25-5-17): Κοινοποίηση των διατάξεων της υποπερ. αα της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4456/17, σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων  | Μέγεθος: 22/05/2017 Ν. 4472/17 (ΦΕΚ 74 Α΄, 19-5-17) : Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/16, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις  | Μέγεθος: 10/05/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1073 (10-5-2017): Ρυθμίσεις για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ  | Μέγεθος: 08/05/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1072 (4-4-17): Κοινοποίηση της με αριθμό 287/16 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους  | Μέγεθος: 05/05/2017 ΑΑΔΕ, ΔΕΑΦ/Β/1066057/ΕΞ2017 (3-5-17): Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2166/93 κατά τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)  | Μέγεθος: 04/05/2017 ΑΑΔΕ, ΔΕΑΦ/Β/1065927/ΕΞ2017/3-5-17: Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό ανώνυμης εταιρείας με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  | Μέγεθος: 04/05/2017 Ν. 4469/17 (ΦΕΚ-62 Α/3-5-17) : Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 03/05/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1070 (28-4-17): Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00) με ισχύ για το έτος 2017  | Μέγεθος: 03/05/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1071 (03-05-2017): Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 16 του ν.4467/2017  | Μέγεθος: 29/04/2017 Ν. 4465/17 (ΦΕΚ 47 Α΄, 4-4-2017): Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 28/04/2017 ΠΟΛ.1064/2017 (ΦΕΚ 1440 Β/27-4-2017): Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν.4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία-Ενδικοφανής προσφυγή), καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) , την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής και ρύθμιση ζητημάτων καταβολής και αναστολής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής  | Μέγεθος: 27/04/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1068 (26-4-17): Διαγραφή τέλους επιτηδεύματος οικ. ετών 2012 και 2013 σε νομικά πρόσωπα που έχουν κάνει εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών  | Μέγεθος: 26/04/2017 ΑΑΔΕ, ΔΕΑΦ Α 1060761 ΕΞ 2017 (06-04-2017): Έννοια του καθαρού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες αλλοδαπής προέλευσης  | Μέγεθος: 26/04/2017 ΠΟΛ. 1059 (07-04-17): Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων και διαδικασία υποβολής αυτής  | Μέγεθος: 24/04/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1067 (20-4-17): Παροχή διευκρινίσεων ως προς το τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας  | Μέγεθος: 20/04/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1066 (13-4-17): Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 254/16 γνωμοδότησης του ΝΣΚ  | Μέγεθος: 20/04/2017 ΠΟΛ.1059 (ΦΕΚ 1325 Β΄, 19-4-2017): Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων και διαδικασία υποβολής αυτής  | Μέγεθος: 20/04/2017 ΠΟΛ.1056 (ΦΕΚ 1325 Β΄, 19-4-2017): Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/02 (330 Α) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων - απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών  | Μέγεθος: 18/04/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1063 (12-4-17): Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ' αριθμ. 3161/31-1-17 κ.υ.α. ... που τροποποιούσε την οικ. 20622/15 κ.υ.α. για ενημέρωση και παροχή σχετικών οδηγιών  | Μέγεθος: 14/04/2017 Ν. 4467 (ΦΕΚ 56 Α΄ , 13-4-2017): Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. (Περιλαμβάνει και Διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, τελών κυκλοφορίας)  | Μέγεθος: 13/04/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1062 (12-4-2017): Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 καθώς και ης ΑΥΟ ΠΟΛ.1005/2017 (ΦΕΚ Β'145) σχετικά με τη μείωση του φόρου εισοδήματος  | Μέγεθος: 12/04/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1061 (12-4-17): Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 72 του ν.4446/2016 που αφορούν στην έκπτωση δαπανών μισθοδοσίας με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών  | Μέγεθος: 12/04/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1057 (06-04-2017): Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 52 έως και 55 του ν. 4172/2013  | Μέγεθος: 10/04/2017 ΑΑΔΕ, ΔΕΑΦ/Β/1054442/ΕΞ2017 (6-4-17): Οδηγίες σχετικά με την καταχώρηση του αφορολόγητου αποθεματικού του ν. 3299/04 στο έντυπο Ν  | Μέγεθος: 10/04/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1049 (ΦΕΚ 1235 Β΄, 7-4-17): Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού σύμφωνα με τις διμερείς Συμβάσεις για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος  | Μέγεθος: 07/04/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1054 (5-4-17): Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 22/17 γνωμοδότησης του ΝΣΚ  | Μέγεθος: 06/04/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1053 (4-4-17): Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της εγκυκλίου του ΓΓΔΕ, ΠΟΛ 1130/2016  | Μέγεθος: 06/04/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1052 (4-4-17): Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου, για διαφορές που σχετίζονται με τον ΦΠΑ  | Μέγεθος: 04/04/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1051/17 (ΦΕΚ-1148 Β/3-4-17) : Τροποποίηση της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/7-1-14 (ΦΕΚ-179 Β) "Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών", όπως ισχύει  | Μέγεθος: 28/03/2017 ΕΦΚΑ, Εγκύκλιος 19 (28-3-17): Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των Μισθωτών του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ - Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα  | Μέγεθος: 28/03/2017 ΕΦΚΑ, εγκύκλιος 18 (28-3-17): Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των Μισθωτών του τ. ΕΤΑΑ - Τομέας ΤΣΑΥ - Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα  | Μέγεθος: 28/03/2017 ΕΦΚΑ, Εγκύκλιος 17 (28-3-2017): Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης , προσώπων που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών - Δ.Π.Υ.  | Μέγεθος: 27/03/2017 ΑΑΔΕ, ΔΔΘΤΟΚ Δ 1046606 (24-3-17): Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017 /27-1-17 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ "Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης" (ΦΕΚ-810 Β/2017) και παροχή οδηγιών  | Μέγεθος: 27/03/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1047 (24-3-17): Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2016  | Μέγεθος: 24/03/2017 ΠΟΛ. 1045 (24-3-2017): Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 99 του ν.4446/2016 (Α΄ 240) για την παροχή σε είδος εταιρικού οχήματος  | Μέγεθος: 23/03/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1043 (22-3-17): Οδηγίες συμπλήρωσης έντυπου Ε3/ (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2016  | Μέγεθος: 23/03/2017 ΠΟΛ. 1040/17 (ΦΕΚ 973 Β΄, 22-3-2017): Παράταση ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας ν. 27/75  | Μέγεθος: 22/03/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1041 (20-3-2017): Κοινοποίηση των διατάξεων του ογδόου άρθρου του άρθρου 1 του ν. 4335/15 (ΦΕΚ 87 Α΄), με το οποίο τροποποιήθηκε το όγδοο βιβλίο (Αναγκαστική εκτέλεση, άρθρα 904 έως 1054) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/85)  | Μέγεθος: 20/03/2017 ΑΑΔΕ, ΔΔΘΤΟΚ Α 1042264 ΕΞ 2017 (14-3-2017): Δήλωση στοιχείων αξίας DV1 – άρθρο 6 και Παράρτημα 8 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/341 της Επιτροπής  | Μέγεθος: 16/03/2017 ΕΦΚΑ, Εγκ. 15 (16/03/2017): Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου σύνταξης μισθωτών από 01/01/2017 έως 1/1/2020 κατ’ εφαρμογή του αρθρ. 38 του Ν. 4387/16  | Μέγεθος: 15/03/2017 ΑΑΔΕ, ΔΕΦΚΦ Γ 1039149 ΕΞ2017 (3-3-17): Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 121Α του ν. 2960/01 - Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ/Γ/1019140/ΕΞ2017/25-1-17 Κ.Υ.Α. "Όροι και προϋποθέσεις αναλογικής καταβολής του τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται με χρηματοδοτική μίσθωση ή μίσθωση ή επιστροφής αυτού και ρύθμιση θεμάτων ταξινόμησης"  | Μέγεθος: 15/03/2017 ΕΦΚΑ, Εγκύκλιος 14 (15-3-17): Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) κατά το έτος 2017  | Μέγεθος: 14/03/2017 ΠΟΛ.1035/17: Χρόνος απόδοσης οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου επί δανείων κινούμενων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών  | Μέγεθος: 14/03/2017 ΔΕΦΚΦ Β 1037687 ΕΞ 2017 (8-3-17): Κοινοποίηση της υπ΄αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 1005862 ΕΞ 2017/13-01-2017 (ΦΕΚ.39/Β΄) Α.Υ.Ο. «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16-12-2015 (ΦΕΚ.2785/Β΄) Α.Υ.Ο. “Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του ν.2960/01 – Τροποποίηση της υπ΄ αρθμ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ.1872/Β) Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή”»  | Μέγεθος: 13/03/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1037 (09-03-2017): Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των αλιέων ειδικού κατά αποκοπή καθεστώτος ΦΠΑ, κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.  | Μέγεθος: 10/03/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1034 (ΦΕΚ 759 Β΄, 09-03-2017): Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2016, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή  | Μέγεθος: 09/03/2017 ΕΦΚΑ, Εγκύκλιος 13 (09-03-2017): Παράταση χορήγησης των συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν κατά τη διάρκεια αναμονής των ασφαλισμένων προς εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.  | Μέγεθος: 08/03/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1030/17 (ΦΕΚ 720 Β΄, 8-3-2017): Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/13 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/13  | Μέγεθος: 08/03/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1031 (7-3-2017): Κοινοποίηση της με αριθμό 324/16 γνωμοδότησης της Α Τακτικής Ολομέλειας του ΝΣΚ  | Μέγεθος: 08/03/2017 ΕΦΚΑ, εγκύκλιος 11 (7-3-2017): Εισφορές κατηγοριών Ελευθέρων Επαγγελματιών - Αυτοαπασχολούμενων οι οποίοι, με το προγενέστερο του Ν. 4387/16 καθεστώς, υπάγονταν στην ασφάλιση Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης πλην ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ  | Μέγεθος: 06/03/2017 ΑΑΔΕ, ΔΔΘΤΟΚ Β 1032953 ΕΞ2017 (1-3-17): Παροχή οδηγιών σχετικά με την υπ' αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1176336 ΕΞ2016 /1-12-16 ΑΥΟ - Σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων REX - ΦΕΚ-4119 Β΄ / 21-12-16  | Μέγεθος: 03/03/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1029 (2-3-2017): Φορολογική μεταχείριση μισθωμάτων που καταβάλλονται για τη χρήση δικαιωμάτων (franchising)  | Μέγεθος: 02/03/2017 ΟΑΕΔ, Εγκύκλιος 16435/02.03.2017: Εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ και συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης - νέες ρυθμίσεις βάσει του άρθρου 56 του ν. 4430/2016  | Μέγεθος: 01/03/2017 ΕΦΚΑ, Εγκ. 10 (28-2-17): Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 4387/16  | Μέγεθος: 01/03/2017 ΕΦΚΑ, εγκύκλιος 9 (28-2-2017): Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4387/16 (ΦΕΚ-85 Α)  | Μέγεθος: 28/02/2017 ΠΟΛ. 1025 (ΦΕΚ 618 Β΄, 28-2-2017): Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2016  | Μέγεθος: 25/02/2017 ΠΟΛ. 1027 (ΦΕΚ 614 Β΄, 24-2-2017): Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975  | Μέγεθος: 24/02/2017 ΕΦΚΑ, Εγκύκλιος 7/17 (21-2-2017): Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας με μειωμένες προϋποθέσεις για το από 01/03/2017 – 28/02/2018 χρονικό διάστημα σε ασφαλισμένους του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων  | Μέγεθος: 24/02/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1028 (22-2-2017): Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις απαλλαγές από τον φόρο ασφαλίστρων  | Μέγεθος: 24/02/2017 Ν. 4455/17 (ΦΕΚ-22 Α΄, 23-2-2017): Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 339 KB 01/01/1970 ΔΕΕΦ Α 1148188 ΕΞ 2016 (11-10-2016): Απαλλαγή Φ.Π.Α. σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για ευκαιριακές εκδηλώσεις  | Μέγεθος: 21/02/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1022/17 (ΦΕΚ 492 Β΄, 20-2-2017): Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/75 (ΦΕΚ 77 Α’ 22-4-75) φορολογικών ετών 2017 και μετά, υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καθορισμός δικαιολογητικών  | Μέγεθος: 20/02/2017 ΑΑΔΕ, ΔΕΦΚΦ/Α/1025336/ΕΞ2017 (17-2-2017): Κοινοποίηση νέων πρόσθετων εθνικών κωδικών φορολογίας για το φυσικό αέριο  | Μέγεθος: 15/02/2017 ΥΠ.ΟΙΚ.-ΥΠΕΚΑΚΑ 153734/2016/0092 (10-2-2017): Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 2 και 7 του ν. 4387/16  | Μέγεθος: 15/02/2017 ΥΠ.ΟΙΚ. 153726/2016/0092 (10-2-17): Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12 και 16 του ν. 4387/16  | Μέγεθος: 15/02/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1010/17 (ΦΕΚ 410 Β΄, 14-2-17) : Απαλλαγή από τον ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς τους διεθνείς οργανισμούς που εδρεύουν σε τρίτη χώρα  | Μέγεθος: 14/02/2017 ΕΦΚΑ, εγκύκλιος 6 (14-2-2017): Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των Μισθωτών του τ. ΕΤΑΑ - Τομέας ΤΣΜΕΔΕ - Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα  | Μέγεθος: 14/02/2017 Κ.Υ.Α. 4872/105/17 (ΦΕΚ-398 Β΄13-2-2017) : Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018  | Μέγεθος: 13/02/2017 ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ Γ 1021482 ΕΞ 2017 (9-2-2017): Κοινοποίηση της με αρ.πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 1014291 ΕΞ2017 (30-1-17) ΑΥΟ "Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ2016/22-12-16 (ΦΕΚ-4241 Β) ΑΥΟ "Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53Α του ν. 2960/01, ως προς τα εν λόγω προϊόντα"  | Μέγεθος: 09/02/2017 ΑΑΔΕ, ΔΤΔ Α 1019512 ΕΞ 2017 (3-2-2017): Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ2016/16-12-2016 (ΦΕΚ 4488 Β΄ 30-12-2016/ΑΔΑ: 7ΦΗΝΗ-2Η3) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα "Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων-Τήρηση αρχείου"  | Μέγεθος: 09/02/2017 ΕΦΚΑ, Εγκύκλιος 5 (8-2-2017): Ένταξη των μισθωτών του τ.Ο.Γ.Α. στον ΕΦΚΑ κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/16  | Μέγεθος: 08/02/2017 ΚΥΑ, Αριθμ. 619/146296 (ΦΕΚ 4562 Β΄, 30/12/2016): Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων  | Μέγεθος: 07/02/2017 ΥΠΕΚΑΚΑ, Φ.80000/ΟΙΚ.5547/248 (7-2-2017): Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/16  | Μέγεθος: 07/02/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1019 (3-2-2017): Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της ΠΟΛ. 1163/16 (ΦΕΚ 3779 Β΄) απόφασης ΓΓΔΕ  | Μέγεθος: 06/02/2017 ΔΕΦΚΦ Δ 1017119ΕΞ 2017 (2-2-2017): Κοινοποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ν. 4446/2016(ΦΕΚ 240/Α΄)- Τροποποίηση άρθρου 39 του ν. 2960/2001(ΦΕΚ 265/Α΄)-Λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα  | Μέγεθος: 06/02/2017 ΕΦΚΑ, Εγκύκλιος 4 (2-2-2017): Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) - κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4387/16 - Μελών Εταιρειών ή Συνεταιρισμών και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιρειών ή Αγροτικών Συνεταιρισμών, για τις αμοιβές που λαμβάνουν, είτε στα πλαίσια εξαρτημένης εργασίας, είτε με την ιδιότητα του μέλους ΔΣ  | Μέγεθος: 03/02/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1017 (31-1-2017): Στατιστικά κατώφλια έτους 2017 για την υποβολή δήλωσης Intrastat  | Μέγεθος: 31/01/2017 ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ Δ 1014192 ΕΞ 2017 (30-1-17): Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Δ 1189980 ΕΞ 2016 (29-12-16) απόφασης ΓΓΔΕ "Διαδικασία καταβολής ΦΠΑ για αυτοκίνητα οχήματα καινούρια και μεταχειρισμένα που παραλαμβάνονται από δικαιούχα απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης πρόσωπα κατόπιν μεταβίβασής τους από τις εταιρείες εμπορίας αυτοκινήτων"  | Μέγεθος: 30/01/2017 ΠΟΛ.1014 (26-1-2017): Εφαρμογή ή μη των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/13 (ΚΦΔ), "περί της άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής", σε περιπτώσεις αμφισβήτησης πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης που αφορούν τέλη κυκλοφορίας  | Μέγεθος: 26/01/2017 Α.Α.Δ.Ε., ΠΟΛ. 1013 (23-01-2017): Καταβολή αναλογικού τέλους χαρτοσήμου επί μισθωμάτων ακινήτων στις περιπτώσεις που εκμισθωτές τυγχάνουν οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους  | Μέγεθος: 26/01/2017 ΕΦΚΑ 3 (25-1-2017): Κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Αυτοαπασχολούμενων Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (ΟΓΑ) από 1-1-2017  | Μέγεθος: 26/01/2017 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1002/17 (ΦΕΚ 114 Β΄, 24/1/2017): Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1005/15 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του άρθρου 54Α του ν. 4174/13  | Μέγεθος: 25/01/2017 ΑΑΔΕ, ΔΕΑΦ Β 1010732 ΕΞ2017 (23-1-17): Χρόνος απόκτησης εισοδήματος επιχορηγήσεων που εισπράττουν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες από φορείς Γενικής Κυβέρνησης  | Μέγεθος: 25/01/2017 ΥΠΕΚΑΚΑ, εγκύκλιος 1, ΔΙΕΙΣΦΜΜ/26/87160 (20-01-17): Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 01/01/2017  | Μέγεθος: 25/01/2017 ΔΔΘΤΟΚ Α 1010942 ΕΞ 2017 (19-01-17): Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/2005 της Επιτροπής της 17ης Νοεμβρίου 2016, για την επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων τύπων ελαφριού θερμικού χαρτιού, καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας  | Μέγεθος: 25/01/2017 ΠΟΛ.1012 (23-1-17): Διευκρινίσεις σχετικά με την παρακράτηση φόρου σε περίπτωση διανομής κερδών ημεδαπών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων τα οποία διατηρούν και κλάδο τα κέρδη του οποίου απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος  | Μέγεθος: 24/01/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1011 (19-1-17): Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση ΑΦΜ σε υπηκόους τρίτων χωρών που παραμένουν στη χώρα, υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης ή παράταση επιστροφής οικειοθελούς αναχώρησης  | Μέγεθος: 20/01/2017 ΥΠΕΚΑΚΑ, Φ.80000/ΟΙΚ.2460/106 (20-1-2017): Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν.4387/2016  | Μέγεθος: 19/01/2017 Απόφαση Αριθ. 61621/Δ5.2643 αναπλ. Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 56 Β΄ , 18-01-17): Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις»  | Μέγεθος: 19/01/2017 ΠΟΛ. 1009 (19-01-2017): Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Πέμπτου Μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α΄ 240)  | Μέγεθος: 19/01/2017 ΑΑΔΕ, ΔΕΑΦ Β 1008198 (16-1-2017): Κοινοποίηση της αριθ. 249/16 γνωμοδότησης του ΝΣΚ για τη φορολόγηση του αποθεματικού ανώνυμης εταιρείας, το οποίο σχηματίσθηκε κατά τις διατάξεις του ν. 2238/94 και, μετά τη μετατροπή της εταιρείας αυτής σε Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) μεταφέρθηκε ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια της τελευταίας, χωρίς να διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2778/99  | Μέγεθος: 19/01/2017 ΠΟΛ. 1191 (φΕΚ 4471 Β΄, 30-12-2016): Ορισμός του τύπου και του περιεχομένου του ει-δικού στοιχείου της παρ. 3 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ  | Μέγεθος: 18/01/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1006/17 (ΦΕΚ 43 Β΄, 17-1-2017): Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων και ρύθμιση λοιπών θεμάτων εφαρμογής των διατάξεων του Κεφ. Α του Μέρους Πέμπτου «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Υλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/16 (Α 240)  | Μέγεθος: 18/01/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1007/17 (18-01-2017): Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τις υπηρεσίες της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4172/2013, οι οποίες παρέχονται στην Ελλάδα από μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με έδρα σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου  | Μέγεθος: 17/01/2017 ΥΠΕΚΑΚΑ, Φ11321/οικ.45947/1757 (ΦΕΚ 4458 Β΄ 30-12-16): Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Σύνταξης μισθωτών από 1-1-2017 έως την 1-1-2020  | Μέγεθος: 13/01/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1003 (4-1-2017): Φορολογική μεταχείριση επιστρεφόμενου κεφαλαίου εταιρείας  | Μέγεθος: 12/01/2017 ΠΟΛ.1004 (4-1-17): Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 102 του ν. 4446/16 (Α 240)  | Μέγεθος: 12/01/2017 ΠΟΛ.1203 (ΦΕΚ 4396 Β΄ 30-12-2016): Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. κατά την παράδοση αγαθών προς εξαγωγή  | Μέγεθος: 11/01/2017 Ν. 4386 (ΦΕΚ 83 Α΄, 11-5-16): Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 11/01/2017 ΠΟΛ.1199/16 (ΦΕΚ4344 Β΄, 30-12-2016): Τύπος και περιεχόμενο της "Δήλωσης Αποθεμάτων Μετάταξης" Εντυπο 012 ΦΠΑ  | Μέγεθος: 30/12/2016 ΠΟΛ.1204/16 (29-12-2016): Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4446/16 (ΦΕΚ-240 Α΄, 22-12-2016) "Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/14"  | Μέγεθος: 29/12/2016 ΠΟΛ. 1201 (28-12-2016): Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 47 του ν. 4410/16 σχετικά με το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, και παροχή σχετικών διευκρινίσεων  | Μέγεθος: 28/12/2016 ΠΟΛ.1200 (27-12-2016): Φορολογική μεταχείριση ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4172/13, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 124 του ν. 4446/16 (Α 240)  | Μέγεθος: 28/12/2016 ΔΕΦΚΦ Β 1182030 ΕΞ14-12-2016 (23-12-2016): Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, προερχόμενα από άλλα Κράτη - Μέλη της ΕΕ ή εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/01, των διαδικασιών παραγωγής εκτός καθεστώτος αναστολής, παραλαβής από άλλα Κράτη - Μέλη, επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης και ΦΠΑ, παρακολούθησης και ελέγχου αυτών  | Μέγεθος: 28/12/2016 ΠΟΛ.1197 (22-12-2016): Φορολογική μεταχείριση των δαπανών που καταβάλλονται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης ιγ του άρθρου 23 του ν. 4172/13, όπως ισχύουν  | Μέγεθος: 27/12/2016 ΥΠ.ΟΙΚ., ΔΕΑΦ 1188103ΕΞ2016 (23-12-16): Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που αποκτά Ανώνυμη Εταιρεία από την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/13  | Μέγεθος: 27/12/2016 ΠΟΛ.1198 (23/12/2016): Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 του ν.4438/16 (Α 220/28-11-16) σχετικά με τα φορολογικά κίνητρα των μετασχηματισμών εταιρειών που προβλέπονται από τα άρθρα 52 έως και 55 του ν. 4172/13, όπως ισχύει  | Μέγεθος: 23/12/2016 ΠΟΛ.1196 (22-12-16): Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της Εγκυκλίου 1012668/590/198/0014 πολ.1250/1998  | Μέγεθος: 23/12/2016 ΠΟΛ.1192 (20-12-2016): Λήψη μέτρων σε περίπτωση υπόνοιας καταδολίευσης (άρθρο 49 παρ. 3 του Κ.Φ.Δ.)  | Μέγεθος: 23/12/2016 Ν. 4446/16 (ΦΕΚ 240 Α΄ 22/12/2016): Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις  | Μέγεθος: 20/12/2016 N. 4445 (ΦΕΚ 236 Α΄, 19-12-2016): Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 19/12/2016 ΠΟΛ.1190 (15/12/2016): Κοιν/ση της υπ' αριθμ. 288/16 γνωμοδότησης του ΝΣΚ, περί Φορολογικής μεταχείρισης των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών  | Μέγεθος: 19/12/2016 ΠΟΛ.1189 (14-12-2016): Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού  | Μέγεθος: 16/12/2016 Ν. 4442/16 (ΦΕΚ 230 Α΄, 7/12/2016): Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 13/12/2016 ΠΟΛ.1185 (9-12-16): Έλεγχος παραγραφόμενων υποθέσεων Φορολογίας Κεφαλαίου  | Μέγεθος: 09/12/2016 ΠΟΛ.1183 (7-12-2016): Πρόσθετες διευκρινίσεις αναφορικά με την υποβολή των δηλώσεων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του ν. 2166/93 μετά την έκδοση του αριθμ. ΔΕΑΦ/Β/1107932/ΕΞ2015/7-8-16 εγγράφου μας  | Μέγεθος: 01/01/1970 ΠΟΛ.1182 (7-12-2016): Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 26/16 γνωμοδότησης του Β΄ Τμήματος του ΝΣΚ - Διαδικασία διόρθωσης ΦΑΠ ετών 2011-2013 για εκτός αντικειμενικού συστήματος οικόπεδα του Δήμου Νέας Μάκρης Αττικής  | Μέγεθος: 01/01/1970 ΠΟΛ.1181 (6-12-16): Παροχή διευκρινίσεων για τις διατάξεις των άρθρων 48 παρ. 6 και 72 παράγρ. 40 του ΚΦΕ, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 8 του ν. 4378/16 σχετικά ε το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρίες διαφορετικών κρατών-μελών  | Μέγεθος: 24/11/2016 ΠΟΛ.1163 (23-11-16): Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους  | Μέγεθος: 24/11/2016 ΠΟΛ.1165 (17-11-16): Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 40 και 56 του ν. 4410/16, με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι σχετικές διατάξεις του ν. 4174/13  | Μέγεθος: 21/11/2016 ΠΟΛ.1164 (18-11-16): Κοινοποίηση διατάξεων νόμων έτους 2016 με θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου  | Μέγεθος: 187 KB 01/01/1970 ΥΠ.ΟΙΚ., ΔΕΑΦ Β 1155600 ΕΞ2016 (26-10-2016): Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από αλλοδαπό νομικό πρόσωπο χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα το οποίο συμμετέχει σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο  | Μέγεθος: 269 KB 01/01/1970 ΠΟΛ.1157 (26-10-16): Προθεσμία κατάθεσης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης για τους κατοίκους εξωτερικού  | Μέγεθος: 353 KB 01/01/1970 ΠΟΛ.1158 (24-10-16): Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετ.με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β του άρθρου 23 του ν. 4172/13 σε περίπτωση συμψηφισμού αμοιβαίων ανταπαιτήσεων αντισυμβαλλομένων  | Μέγεθος: 21/10/2016 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1154 (12-10-2016): Συστηματική παρουσίαση των διατάξεων περί παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου των Ν. 4270/2014, Ν.4174/13, Ν.2362/1995, Ν.Δ. 321/1969 και άλλων νομοθετημάτων  | Μέγεθος: 21/10/2016 ΠΟΛ.1154 (12-10-2016): Συστηματική παρουσίαση των διατάξεων περί παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου των Ν. 4270/2014, Ν.4174/13, Ν.2362/1995, Ν.Δ. 321/1969 και άλλων νομοθετημάτων  | Μέγεθος: 145 KB 07/10/2016 ΠΟΛ.1149/16 (ΦΕΚ 3231 Β΄ 7-10-16): Τροποποίηση της ΠΟΛ.1338/96 Α.Υ.Ο. "Διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστή ταξιδιώτη μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της κοινότητας και ο οποίος αναχωρεί για Τρίτη Χώρα από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κράτους Μέλους"  | Μέγεθος: 358 KB 30/09/2016 ΠΟΛ.1146 (30/9/2016): Διευκρινίσεις σχετικά με τη διανομή - κατανομή κερδών στους εταίρους - μέλη των δικηγορικών εταιρειών, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/13  | Μέγεθος: 154 KB 21/09/2016 ΠΟΛ.1143 (21-9-16): Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4410/16 (141 Α) που αναφέρεται στην πρώτη ταξινόμηση των ΕΙΧ και ΕΔΧ οχημάτων  | Μέγεθος: 176 KB 14/09/2016 ΠΟΛ. 1140 (14-9-2016): Τροποποίηση του άρθρου 5 της ΠΟΛ. 1194/15 απόφασης ΓΓΔΕ  | Μέγεθος: 362 KB 16/09/2016 ΠΟΛ.1141 (16-9-16): Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας / βεβαίωσης οφειλής  | Μέγεθος: 364 KB 15/09/2016 ΠΟΛ. 1142 (15-9-2016): Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του νέου Κεφαλαίου Δωδέκατου «ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ» (άρθρα 66-71) του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας - Κ.Φ.Δ.), όπως αυτό προστέθηκε στον Κ.Φ.Δ., με το άρθρο 8 του ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. Α' 129/17.10.2015)  | Μέγεθος: 3 MB 09/09/2016 ΠΟΛ. 1130 (9/9/2016): Κοινοποίηση της με αριθμ. πρωτ. 148/16 γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετ. με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ στην περίπτωση αλλοδαπών αεροπορικών εταιρειών, που διαθέτουν εγκατάσταση στην Ελλάδα, για την πραγματοποίηση φορολογητέων πράξεων  | Μέγεθος: 306 KB 15/09/2016 ΔΕΑΦ Β 1135136 ΕΞ2016 (15-9-2016): Διευκρινίσεις σχετικά με τον συμψηφισμό του φόρου νομικού προσώπου που καταβλήθηκε για εισπραττόμενα μερίσματα κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4172/13, για το φορολογικό έτος 2014  | Μέγεθος: 255 KB 08/09/2016 ΠΟΛ.1125 (8-9-16): Υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ ή ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου από μη εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα κατά την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων καθώς και την υπαγωγή εμπορευμάτων σε τελωνειακά ανασταλτικά καθεστώτα  | Μέγεθος: 254 KB 08/09/2016 ΔΕΑΦΑ1130889 ΕΞ2016 (8-9-16): Διευκρινίσεις για τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας  | Μέγεθος: 307 KB 07/09/2016 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ Β 1131644, ΕΞ 2016 (7-9-16): Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν.4172/2013  | Μέγεθος: 5 MB 22/06/2016 N. 4399 (ΦΕΚ 117 Α΄ 22-6-2016): Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας -Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 177 KB 26/08/2016 ΠΟΛ. 1116 (ΦΕΚ Β΄ 2665/26.08.2016): Λιανικές πωλήσεις κωδικών αριθμών ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και χρήσης διαδικτύου, από οντότητες μεταπωλητές  | Μέγεθος: 177 KB 26/08/2016 ΠΟΛ. 1115 (ΦΕΚ Β΄ 2665/26.08.2016): Φορολογική αντιμετώπιση της επιστροφής χρηματικών ποσών από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), βάσει των διατάξεων του Ν. 4052/2012  | Μέγεθος: 202 KB 24/08/2016 ΠΟΛ. 1123/16 (ΦΕΚ 2629 Β΄ 24-8-16): Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ΕΝΦΙΑ πράξης προσδιορισμού φόρου έτους 2016 και επομένων  | Μέγεθος: 158 KB 19/08/2016 ΠΟΛ.1121/16 (ΦΕΚ 2563 Β΄19-8-16) : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν το Δήμο Σκοπέλου στις 22-9-15  | Μέγεθος: 393 KB 11/08/2016 ΔΕΑΦ Α 1122149 ΕΞ2016 (11-08-2016) : Μη επιβολή προστίμου για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από όσους λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις και οι σχετικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ  | Μέγεθος: 143 KB 11/08/2016 ΠΟΛ.1120/16 (ΦΕΚ-2479 Β/11-8-16): Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 25 Ιουνίου 2016 στις Δημοτικές Ενότητες, Τεγέας, Κορυθίου και Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης και στους οικισμούς Μηλιάς των ΤΚ Νεστάνης, Λουκά της ΔΕ Μαντινείας, Πηγαδακίων της ΔΕ Σκιρίτιδας, Ασέας και Αθηναίου της ΔΕ Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης της ΠΕ Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου  | Μέγεθος: 1 MB 05/08/2016 ΔΔΘΤΟΚ Γ 1118044 ΕΞ2016 (5-8-16): Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 55 του ν. 4410/16 «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών … και άλλες διατάξεις»  | Μέγεθος: 268 KB 29/07/2016 ΥΠ.ΟΙΚ., ΔΕΑΦ Β 1118027 ΕΞ2016 (29 – 7 – 2016): Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη διενέργεια αποσβέσεων στα άυλα στοιχεία και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4172/13  | Μέγεθος: 513 KB 03/08/2016 Ν. 4410/16 (ΦΕΚ-141 Α΄, 3-8-2016): Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την απόφασης 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών - μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 125 KB 03/08/2016 ΠΟΛ.1117 (ΦΕΚ2402 Β΄ 3-8-16): Διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 13 του N. 2523/97, για την άμεση αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων για 48 ώρες, από τα ελεγκτικά όργανα της ΓΓΔΕ  | Μέγεθος: 493 KB 29/08/2016 ΠΟΛ. 1118 (29-7-2016): Πιστοποιητικά που χορηγούνται για πώληση ακινήτων με παρακράτηση φόρου ή λοιπών οφειλών του φορολογούμενου  | Μέγεθος: 178 KB 27/07/2016 ΠΟΛ.1113/16 (ΦΕΚ 2333 Β΄, 27-7-16): Κατάργηση της ΠΟΛ. 1228/2015  | Μέγεθος: 233 KB 12/07/2016 ΠΟΛ. 1094/16 (Ορθή Επανάληψη) (12 -7-2016): Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1113/2015 εγκυκλίου μας, σχετικά με τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες  | Μέγεθος: 145 KB 08/07/2016 ΠΟΛ. 1089/16 (ΦΕΚ 2114 Β΄ , 8-7-2016): Τροποποίηση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1259/2013 Διαδικασία διάκρισης ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων ΓΓΔΕ και καθορισμός αρμοδίων οργάνων  | Μέγεθος: 171 KB 25/07/2016 ΠΟΛ. 1100 (ΦΕΚ 2293 Β΄, 25-7-2016): Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 1124/2015 Απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013  | Μέγεθος: 154 KB 25/07/2016 ΠΟΛ.1112 (25-7-16): Κοιν/ση διατάξεων του άρθρου "Τροποποιήσεις του άρθρου 58Α του ν.4174/2013" του κατατεθέντος στην Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση σχεδίου νόμου "Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την Απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπ. Κοινοβ. και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ", αναφ. με τα πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με τον φόρο προστιθέμενης αξίας  | Μέγεθος: 179 KB 19/07/2016 ΔΕΑΦΒ΄ 1111586 ΕΞ2016 (19-7-2016): Φορολογική μεταχείριση εσόδων από πώληση διαμερισμάτων οικοδομικής επιχείρησης τα οποία έχει αγοράσει ημιτελή και τα αποπερατώνει ή τα έχει αγοράσει ήδη αποπερατωμένα  | Μέγεθος: 261 KB 19/07/2016 ΔΕΑΦ Β΄ 1111600 ΕΞ2016 (19-7-2016): Κοινοποίηση της αριθμ. 127/2016 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τη φορολογική αντιμετώπιση ζημιών σε χρήσεις μέχρι τις 31.1.2.2013, ανώνυμης εταιρείας, φορέα της Γενικής Κυβέρνησης με μοναδικό μέτοχο το Δημόσιο, μετά την εφαρμογή του ν.4172/2013  | Μέγεθος: 264 KB 18/07/2016 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ Β 1110696 ΕΞ2016 (18/7/2016): Διευκρινίσεις σχετικά με τον χρόνο διενέργειας παρακράτησης φόρου στις αμοιβές της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν.4172/2013, καθώς και τον χρόνο συμψηφισμού του φόρου που παρακρατείται με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013, στα εισοδήματα φορολογικού έτους 2014 και επόμενων  | Μέγεθος: 280 KB 18/07/2016 ΠΟΛ.1111 (18/7/2016): Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 30 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α' 83)  | Μέγεθος: 200 KB 20/07/2016 ΙΚΑ, Εγκύκλιος 26 (20-7-2016): Εφαρμογή των διατάξεων των περ. 1 και 3 της υποπαρ. Ε2, και της περ. 3 της υποπαρ. Ε3 της παρ. Ε του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 για θέματα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης  | Μέγεθος: 130 KB 18/07/2016 ΔΕΑΦ Β΄ 1110286 ΕΞ 2016 (18-7-2016): Υποχρέωση διενέργειας παρακράτησης φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, σε περίπτωση που η πληρωμή των προμηθευτών πραγματοποιείται, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, με κατάσχεση εις χείρας τρίτων (πιστωτικών ιδρυμάτων)  | Μέγεθος: 439 KB 14/07/2016 ΠΟΛ.1106 (14-7-2016): Κοινοποίηση της με αριθμό 89/2015 γνωμοδότησης Ν.Σ.Κ., αναφορικά με απαλλαγή οφειλών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για λόγους ανωτέρας βίας, κατ' άρθ. 6 του Κ.Ε.Δ.Ε.  | Μέγεθος: 180 KB 18/07/2016 ΔΕΑΦ Β΄1110127 ΕΞ 2016 (18/7/2016): Οδηγίες σχετικά με την καταχώρηση των αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων στο έντυπο Ν  | Μέγεθος: 340 KB 18/07/2016 ΔΕΑΦ Α 1109853/2016 (18-7-16): Φορολογική αντιμετώπιση της επίμορτης αγροληψίας με τον Ν.4172/2013  | Μέγεθος: 176 KB 18/07/2016 ΔΕΑΦ Β 1110012 ΕΞ2016 (18-7-2016): Χρόνος κτήσης του εισοδήματος μισθώτριας εταιρείας που καταβάλλεται βάσει δικαστικής απόφασης και αφορά αναδρομική μείωση μισθωμάτων  | Μέγεθος: 383 KB 18/07/2016 ΠΟΛ.1108 (18-7-16): Κοινοποίηση της αριθ. 93/2015 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με τις ημερήσιες αποζημιώσεις που καταβάλλονται στο προσωπικό των ειδικών υπηρεσιών (ν.2860/2000 και ν.3614/2007) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του για εκτέλεση υπηρεσίας υπό το καθεστώς του προϊσχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994)  | Μέγεθος: 342 KB 18/07/2016 ΠΟΛ.1107 (18-7-2016): Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 112 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α' 85) και του άρθρου 44 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94)  | Μέγεθος: 129 KB 15/07/2016 ΠΟΛ: 1105 (15-7-2016): Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013  | Μέγεθος: 261 KB 12/07/2016 ΠΟΛ.1104 (12-7-2016): Θεώρηση αποδείξεων λιανικής πώλησης ταξιδιωτών επιβατών κατοίκων μη εγκατεστημένων στην Κοινότητα κατά την έξοδο τους από την χώρα μας με απευθείας μετάβαση τους σε τρίτη χώρα κατά τις ημερομηνίες 20,21 και 22 Μαίου 2016  | Μέγεθος: 159 KB 13/07/2016 ΠΟΛ.1085/16 (ΦΕΚ-2167 Β΄, 13-7-2016): Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση επί της αξίας κάθε λογαριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4389/16 (ΦΕΚ-94 Α), καθώς και της διαδικασίας επιβολής και απόδοσης αυτού  | Μέγεθος: 152 KB 13/07/2016 Π.Δ. 69/16 (ΦΕΚ 127 Α΄, 13-7-2016): Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου Τομέα  | Μέγεθος: 172 KB 13/07/2016 ΠΟΛ.1081 (13-7-2016): Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ.1212/15 «ΕΝΦΙΑ Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων μειώσεων και αναστολής πληρωμής»  | Μέγεθος: 162 KB 12/07/2016 ΠΟΛ.1103 (12-7-2016): Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετ. με τη φορολογική μεταχείριση των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (ΙΜΕ-ΕΠΕ) του ν.383/76 και των μελών αυτών, μετά την έναρξη ισχύος του ν.4172/13  | Μέγεθος: 245 KB 12/07/2016 ΠΟΛ. 1102 (12-7-2016): Διευκρινίσεις για θέματα που αφορούν την παρ. 4 του άρθρου 39 του ν.4172/13 περί «Ανείσπρακτων Εισοδημάτων από Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας»  | Μέγεθος: 300 KB 05/07/2016 ΠΟΛ.1099 (5-7-16): Κοινοποίηση των διατάξεων των ΚΥΑ 5998/16, ΦΕΚ-1704 Β και 15148/16, ΦΕΚ-1311 Β τροποποίησης της οικ. 20622/15 (ΦΕΚ-1198 Β) και παροχή σχετικών οδηγιών  | Μέγεθος: 669 KB 07/07/2016 Ν. 4403/16 (ΦΕΚ125 Α΄, 7-7-16): Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με "τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου " (ΕΕ L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) "για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους" και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού  | Μέγεθος: 182 KB 30/06/2016 ΠΟΛ. 1098 (30-6-2016): Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 82/2016 γνωμοδοτήσεως του Ν.Σ.Κ.  | Μέγεθος: 131 KB 05/07/2016 ΠΟΛ.1096 (ΦΕΚ 2043 Β΄ 5/7/2016): Συμπλήρωση της απόφασης του ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1041/16 "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2015, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή" (Β 926)  | Μέγεθος: 125 KB 04/07/2016 ΠΟΛ. 1097 (4-7-2016): Κοινοποίηση της με αρ.134/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την άσκηση δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών από καλόπιστο λήπτη εικονικού ως προς το πρόσωπο του εκδότη τιμολογίου  | Μέγεθος: 261 KB 30/06/2016 ΠΟΛ.1095 (30/6/16): Οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3986/11, σχετικά με την επιβολή τέλους επιτηδεύματος, δεν έχουν εφαρμογή και επί υποκαταστήματος ημεδαπής εταιρείας στην αλλοδαπή  | Μέγεθος: 232 KB 30/06/2016 ΠΟΛ.1094 (30/6/2016): Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1113/15, σχετικά με τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες  | Μέγεθος: 157 KB 30/06/2016 ΠΟΛ.1092 (30/6/2016): Παράταση προθεσμιών δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και βεβαιωμένων μη ρυθμισμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση, λόγω τροποποίησης της ημερομηνίας καταβολής σύνταξης από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ)  | Μέγεθος: 197 KB 29/06/2016 ΠΟΛ. 1084 (29/6/2016): Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2016, Φ2 TAXIS»  | Μέγεθος: 151 KB 23/06/2016 ΠΟΛ. 1093 (23/6/2016): Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης ΦΠΑ (έντυπο 050 ΦΠΑ έκδοση 2016 – Φ2 TAXIS)  | Μέγεθος: 139 KB 28/06/2016 ΠΟΛ.1090 (28-6-16): Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/13  | Μέγεθος: 129 KB 23/06/2016 ΠΟΛ.1091 (23/6/16): Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 53, 55, 56 και 57 του ν. 4389/16 (ΦΕΚ-94 Α) "Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις" και του άρθρου 113 του ν. 4387/16 (ΦΕΚ-85 Α) "Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις" και παροχή σχετικών οδηγιών  | Μέγεθος: 167 KB 29/06/2016 ΠΟΛ. 1076/16 (ΦΕΚ 1934 Β΄, 29-6-16): Τροποποίηση της αρ. πρωτ. Δ.758/397/5-6-02 ΑΥΟ - Έκπτωση ΦΠΑ εισροών προηγούμενων φορολογικών περιόδων  | Μέγεθος: 125 KB 29/06/2016 ΠΟΛ.1082 (ΦΕΚ-1928 Β/29-6-16): Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ.1184/14 "Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων"  | Μέγεθος: 179 KB 24/06/2016 ΔΕΑΦ Β 1097106 ΕΞ2016 (24/6/2016): Καταχώριση στο έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν) των εισπραττόμενων μερισμάτων από εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του ν. 2778/99  | Μέγεθος: 180 KB 23/06/2016 ΔΕΑΦ Β 1097116 ΕΞ 2016 (23-6-2016): Παρακράτηση φόρου σε τόκους ομολογιακού δανείου το ποσό των οποίων καταβάλλεται με την έκδοση νέων ομολογιών  | Μέγεθος: 282 KB 24/06/2016 ΠΟΛ.1088 (24-6-16): Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1-4 του άρθρου 27 του ν. 4172/13 περί μεταφοράς ζημιών  | Μέγεθος: 240 KB 23/06/2016 ΠΟΛ. 1087 (23/6/2016): Κοινοποίηση διατάξεων Ν. 4387/16 (ΦΕΚ-85 Α) και Ν. 4389/16 (ΦΕΚ-94 Α) που αφορούν φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων  | Μέγεθος: 130 KB 23/06/2016 ΠΟΛ.1086 (23-6-16): Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 4389/16 (ΦΕΚ-94 Α) "Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις", που αναφέρονται σε επιβολή "τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση" και παροχή σχετικών οδηγιών  | Μέγεθος: 133 KB 23/06/2016 ΠΟΛ.1083 (23/6/2016): Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 117 του ν. 4387/16 (85 Α) και παροχή οδηγιών για την είσπραξη αναλογικών τελών κυκλοφορίας, εξαιρετικά για το 2016, στην περίπτωση άρσης ακινησίας ΙΧ οχήματος, αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις  | Μέγεθος: 185 KB 01/01/1970 ΔΕΑΦ Β 1095069 ΕΞ2016 (22/6/2016): Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ανώνυμης εταιρείας που τέθηκε σε εκκαθάριση και στη συνέχεια αναβίωσε  | Μέγεθος: 184 KB 22/06/2016 ΔΕΑΦ Β 1095061 ΕΞ2016 (22-6-2016): Φορολογική μεταχείριση κοινωνίας κληρονόμων που συστάθηκε μετά τον θάνατο αγρότη, με σκοπό την πώληση της αγροτικής παραγωγής του θανόντος  | Μέγεθος: 271 KB 22/06/2016 ΠΟΛ. 1079 (22-6-16): Διευκρινίσεις σχετικά με τον χρόνο έναρξης διενέργειας αποσβέσεων στα άυλα στοιχεία, τα δικαιώματα και τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4172/2013  | Μέγεθος: 348 KB 21/06/2016 ΔΕΑΦ Β 1095090 ΕΞ2016 (21-6-16): Διαχωρισμός της αξίας κτήσης του οικοπέδου από την αξία του κτίσματος, κατά τη διενέργεια των φορολογικών αποσβέσεων του άρθρου 24 του ν. 4172/13  | Μέγεθος: 531 KB 17/06/2016 ΠΟΛ.1078 (17-6-16): Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.4378/2016 (ΦΕΚ Α' 55) που αφορούν την κατάργηση των άρθρων 3 έως και 13 του ν.3312/2005, με την επιφύλαξη ισχύος ορισμένων εξ αυτών  | Μέγεθος: 174 KB 15/06/2016 ΠΟΛ. 1077 (15-6-2016): Τροποποίηση του άρθρου 3 της αριθ. ΠΟΛ. 1248/2011 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’2854) βάσει του άρθρου 56 του Ν.4389/2016 (Α’94), καθώς και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του χρηματικού ποσού, που αφορά στο ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη  | Μέγεθος: 154 KB 15/06/2016 ΠΟΛ.1062/16 (ΦΕΚ-1744 Β΄ 15-6-16): Καταβολή οφειλών στις ΔΟΥ / Ελεγκτικά Κέντρα με επιταγές, χρεωστικές / πιστωτικές κάρτες ή μετρητά  | Μέγεθος: 173 KB 09/06/2016 ΠΟΛ. 1073/16 (ΦΕΚ Β’ 1653 9/6/2016): Τροποποίηση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1163/2015 “Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου”, όπως ισχύει  | Μέγεθος: 91 KB 08/06/2016 ΠΟΛ. 1075 (8/6/2016): Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του ν.4172/2013  | Μέγεθος: 343 KB 03/06/2016 ΠΟΛ. 1071 (3-6-2016): Κοινοποίηση της αριθμ. 7/2016 Γνωμοδοτήσεως του ΝΣΚ σχετικά με τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου σε βάρος επιχειρήσεων ΟΤΑ που έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4071/12, όπως ισχύει  | Μέγεθος: 297 KB 07/06/2016 ΠΟΛ. 1074 (7-6-2016): Κοινοποίηση των άρθρων 45 έως και 49 και 206 του ν. 4389/16 (ΦΕΚ-94 Α)  | Μέγεθος: 188 KB 01/06/2016 ΠΟΛ. 1072 (1-6-2016): Διευκρινίσεις σχετ. με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 2367/95 περί Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/13  | Μέγεθος: 142 KB 01/06/2016 ΠΟΛ. 1067 (01-06-2016): Ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών, λόγω του σεισμού της 17ης. 11.2015 στους Δήμους Λευκάδας, Μεγανησίου, και στην Π.Ε. Κεφαλληνίας-Ιθάκης  | Μέγεθος: 271 KB 06/06/2016 ΠΟΛ.1070 (06-06-2016): Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολ. έτους 2015  | Μέγεθος: 145 KB 01/06/2016 ΠΟΛ. 1068 (1/6/2016): Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 7, 8 και 11 του άρθρου 112 του ν.4387/2016 και της παραγράφου 4 του άρθρου 44 του ν.4389/2016  | Μέγεθος: 134 KB 01/06/2016 ΔΕΑΦΒ 1084012 ΕΞ2016 (1/6/2016): Διευκρινίσεις σχετικά με την έκπτωση ΕΝΦΙΑ από οικοδομική επιχείρηση  | Μέγεθος: 622 KB 01/06/2016 ΠΟΛ. 1066 (01-06-2016): Τροποποίηση Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007): Κοινοποίηση διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ της υποπαραγράφου Γ3 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄/14-8-2015), του άρθρου 66 του ν.4356/2015 (ΦΕΚ 181 Α΄/24-12-2015) και του άρθρου 13 του ν. 4378/2016 (ΦΕΚ 55 Α΄/5-4-2016) και Παροχή Οδηγιών  | Μέγεθος: 281 KB 01/06/2016 ΔΕΑΦ Β΄ 1084349 ΕΞ 2016 (1-6-2016): Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 2367/1995 περί Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013  | Μέγεθος: 207 KB 01/06/2016 ΔΕΑΦ Α 1083185 ΕΞ 2016 (01-06-2016): Φορολογική αντιμετώπιση των αγροτικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων, για τα φορολογικά έτη 2014 και 2015  | Μέγεθος: 287 KB 01/06/2016 Φ.80000/οικ.22102/922/1.6.16: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 92 του ν.4387/16 «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ)  | Μέγεθος: 59 KB 20/04/2016 ΠΟΛ. 1058 (20-4-2016): Προσδιορισμός συντελεστή Φ.Π.Α. στην πώληση ζωντανών ζώων που προορίζονται για σφαγή και στην πώληση κρέατος  | Μέγεθος: 164 KB 31/05/2016 ΠΟΛ. 1065 (31-5-2016): Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 9 του Ν.4378/2016 (ΦΕΚ 55 Α/05.04.2016)  | Μέγεθος: 406 KB 31/05/2016 ΓΓΔΕ, ΔΕΦΚ Φ1082463 ΕΞ 2016 (31/5/2016): Κοινοποίηση διατάξεων του σχεδίου νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»  | Μέγεθος: 187 KB 30/05/2016 ΓΓΔΕ, ΔΕΑΦΒ 1082314 ΕΞ2016 (30/52016): Φορολογική μεταχείριση εσόδου από το πλειστηρίασμα κινητών πραγμάτων που εκποιούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 146 του Πτωχ.Κωδ.  | Μέγεθος: 1 MB 27/05/2016 Ν. 4389 (ΦΕΚ Α΄ 94, 27-5-2016): Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 210 KB 30/05/2016 ΠΟΛ. 1063/ (30.5.2016): Κοιν/ση διατάξεων άρθρ. 52 σχεδίου νόμου "Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις"  | Μέγεθος: 259 KB 30/05/2016 ΠΟΛ.1064 (30.5.2016): Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μετά την ψήφιση του ν. 4387/16 (ΦΕΚ-85 Α/12-5-16) και του ν. 4389/16 "Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 143 KB 24/05/2016 ΠΟΛ. 1061 (24-5-2016): Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» για την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ σε 24% και την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στη δεύτερη ομάδα νησιών»  | Μέγεθος: 187 KB 17/05/2016 ΠΟΛ.1060 (17-5-2016): Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΕΠΕΑ Γ 172335/16-2-16 (Ορθή Επανάληψη 22/4/2016) εγκυκλίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με την καταχώρηση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην ηλεκτρονική εφαρμογή "Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας"  | Μέγεθος: 781 KB 26/04/2016 ΠΟΛ. 1053 (26-04-2016): Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2016 και διαδικασία υποβολής αυτής  | Μέγεθος: 187 KB 11/05/2016 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ Β 1075807 ΕΞ2016 (11-5-16): Το υπόλοιπο που απομένει μετά τον συμψηφισμό πιστωτικών αποθεματικών με φορολογικές ζημιές παρελθουσών χρήσεων κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/13 υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% σε περίπτωση διανομής του  | Μέγεθος: 424 KB 06/05/2016 ΠΟΛ. 1057 (6/5/2016): Απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, φυσικών προσώπων, που παρέχουν υπηρεσίες, προς το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, βάσει συμβάσεων μίσθωσης έργου  | Μέγεθος: 978 KB 12/05/2016 Νόμος 4387 (ΦΕΚ A 85/2016): Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 555 KB 09/05/2016 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1059 (9-5-16): Καταβολή ποσού κατ' άρθρο 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό έφεσης  | Μέγεθος: 234 KB 20/04/2016 ΠΟΛ.1058 (20.04.2016): Προσδιορισμός συντελεστή ΦΠΑ στην πώληση ζωντανών ζώων που προορίζονται για σφαγή και στην πώληση κρέατος  | Μέγεθος: 182 KB 06/05/2016 ΔΕΑΦ Β΄1071298 ΕΞ 2016 (06-05-2016): Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με το φορολογικό έτος ημεδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που ανήκει κατά ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) σε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.4172/2013  | Μέγεθος: 222 KB 25/04/2016 ΠΟΛ. 1052 (25-04-2016): Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών οικ. 44566/18.12.2015 (ΦΕΚΒ΄2969/31.12.2015)  | Μέγεθος: 243 KB 26/04/2016 ΠΟΛ. 1054 (26-04-2016): Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών οικ. 5555/2016 (ΦΕΚ Β΄ 612/08.03.2016) και παροχή σχετικών οδηγιών  | Μέγεθος: 196 KB 26/04/2016 ΓΓΔΕ, ΔΕΑΦ Β 1068288 ΕΞ 2016 (26.04.2016): Φορολογική μεταχείριση πλεονασμάτων αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων με βάση τις διατάξεις του ν. 4015/2011 και εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 στα αποθεματικά που είχαν σχηματισθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 103 του προϊσχύοντος Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994)  | Μέγεθος: 223 KB 20/04/2016 ΠΟΛ.1049 (20.04.2016): Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές – Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013  | Μέγεθος: 121 KB 19/04/2016 ΠΟΛ.1040/16 (ΦΕΚ-1108 Β/19-4-16, στην 4η σελίδα): Συμπλήρωση - Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό πρωτ. 1114200/8853/0016/27-12-06"Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιστροφή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω των Τραπεζών" όπως ισχύει  | Μέγεθος: 136 KB 07/04/2016 ΠΟΛ. 1044 (07.04.2016): Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν.4172/2013  | Μέγεθος: 1 MB 12/04/2016 ΠΟΛ.1047 (12.04.2016): Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 372/14 γνωμοδότησης του Α τμήματος του ΝΣΚ σχετικά με τις εφαρμοστέες διατάξεις επί αιτημάτων αμοιβαίας συνδρομής στην είσπραξη ή τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων υπέρ αλλοδαπού δημοσίου δυνάμει του ν. 4072/12  | Μέγεθος: 265 KB 07/04/2016 ΠΟΛ.1046 (07.04.2016): Παροχή πληροφοριών ως προς τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψία)  | Μέγεθος: 409 KB 07/04/2016 ΠΟΛ.1043 (07.04.2016): Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1026/16-2-16 Απόφασης ΓΓΔΕ και παροχή οδηγιών  | Μέγεθος: 5 MB 04/04/2016 ΠΟΛ.1041/04-04-2016: Τύπος και περιεχόμενο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Φ.Ε. 2015  | Μέγεθος: 229 KB 16/03/2016 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1042 (16.03.2016): Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχειών από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2015  | Μέγεθος: 171 KB 01/04/2016 Ν. 4374/16 (ΦΕΚ Αρ. 50, 01.04.2016): Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας: α) στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 135 KB 18/03/2016 ΠΟΛ.1034/16 (ΦΕΚ 730 Β΄ 18.03.2016): Τροποποίηση των διατάξεων της ΑΥΟ ΠΟΛ.1159/11 (ΦΕΚ-1657 Β), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του Ν. 3693/08 (ΦΕΚ-174 Α)  | Μέγεθος: 214 KB 18/03/2016 ΠΟΛ.1035 (18.03.2016): Κοινοποίηση της 47/2015 Γνωμοδότησης της Α' Τακτικής Ολομέλειας του ΝΣΚ  | Μέγεθος: 186 B 17/03/2016 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ Β 1042299, ΕΞ 2016 (17.03.2016): Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων από την ιδιοχρησιμοποίηση γης και ακινήτων για το φορολογικό έτος 2015  | Μέγεθος: 149 KB 16/03/2016 Υπ. Εσωτερικών και Διοικ. Ανασυγκρότησης, Εγκύκλιος 9 (16.03.2016): Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4368/2016 (Α΄21), σε θέματα ̟προσωπικού των Ο.Τ.Α.  | Μέγεθος: 133 KB 01/03/2016 ΠΟΛ. 1030 (01.03.2016): Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ. 1001/4-1-2016 (Β' 1) Απόφασης του Αν Υπουργού Οικονομικών "Καθορισμός της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του ειδικού τέλους παιγνίων ανά στήλη όπως ορίζεται εκ των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.4346/2015 (152 Α΄) καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης αυτού  | Μέγεθος: 327 KB 28/01/2016 ΠΟΛ.1033 (28.01.2016): Εντοπισμός ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων  | Μέγεθος: 202 KB 16/02/2016 ΠΟΛ.1026 (16.02.2016): Θέση μη κοινοτικών και εγχώριων εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη: α) Διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ κατά τη θέση εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη, β) Διαδικασία καταβολής του ΦΠΑ κατά την έξοδο των εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη και την αναδήλωσή τους στο εσωτερικό της χώρας  | Μέγεθος: 342 KB 29/02/2016 ΠΟΛ.1029 (29.02.2016): Κοινοποίηση της με αριθμό 121/15 γνωμοδότησης του Α τμήματος του ΝΣΚ, αναφορικά με το συμψηφισμό ποσών από επιστροφή ΕΦΚ με ασφαλιστικές οφειλές και με οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση  | Μέγεθος: 115 KB 23/02/2016 ΠΟΛ.1027/16 (ΦΕΚ 428 Β΄ 23.02.2016: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων απόδοσης και της προθεσμίας καταβολής του φόρου 3% επί του πωλούμενου ζύθου  | Μέγεθος: 132 KB 19/02/2016 ΠΟΛ.1028 (19.02.2016): Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47 του κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00) με ισχύ για το έτος 2016  | Μέγεθος: 197 KB 17/02/2016 Υπ.Οικ. ΔΕΑΦΒ 1027291 ΕΞ 2016 (17.02.2016): Φορολογική μεταχείριση των συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν από την αποτίμηση και τον διακανονισμό απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/13  | Μέγεθος: 253 KB 12/02/2016 ΠΟΛ. 1023 (12.02.2016): Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω του σεισμού στις 17.11.2015 στους Δήμους Λευκάδας, Μεγανησίου, και στην Π.Ε. Κεφαλληνίας-Ιθάκης  | Μέγεθος: 282 KB 12/02/2016 ΠΟΛ.1024 (12.02.2016): Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4346/15 (ΦΕΚ-152 Α) σχετικά με τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας  | Μέγεθος: 133 KB 17/02/2016 ΠΟΛ.1022/16 (ΦΕΚ 367 Β΄ 17.02.2016): Καθορισμός της διαδικασίας καθώς και του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης φόρου 3% επί της αξίας του πωλούμενου στο εσωτερικό ζύθου μετά τις ρυθμίσεις των διατάξεων των περ. 13, 14 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ12 του άρθρου 2 του ν. 4336/15 (ΦΕΚ-94 Α)  | Μέγεθος: 377 KB 01/02/2016 ΠΟΛ. 1016 (01.02.2016): Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1274 (ΦΕΚ Β΄2919/30.12.2015)  | Μέγεθος: 146 KB 12/02/2016 ΠΟΛ.1011 (ΦΕΚ 292 Β΄, 12.02.2016): Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΠΟΛ.1022/7-1-14 (ΦΕΚ-179 Β) "Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών", όπως ισχύει  | Μέγεθος: 104 KB 08/02/2016 ΠΟΛ.1021/16 (ΦΕΚ-213 Β΄, 8-2-16): Τροποποίηση της ΠΟΛ.1066/13 (ΦΕΚ-753 Β/2-4-13) απόφασης, όπως ισχύει, για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος  | Μέγεθος: 139 KB 21/01/2016 ΠΟΛ. 1020 (21.01.2016): Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 137/14 Γνωμοδότησης της Ολομέλειας του ΝΣΚ σχετικά με την ευθύνη των Διοικούντων στην περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού  | Μέγεθος: 291 KB 03/02/2016 ΠΟΛ.1018 (03.02.2016): Κοινοποίηση των διατάξεων της ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών οικ. 41322/15 (ΦΕΚ-2604 Β΄, 3-12-15) και παροχή σχετικών οδηγιών  | Μέγεθος: 421 KB 03/02/2016 ΠΟΛ. 1019 (03.02.2016): Αντιμετώπιση υποθέσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων μετά την αναδρομική αναπροσαρμογή των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων με την ΠΟΛ. 1009/2016 απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών.  | Μέγεθος: 245 KB 25/01/2016 ΠΟΛ.1014 (25.01.2016): Δασμολογική κατάταξη και καθορισμός συντελεστή ΦΠΑ σε παρασιτοκτόνα προϊόντα για εξωτερική χρήση σε ανθρώπους ή σε ζώα  | Μέγεθος: 219 KB 21/01/2016 ΠΟΛ. 1013 (21.01.2016): Κοινοποίηση της 22/2014 γνωμοδότησης του ΝΣΚ  | Μέγεθος: 266 KB 14/01/2016 ΠΟΛ. 1012: Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 258/15 γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη απόδοσης, ανακριβούς ή εκπρόθεσμης απόδοσης στην αρμόδια ΔΟΥ και τη διαδικασία βεβαίωσης κατόπιν φορολογικού ελέγχου του ποσοστού 5% επί των νοσηλίων που εισπράττουν και υποχρεούνται να καταβάλλουν στο Δημόσιο οι Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (ΜΧΑ) που λειτουργούν βάσει των διατάξεων του π.δ. 225/00  | Μέγεθος: 123 KB 20/01/2016 ΥΠ.ΟΙΚ., ΠΟΛ 1009 (ΦΕΚ 48 Β΄, 20.01.2016): Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας  | Μέγεθος: 147 KB 18/01/2016 ΠΟΛ. 1010 (18.01.2016): Απαλλαγές από ΦΠΑ επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων που δραστηριοποιούνται σε πορθμεία ή άλλες διαδρομές  | Μέγεθος: 158 KB 31/12/2015 ΠΟΛ.1271 (ΦΕΚ 3001 Β΄,31.12.2015): Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1185/2011 (ΦΕΚ Β΄ 1949) «Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο»  | Μέγεθος: 128 KB 05/01/2016 ΠΟΛ. 1007 (05.01.2016): Κοινοποίηση του επισήμου αντιγράφου της γνωμοδότησης υπ'αριθμ. 231/2015 του Β τμήματος του Ν.Σ.Κ., αναφορικά με τη δυνατότητα υπαγωγής στις ευνοϊκές διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 66 του ν. 4174/2016, υποθέσεων , για τις οποίες την 26.7.2013, είχε ήδη εκδοθεί, αλλά δεν έχει επιδοθεί δικαστική απόφαση  | Μέγεθος: 377 KB 13/01/2016 ΠΟΛ. 1008 (13.01.2016): Δασμολογική κατάταξη και συντελεστής ΦΠΑ σε ροφήματα με βάση το γάλα  | Μέγεθος: 459 KB 05/01/2016 ΠΟΛ.1006 (05.01.2016): Κοινοποίηση ακριβούς αντιγράφου της γνωμοδότησης υπ' αριθμ. 256/15 του Β τμήματος του ΝΣΚ, αναφορικά με τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου σε επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό  | Μέγεθος: 121 KB 07/01/2016 ΠΟΛ.1003 (ΦΕΚ-3 Β΄, 07.01.2016): Τροποποίηση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1163/15 "Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου"  | Μέγεθος: 191 KB 05/01/2016 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1002/16: Εισαγωγή εφημερίδων και περιοδικών με αναστολή ΦΠΑ  | Μέγεθος: 103 KB 05/01/2016 ΠΟΛ. 1001 (ΦΕΚ 1 Β΄ – 05.01.2016): Καθορισμός της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του ειδικού τέλους παιγνίων ανά στήλη, όπως ορίζε­ται εκ των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 4346/2015 (152 Α΄) καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης αυτού  | Μέγεθος: 143 KB 31/12/2015 ΠΟΛ. 1270 (ΦΕΚ 2932 Β΄, 31.12.2015): Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω του σεισμού στις 17.11.2015 στο Δήμο Μεγανησίου, Π.Ε. Λευκάδας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»  | Μέγεθος: 122 KB 31/12/2015 ΠΟΛ. 1273/15: Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής για την απώλεια ρυθμίσεων Ν.4321/2015 και Ν.4305/2014 στη Φορολογική Διοίκηση, λόγω δημιουργίας νέων οφειλών  | Μέγεθος: 5 MB 31/12/2015 ΠΟΛ. 1274/15: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2015  | Μέγεθος: 209 KB 29/01/2016 ΠΟΛ. 1277 (29.12.2015): Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 του ν.4172/2013 για το έτος 2015  | Μέγεθος: 218 KB 16/12/2015 ΠΟΛ.1272/16-12-15 : Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 4337/15 (ΦΕΚ-129 Α/17-10-15) περί ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (άρθρο 25 ν. 1882/90)  | Μέγεθος: 119 KB 31/12/2015 ΠΟΛ. 1279 (ΦΕΚ 2905 Β΄, 31.12.2015): Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013 για το έτος 2015  | Μέγεθος: 119 KB 31/12/2015 ΠΟΛ. 1278 (ΦΕΚ 2905 Β΄, 31.12.2015): Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.  | Μέγεθος: 119 KB 31/12/2015 ΠΟΛ. 1276 (ΦΕΚ 2905 Β΄, 31.12.2015): Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2016 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία.  | Μέγεθος: 155 KB 28/12/2015 ΠΟΛ. 1275/15: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12 και 17 του ν. 4346/15 (ΦΕΚ-152 Α) "Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις" και παροχή οδηγιών  | Μέγεθος: 143 KB 29/12/2015 ΠΟΛ. 1268/15: Υποχρεώσεις υποκειμένων που παρέχουν απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ υπηρεσίες εκπαίδευσης σύμφωνα με την περ. ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως ισχύει (άρθρο 19 του Ν. 4346/2015)  | Μέγεθος: 148 KB 28/12/2015 ΠΟΛ. 1266/15: Τροποποίηση της απόφασης Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1080/2015 (ΦΕΚ 628 Β΄) περί αρμοδιότητας χορήγησης ρύθμισης άρθρων 1− 17 Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α΄), όπως ισχύει  | Μέγεθος: 148 KB 28/12/2015 ΠΟΛ. 1265/15: Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/2013 (Β΄ 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ., όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΠΟΛ 1065/2014 (ΦΕΚ Β΄ 642)  | Μέγεθος: 562 KB 21/12/2015 ΠΟΛ. 1263/15: Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 26α του Ν.27/1975 (Α’77) όπως τέθηκε για πρώτη φορά με τον Νόμο 4336/2015 (ΦΕΚ Α’94)  | Μέγεθος: 124 KB 22/12/2015 ΠΟΛ. 1267(ΦΕΚ-2802 Β/22-12-15): Τροποποίηση της απόφασης Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1022/14 (ΦΕΚ-179 Β) "Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών", όπως ισχύει  | Μέγεθος: 116 KB 10/12/2015 ΠΟΛ 1262 (10.12.2015): Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού  | Μέγεθος: 161 KB 03/12/2015 ΠΟΛ.1261 (03-12-15): Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/14 (ΦΕΚ- 251 Α΄) περί των "Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις"  | Μέγεθος: 130 KB 26/11/2015 ΠΟΛ. 1254 (26.11.2015): Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει  | Μέγεθος: 104 KB 07/12/2015 ΠΟΛ.1260 (ΦΕΚ-2637 Β΄, 7-12-15) : Τροποποίηση της ΠΟΛ.1033/14 (ΦΕΚ-276 Β) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιρειών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4174/13 (ΦΕΚ-170 Α)  | Μέγεθος: 114 KB 30/11/2015 ΠΟΛ. 1256 (30.11.2015): Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1124/2015 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013  | Μέγεθος: 105 KB 30/12/2015 ΠΟΛ. 1257 (30.11.2015): Χρόνος υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014, των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/13  | Μέγεθος: 191 KB 27/11/2015 ΠΟΛ. 1255 (27.11.2015): Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων των άρθρων 3 και 7 του ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. 129/Α΄/17.10.2015) και του άρθρου 51 του ν.4342/2015 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/9.11.2015), σχετικά με την επιβολή προληπτικών ή διασφαλιστικών του δημοσίου συμφέροντος μέτρων άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα  | Μέγεθος: 182 KB 25/11/2015 ΠΟΛ. 1253 (25.11.2015): Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στο Δήμο Λευκάδας  | Μέγεθος: 71 KB 24/11/2015 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1251/15 (ΦΕΚ 2530 Β΄, 24.11.2015): Τροποποίηση της απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1163/2015 "Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου  | Μέγεθος: 282 KB 18/11/2015 ΥΠ.ΟΙΚ., ΔΕΑΦ Α 1151184 ΕΞ 2015 (18.11.2015): Κοινοποίηση διατάξεων των νόμων 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄129) και 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143) σχετικά με τις μισθώσεις ακίνητης περιουσίας  | Μέγεθος: 718 KB 20/11/2015 ΠΟΛ. 1252 (20.11.2015): Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, άρθρα 53-62)  | Μέγεθος: 379 KB 20/11/2015 N.4346 (ΦΕΚ 152 Α΄ 20.11.2015): Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 136 KB 17/11/2015 ΠΟΛ. 1246 (ΦΕΚ 2471 Β΄, 17.11.2015): Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στους Δήμους Σκοπέλου, Ανδραβίδας - Κυλλήνης, Δυτικής Αχαίας, Φυλής, Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Χαϊδαρίου, Αχαρνών και Ύδρας  | Μέγεθος: 136 KB 17/11/2015 ΠΟΛ. 1248 (ΦΕΚ 2471 Β΄, 17.11.2015): «Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν τους Δήμους Σκοπέλου, Ύδρας, Χαϊδαρίου, Αχαρνών, Ανδραβίδας - Κυλλήνης, Δυτικής Αχαίας, Φυλής και Αγ. Αναργύρων – Καματερού»  | Μέγεθος: 269 KB 17/11/2015 ΓΓΔΕ, ΔΕΑΦ Β 1148410 ΕΞ 2015 (17.11.2015): Φορολογική μεταχείριση του «πάγιου μερίσματος» που λαμβάνουν τα αθλητικά σωματεία από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2725/1999, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013  | Μέγεθος: 143 KB 13/11/2015 ΠΟΛ. 1245 (13.11.2015): Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης φόρου ασφαλίστρων μετά τις ρυθμίσεις των διατάξεων των περ. α και β της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4334/15 (Α 80)  | Μέγεθος: 194 KB 12/11/2015 ΥΠ.ΟΙΚ., ΔΕΑΦ Β 1147493 ΕΞ2015 (12.11.2015): Φορολογική μεταχείριση των ποσών που εισπράττουν οι ΟΤΑ από την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης θέσεων περιπτέρων και κοινόχρηστων χώρων, καθώς και των ποσών που εισπράττουν σε περίπτωση θανάτου του αρχικού δικαιούχου της χρήσης του περιπτέρου, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/13  | Μέγεθος: 345 KB 09/11/2015 ΠΟΛ.1250 (09.11.2015): Δασμολογική κατάταξη και προσδιορισμός συντελεστή ΦΠΑ ορισμένων δημητριακών  | Μέγεθος: 114 KB 09/11/2015 ΠΟΛ. 1243 (ΦΕΚ 2402 Β΄ 09.11.2015): Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1124/2015 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013  | Μέγεθος: 248 KB 10/11/2015 ΠΟΛ.1247/15 (ΦΕΚ 2418 Β΄ 10.11.2015): Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. ΠΟΛ.1167/15 (ΦΕΚ-1808/21-8-15 ΑΓΓΔΕ)  | Μέγεθος: 834 KB 05/11/2015 ΠΟΛ. 1249 (05.11.2015): Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από συντάξεις, παροχές και παρόμοιες αμοιβές φορολογικών κατοίκων εξωτερικού, βάσει των διατάξεων Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας  | Μέγεθος: 545 KB 06/11/2015 ΥΠ.ΟΙΚ. (06.11.2015): Παράταση της ισχύος των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011  | Μέγεθος: 187 KB 06/11/2015 ΠΟΛ. 1246 (06.11.2015): Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στους Δήμους Σκοπέλου, Ανδραβίδας – Κυλλήνης, Δυτικής Αχαΐας, Φυλής, Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Χαϊδαρίου, Αχαρνών και Ύδρας  | Μέγεθος: 545 KB 06/11/2015 ΥΠ.ΟΙΚ. (06.11.2015): Παράταση της ισχύος των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011  | Μέγεθος: 193 KB 03/11/2015 ΥΠ.ΟΙΚ., Εγκύκλιος ΔΕΑΦ 1144341 ΕΞ2015 (03.11.2015): Παροχή διευκρινήσεων για τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 1 του ν.4330/2015 (ΦΕΚ Α΄59/16.6.2015)  | Μέγεθος: 240 KB 05/11/2015 Εγκύκλιος ΥΠ.ΟΙΚ., ΔΕΑΦ Α΄ 1144110 ΕΞ 2015 (05.11.2015): Διευκρινήσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών και προσαύξησης περιουσίας  | Μέγεθος: 233 KB 23/10/2015 Εγκύκλιος ΓΓΔΕ, ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1142901 ΕΞ 2015 (26.10.2015): Παροχή διευκρινήσεων, επί των διατάξεων περί εκδιδομένων παραστατικών πώλησης με βάση τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. (ν.4308/2014)  | Μέγεθος: 162 KB 03/11/2015 ΠΟΛ.1244 (03.11.2015): Συντελεστής ΦΠΑ στις υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών καθώς και στην παράδοση αυτών, ως τελικών αγαθώ  | Μέγεθος: 115 KB 03/11/2015 ΠΟΛ. 1241 (ΦΕΚ 2358 Β΄ 03.11.2015): Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής είναι η 30.10.2015  | Μέγεθος: 115 KB 03/11/2015 ΠΟΛ. 1240 (ΦΕΚ 2358 Β΄ 03.11.2015): Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179/Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.  | Μέγεθος: 809 KB 27/10/2015 ΠΟΛ. 1242 (27.10.2015): Κοιν/ση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε με μέριμνα του Δημοσίου ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς  | Μέγεθος: 117 KB 29/10/2015 ΠΟΛ. 1239 (ΦΕΚ 2330 Β΄ 29.10.2015): Τροποποίηση της ΠΟΛ 1131/5−6−2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄)  | Μέγεθος: 176 KB 30/10/2015 ΠΟΛ. 1241 (30.10.2015): Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής είναι η 30.10.2015  | Μέγεθος: 230 KB 03/09/2015 ΥΠ.ΟΙΚ., ΔΕΕΦ Α 1116415ΕΞ2015: Εφαρμογή των άρθρων 42 παρ.1 ν.3220/2004 και 21 ν.3522/2006  | Μέγεθος: 352 KB 21/10/2015 ΥΠ.ΟΙΚ., Εγκύκλιος ΔΕΑΦΒ 1137818 ΕΞ2015 21.10.2015): Φορολογική μεταχείριση των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών του ν. 383/76, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/13  | Μέγεθος: 194 KB 21/10/2015 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦΒ 1137822 ΕΞ2015 (21.10.2015): Φορολογική μεταχείριση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4172/13.  | Μέγεθος: 185 KB 21/10/2015 Υπ.Οικ. Εγκύκλιος ΔΕΑΦ Β 1137382 ΕΞ 2015 (21.10.2015): Φορολογική μεταχείριση των συνδρομών που εισπράττουν οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις από τα μέλη τους, καθώς και των χορηγιών και συνδρομών προς αυτές  | Μέγεθος: 126 KB 21/10/2015 ΠΟΛ. 1237 (21.10.2015): Έλεγχος παραγραφόμενων υποθέσεων των φορολογιών κεφαλαίου  | Μέγεθος: 197 KB 21/10/2015 ΠΟΛ. 1235 (21.10.2015): Φορολογική μεταχείριση υπεραξίας που αποκτά νομικά πρόσωπο ή νομική οντότητα από πώληση και επαναμίσθωση (sale and lease back) ακινήτου, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/13  | Μέγεθος: 195 KB 21/10/2015 ΠΟΛ. 1231 (21.10.2015): Διευκρινίσεις ως προς την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που μετασχηματίζονται με βάση τις διατάξεις του ν.2166/1993, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013  | Μέγεθος: 187 KB 21/10/2015 Υπ.Οικ., Εγκύκλιος ΔΕΑΦΒ 1137110 ΕΞ2015 (21.10.2015): Πρόσθετες διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1056/2015 εγκυκλίου μας, σχετικά με τον φορολογικό χειρισμό του υπόλοιπου του λογαριασμού «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» που σχηματίσθηκε με βάση τις προϊσχύσασες διατάξεις του ν. 2238/1994  | Μέγεθος: 135 KB 21/10/2015 ΠΟΛ. 1232 (21.10.2015): Φορολογική μεταχείριση εισπραττόμενων μερισμάτων ημεδαπής μητρικής εταιρείας από αλλοδαπή θυγατρική της με έδρα σε σε τρίτη χώρα με την οποία υφίσταται Σ.Α.Δ.Φ.  | Μέγεθος: 351 KB 14/10/2015 ΠΟΛ. 1230 (14.10.2015): Διευκρινίσεις για διάφορα θέματα που ανακύπτουν κατά την υποβολή των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας  | Μέγεθος: 3 MB 17/10/2015 Nόμος 4337 (ΦΕΚ 129 Α΄ 17.10.2015): Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων  | Μέγεθος: 219 KB 01/10/2015 ΠΟΛ.1227 (01.10.2015): Πρόσθετες διευκρινίσεις για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν. 4172/13 και ν. 4174/13  | Μέγεθος: 220 KB 15/10/2015 ΠΟΛ. 1229 (15.10.2015): Συμπλήρωση της ΠΟΛ. 1213/15 «Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου»  | Μέγεθος: 103 KB 16/10/2015 ΠΟΛ.1228(16.10.2015): Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Γ. Γ. Δημοσ. Εσόδων» των πράξεων προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ και των αποφάσεων χορήγησης έκπτωσης ή μείωσης του φόρου.  | Μέγεθος: 144 KB 02/10/2015 ΠΟΛ. 1218 (02.10.2015): Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος για την έκδοση, διάθεση και έλεγχο της διακίνησης των ονομαστικών/αριθμημένων εισιτηρίων σε αγώνες του επαγγελματικού αθλητισμού  | Μέγεθος: 219 KB 01/10/2015 ΠΟΛ. 1142 (01.10.2015): Πρόσθετες διευκρινίσεις για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν.4172/2013 και ν.4174/2013  | Μέγεθος: 134 KB 29/09/2015 ΠΟΛ. 1214 (29.09.2015): Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1124/2015 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013  | Μέγεθος: 113 KB 15/09/2015 ΠΟΛ. 1206 (15.09.2015): Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.  | Μέγεθος: 201 KB 02/10/2015 ΠΟΛ. 1219 (02.10.2015): Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν. 3296/2004 και έλεγχος αυτών  | Μέγεθος: 605 KB 09/10/2015 ΠΟΛ. 1226 (09.10.2015): Κοινοποίηση διατάξεων και παροχή οδηγιών για τις τροποποιήσεις των Ρυθμίσεων των διατάξεων : α) των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015, β) του άρθρου 51 του ν. 4305/2014, γ) του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και δ) της υποπαραγράφου Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013  | Μέγεθος: 371 KB 06/10/2015 ΠΟΛ. 1225 (06.10.2015): Διακοπή εργασιών επιχειρήσεων ιδιοκτησίας Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήση  | Μέγεθος: 215 KB 12/10/2015 ΟΠΕΚΕΠΕ, Εγκύκλιος 108423 (12.10.2015): Οδηγίες για τη διαδικασία πληρωμής του Μέτρου 1.1.3 «Πρόωρη συνταξιοδότηση αγροτών του ΠΑΑ 2007-2013»  | Μέγεθος: 165 KB 12/10/2015 ΠΟΛ. 1224 (12.10.2015): Διευκρινίσεις σχετικά με τους εφαρμοστέους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά και στις υπηρεσίες των ξενοδοχείων από 1η Οκτωβρίου 2015  | Μέγεθος: 171 KB 08/10/2015 ΠΟΛ. 1223 (08.10.2015): Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013)  | Μέγεθος: 305 KB 06/10/2015 ΠΟΛ. 1221 (06.10.2015): Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2015 - 2016, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας  | Μέγεθος: 180 KB 05/10/2015 ΠΟΛ. 1220 (5/10/2015): Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013, όταν οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης καταβάλλουν ποσά για εξόφληση δαπάνης αγοράς φαρμάκων η προμήθεια των οποίων αφορά ασφαλισμένους ταμείων.  | Μέγεθος: 253 KB 06/10/2015 ΠΟΛ. 1216 (ΦΕΚ 2143 Β΄, 6/10/2015): Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης - πράξης διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) έτους 2015 και επομένων  | Μέγεθος: 279 KB 05/10/2015 ΥΠ.ΟΙΚ., Ερμηνευτική Εγκύκλιος ΔΕΦΚΦ Δ 5020798ΕΞ2015 (5.10. 2015): Οδηγίες για την εφαρμογή της αριθμ. ΠΟΛ. 1194/2015 (ΦΕΚ 1968/Β) Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.  | Μέγεθος: 698 KB 15/09/2015 ΠΟΛ. 1210 (15.09.2015): Έντυπα Εφαρμογής της Σύμβασης Διπλής Φορολογίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας  | Μέγεθος: 177 KB 01/10/2015 ΠΟΛ.1215 (1/10/15): Κατάργηση μείωσης συντελεστών ΦΠΑ σε ορισμένα νησιά - Κοινοποίηση κ.υ.α. Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ-2115 Β/30-9-15)  | Μέγεθος: 254 KB 24/09/2015 ΠΟΛ. 1217 (24.09.2015): Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α΄94) που αφορούν σε τροποποίηση του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.)  | Μέγεθος: 174 KB 24/09/2015 ΠΟΛ. 1212 (24.09.2015): ΕΝ.Φ.Ι.Α. – Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής  | Μέγεθος: 107 KB 23/09/2015 ΠΟΛ. 1204 (ΦΕΚ 2077, 23.09.2015): Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. με επιταγές ή μετρητά  | Μέγεθος: 229 KB 22/09/2015 ΠΟΛ. 1213 (22.09.2015): Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου  | Μέγεθος: 198 KB 22/09/2015 ΠΟΛ. 1211 (22.09.2015): Διενέργεια αποσβέσεων επί της αξίας των Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης (ΦΔΧ) αυτοκινήτων (οχημάτων), όπως αυτή προσδιορίστηκε από την Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 7 του Ν. 3887/2010  | Μέγεθος: 182 KB 17/09/2015 ΠΟΛ. 1209 (17.09.2015): Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 της ΥΠΟΠ/ΦΟΥ Δ4 της ΠΑΡ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) σχετικά με την προσαύξηση ποσών φόρου και εισφοράς πλοίων Α’ κατηγορίας με αναπροσαρμογή των συντελεστών φόρου και εισφοράς αυτών για την πενταετία 2016-2020.  | Μέγεθος: 187 KB 16/09/2015 ΠΟΛ. 1208 (16.09.2015): Εκχώρηση Μισθωμάτων από Κληρονόμο  | Μέγεθος: 349 KB 18/09/2015 ΥΠ.ΟΙΚ., ΔΔΘΤΟΚ Γ 5019715 ΕΞ2015 (18.09.2015): Σχετικά με επιστροφή Ε.Φ.Κ. καυσίμων σε δικαιούχους απαλλαγής σκαφών βάσει αποδείξεων εσόδων που εκδίδουν τα πρατήρια υγρών καυσίμων μετά την υποχρέωση έκδοσης Δ.Α. ή Δ.Α.-Τ.  | Μέγεθος: 324 KB 18/09/2015 Υπ.Οικ., Εγκύκλιος ΔΔΘΤΟΚΔ5019707ΕΞ2015 (18.09.2015): Κοινοποίηση της αρίθμ. ΔΔΘΤΟΚΔ5019105ΕΞ2015/10-9-2015 Απόφαση Αναπληρ. Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την τροποποίηση της αριθμ. Δ.257/139/23.2.2000 Α.Υ.Ο..  | Μέγεθος: 544 B 15/09/2015 Υπ.Οικ., Εγκύκλιο ΔΔΘΤΟΚ Δ 5019648 ΕΞ 2015 (15.09.2015): Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με ορισμένες διαδικασίες του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευση  | Μέγεθος: 343 KB 16/09/2015 ΠΟΛ. 1207 (16.09.2015): Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 26 του ν.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α) "Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις"  | Μέγεθος: 165 KB 15/09/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1205 (15.09.2015) Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων  | Μέγεθος: 144 KB 15/09/2015 ΠΟΛ. 1200 (ΦΕΚ 2001 Β΄, 15.09.2015): Καθορισμός διαδικασίας αναστολής του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών  | Μέγεθος: 130 KB 11/09/2015 ΠΟΛ. 1994 (ΦΕΚ 1968 Β΄, 11.09.2015): Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται να εξαχθούν ή να παραδοθούν σε υποκείμενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος−Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης  | Μέγεθος: 4 MB 11/09/2015 ΠΟΛ. 1992 (ΦΕΚ 1967 Β΄, 11.09.2015): Τροποποίηση της αριθμ. Δ.759/440/29.05.2003 (ΦΕΚ 729/ Β΄) Α.Υ.Ο. «Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις καινούργιων θαλάσσιων μεταφορικών μέσων»  | Μέγεθος: 20 MB 11/09/2015 ΠΟΛ. 1202 (ΦΕΚ 1957 Β΄, 11.09.2015): Επέκταση και Τροποποίηση της λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών  | Μέγεθος: 119 MB 09/09/2015 ΠΟΛ: 1178 (ΦΕΚ 1940 Β΄, 09.09.2015): Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ 1006/31−12−2013 (ΦΕΚ 19 Β΄/2014), απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/ Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας»  | Μέγεθος: 114 KB 09/09/2015 ΠΟΛ. 1201 (09.09.2015): Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων Φ.Π.Α. και καταβολής του οφειλόμενου φόρου κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης της περ. ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α.  | Μέγεθος: 116 KB 08/09/2015 ΠΟΛ. 1189 (08.09.2015): Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (O.E., E.E., κ.λπ.) και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ.) του Ν. 2238/1994 με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του 2013 και λήγει εντός του έτους 2014 − Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ. 1185/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.  | Μέγεθος: 2 MB 08/09/2015 ΙΚΑ, Εγκύκλιος 38 (8/9/2015): Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4331/2015 περί παράτασης χορήγησης συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν και εκκρεμεί εξέταση των ασφαλισμένων από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.  | Μέγεθος: 381 B 03/09/2015 ΥΠ.ΟΙΚ.,ΔΕΦΚΦ Α 5018522 ΕΞ 2015 (03.09.2015): Κοινοποίηση του άρθρου 53 του Ν.4305/2014  | Μέγεθος: 139 KB 02/09/2015 ΠΟΛ. 1199 (02.09.2015): Υποβολή δήλωσης μεταβολών από τους φορείς με εκπαιδευτική δραστηριότητα που υπάγεται στο ΦΠΑ  | Μέγεθος: 394 KB 03/09/2015 Εγκύκλιος ΥΠ.ΟΙΚ. (ΔΕΦΚΦ Β 5018396 ΕΞ 2015, 03.09.2015): Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.4336/2015  | Μέγεθος: 123 KB 01/09/2015 ΠΟΛ. 1197 (01.09.2015): Χορήγηση απαλλαγών από τέλη κυκλοφορίας οχημάτων που ανήκουν σε αναπήρους  | Μέγεθος: 214 KB 01/09/2015 ΠΟΛ. 1195 (01.09.2015): Κοινοποίηση των διατάξεων των περ. 8,10,11,13,14 της Υποπαραγράφου Δ.12: Καταργούμενες – Τροποποιούμενες Διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4336/15 (Α΄94)  | Μέγεθος: 178 KB 02/09/2015 Εγκύκλιος Υπ. Οικονομίας, Αρ. Πρωτ.: 88760 (02.09.2015): Παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε καντίνες  | Μέγεθος: 140 KB 31/08/2015 ΠΟΛ. 1193 (31.08.2015): Οδηγίες αναφορικά με την υποβολή δήλωσης μεταβολών από τους ιδιωτικούς φορείς με εκπαιδευτική δραστηριότητα που υπάγεται στο ΦΠΑ  | Μέγεθος: 159 KB 11/08/2015 ΠΟΛ. 1191 (11.08.2015): Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2015 – Φ2 TAXIS)  | Μέγεθος: 266 KB 26/08/2015 ΠΟΛ. 1188 (26.08.2015): Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄/14.08.2015), Σχετ. οι Εγκύκλιοι : α) η ΠΟΛ.1160/17.07.2015 και β) η ΠΟΛ.1168/29.07.2015  | Μέγεθος: 159 KB 31/07/2015 ΥΠ.Π.Α.Π.Ε., Εγκύκλιος 50441 (31.07.2015): Προσθήκη σοφίτας, ανοικτού ημιυπαίθριου χώρου και ανοικτών εξωστών σε νομίμως υφιστάμενα κτίσματα (προ Ν.4067/12 - ΝΟΚ)  | Μέγεθος: 275 KB 25/08/2015 ΥΠ.ΟΙΚ., Εγκύκλιος ΔΔΘΤΟΚ Α 5017489 ΕΞ2015 (25.08.2015): Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων που εισάγονται με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη από 28.8.2015-10.09.2015  | Μέγεθος: 166 KB 25/08/2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1832, Β, 25.08.2015): Παροχή ασφαλιστικής κάλυψης κατά συγκεκριμένων κινδύνων ή εγγυητικής επιστολής για τη χορήγηση άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων  | Μέγεθος: 166 KB 25/08/2015 ΠΟΛ. 1182 (ΦΕΚ 1832, Β, 25.08.2015): Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2015, Φ2 TAXIS»  | Μέγεθος: 262 KB 25/08/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1186 (25.08.2015): Διευκρινίσεις για την καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 για το φορολογικό έτος 2014 μετά τη νέα παράταση που δόθηκε με την ΠΟΛ.1183/2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών  | Μέγεθος: 115 KB 25/08/2015 ΠΟΛ. 1185 (ΦΕΚ 1833 Β, 25.08.2015): Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων εταιριών με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του 2013 και λήγει εντός του έτους 2014  | Μέγεθος: 351 KB 23/07/2015 ΠΟΛ. 1163/15: Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου  | Μέγεθος: 211 KB 21/08/2015 ΠΟΛ. 1167 (ΦΕΚ 1808, Β΄ Τεύχος, 21.08.2015): Διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές  | Μέγεθος: 442 KB 20/08/2015 Εγκύκλιος ΥΠ.ΟΙΚ. (Αριθ. Πρωτ.:30/003/000/2995, 20.08.2015): Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.4336/2015  | Μέγεθος: 114 KB 20/08/2015 Υπ.Οικ., ΠΟΛ. 1183 (ΦΕΚ 1795 Β, 20.08.2015): Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΠΟΛ.1130/15 (ΦΕΚ-1257 Β) απόφασης της Αναπλ. Υπ. Οικ. Σχετ. με την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/13  | Μέγεθος: 346 KB 07/08/2015 ΠΟΛ. 1175 (07.07.2015): Κοινοποίηση της υπ. αριθμ. 341/2014 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. αναφορικά με τις συνέπειες της χορήγησης αναστολής εκτέλεσης της κατάσχεσης απαιτήσεων εις χείρας τρίτου.  | Μέγεθος: 201 KB 06/08/2015 Υπ.Οικ., ΔΕΑΦΒ1107041/ΕΞ2015 (06.08.2015): Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περ. γ' του άρθρου 45 του Ν.4172/2013  | Μέγεθος: 117 KB 07/08/2015 ΙΚΑ, Εγκύκλιος 36 (07.08.2015): Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του Ν.4331/2015 που αφορά δυνατότητα ρύθμισης αυτοτελώς των οφειλών του νομικού προσώπου από υπευθύνους  | Μέγεθος: 250 KB 30/07/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1169 (30.07.2015): Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 76 του ν.2238/1994  | Μέγεθος: 196 KB 05/08/2015 ΓΓΔΕ, ΔΕΑΦ Β1106280 ΕΞ2015 (05.08.2015): Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν. 4172/2013  | Μέγεθος: 231 KB 05/08/2015 ΠΟΛ. 1174 (05.08.2015): Πρόσθετες Διευκρινήσεις για την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης μετά την ψήφιση του Ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α` 80/16-07-2015).  | Μέγεθος: 275 KB 03/08/2015 ΠΟΛ. 1172 (03.08.2015): Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών οικ. 21815/2015 (ΦΕΚ Β΄1334/02.07.2015) και παροχή σχετικών οδηγιών.  | Μέγεθος: 112 KB 04/08/2015 ΠΟΛ. 1173 (04.08.2015): Υποβολή καταστάσεων που υποβάλλονταν με την Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ.  | Μέγεθος: 297 KB 03/08/2015 ΠΟΛ. 1171 (03.08.2015): Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών οικ. 21814/26.06.2015 (ΦΕΚ Β΄1299/30.06.2015) και παροχή σχετικών οδηγιών.  | Μέγεθος: 268 KB 05/08/2015 ΙΚΑ, Εγκύκλιος Ε40/586 (05.08.2015): Εργοδοτική εισφορά ποσού 20 Ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Ο.Α.Ε.Δ.  | Μέγεθος: 525 KB 29/07/2015 Υπ.Οικ., Εγκύκλιος ΔΕΦΚΦ Β 5016900 ΕΞ 2015 (29.07.2015): Εγκαταστάσεις Αποσταγματοποιείων και Ποτοποιείων.  | Μέγεθος: 257 KB 05/08/2015 ΥΠ.Ε.Κ.Α., Εγκύκλιος Α.Π. Φ.80000/οικ.35773/1207 (05.08.2015): «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 31 του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ80, Α΄)»  | Μέγεθος: 357 KB 04/08/2015 ΟΑΕΕ, Εγκύκλιος 17 (04.08.2015): Μετάπτωση προσωρινού διακανονισμού Ν.3943/11 στη ρύθμιση Ν.4321/2015· ή Αυτοδικαίως οι παλαιές οφειλές άνω των €15.000 στις 100 δόσεις  | Μέγεθος: 346 KB 30/07/2015 ΠΟΛ. 1170 (30.07.2015): Έκπτωση επισφαλών απαιτήσεων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων λόγω της πτώχευσης αλλοδαπών τουριστικών πρακτορείων το έτος 2014.  | Μέγεθος: 163 KB 31/07/2015 Υπ.Οικ., ΑΔΑ: ΩΨΘΑΗ-4ΦΨ (31.07.2015): Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. 3133.1/01/2015 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού/Υπολογισμός ελαχίστου αριθμού ημερών ναύλωσης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.  | Μέγεθος: 124 KB 31/07/2015 Υπ.Οικ., ΓΔΟΠ/0001062ΕΞ2015/Χ.Π.2412 (ΦΕΚ 1617 Β΄ Τεύχος 31.07.2015): Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α' 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων  | Μέγεθος: 181 KB 29/07/2015 ΠΟΛ. 1168 (29.07.2015): Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τον εφαρμοστέο συντελεστή ΦΠΑ σε παραδόσεις και εισαγωγές αγαθών καθώς και σε παροχές υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4334/2015  | Μέγεθος: 212 KB 07/07/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1148 (07.07.2015): Ηλεκτρονική Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών  | Μέγεθος: 135 KB 23/07/2015 Υπ.Οικ. ΠΟΛ.1166 (23.07.2015): Αρμόδια Φορολογική Αρχή στην ημεδαπή για τεκμηρίωση πλήρωσης των προϋποθέσεων κατ' εφαρμογή των διατάξεων των Οδηγιών 2011/96/ΕΕ (Μητρικών-Θυγατρικών ) και 2003/49/ΕΚ (Τόκων -Δικαιωμάτων Συνδεδεμένων Εταιρειών)  | Μέγεθος: 210 KB 23/07/2015 Υπ.Οικ., Εγκύκλιος (23.07.2015): Φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων που αποκτούν οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.), μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.4172/2013.  | Μέγεθος: 329 KB 30/06/2015 ΓΓΔΕ, Αρ. Πρωτ: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5014467 ΕΞ 2015 (30.06.2015): Υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή χωρίς τη χορήγηση σχετικής έγκρισης από την Τελωνειακή Περιφέρεια.  | Μέγεθος: 163 KB 23/07/2015 Υπ.Οικ., ΠΟΛ.1165 (23.07.2015): Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 104 του ν. 4316/14 σχετικά με τον τόπο παροχής υπηρεσιών και την εφαρμογή των ειδικών καθεστώτων των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών και παροχή διευκρινίσεων.  | Μέγεθος: 274 KB 15/07/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1164 (15.07.2015): Κοινοποίηση των διατάξεων των Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών οικ. 12596/09.04.2015 (ΦΕΚΒ΄685/21.04.2015) και παροχή σχετικών οδηγιών.  | Μέγεθος: 410 KB 10/07/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1150 (10.07.2015): Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ.7 του άρθρ. 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1159/2011(ΦΕΚ 1657Β΄) για τα Νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρ. 82 Ν.2238/1994, με Υπερδωδεκάμηνη Χρήση που αρχίζει εντός του έτους 2013 και λήγει εντός του έτους 2014.  | Μέγεθος: 113 KB 22/07/2015 ΠΟΛ. 1162 (ΦΕΚ 1537, 22.07.2015): Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων χρεών στη Φορολογική Διοίκηση λόγω της τραπεζικής αργίας και του περιορισμού των αναλήψεων μετρητών και των μεταφορών κεφαλαίων.  | Μέγεθος: 148 KB 21/07/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1161 (21.07.2015): Διευκρινίσεις σχετικά με τον εφαρμοστέο συντελεστή ΦΠΑ στις υπηρεσίες των ξενοδοχείων.  | Μέγεθος: 114 KB 20/07/2015 Υπ.Οικ., ΠΟΛ.1155 (ΦΕΚ 1519, Β΄ Τεύχος, 20.07.2015): Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 των υπόχρεων της παρ. 4 του άρθρου 2 (ΟΕ, ΕΕ, κλπ.) και της παρ. 1 του άρθρου 101 (ΑΕ, ΕΠΕ, κλπ.) του Ν.2238/94 με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του 2013 και λήγει εντός του έτους 2014 - Τροποποίηση της ΠΟΛ.1135/15 απόφασης ΓΓΔΕ.  | Μέγεθος: 129 KB 20/07/2015 ΔΕΑΦΒ 1097944 ΕΞ2015 (20.27.2015): Φορολογική μεταχείριση των χρεωστικών υπόλοιπων από την πώληση ή αποτίμηση ημεδαπών μη εισηγμένων στο Χ.Α. μετοχών.  | Μέγεθος: 358 KB 17/07/2015 Υπ.Οικ., ΠΟΛ.1160 (17.07.2015): Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α΄/16.7.2015), που αφορά «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ)»  | Μέγεθος: 104 KB 17/07/2015 Υπ.Οικ., ΠΟΛ.1151 (ΦΕΚ 1500, Β΄ Τεύχος, 17.07.2015): Τροποποίηση της υπ'αριθμ. ΠΟΛ.1130/15 (ΦΕΚ 1257, Β΄) απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την παράτασης της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων , νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων των άρθρων 3 και 45 του ν. 4172/13.  | Μέγεθος: 119 KB 18/07/2015 ΠΝΠ, ΦΕΚ (τεύχος πρώτο Α 84-18/07/2015): Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015.  | Μέγεθος: 816 KB 17/07/2015 ΠΟΛ. 1160 (17.07.2015): Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α΄/16.7.2015), που αφορά «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ)».  | Μέγεθος: 176 KB 17/07/2015 ΥΠΕΚΑΑ Β7, οικ.31052/1491 (17.07.2015): Εγκύκλιος για τις διατάξεις του Ν. 4331/15.  | Μέγεθος: 153 KB 17/07/2015 ΠΟΛ. 1159 (17.07.2015): Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α’ 80/16-07-2015)  | Μέγεθος: 199 KB 17/07/2015 ΠΟΛ.1158 (17.07.2015): Κοινοποίηση των διατάξεων των περ. α) και β) της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.4334/15, περί φόρου ασφαλίστρων.  | Μέγεθος: 148 KB 16/07/2015 ΔΕΑΦΑ 1096855 ΕΞ2015 (16.07.2015): Φορολογική μεταχείριση α)μερίσματος που καταβάλλεται σε δικηγόρους οι οποίοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή Ε3 και β)αμοιβών δικηγόρων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για παροχή υπηρεσιών στις αρχαιρεσίες Δικηγορικού Συλλόγου  | Μέγεθος: 189 KB 16/07/2015 Υπ.Οικ., ΠΟΛ.1154 (16.07.2015): Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων ν. 4334/15 (ΦΕΚ-80 Α) "Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαικό Μηχανισμό Στήριξης (ΕΜΣ)".  | Μέγεθος: 191 KB 15/07/2015 ΠΟΛ. 1153 (15.07.2015): Εξόφληση δαπανών κατά την παράταση της διάρκειας της τραπεζικής αργίας που ορίζεται από την Π.Ν.Π. «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ 65Α'/28.06.2015).  | Μέγεθος: 142 KB 14/07/2015 Υπ.Οικ., ΠΟΛ.1127 (ΦΕΚ 1462, Β΄Τεύχος, 14.07.2015): Τροποποίηση της ΠΟΛ.1066/2-4-13 απόφασης για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.  | Μέγεθος: 287 KB 10/07/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1149 (10.07.2015): Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.  | Μέγεθος: 152 KB 03/07/2015 Υπ.Οικ., ΠΟΛ. 1146 (03.07.2015): Φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2238/1994 με βάση τις διατάξεις των παρ.12 και 13 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 στην περίπτωση υπό εκκαθάριση εταιρειών  | Μέγεθος: 114 KB 03/07/2015 Υπ.Οικ., ΠΟΛ.1147 (03.07.2015): Διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1133/2015 για τη θέση σε αναγκαστική ακινησία αυτοκινήτων οχημάτων για τα οποία δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταβίβασης.  | Μέγεθος: 153 KB 03/07/2015 ΠΟΛ. 1145 (03.07.2015): Διευκρινίσεις σχετικά με την εξαίρεση των αφορολόγητων αποθεματικών που προέρχονται από την υπεραξία από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης για το οποίο στη συνέχεια συνάφθηκε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (sale & lease back) από την αυτοτελή φορολόγηση των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013  | Μέγεθος: 130 KB 02/07/2015 ΔΕΑΦ Β 1090759 ΕΞ2015 (02.07.2015): Επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που λειτουργούν ορισμένους μήνες μέσα στη χρήση, λόγω έναρξης εργασιών εντός της χρήσης (υποδωδεκάμηνη περίοδος).  | Μέγεθος: 309 KB 03/07/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1144 (03.07.2015): Επιμήκυνση των προθεσμιών για την έκδοση αποφάσεων επί ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης.  | Μέγεθος: 142 KB 03/07/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1143 (03.07.2015): Εξόφληση δαπανών κατά το χρονικό διάστημα της τραπεζικής αργίας που ορίζεται από την Π.Ν.Π. «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ 65Α΄/28.06.2015).  | Μέγεθος: 411 KB 02/07/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1142 (02.07.2015): Διευκρινίσεις για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν. 4172/13 και ν. 4174/13.  | Μέγεθος: 303 KB 30/06/2015 ΠΟΛ. 1137 (30.06.2015): Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία με μετρητά κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας  | Μέγεθος: 400 KB 30/06/2015 ΠΟΛ. 1136/30-06-2015: Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων χρεών στη Φορολογική Διοίκηση λόγω της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας» (ΦΕΚ 65 Α/ 28.06.2015)  | Μέγεθος: 123 KB 01/07/2015 Υπ.Οικ., ΠΟΛ.1140/15 (ΦΕΚ-1326 Β/1-7-15) : Παράταση προθεσμιών άσκησης ενδικοφανών πρσφυγών και αιτήσεων αναστολής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης λόγω της ΠΝΠ "Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας (ΦΕΚ-65 Α/28-6-15)  | Μέγεθος: 101 KB 01/07/2015 Υπ.Οικ., ΠΟΛ.1131/15 (ΦΕΚ-1324 Β/1-7-15): Συμπλήρωση - Τροποποίηση της ΠΟΛ.1163/3-7-13 (ΦΕΚ-1675 Β) "Οροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου" όπως ισχύει  | Μέγεθος: 220 KB 30/06/2015 Υπ.Οικ., ΠΟΛ.1141 (30.06.2015): Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4256/14 "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις" και παροχή σχετικών διευκρινίσεων  | Μέγεθος: 185 KB 29/06/2015 Υπ.Οικ., ΔΕΑΦ/Β/1089843/ΕΞ2015(29.06.2015): Φορολογική μεταχείριση της διανομής αφορολόγητου αποθεματικού που έχει σχηματιστεί από την αυτόματη υπερτίμηση από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/13  | Μέγεθος: 192 B 30/06/2015 ΠΟΛ. 1139 (30.06.2015): Διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των αμοιβών των μελών προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και αστικών εταιρειών μετά την έκδοση της ΠΟΛ.1113  | Μέγεθος: 185 KB 29/06/2015 Υπ.Οικ., ΔΕΑΦ/Φ1089508/ΕΞ2015 (29.06.2015): Διευκρινίσεις ως προς τη συμπλήρωση του εντύπου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν)  | Μέγεθος: 256 KB 30/06/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1138 (30.06.2015): Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος αλλοδαπών εταιρειών ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα  | Μέγεθος: 132 KB 25/06/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1132 (25.06.2015): Τροποποίηση της ΠΟΛ.1088/17.4.2015 (Β’ 763)  | Μέγεθος: 230 KB 30/06/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1135 (30.06.2015): Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2015  | Μέγεθος: 116 KB 25/06/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1134 (25.06.2015): Απαλλαγή της χρήσης φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από διαγνωστικά εργαστήρια  | Μέγεθος: 117 KB 25/06/2015 Υπ.Οικ., ΓΓΔΕ, ΠΟΛ.1133 (25.06.2015): Οφειλή τελών κυκλοφορίας για επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα που δεν τελούν υπό την φυσική κατοχή των ιδιοκτητών τους.  | Μέγεθος: 204 KB 25/06/2015 Υπ.Οικ., ΔΕΑΦ/Β/1087150/ΕΞ2015: Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται σε αλλοδαπές εταιρίες για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης ταινιών.  | Μέγεθος: 199 KB 25/06/2015 Υπ.Οικ., ΔΕΑΦ/Β/1087176/ΕΞ2015 (25.06/2015): Φορολογική μεταχείριση των μισθωμάτων που καταβάλλονται σε εταιρείες του N. 1665/86 στα πλαίσια σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου που συνήφθη πριν την 1/1/2014, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου μέχρι και την 31/12/2018  | Μέγεθος: 115 KB 25/06/2015 Υπ.Οικ., ΓΓΔΕ, ΠΟΛ.1130 (25.06.2015): Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων των άρθρων 3 και 45 του Ν. 4172/2013.  | Μέγεθος: 199 KB 25/06/2015 Υπ.Οικ., ΔΕΑΦ/Β/1087089/ΕΞ2015 (25.06.2015): Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περ. γ΄ του άρθρου 45 του Ν. 4172/13.  | Μέγεθος: 184 KB 25/06/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1129 (25.06.2015): Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του 4330/2015 (ΦΕΚ 59 Α/16-6-2015). Σχετ. με το αριθμ .ΔΕΛΒ 1084812ΕΞ2015 /22-6-2015 προηγηθέν έγγραφο.  | Μέγεθος: 214 KB 24/06/2015 Υπουργείο Οικονομίας – Υποδομών - Ναυτιλίας & Τουρισμού, Αριθμ. Πρωτ.: 68293 (24/6/2015): Παροχή Οδηγιών & Διευκρινήσεων αναφορικά με τη Διαγραφή από το ΓΕΜΗ εταιριών.  | Μέγεθος: 194 KB 15/06/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ 1128 (15.06.2015): Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του ν.4313/2014 (ΦΕΚ 261 Α’/17.12.2014)  | Μέγεθος: 699 KB 22/06/2015 ΠΟΛ. 1124 (ΦΕΚ, αριθμ. 1196, Β΄ Τεύχος, 22/06/2015): Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (N. 4174/2013, Φ.Ε.Κ. 170Α΄), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του N. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174Α΄)  | Μέγεθος: 396 KB 22/06/2015 ΙΚΑ, Εγκύκλιος 27 (22.06.2015): Α. Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 6, ν. 4225/14 / Β. Ενεργοποίηση χρόνου ασφάλισης από εξαργυρώσεις Εργοσήμων / Γ. Χορήγηση βεβαιώσεων για φορολογική χρήση στους αμειβόμενους με Εργόσημο / Δ. Υπολογισμός ποσού σύνταξης των αμειβομένων με Εργόσημο  | Μέγεθος: 213 KB 28/05/2015 ΔΕΑΦ 1075889 ΕΞ2015 ΚΥΑ (28.05.2015): Τροποποίηση της αριθμ. Δ12 1100217 ΕΞ 2014(Β΄1848) Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη διανομή κοινωνικού μερίσματος.  | Μέγεθος: 158 KB 17/06/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1126 (17.06.2015): Παροχή διευκρινίσεων για την απαλλαγή από το ΦΠΑ των μικρών επιχειρήσεων  | Μέγεθος: 258 KB 16/06/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1125 (16.06.2015): Τέλη Χαρτοσήμου κατά την εξόφληση των πρόσθετων φόρων και προστίμων  | Μέγεθος: 196 KB 18/06/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1123 (18.06.2015): Πρόσθετες διευκρινήσεις σχετ. με τη φορολογική μεταχείριση των εσόδων από δίδακτρα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου  | Μέγεθος: 112 KB 16/06/2015 N. 4330/15 (ΦΕΚ 59, Τεύχος Α΄, 16.06.2015): Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις. - (Μίνι Φορολογικό)  | Μέγεθος: 226 KB 15/06/2015 ΓΓΔΕ, ΔΕΑΦΑ 1081788 ΕΞ2015: Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης για πρόωρη παύση της γεωργικής δραστηριότητας.  | Μέγεθος: 149 KB 15/06/2015 ΔΕΑΦΒ 1081689 ΕΞ 2015 (15.06.2015): Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από τα διαλυόμενα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες…  | Μέγεθος: 125 KB 15/06/2015 ΔΕΑΦΒ 1081633 ΕΞ2015 (15.06.2015): Καταχώριση στο έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ν.Π. και νομικών οντοτήτων (Ν) της τμηματικής έκπτωσης της έκτακτης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του ν.4093/2012  | Μέγεθος: 333 KB 15/06/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1122 (15.06.2015): Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των άρθρων 1 και 2 της ΠΟΛ. 1033/2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την ΠΟΛ.1054/2015 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων  | Μέγεθος: 108 KB 16/06/2015 ΓΓΔΕ,ΠΟΛ. 1121 (16.06.2015): Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα από την κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν.  | Μέγεθος: 162 KB 15/06/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1120 (15.06.2015): Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4328/2015 περί τροποποίησης των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013)  | Μέγεθος: 150 KB 10/06/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1119 (10.06.2015): Εφαρμογή της απαλλακτικής διάταξης του άρθρου 27.1.δ΄ & ε΄ του Κώδικα ΦΠΑ σε σχέση με το άρθρο 14 του ίδιου Κώδικα για τον τόπο παροχής των υπηρεσιών.  | Μέγεθος: 126 KB 12/06/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1118 (ΦΕΚ 1916 Β΄ Τεύχος, 12.06.2015): Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1178/2010 (ΦΕΚ 1916 Β΄) «Εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxisnet»  | Μέγεθος: 406 KB 10/06/2015 ΟΑΕΕ, Εγκύκλιος 10, Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ10/61/999057 (10.06.2015): Νέα παράταση προθεσμίας για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του άρθρου 28 του Ν.4321/2015.  | Μέγεθος: 612 KB 10/06/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1117 (10.06.2015): Ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2015, όπως ισχύει και τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 57 του ΚΦΔ και 6 του ΚΕΔΕ περί προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής.  | Μέγεθος: 268 KB 10/06/2015 ΟΑΕΕ, Εγκύκλιος 9 (Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ2/50/998964, 10/6/2015): Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία  | Μέγεθος: 381 KB 10/06/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1116 (10.06.2015): Διευκρινήσεις σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.  | Μέγεθος: 114 KB 10/06/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1114 (ΦΕΚ 1093, Β΄ Τεύχος με ημερομηνία 10 Ιουνίου 2015): Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ.1004/15 περί του πιστοποιητικού του άρθρου 54Α ΤΟΥ Ν. 4174/13. ΠΟΛ.1114  | Μέγεθος: 190 KB 05/06/2015 ΥΠ.ΟΙΚ., ΔΕΑΦ 1078315 ΕΞ 2015 (05.06.2015): Φορολογική μεταχείριση επιδόματος βιβλιοθήκης που καταβάλλεται από 1.1.2014 και εφεξής. ΣΧΕΤ.: Το με Α.Π. ΔΕΑΦ Α 1064795 ΕΞ 2015/11.5.2015 έγγραφο.  | Μέγεθος: 855 KB 08/06/2015 ΙΚΑ, Εγκύκλιος Αρ. 25 (Αρ. Πρωτ. Γ31/04/201, ημερ. δημοσ. 08.06.2015): Διαχείριση υποθέσεων οφειλετών ΚΕΑΟ κατά την Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης των αρ.99-106ια'του ΣΤ' Κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα’  | Μέγεθος: 160 KB 05/06/2015 ΠΟΛ: 1112 (ΦΕΚ 1055, Β΄ Τεύχος, 5 Ιουνίου 2015): Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης εκχώρησης μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων στο Δημόσιο, δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και διαδικασία βεβαίωσης των μισθωμάτων που εκχωρούνται  | Μέγεθος: 409 KB 02/06/2015 ΥΠ.ΟΙΚ., ΔΕΑΦ 1077373 ΕΞ2015 (02.06.2015): Έκδοση διοικητικών πράξεων βάσει Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία ο φορολογούμενος θα δηλώνει τη μη υποχρεώσή του για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος  | Μέγεθος: 118 KB 02/06/2015 ΓΓΔΕ, ΔΕΑΦΑ 1075426 ΕΞ2015 (2.6.2015): Φορολογική μεταχείριση περιστασιακών αμοιβών που καταβάλλει γυναικείος συνεταιρισμός.  | Μέγεθος: 288 KB 02/06/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1113 (02.06.2015): Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄).  | Μέγεθος: 350 KB 03/06/2015 ΓΓΔΕ, Δελτίο Τύπου (03.06.2015): Υποβολή ΥΔ σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής Δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.  | Μέγεθος: 240 KB 03/06/2015 ΓΓΔΕ, Δελτίο Τύπου (03.06.2015): Πως θα γίνεται η Εκχώρηση Ανείσπρακτων Ενοικίων στο Δημόσιο.  | Μέγεθος: 60 KB 28/05/2015 Ψηφισθέν Νομοσχέδιο (28.5.2015): Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 202 KB 28/05/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1111 (28.5.2015): Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1020/15 απόφασης ΓΓΔΕ.  | Μέγεθος: 290 KB 26/05/2015 ΓΓΔΕ (26/05/2015): Περί της Φορολογικής Μεταχείρισης των ποσών της εκτός Έδρας αποζημίωσης που δίνονται στο προσωπικό.  | Μέγεθος: 107 KB 26/05/2015 ΥΠ.ΟΙΚ., ΠΟΛ. 1110 (ΦΕΚ 946, Β΄ Τεύχος, 26/5/2015): Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση των άρθρων 1 και 15 του Ν. 4321/15, όπως ισχύουν  | Μέγεθος: 2 MB 20/05/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1109 (20/5/2015): Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α΄/21.3.2015) περί ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (άρ. 25 ν.1882/1990) και λοιπά συναφή θέματα  | Μέγεθος: 101 KB 21/05/2015 Υπ.Οικ. ΠΟΛ.1108 (ΦΕΚ-917 Β/21-5-15): Τροποποίηση της ΑΥΟ ΠΟΛ.1080/15 (ΦΕΚ-628 Β) "Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπροθέσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/15 (ΦΕΚ-32 Α)" μετά την τροποποίηση - συμπλήρωση των άρθρων 4 και 13 του Ν. 4321/15 με τα άρθρα 4 και 8 του Ν. 4328/15 (ΦΕΚ-51 Α)  | Μέγεθος: 279 KB 11/05/2015 Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης, αρ. πρωτ. Φ.1121/3077/81: Πληροφορίες σχετ. με τη δυνατότητα συνυπολογισμού του χρόνου επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ για τη συμπλήρωση της ειδικής προϋπόθεσης των 750 ημερών ασφάλισης την τελευταία 5ετία για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος  | Μέγεθος: 302 KB 21/05/2015 ΙΚΑ, Εγκ. Α02/1102/57 (21.5.2015): Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικής υπηρεσίας απογραφής προστατευομένων μελών (σύζυγος και τέκνα) και απόδοσης ασφαλιστικής ικανότητας (ηλεκτρονική θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας)  | Μέγεθος: 355 KB 19/05/2015 ΠΟΛ.1106 (19.5.2015): Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του N. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015)  | Μέγεθος: 249 KB 19/05/2015 ΓΓΔΕ, Δ.Τ. 19/5/15: Νέο Ηλεκτρονικό Έντυπο Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ.  | Μέγεθος: 317 KB 15/05/2015 Κανονιστική Πράξη 002/2015 (15.5.2015): Όροι και Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας νόμιμου Ελεγκτή και Ελεγκτικού Γραφείου.  | Μέγεθος: 609 KB 14/05/2015 ΠΟΛ. 1104 (ΦΕΚ 844, Β΄ Τεύχος, 14/5/2015): Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή.  | Μέγεθος: 143 KB 14/05/2015 ΠΟΛ. 1101 (ΦΕΚ 843, 14/5/2015, Β΄ Τεύχος): Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του τέλους επιτηδεύματος οικονομικού έτους 2013 σε νομικά πρόσωπα και λοιπά θέματα για την επιβολή και την είσπραξή του  | Μέγεθος: 189 KB 11/05/2015 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦΑ 1064795 ΕΞ 2015 (11/5/2015): Διευκρινήσεις για την εφαρμογή της ΠΟΛ 1234/2014 για την καταβολή του επιδόματος βιβλιοθήκης από 1/1/2014 και εφεξής.  | Μέγεθος: 144 KB 12/05/2015 ΠΟΛ. 1095 (ΦΕΚ 822,12/5/2015, Β΄ Τεύχος): Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1002/2014 (ΦΕΚ 3Β΄/5.1.2015) «Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος.», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΠΟΛ. 1023/2015 (ΦΕΚ 252Β΄/20.2.2015) και ισχύει  | Μέγεθος: 209 KB 11/05/2015 ΠΟΛ.1103(11.5.2015): Παροχή διευκρινήσεων σχετ. με τη φορολογική αντιμετώπιση της ανέγερσης κτίσματος ή βελτιώσεων και επεκτάσεων με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή, με βάση τις διατάξεις του Ν.4172/2013  | Μέγεθος: 285 KB 11/05/2015 ΠΟΛ.1102 (11.5.2015): Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2014.  | Μέγεθος: 378 KB 05/05/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1100 (5.5.2015): Ημερομηνία μεταβολής Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε..  | Μέγεθος: 201 B 05/05/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1099 (5.5.2015): Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό των δόσεων κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/13  | Μέγεθος: 197 KB 06/05/2015 ΙΚΑ Γ36/02/119(6.5.2015): Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του αρ.19 του ν.4324/15 που αφορούν στην παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του αρ.28 του ν.4321/15  | Μέγεθος: 294 KB 05/05/2015 ΙΚΑ, Α42/4(5.5.2015): Αποτίμηση των χορηγούμενων , από τους εργοδότες, παροχών σε είδος για το έτος 2015  | Μέγεθος: 125 KB 04/05/2015 ΥΠ.ΟΙΚ. (ΦΕΚ 777 Β΄ Τεύχος, 4.5.2015): Τροποποίηση της ΠΟΛ.1051/19.2.2015 (ΦΕΚ Β΄ 373/18.3.2015, όσον αφορά στον τον τύπο και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2014.  | Μέγεθος: 133 KB 04/05/2015 ΠΟΛ.1092, (ΦΕΚ 780, Β΄ Τεύχος, 4/5/2015): Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.  | Μέγεθος: 2 MB 04/05/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1096 (ΦΕΚ 772, 4/5/2015): Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2015 και διαδικασία υποβολής αυτής.  | Μέγεθος: 205 KB 30/04/2015 ΙΚΑ, Εγκύκλιος 21 (30/4/15): Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4324/15 που αφορούν στην παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του άρθρου 28 του ν. 4321/15  | Μέγεθος: 114 KB 30/04/2015 Υπ. Οικ. ΠΟΛ.1098, ΦΕΚ 771 (30/4/2015), Β΄ Τεύχος: Παράταση της προθεσμίας εφάπαξ εξόφλησης μέρους της οφειλής με έκπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4321/15, όπως ισχύει.  | Μέγεθος: 4 MB 30/04/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1088, ΦΕΚ 763, Β’ Τεύχος, (30/4/2015): 1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. 2. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2014, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή.  | Μέγεθος: 170 KB 30/04/2015 Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑΑ Β7/ΟΙΚ. 18490/901/30-4-15: Περί ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν. 4321/15  | Μέγεθος: 227 KB 28/04/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ.1097 (28.4.2015): Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014  | Μέγεθος: 142 KB 27/04/2015 ΠΟΛ.1089/15 (ΦΕΚ-722 Β/27-4-15) : Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1066/13 (ΦΕΚ-753 Β) απόφασης για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος  | Μέγεθος: 133 KB 27/04/2015 ΓΓΔΕ, Δελτίο Τύπου, 27-4-2015: Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής του αρχείου Βεβαιώσεων Αποδοχών ή Συντάξεων και της Βεβαίωσης Αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φορολογικό έτος 2014  | Μέγεθος: 282 KB 06/04/2015 ΠΟΛ. 1077/06-04-2015: Διαδικασία υποβολής των ενιαίων δηλώσεων ΦΠΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 47α, 47β και 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000)  | Μέγεθος: 188 KB 22/04/2015 ΠΟΛ. 1093/22-04-2015: Διευκρινίσεις ως προς την υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών των εμποροβιομηχανικών εταιρειών που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του α.ν. 89/1967.  | Μέγεθος: 248 KB 17/04/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ.1094/17-4-15: Φορολογική μεταχείριση των υποτροφιών, των χρηματικών βραβείων και των βοηθημάτων - οικονομικών ενισχύσεων  | Μέγεθος: 292 KB 23/04/2015 ΓΓΔΕ, Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Διευκρινιστικό Έγγραφο (23/4/2015): Περί του χαρακτηρισμού των Επιχειρήσεων ως Συνδεδεμένων, λόγω Ύπαρξης Σχέσεων Ουσιώδους Οικονομικής Εξάρτησης  | Μέγεθος: 112 KB 23/04/2015 ΓΓΔΕ, Δελτίο Τύπου 23/4/2015: Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης βλάβης από κατασκευάστριες εταιρίες φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ)  | Μέγεθος: 136 KB 22/04/2015 Υπ. Οικ. ΠΟΛ.1075/15 (ΦΕΚ-689 Β/22-4-15) : Καθορισμός διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης ειδικών περιπτώσεων του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ)  | Μέγεθος: 223 KB 21/04/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1876/90 - Αποκατάσταση και αναμόρφωση του πλαισίου περί Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, Μεσολάβησης και Διαιτησίας και άλλες διατάξεις"  | Μέγεθος: 309 KB 21/04/2015 ΙΚΑ Γ36/02/96/Εγκύκλιος 17/21-4-15: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 33 του Ν.4321/15 για την επίδοση ατομικών ειδοποιήσεων στους οφειλέτες ΚΕΑΟ  | Μέγεθος: 137 KB 17/04/2015 Υπ. Οικονομικών, ΠΟΛ. 1080 (ΦΕΚ 628 Β Τεύχος, 17.4.2015): Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α΄/21.3.2015)  | Μέγεθος: 196 KB 17/04/2015 ΓΓΔΕ, Δελτίο Τύπου (17.4.2015): Διευκρινήσεις για τις Καταστάσεις Φορολογικών Στοιχείων έτους 2015  | Μέγεθος: 157 KB 16/04/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1087 (16.4.2015): Απόδειξη αγροτικής ιδιότητας για τη χορήγηση αγροτικής απαλλαγής.  | Μέγεθος: 197 KB 16/04/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1086 (16.4.2015), Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 26 του ν.4321/2015(ΦΕΚ 32Α) αναφορικά με δικαστικούς συμβιβασμούς για εκκρεμείς φορολογικές διαφορές.  | Μέγεθος: 181 KB 15/04/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1085 (15.4.2015): Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.) και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ) του ν.2238/1994 με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του 2013 και λήγει εντός του έτους 2014.  | Μέγεθος: 112 KB 15/04/2015 ΓΓΔΕ, Δελτίο Τύπου 15/4/2015, Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων για υπερδωδεκάμηνες χρήσεις σύμφωνα με τον προηγούμενο Κ.Φ.Ε.  | Μέγεθος: 293 KB 08/04/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1074 (ΦΕΚ 574 – 8.4.2015): Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές – Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013  | Μέγεθος: 159 KB 19/03/2015 Νόμος 4320 (ΦΕΚ 29 Α, 19/3/2015), Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις  | Μέγεθος: 250 KB 08/04/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1084 (8/4/2015): Παρακράτηση φόρου στις αμοιβές αλλοδαπών αξιωματικών και κατώτερου πληρώματος που υπηρετούν σε εμπορικά πλοία  | Μέγεθος: 238 KB 08/04/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1083 (8.4.2015): Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος που δίνονται βάσει επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας  | Μέγεθος: 217 KB 08/04/2015 ΙΚΑ Γ36/02/87/8-4-15: Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για οφειλές : • Καταβολή καθυστερούμενων εισφορών στα πιστωτικά ιδρύματα μέσω ΔΙΑΣ, • Ρύθμιση οφειλών μέσω διαδικτύου  | Μέγεθος: 125 KB 06/04/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1081 (6.4.2015): «Διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών από τα Αυτοτελή Τμήματα της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.  | Μέγεθος: 193 KB 06/04/2015 ΠΟΛ. 1082 (6.4.2015): Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 – Φ2 TAXIS).  | Μέγεθος: 197 KB 06/04/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ.1079 (6.4.2015): Διευκρινίσεις επί της αριθμ. ΠΟΛ.1216/2014 εγκυκλίου, σχετικά με την έκπτωση ή μη δαπάνης που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των €500  | Μέγεθος: 306 KB 06/04/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1078 (6.4.2015): Διευκρινίσεις ως προς την διαδικασία επιστροφής φόρου που παρακρατήθηκε ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.  | Μέγεθος: 135 KB 06/04/2015 ΥΠ.ΥΓ. Γ1Β/ΓΠ/9518/6-4-15: Μεταποιητικές Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος  | Μέγεθος: 351 KB 26/03/2015 ΠΟΛ. 1076 (26.3.2015): Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν.4172/13)  | Μέγεθος: 159 KB 01/04/2015 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1068/15 (ΦΕΚ-497 Β/1-4-15) : Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης ΦΗΜ Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), πωλητών ΦΗΜ, πιστοποιημένων τεχνικών ΦΗΜ, κατόχων - χρηστών ΦΗΜ  | Μέγεθος: 286 B 01/04/2015 Εγκύκλιος ΙΚΑ, Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/45 (1.4.2015), ΑΔΑ: 73994691ΩΓ-0ΡΩ, «Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»  | Μέγεθος: 175 KB 01/04/2015 Εγκύκλιος 7 (1.4.2015), Υπ. Οικονομίας, Υποδ., Ναυτ. κ Τουρισμού, Αριθμ. Πρωτ. ΔΝΣα/οικ.21409/ΦΝ 439.6 με Θέμα "Όρια ισχύος πτυχίων μελετών ανά τάξη και κατηγορία για τη χρονική περίοδο από 21/3/2015 – 20/3/2016"  | Μέγεθος: 326 KB 31/03/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1073 (31.3.2015): Κοινοποίηση και ερμηνεία των διατάξεων περί φορολογικών αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013  | Μέγεθος: 438 KB 31/03/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1072 (31.3.2015): Οδηγίες περί της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του ν.4172/2013 αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.  | Μέγεθος: 132 KB 20/03/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1062 (20.3.2015), δημοσιοποίηση στο ΦΕΚ 479, 30-03-2015, «Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ 1101/2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του ειδικότερου τρόπου και της διαδικασίας βεβαίωσης, είσπραξης, απόδοσης και επιστροφής του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.)».  | Μέγεθος: 93 KB 01/04/2015 ΓΓΔΕ, Δελτίο Τύπου 01/04/2015, Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) έτους 2015  | Μέγεθος: 241 KB 01/04/2015 Οίκος Ναύτου, Εγκύκλιος, Αρ. Πρωτ. 3409 (01.04.2015), Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών λόγω εορτών ΠΑΣΧΑ 2015  | Μέγεθος: 504 KB 31/03/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1071 (31/3/2015), «Κοινοποίηση της με αριθμό 170/2014 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά το μέρος που έγινε δεκτή, αναφορικά με τη δυνατότητα του λήπτη φορολογικού στοιχείου, εικονικού ως προς το πρόσωπο του εκδότη, να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά του τις δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό»  | Μέγεθος: 194 KB 31/03/2015 ΓΓΔΕ, Δελτίο Τύπου, 31/3/2015, Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής του αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φορολογικό έτος 2014  | Μέγεθος: 121 KB 27/03/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ.1070 (27.3.2015), Στατιστικά κατώφλια έτους 2015 για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές  | Μέγεθος: 126 KB 26/03/2015 ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1058, ΦΕΚ 459 Β΄ τεύχος, 26/3/2015, Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4172/2013 και του Ν.4174/2013  | Μέγεθος: 237 KB 27/03/2015 ΓΓΔΕ, Δελτίο Τύπου (27.3.2015): Ενημέρωση περί του ανείσπρακτου Ε.Ε.Τ.Α. του 2013, μέσω των λογαριασμών ρεύματος της Δ.Ε.Η. και των λοιπών παρόχων  | Μέγεθος: 196 KB 23/03/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1069 (23.3.2015): Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου ΚΦΕ (άρθρα 39 και 40 Ν.4172/2013)  | Μέγεθος: 345 KB 19/03/2015 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1061 (19.3.2015): «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α 19/3/2015).  | Μέγεθος: 182 KB 20/03/2015 ΠΟΛ. 1067 (20.3.2015) ΓΓΔΕ, «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν.4172/2013»  | Μέγεθος: 193 KB 26/03/2015 ΓΓΔΕ, Δελτίο Τύπου 26/3/2015, Παράταση για την Εκπρόθεσμη Δήλωση Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.  | Μέγεθος: 330 KB 24/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Εγκύκλιος για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4321/2015 (24.03.2015), Αρ. Φακ.:Β/7, Αρ.Πρωτ.: οικ.11798/596, ΑΔΑ:7ΥΥ9465ΦΘ5-5ΒΞ  | Μέγεθος: 350 KB 26/03/2015 ΙΚΑ Εγκύκλιος 14 (26.3.2015),Αρ. Πρωτ. Γ36/02/70 «Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 4321/2015 που αφορούν ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών»  | Μέγεθος: 303 KB 20/03/2015 ΟΑΕΕ, Εγκύκλιος 4 (20/3/2015), Αρ. Πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ14/3/432146, "Επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ – ΕΤΑΜ «νέων» ασφαλισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ. Φ.10035/18679/304/2014 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας"  | Μέγεθος: 504 KB 18/03/2015 ΠΟΛ.1066 (18.3.2015), Διευκρινήσεις για τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο  | Μέγεθος: 159 KB 21/03/2015 NOMOΣ 4321 (ΦΕΚ-32 Α/21-3-15) : Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας  | Μέγεθος: 467 KB 19/02/2015 ΠΟΛ.1051 (19.2.2015), περί Υποβολής Βεβαιώσεων αποδοχών, συντάξεων και αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και Υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2014  | Μέγεθος: 281 KB 19/03/2015 ΠΟΛ.1060 (19.3.2015), για εφαρμογή διατάξεων σχετ. με φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, καταβολή φόρου και πίστωση φόρου αλλοδαπής και προκαταβολή φόρου νομικών οντοτήτων και σχετικές οδηγίες  | Μέγεθος: 331 KB 18/03/2015 ΠΟΛ.1059 (18.3.2015), Περί εφαρμογής διατάξεων αναφορικά με τα κέρδη από επιχειρ. δραστηριότητα, την εκκαθάριση και τον φορολογ. συντελεστή των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.  | Μέγεθος: 262 KB 18/03/2015 ΙΚΑ Ε57/7/ΕΓΚ.12/18-3-15 : Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των ΔΣ των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων  | Μέγεθος: 185 KB 27/02/2015 ΠΟΛ. 1053/27-02-2015: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.  | Μέγεθος: 197 KB 18/03/2015 ΠΟΛ.1050 (ΦΕΚ 18.3.2015), περί Ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ παροχής τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών  | Μέγεθος: 179 KB 18/03/2015 ΠΟΛ. 1049/2015, (ΦΕΚ 18.3.2015) που αναφέρεται στον ορισμό του τύπου και του περιεχομένου της Δήλωσης ΦΠΑ.  | Μέγεθος: 232 KB 03/03/2015 Εγκύκλιος ΥΠ.ΟΙΚ., Αρ. Πρωτ.: Δ12Γ 1028539 ΕΞ 2015 (3.2.2015) - Περί Υποχρέωσης Καταβολής Φόρου 10% στις έκτακτες αμοιβές (Bonus) και απαλλαγή των αντίστοιχων ποσών εισαγομένων συναλλάγματος από την έκτακτη εισφορά του άρθρου 43 του ν.4111/2013(Α’18) όπως ισχύει  | Μέγεθος: 196 KB 02/03/2015 ΠΟΛ.1056/2.3.2015: Φορολογική μεταχείριση των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων, μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013).  | Μέγεθος: 692 KB 02/03/2015 ΟΕΕ 02-03-2015 ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ  | Μέγεθος: 302 KB 02/03/2015 ΠΟΛ.1054/02-03-2015 Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276 Β΄) Aπόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιριών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιριών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄/ 26-07-2013)  | Μέγεθος: 123 KB 27/02/2015 ΦΕΚ 297Β 27-02-2015 Παράταση για την ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπου Ε11  | Μέγεθος: 216 KB 27/02/2015 ΓΓΔΕ-Δελτίο Τύπου 27.2.2015, Παράταση χωρίς πρόστιμα για τη μεταβολή επαγγελματικής εγκατάστασης  | Μέγεθος: 217 KB 27/02/2015 ΓΓΔΕ-Δελτίο Τύπου 27.2.2015, ΜΥΦ 2014: Διευκρινίσεις για τις Καταστάσεις Πελατών-Προμηθευτών έτους 2014  | Μέγεθος: 135 KB 27/02/2015 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ_Δελτίο Τύπου 27.2.2015 Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας: Δεν απαιτείται η προσέλευση των ασφαλισμένων στα Υποκαταστήματα για τη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας  | Μέγεθος: 206 KB 26/02/2015 ΙΚΑ ΕΓΚ.Ε40/60 26-02-2015 Δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών Α.Π.Δ εισφορών υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ. με μαγνητικό μέσο στο αρμόδιο Υποκατάστημα.  | Μέγεθος: 179 KB 25/02/2015 Παράταση για την ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπου Ε11, Γνωστοποίησης στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας - 25.2.2015  | Μέγεθος: 189 KB 20/02/2015 ΠΟΛ:1052/20.2.2015 Περί Δικαιούχων Μειώσεων Φόρων  | Μέγεθος: 239 KB 24/02/2015 Δικαιούχοι Μειώσεων Φόρου Εισοδήματος. Δελτίο Τύπου της ΓΓΔΕ (24.2.2015) περί μειώσεων φόρου ιατρικών κ νοσοκομειακών δαπανών, ποιες συμπεριλαμβάνονται, δωρεών και λόγω αναπηρία  | Μέγεθος: 126 KB 20/02/2015 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η ΠΟΛ.1022 και η ΠΟΛ.1023. Δημοσιεύτηκαν οι δύο ΠΟΛ. στο ΦΕΚ 252, με ημερομηνία 20 Φεβρουαρίου 2015.  | Μέγεθος: 145 KB 17/02/2015 ΠΟΛ.1020/19-1-15 (ΦΕΚ 225 Β΄ 17.2.15): Διαδικασία Απαλλαγής από το ΦΠΑ: α) μη κοινοτικών εμπορευμάτων που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, β) μη κοινοτικών κ εγχώριων εμπορευμάτων που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, γ) εγχώριων εμπορευμάτων που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης) με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγής ή παράδοσης σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.  | Μέγεθος: 146 KB 17/02/2015 ΠΟΛ.1038 (ΦΕΚ 239 Α/17-2-15): Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. ΠΟΛ.1282/13 "Προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα σε περίπτωση φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, εξειδίκευση των προσώπων σε βάρος των οποίων αυτά επιβάλλονται, καθορισμός των περιπτώσεων ολικής ή μερικής άρσης των μέτρων και μη εφαρμογής αυτών, προσδιορισμός χρόνου διατήρησής τους και άλλων ειδικότερων θεμάτων"  | Μέγεθος: 194 KB 16/01/2015 ΠΟΛ. 1007 (ΦΕΚ B΄ 73 - 16.01.2015) Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων  | Μέγεθος: 347 KB 05/01/2015 ΠΟΛ.1002/31-12-2014 (ΦΕΚ Β' 3/05-01-2015) Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος  | Μέγεθος: 249 KB 05/02/2015 Δεν υποβάλλονται για το 2014 η οριστική δήλωση ελευθέριων επαγγελμάτων (Ε20) και η οριστική δήλωση εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις (Ε21) - 5.2.2015  | Μέγεθος: 248 KB 09/01/2015 ΠΟΛ.1010/9-1-2015 (ΦΕΚ ΑΡΙΘ. Β΄ 139/22.1.2015) Ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής ΦΠΑ του άρθρου 40 του Κώδικα ΦΠΑ  | Μέγεθος: 224 KB 18/02/2015 Μεταβίβαση Εμπορευμάτων που βρίσκονται σε Καθεστώς Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή από δικαιούχο άδειας πρόσωπο σε άλλο δικαιούχο άδειας πρόσωπο χωρίς την λήξη του καθεστώτος (18.2.2015)  | Μέγεθος: 248 KB 20/02/2015 Παράταση των Καταστάσεων Πελατών - Προμηθευτών Έτους 2014 - (20.2.2015)  | Μέγεθος: 251 B 04/02/2015 Διευκρινήσεις και Σημειώσεις από Υπ.Οικ. για τις Δηλώσεις ΦΠΑ Αγροτών - 4/2/2015  | Μέγεθος: 189 B 04/02/2015 ΠΟΛ.1040/4-2-2015 Τρόπος υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ για πράξεις που διενεργήθηκαν το έτος 2014 από αγρότες φυσικά πρόσωπα.  | Μέγεθος: 162 KB 10/02/2015 ΠΟΛ.:1044/10-2-2015 Για τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, τα υποκείμενα του φόρου και τα απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα  | Μέγεθος: 9 MB 24/11/2014 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308 ΦΕΚ 251Α 24-11-2014 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 404 KB 10/02/2015 ΠΟΛ.1045/10-2-2015 Παροχή οδηγιών για την Διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητα φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων αλλά και νομικών οντοτήτων.  | Μέγεθος: 239 KB 06/02/2015 ΠΟΛ.:1046/6-2-2015 Φορολογική μεταχείριση καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών οικ. έτους 2014 από μισθωτούς και συνταξιούχους καθώς και δικηγόρους που απασχολούνται με έμμισθη εντολή και βρίσκονται σε αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος.  | Μέγεθος: 251 KB 12/01/2015 ΠΟΛ.1047/12-1-2015: Διευκρινίσεις του Υπ. Οικ. για θέματα φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία.  | Μέγεθος: 671 KB 26/01/2015 ΠΟΛ.1036/26-1-2015: Καθορισμός εντύπων εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών  | Μέγεθος: 608 KB 31/12/2014 ΠΟΛ. 1003/31-12-2014 «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».  | Μέγεθος: 295 KB 15/01/2015 ΠΟΛ.1017/15-1-2015 (ΦΕΚ 222 Β΄/17.2.2015) «Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.»  | Μέγεθος: 181 KB 14/01/2015 ΠΟΛ.1015/14-1-2015 ΦΕΚ245Β΄/17-2-2015 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1004/2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων  | Μέγεθος: 294 KB 31/10/2014 Ν.4305/30.10.2014 ΦΕΚ 237Α 31-10-2014  | Μέγεθος: 27 KB 20/10/2014 ΠΟΛ 1231 - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 Απόφαση μείωσης από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ΠΟΛ. 1231.2014)  | Μέγεθος: 22 KB 20/10/2014 ΠΟΛ 1231 - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 Αίτηση μείωσης επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ΠΟΛ. 1231.2014)  | Μέγεθος: 27 KB 22/10/2014 ΠΟΛ 1231 - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Απόφαση μείωσης επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ΓΓΔΕ)  | Μέγεθος: 26 KB 21/10/2014 ΠΟΛ 1232 21-10-2014 - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Απόφασης ανάκλησης χορηγηθείσας μείωσης επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ΠΟΛ. 1232.2014)  | Μέγεθος: 213 KB 22/10/2014 ΠΟΛ 1232 21-10-14 ΦΕΚ 2832Β 22-10-2014 Διαδικασία χορήγησης μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014 σε φυσικά πρόσωπα για κύριους χώρους κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων κατοικιών και επαγγελματικών στεγών  | Μέγεθος: 108 KB 22/10/2014 ΠΟΛ 1231 20-10-14 ΦΕΚ 2832Β 22-10-2014 Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.  | Μέγεθος: 146 KB 08/10/2014 ΦΕΚ 2665Β 8-10-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΕΣ  | Μέγεθος: 228 KB 16/10/2014 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  | Μέγεθος: 452 KB 16/10/2014 AITHΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  | Μέγεθος: 71 KB 16/10/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  | Μέγεθος: 229 KB 14/10/2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 3244-14.10.2014: Περί της συμβατότητας ή μη με το άρθρο 9 του Συντάγματος, των προβλέψεων των άρθρων 25§3 και 40§3 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν 4174/2013).  | Μέγεθος: 515 KB 08/09/2014 ΦΕΚ 2390Β 08-09-2014  | Μέγεθος: 341 KB 08/09/2014 ΥΠ.ΕΣΩΤ. ΑΠ33466-08-09-2014 («Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES»  | Μέγεθος: 245 KB 09/09/2014 ΟΑΕΕ ΕΓΚ. 22 9-9-2014 «Μείωση επιτοκίου αναχρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας»  | Μέγεθος: 107 KB 25/08/2014 ΠΟΛ 1198 25-8-2014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ  | Μέγεθος: 212 KB 28/08/2014 ΟΑΕΕ ΕΓΚ.21 28-8-2014 «Γνωστοποίηση των διατάξεων του ν. 4250/2014»  | Μέγεθος: 313 KB 27/08/2014 ΦΕΚ 2289Β 27-8-14 Θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013.  | Μέγεθος: 377 B 26/08/2014 Ε.Σ.ΑμεΑ.2947 26-8-2014 «Η Ε.Σ.ΑμεΑ. καταθέτει τις προτάσεις της για τον ΕΝΦΙΑ - Σε οικονομική απόγνωση τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους»  | Μέγεθος: 116 KB 20/08/2014 ΦΕΚ 2262Β 20-8-2014 «Τροποποίηση Οδηγού Προγράμματος ως προς τον χρόνο παράτασης υλοποίησης έργων στα πλαίσια του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».  | Μέγεθος: 115 KB 20/08/2014 ΦΕΚ 2258Β 20-8-14  | Μέγεθος: 179 KB 20/08/2014 ΙΚΑ Ε33.713 20-08-2014 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ν. 4152/2013 IOYΛIOY 2014»  | Μέγεθος: 134 KB 14/08/2014 ΠΟΛ 1194 14-8-2014 Αξιοποίηση των διατάξεων της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Αρχή του άρθρου 7 του ν.3691/2008).  | Μέγεθος: 111 KB 18/08/2014 ΦΕΚ 2247Β 18-8-2014 Καθορισμός, διαδικασία και τρόπος απόδοσης του ποσού επιστροφής rebate  | Μέγεθος: 184 KB 12/08/2014 ΠΟΛ 1191 12-08-2014 Φορολογική μεταχείριση των ποσών επιστροφής κατ' εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) και του κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (rebate), από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4172/2013  | Μέγεθος: 115 KB 12/08/2014 ΦΕΚ 2207Β 12-8-2014 «Καθορισμός ημερήσιων και εβδο− μαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσι− εύσεων των φορέων του Δημοσίου  | Μέγεθος: 110 KB 12/08/2014 ΠΟΛ 1192 12-8-2014 «Aναστολή της προθεσμίας για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης (Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών), καθώς και για την έκδοση αποφάσεων επί ενδικοφανών προσφυγών, κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου»  | Μέγεθος: 212 KB 06/08/2014 ΙΚΑ ΕΓΚ.52 6-08-2014 «Ανακεφαλαιωτική εγκύκλιος σχετικά με το ωράριο υποδοχής κοινού και την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων στις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».  | Μέγεθος: 115 KB 13/08/2014 ΦΕΚ 2215Β 13-08-2014 «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εξαίρεση από τον αυτεπάγγελ− το συμψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων οφειλετών έναντι του Δημοσίου με βεβαιωμένα αλλά μη ληξι− πρόθεσμα χρέη αυτών προς το Δημόσιο».  | Μέγεθος: 126 KB 13/08/2014 ΓΓΠΣ 13-08-2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  | Μέγεθος: 2 MB 24/07/2014 ΙΚΑ ΕΓΚ. Ε41.185.24-07-2014 Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για τη διαχείριση περιπτώσεων ακινήτων  | Μέγεθος: 243 B 01/08/2014 ΠΟΛ 1189 01-08-2014 Κοινοποίηση διατάξεων της ρύθμισης του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (ΑΊ70), όπως ισχύει.  | Μέγεθος: 131 KB 30/07/2014 ΠΟΛ 1185/2014 ΦΕΚ 2074Β 30-7-14 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης − πράξης διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014  | Μέγεθος: 131 KB 30/07/2014 ΠΟΛ 1184/2014 ΦΕΚ 2074Β 30-7-14 Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων.  | Μέγεθος: 1 MB 31/07/2014 31-07-2014 ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ + ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  | Μέγεθος: 102 KB 24/07/2014 ΙΚΑ 24-7-2014 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΑΟ  | Μέγεθος: 254 KB 28/07/2014 ΥΠ. 28009-14 Μειωμένη συμμετοχή δικαιούχων ΕΚΑΣ έτους 2014  | Μέγεθος: 220 KB 24/07/2014 ΕΓΚ Δ12Α 1109224 ΕΞ 2014 24-07-2014 Φορολογική μεταχείριση αμοιβών ασκούμενων δικηγόρων και  | Μέγεθος: 202 KB 24/07/2014 ΕΓΚ. Δ12Α 1109216 ΕΞ2014 24-7-2014 Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθ. 29 παρ. 3 του ν.4172/2013)  | Μέγεθος: 174 B 25/07/2014 ΠΟΛ 1182 25-7-2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  | Μέγεθος: 219 KB 25/07/2014 ΠΟΛ 1182 25-7-2014 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α' του τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β' του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α'-7.4.2014) περί της γνωστοποίησης στη Φορολογική Διοίκηση μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού φυσικών προσώπων  | Μέγεθος: 210 KB 23/07/2014 ΠΟΛ 1181 23-7-2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014  | Μέγεθος: 1 MB 23/07/2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ - ΓΓΔΕ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2014  | Μέγεθος: 152 KB 18/07/2014 ΥΑΑΤ Δ.Τ. 18-7-2014 Πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση των επενδύσεων στον αγροτικό τομέα  | Μέγεθος: 2 MB 17/07/2014 ΥΠ.ΤΟΥΡ. ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ για αλλαγές στο φόρο ακινήτων  | Μέγεθος: 133 KB 16/07/2014 ΠΟΛ 1180 16-07-2014 Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α’)  | Μέγεθος: 1 MB 17/07/2014 Ενιαίο σύστημα ελέγχου και πληρωμών συντάξεων ΗΛΙΟΣ 17-07-2014  | Μέγεθος: 189 B 14/07/2014 ΠΟΛ. 1176/14-07-2014 (ΦΕΚ B 1909 - 15.07.2014) Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.  | Μέγεθος: 129 KB 14/07/2014 ΠΟΛ. 1175/14-07-2014 (ΦΕΚ B 1909 - 15.07.2014) Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2013.  | Μέγεθος: 145 KB 14/07/2014 ΠΟΛ 1177 14-7-2014 Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.  | Μέγεθος: 119 KB 14/07/2014 ΥΠ.ΟΙΚ. Δ12Α 1103636 ΕΞ2014 14-07-2014 Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπολογισμό προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2014.  | Μέγεθος: 640 KB 15/07/2014 ΕΒΕΠ Δ.Τ. 15-7-2014 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ε.Β.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ  | Μέγεθος: 4 MB 14/07/2014 ΙΚΑ ΕΓΚ. 50 11-7-2014 ∆ιαχείριση αιτηµάτων πιστοποίησης βαθµού αναπηρίας για απαλλαγή από το φόρο των εισοδηµάτων που αποκτώνται από τα άτοµα µε αναπηρία, από 1/1/2014 και απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και ταξινόµησης επιβατικών αυτοκινήτων  | Μέγεθος: 118 KB 14/07/2014 ΥΠ.Δ.Τ.14-7-2014 Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Επιλογής βρεφών και νηπίων στους Β.Ν.Σ. του ΟΑΕΔ για το Σχολ. Έτος 2014-2015  | Μέγεθος: 159 KB 14/07/2014 ΥΠΑΑΝ Δ.Τ. 14-7-14 Μείωση στα τιμολόγια ΟΣΔΕ για τους αγρότες  | Μέγεθος: 433 KB 10/07/2014 ΙΚΑ ΕΓΚ. 49 10-07-2014 Απογραφή των εμμέσων ασφαλισμένων (προστατευομένων μελών) και των δικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου. Επανακαθορισμός/απλοποίηση των διαδικασιών απογραφής και μεταβολής στοιχείων των ασφαλισμένων. 2.Τροποποίηση της διαδικασίας απόδοσης ασφαλιστικής ικανότητας. Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων Περίθαλψης  | Μέγεθος: 750 KB 11/07/2014 ΕΡΓΑΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  | Μέγεθος: 349 KB 03/07/2014 ΙΚΑ Ε57/22/03-07-2014 « Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας στις επιχειρήσεις του ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα, αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων μέχρι 30/06/2015»  | Μέγεθος: 102 KB 01/07/2014 ΕΓΚ. Γ5.40121.3263 01-07-2014 N. 3446/2006 - Αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας οχήµατος για την εξασφάλιση καταβολής του προστίµου - Επιστροφή στοιχείων κυκλοφορίας σε περίπτωση διακανονισµού  | Μέγεθος: 65 KB 21/10/2013 Γ5/9703/1173 - 21/10/2013 - N. 3446/2006 - Αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος για την εξασφάλιση καταβολής του προστίμου - Διατήρηση μέτρου έως την εξόφληση  | Μέγεθος: 112 KB 03/07/2014 ΥΠ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Τ. 3-7-2014 Επενδύσεις 900 εκατ. ευρώ δημιουργούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας στη Β. Ελλάδα  | Μέγεθος: 132 KB 03/07/2014 ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ.Τ. 3-7-2014 68 εκπαιδευτικά προγράμματα μελισσοκόμων  | Μέγεθος: 67 KB 02/07/2014 ΟΓΑ Δ.Τ. 2-7-14 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  | Μέγεθος: 605 KB 01/07/2014 ΟΑΕΔ 56164-01-07-2014 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣΑ 2014  | Μέγεθος: 115 KB 01/07/2014 ΥΠ. Δ.Τ. 1-7-2014 - Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011- ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΟΥ Α’ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ 2014.  | Μέγεθος: 279 KB 01/07/2014 ΥΠ. Δ.Τ. 1-7-2014 - «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»  | Μέγεθος: 87 KB 01/07/2014 ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Φ.251.101658.Β6 01-7-2014 Ηµέρες λειτουργίας των Λυκείων για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής υποβολής Μ.∆.  | Μέγεθος: 71 KB 01/07/2014 ΥΠ. Δ.Τ. 1-7-2014 - Πρόσθετη χρηματοδότηση για βρεφονηπιακούς σταθμούς  | Μέγεθος: 210 KB 30/06/2014 ΦΕΚ 1780Β 30-6-14 ΠΟΛ1169 Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014.  | Μέγεθος: 1 MB 27/06/2014 ΙΚΑ ΕΓΚ. 48 27-06-2014 «Κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού – Έλεγχος τήρησης του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας – Επιβολή και ύψος διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμα) – Επιβολή άλλων κυρώσεων».  | Μέγεθος: 168 KB 27/06/2014 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 35531-27.06.2014 «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων»  | Μέγεθος: 477 KB 25/06/2014 ΙΚΑ 47 25-6-14 «Κοινοποίηση εγγράφου του Ε.Τ.Ε.Α. σχετικά με την εφαρμογή του συντελεστή αναπροσαρμογής των συντάξεων του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) από 1/7/2014»  | Μέγεθος: 106 KB 28/06/2014 ΦΕΚ 1753Β 28-06-2014 Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών».  | Μέγεθος: 75 KB 26/06/2014 ΚΥΑ Φ.80000.οικ.13492.904 26-6-2014 «Συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας για την παρακολούθηση του προγράμματος μεταρρύθμισης της είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών μέσω της φορολογικής διοίκησης».  | Μέγεθος: 464 KB 26/06/2014 KYA 13725.4430 26-06-2014 Κοινό Σχέδιο Δράσης για το πρόγραμμα μεταρρύθμισης της είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών  | Μέγεθος: 122 KB 27/06/2014 ΦΕΚ 1724Β 27-6-2014 Προσδιορισμός του χρόνου κτήσης ακίνητης περιουσίας και καθορισμός τιμής κτήσης σε ειδικές περιπτώσεις  | Μέγεθος: 147 KB 30/06/2014 ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ.Τ. 30-6-2014 Ελεγχος της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας  | Μέγεθος: 911 KB 30/06/2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ - Δ.Τ.30-6-2014  | Μέγεθος: 260 KB 27/06/2014 ΙΚΑ ΕΓΚ. 46 27-6-2014 «Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας από 1 Ιουλίου 2014.»  | Μέγεθος: 148 KB 27/06/2014 ΥΠΟΙΚ Δ.Τ. 27-6-14 ΠΟΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  | Μέγεθος: 146 KB 27/06/2014 ΥΠΟΙΚ Δ.Τ. 27-6-14 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ  | Μέγεθος: 135 KB 23/06/2014 ΦΕΚ 1657B 23-6-14 «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου». Διεύρυνση και βελτίωση του Κ.Ο.Τ.  | Μέγεθος: 85 KB 26/06/2014 ΥΠ.ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟΦ. Α 32654.2548 26-6-14 Διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία της μεταβίβασης των οχημάτων  | Μέγεθος: 163 KB 24/06/2014 ΦΕΚ 1683Β 24-6-2014 Κατάρτιση Προγράμματος επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε. ....  | Μέγεθος: 185 KB 26/06/2014 ΥΠΟΙΚ Δ.Τ. 26-6-14 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας – Δημόσιο Λογιστικό»  | Μέγεθος: 139 KB 26/06/2014 ΙΚΑ Δ.Τ. 26-6-2014 Περί των οργανωτικών αλλαγών στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ  | Μέγεθος: 48 KB 25/06/2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - Λανθασμένη υπαγωγή σε ασφαλιστικό ταμείο διπλωματούχων μηχανικών  | Μέγεθος: 184 KB 25/06/2014 ΥΑΑ 25-06-2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Αρχίζει ο διάλογος με τον αγροτικό κόσμο  | Μέγεθος: 73 KB 25/06/2014 ΥΠΟΙΚ Δ.Τ. 25-6-2014 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ  | Μέγεθος: 80 KB 24/06/2014 ΥΠΟΙΚ Δ.Τ. 24-6-2014 Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού 5μήνου Ιανουαρίου - Μαΐου 2014  | Μέγεθος: 75 KB 16/06/2014 ΥΠ. Φ.80000.7870.305.16.6.2014 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για παροχές ασθένειας σε είδος, κατ’ εφαρμογή του άρθρου πρώτου υποπαράγραφος Α3 του ν.4254/2014  | Μέγεθος: 81 KB 18/06/2014 ΥΠ. Φ.80000-οικ.12777-505 18-06-2014 Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές ασθένειας σε είδος κατ’ εφαρμογή ων διατάξεων της υποπαραγράφου Α3 του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (Α,85)  | Μέγεθος: 206 KB 20/06/2014 ΠΟΛ 1166 20-6-14 Διευκρινίσεις ως προς τις εξαιρέσεις από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης οικονομικού έτους 2014  | Μέγεθος: 197 KB 13/06/2014 ΠΟΛ.1164/13.6.2014 Εκκαθάριση τροποποιητικών δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων  | Μέγεθος: 204 KB 19/06/2014 ΔΕΣ 1092026 ΕΞ 19-06-2014 «Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής».  | Μέγεθος: 61 KB 16/06/2014 Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/19/οικ.14290/14 (ΦΕΚ 1580 Β/16-06-2014) Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής αίτησης για έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) και έκδοση κωδικού πληρωμής του, η οποία διεκπεραιώνεται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).  | Μέγεθος: 390 KB 16/06/2014 ΦΕΚ 1582Β 16-6-2014  | Μέγεθος: 152 KB 16/06/2014 ΥΠ.ΕΡΓ. Φ.80000-οικ.12347-576 16-06-2014Γνωστοποίηση των διατάξεων της περ. 3 της Υποπαραγρ. ΙΑ.1, της Παραγράφου ΙΑ του Ν.4254/2014 σχετικά με την ασφάλιση των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών που είναι μέλη του ΣΟΕΛ  | Μέγεθος: 194 KB 12/06/2014 ΙΚΑ Σ00-63 12-06-2014 «Επισημάνσεις σχετικά με την υποβολή μηνυτήριων αναφορών κατά των προσώπων που εισέπραξαν αχρεωστήτως παροχές και συναφή θέματα.»  | Μέγεθος: 153 KB 10/06/2014 ΟΑΕΕ ΕΓΚ.17 10-6-14 «Τροποποίηση κωδικών διακοπής ασφαλισμένων στο Πληροφοριακό Σύστημα Ασφαλισμένων Ο.Α.Ε.Ε.»  | Μέγεθος: 213 KB 11/06/2014 ΙΚΑ T01-652-38 11-06-2014 «Συμπληρωματικές οδηγίες για απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., από 1-12-2013, στην Α.Π.Δ. μέσω ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ»  | Μέγεθος: 938 KB 11/06/2014 ΙΚΑ ΕΓΚ.45 11-06-2014 «Μείωση εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014».  | Μέγεθος: 224 KB 11/06/2014 ΟΑΕΕ Εγκύκλιος 18 11-6-14 «Μείωση επιτοκίου αναχρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας»  | Μέγεθος: 186 KB 10/06/2014 ΟΑΕΕ ΕΓΚ.16 10-6-2014 “Επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νέων ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4254/2014”.  | Μέγεθος: 467 KB 12/06/2014 ΟΑΕΔ ΑΡ. ΠΡΩΤ.49512 12-6-14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  | Μέγεθος: 237 KB 11/06/2014 ΕΒΕΑ Δ.Τ.11-6-14  | Μέγεθος: 204 KB 06/06/2014 ΥΠΕΣ. ΕΓΚ.36 ΑΡ.ΠΡΩΤ.23334 06-04-2014 Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δήμους.  | Μέγεθος: 121 KB 02/06/2014 ΥΠ. Δ12Α 1085250 ΕΞ 2-6-2014 Οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) οικονομικού έτους 2014 για τα άτομα με αναπηρία  | Μέγεθος: 162 KB 02/06/2014 ΙΚΑ ΕΓΚ. Α11-181 02-6-14 «Aσφαλιστική ικανότητα ανέργων»  | Μέγεθος: 116 KB 02/06/2014 KYA Φ 80000-11624-762 Τροποποίηση της αριθ. Α1/387/2-12-1986 (ΦΕΚ 848 Β) κοινής υπουργικής απόφασης «Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση των παροχών του ΟΓΑ».  | Μέγεθος: 208 KB 02/06/2014 ΙΚΑ E85-39-02.06.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.4255/2014 (ΦΕΚ 89/11-4-2014 τ.Α΄) – Κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης από 1/6/2014 του Ε.Β.Κ.Ν.Π..  | Μέγεθος: 146 KB 29/05/2014 ΦΕΚ 1373Β 29-5-2014 Αύξηση της τακτικής μηνιαίας εισφοράς ασφαλισμένων του Ταμείου Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΚΠΕΝ) κατά πο− σοστό 40%. .  | Μέγεθος: 147 KB 29/05/2014 ΥΠ. 1445-67987 29.05.2014 Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32/11- 2-2014)  | Μέγεθος: 248 KB 28/05/2014 ΓΕΔΔ 13542-28.05.2014 Έλεγχος ετησίων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης οικονοµικού έτους 2014 (χρήση 2013)  | Μέγεθος: 116 KB 29/05/2014 ΥΠ. ΠΟΛ1156 ΦΕΚ 1370Β 29-5-2014 Απαλλαγή από τόκους της εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που υποβλή− θηκαν στις 30.4.2014 μέσω της υπηρεσίας TAXISnet.  | Μέγεθος: 260 KB 26/05/2014 ΙΚΑ ΕΓΚ.41 26-5-2014 Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 33 παρ. 3 του ν.4141/2013 και του άρθρου τρίτου παρ. Α του ν.4254/2014 που αφορούν θέματα αναγκαστικής είσπραξης.  | Μέγεθος: 217 KB 28/05/2014 ΙΚΑ ΕΓΚ.43 28-5-2014 Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 59 του ν. 4264/2014 σχετικά με την αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης των οφειλετών που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.  | Μέγεθος: 73 KB 27/05/2014 ΥΠ. 21868-27.05.2014 Επιβολή δηµοτικών τελών και φόρων σε χώρους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων των ν.3775/09, ν.3843/10, ν.4014/11 και ν.4178/13  | Μέγεθος: 885 KB 27/05/2014 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΑΡΤΕΜΙΣ  | Μέγεθος: 150 KB 26/05/2014 ΙΚΑ Ε33.510 26-5-2014 Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.  | Μέγεθος: 1 MB 01/05/2014 ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ οικ.έτους 2014  | Μέγεθος: 156 KB 23/05/2014 ΥΠΑΑΝ Νέο ΕΣΠΑ 2014-2020  | Μέγεθος: 103 KB 22/05/2014 ΦΕΚ 1299Β 22-5-14 Παράταση υποβολής για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις έτους 2013 και καταστάσεις 1ου τριμήνου 2014  | Μέγεθος: 710 KB 22/05/2014 ΟΓΑ 7 Νέα Προγραμμάτα Κοινωνικού Τουρισμού της «Αγροτικής Εστίας» έτους 2014  | Μέγεθος: 168 KB 21/05/2014 ΥΠ ΔΜΗΔ Δ.Τ.21-5-14 Νέες υπηρεσίες στους πολίτες θα προσφέρουν από την προσεχή Τρίτη, 27 Μαΐου, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).  | Μέγεθος: 113 KB 19/05/2014 ΦΕΚ 1266Β 19-5-14 Συμπλήρωση και Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.)/ που λειτουργούν εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγα− σης των Δ.Ο.Υ., στις έδρες ή περιοχές Δήμων.  | Μέγεθος: 280 KB 19/05/2014 ΥΠ.ΑΠΟΦ. 11712.76 19-5-14 «Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού».  | Μέγεθος: 221 KB 25/04/2014 ΠΟΛ 1117 25-4-2014 Εφαρμογή των διατάξεων της περ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2238/1994, όπως αυτές ίσχυαν πριν την κατάργησή τους με το ν.4172/2013 για τα ποσά υπεραξίας που αποκτήθηκαν από αλλοδαπούς δικαιούχους χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.  | Μέγεθος: 205 KB 14/05/2014 ΥΠΟΙΚ Δ.Τ.14-5-14 Υπουργική Απόφαση για αναστολή καταβολής δόσεων δανείων από ιδιωτικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες  | Μέγεθος: 74 KB 08/05/2014 Δ12Β 1072765 ΕΞ 8.5.2014 Φορολογική μεταχείριση των Ναυτιλιακών Εταιριών Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α) του ν.3182/2003.  | Μέγεθος: 563 KB 03/02/2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ E-παράαβολο TAXISNET  | Μέγεθος: 493 KB 06/03/2013 ΠΟΛ 1163 03-06-2013 ΦΔΚ 1675/Β΄/2013 «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου»  | Μέγεθος: 208 KB 08/05/2014 ΠΟΛ 1133 8-05-2014 «Μη επιβολή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίων κατά την σύσταση των εταιρειών»  | Μέγεθος: 149 KB 01/05/2014 50 ερωτήσεις – απαντήσεις για τις συγκεντρωτικές και το σύστημα υποδοχής και ανάρτησης τους από τη ΓΓΠΣ  | Μέγεθος: 145 KB 08/05/2014 ΦΕΚ 1177Β 8-5-2014 - Εγκύκλιος14422/302/7.5.2013 Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος κατά τις προσεχείς διπλές εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών της 18ης Μαΐου 2014, καθώς και κατά τις επαναληπτικές και την ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014  | Μέγεθος: 785 KB 07/05/2014 ΠΟΛ 1125 16-4-2014 ΦΕΚ 1171Β 7-5-14 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170), για την ηλεκτρονική κοινοποίηση πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης  | Μέγεθος: 265 KB 06/05/2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ  | Μέγεθος: 219 KB 06/05/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/89/648115 ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ - Εγκύκλιος 13 06-05-2014 «Ρύθμιση οφειλών εκτός Μηχανογραφικού Συστήματος, από αναδρομική αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας»  | Μέγεθος: 129 KB 05/05/2014 ΦΕΚ 1130 05-5-2014 Όροι και προϋποθέσεις τήρησης του Ειδικού βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών που καθιερώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Ν. 4225/2014 (Α΄ 2).  | Μέγεθος: 648 KB 05/05/2014 ΙΚΑ ΕΓΚ.34 05-05-2014 «Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 141 του Ν. 4251/2014 περί παράτασης χορήγησης συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν και εκκρεμεί εξέταση των ασφαλισμένων από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. Συμπληρωματικές οδηγίες.»  | Μέγεθος: 205 KB 05/05/2014 FILE  | Μέγεθος: 73 KB 02/05/2014 ΟΓΑ Δελτίο Τύπου 2-5-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ  | Μέγεθος: 185 KB 02/05/2014 Κ2-1244-02.05.2014 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ  | Μέγεθος: 315 KB 30/04/2014 ΠΟΛ 1126 2014 Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994(Ο.Ε, ΕΕ, κλπ) καθώς και των οριστικών δηλώσεων από μισθωτές υπηρεσίες και από ελευθέρια επαγγέλματα.  | Μέγεθος: 185 KB 30/04/2014 ΠΟΛ 1127/2014 Παράταση του χρόνου υποβολής των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30η Απριλίου 2014  | Μέγεθος: 443 KB 29/04/2014 ΠΟΛ 1124 29-04-2014 Επικαιροποιημένες Αποφάσεις περί αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής άρθρου 12 του ΚΦ.Δ.  | Μέγεθος: 181 KB 28/04/2014 ΥΠ.ΕΡΓ. Β.7.13439.1058 28-04-2014 Ενίσχυση διαδικασιών είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών  | Μέγεθος: 102 KB 28/04/2014 Δ18Β 5009967 ΕΞ24-04-2014 ΦΕΚ 1046Β 28-4-2014 Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά κυκλοφορίας Ι.Χ. επι− βατικών αυτοκινήτων από πρόσωπα με συνήθη κα− τοικία στην Ελλάδα που εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρησιμοποιούν επιβατικό όχημα ταξινομημένο στο άλλο αυτό κρά− τος μέλος στο όνομα εταιρείας που εδρεύει σε αυτό  | Μέγεθος: 292 KB 25/04/2014 ΙΚΑ Ε41/82 25-04-2014 «Διαχείριση περιπτώσεων ακινήτων στα οποία έχουν εκτελεσθεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις και οι οποίες ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ.174/τ.Α΄/08-08-2013) »  | Μέγεθος: 107 KB 25/04/2014 ΠΟΛ 1121 25-04-2014 (ΦΕΚ Β 1036/25-4-2014) Καθορισμός του τρόπου υποβολής, του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης υπολογισμού του φόρου υπεραξίας από τον φορολογούμενο που μεταβιβάζει ακίνητη περιουσία σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 41 του ν.4172/2013 καθώς και της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης του φόρου από τους συμβολαιογράφους.  | Μέγεθος: 103 KB 25/04/2014 ΠΟΛ 1119 25-04-2014 (ΦΕΚ Β 1035/25-4-2014) Καθορισμός χρόνου κτήσης ακίνητης περιουσίας για την εφαρμογή του άρθρου 41 του ν. 4172/2013 (φόρος υπεραξίας σε μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας)  | Μέγεθος: 139 KB 24/04/2014 ΠΟΛ 1116 24-04-2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β΄ του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή σχετικών διευκρινίσεων.  | Μέγεθος: 237 KB 25/04/2014 ΠΟΛ 1120 25-04-2014 Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες  | Μέγεθος: 226 KB 28/03/2014 Δ19Α 5008008 ΕΞ 2014 ΦΕΚ 893/Β/10-4-2014 Τροποποίηση της ΑΥΟ Τ.6525/421/Α0019/29-12-2000 (ΦΕΚ 1614 Β/29-12-2000) «Προϋποθέσεις, όροι, διαδικασίες λειτουργίας αποθηκών ή χώρων προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων υπό τη διαχείριση άλλων, πλην των Τελωνειακών Αρχών φυσικών ή νομικών προσώπων»  | Μέγεθος: 225 KB 23/04/2014 ΔΕΛ Γ 1065153 23-04-2014 Νέες διευκρινίσεις του ΥΠΟΙΚ για την υποβολή συνοπτικού πίνακα πληροφορίων και φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών  | Μέγεθος: 100 KB 23/04/2014 ΠΟΛ 1115 23-04-2014 Περιεχόμενο τιμολογίου κατά την πώληση οχήματος από Έλληνα υποκείμενο στο Φ.Π.Α. προς αγοραστή εγκατεστημένο σε άλλο κράτος - μέλος.  | Μέγεθος: 47 KB 14/04/2014 ΥΠ.ΑΠ. 9727.204.27-03-2014 ΦΕΚ 928Β 14-4-14 «Αναφορικά με τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, στην περίπτωση που τα ακίνητα αυτά ανήκουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, που έχουν εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 27/1975».  | Μέγεθος: 47 KB 14/04/2014 ΥΠ.ΑΠ. 9727.204.27-03-2014 ΦΕΚ 928Β 14-4-14 Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2014 ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας.  | Μέγεθος: 53 KB 19/03/2014 ΠΟΛ.1081/19-03-2014 ΦΕΚ 964 Β/16-04-2014: Κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων για σκοπούς Φ.Π.Α. που προβλέπονται από Υπουργικές Αποφάσεις.  | Μέγεθος: 122 KB 16/04/2014 ΠΟΛ 1111 16-04-2014 Διανομή κοινωνικού μερίσματος  | Μέγεθος: 205 KB 15/04/2014 ΕΓΚ. ΔΕΣ Γ 1063076 ΕΞ 15-04-2014 « Ενημέρωση των φορολογουμένων για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων».  | Μέγεθος: 225 KB 14/04/2014 ΠΟΛ 1106 14-04-2014 Προϋποθέσεις δικαιολόγησης εισοδήματος από μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών  | Μέγεθος: 213 KB 14/04/2014 ΠΟΛ.1108 14-04-2014 (ΦΕΚ B 937 - 15.04.2014) Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.  | Μέγεθος: 205 KB 14/04/2014 Ν. 4257 ΦΕΚ 93Α 14-04-2014 Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.  | Μέγεθος: 238 KB 14/04/2014 Ν. 4258 ΦΕΚ 94Α 14-04-2014 Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.  | Μέγεθος: 238 KB 14/04/2014 Ν. 4256 ΦΕΚ 92Α 14-04-2014 Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις.  | Μέγεθος: 238 KB 14/04/2014 Ν. 4256 ΦΕΚ 92Α 14-04-2014 Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις.  | Μέγεθος: 222 KB 14/04/2014 ΠΟΛ 1109 14-4-2014  | Μέγεθος: 149 KB 14/04/2014 ΠΟΛ 1107 14-4-14 Υποβολή τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ  | Μέγεθος: 160 KB 11/04/2014 Ν.4255 ΦΕΚ89Α 11-04-2014  | Μέγεθος: 148 KB 11/04/2014 OAEE ΔΙΑΣΦ Φ511 558005 11-4-2014 «Λήξη της ασφαλιστικής σχέσης μέλους Δ.Σ Ανώνυμης Εταιρίας και μετόχου με ποσοστό 3% και άνω στο κεφάλαιο αυτής, λόγω απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ»  | Μέγεθος: 296 KB 10/04/2014 ΥΠΟΙΚ ΔΕΥΚ Δ 5009182 ΕΞ2014 10-4-14 «Διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας αυτοκινήτων οχημάτων»  | Μέγεθος: 195 B 04/04/2014 ΠΟΛ 1095 04-04-2014 ΦΕΚ903Β 10-4-14 Τρόπος και διαδικασία απόδειξης της δωρεάν διάθεσης αγαθών από επιχειρήσεις προς ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, μέσω φορέων φιλανθρωπικού ή κοινωφελούς σκοπού προκειμένου οι πράξεις αυτές να μην θεωρούνται ως παραδόσεις αγαθών κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του κώδικα ΦΠΑ.  | Μέγεθος: 137 KB 10/04/2014 ΕΓΚ. Αρ. Πρωτ.Δ12Α 1060204 ΕΞ 10-04-2014  | Μέγεθος: 155 KB 09/04/2014 ΠΟΛ 1097 9-4-14 Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των στοιχείων που περιέχονται στο Φάκελο Τεκμηρίωσης, στο Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και το Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών  | Μέγεθος: 124 KB 01/04/2014 ΠΟΛ 1088 01-4-2014 ΦΕΚ 835Β 4-4-14 Επιστροφή ΦΠΑ αγροτών του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ  | Μέγεθος: 144 KB 04/04/2014 Εγκύκλιος 10/04-04-2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ24/3/514652 - ΟΑΕΕ «Δικαιολογητικά για τον προσδιορισμό της έδρας της επιχείρησης μετά την υποχρεωτική υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων, υπεκμισθώσεων, παραχώρησης χρήσης  | Μέγεθος: 1 MB 04/04/2014 Οδηγός Συμπλήρωσης Φορολογικής Δήλωσης  | Μέγεθος: 344 KB 01/04/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 7350 21-3-14 ΦΕΚ 807Β 01-4-2014 Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ. χωρίς οδηγό.  | Μέγεθος: 220 KB 01/04/2014 ΦΕΚ 812Β 01-04-2014 Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος  | Μέγεθος: 151 KB 03/04/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ12Α 1055910-03.04.2014 Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των επιχειρήσεων που ασκούνται σε χωριά κάτω των πεντακοσίων (500) κατοίκων, ανεξαρτήτως αν αυτά βρίσκονται σε νησί.  | Μέγεθος: 146 KB 02/04/2014 ΠΟΛ 1090 2-04-2014 Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2014  | Μέγεθος: 34 KB 21/02/2014 ΕΝΤΥΠΟ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΑΔΗΜΕ - ΠΟΛ.1058 21-2-2014 ΦΕΚ592Β.2014  | Μέγεθος: 193 KB 26/03/2014 ΥΠ. Δ12Α 1054299ΕΞ2014 26-3-2014 - Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσεως 2013 των ελευθέρων επαγγελματιών  | Μέγεθος: 95 KB 01/04/2014 ΥΠ. 8342-01.04.2014 ΔΙΣΚΠΟ Φ.15 - «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων»  | Μέγεθος: 142 KB 28/03/2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6005-250-28.03.2014  | Μέγεθος: 275 KB 26/03/2014 ΠΟΛ 1073 - ΦΕΚ 746 26-03-2014  | Μέγεθος: 385 KB 27/03/2014 ΕΓΚ. 25873-14 27-03-2014 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 1-25 2014  | Μέγεθος: 56 KB 27/03/2014 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2014  | Μέγεθος: 148 KB 31/03/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ12Α 1052367-14 27-03-2014 - Δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου είκοσι τοις εκατό (20%) οι μεταφορείς – φυσικά πρόσωπα, για τις υπηρεσίες χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών που παρέχουν σε επιχειρήσεις.  | Μέγεθος: 142 KB 10/03/2014 ΦΕΚ 592Β 10-3-2014  | Μέγεθος: 196 KB 21/02/2014 ΠΟΛ1058 21-02-2014  | Μέγεθος: 199 KB 24/02/2014 ΠΟΛ1062 24-02-14  | Μέγεθος: 142 KB 11/03/2014 ΦΕΚ 595Β 11-03-2014  | Μέγεθος: 69 KB 11/03/2014 Αριθ. Δ29/Φ.11/ΓΠ/οικ.7837/302/14 (ΦΕΚ 595 Β/11-03-2014) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2014.  | Μέγεθος: 144 KB 10/03/2014 ΦΕΚ 581Β 10-03-2014  | Μέγεθος: 68 KB 10/03/2014 ΥΑ Φ80000/3476/116/14 (ΦΕΚ 581 Β/10-03-2014)  | Μέγεθος: 118 KB 07/03/2014 ΦΕΚ 575Β 07-03-2014  | Μέγεθος: 172 KB 04/03/2014 ΙΚΑ Ε57-2-04.03.2014  | Μέγεθος: 101 KB 10/03/2014 ΥΠΟΙΚ ΠΟΛ1070 ΦΕΚ580Β 10-3-14  | Μέγεθος: 164 KB 10/03/2014 ΙΚΑ 7428-351-10.03.2014  | Μέγεθος: 130 KB 07/03/2014 ΦΕΚ 570Β 07-03-2014
Next »Page 1 of « Prev