29 Νοεμβρίου 2022

Breaking News

ΠΟΛ. 1191/16: Ορισμός του τύπου και του περιεχομένου του ειδικού στοιχείου της παρ. 3 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1191/16: Ορισμός του τύπου και του περιεχομένου του ειδικού στοιχείου της παρ. 3 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1191/16 στο ΦΕΚ 4471 Β΄ (30-12-2016) και με Θέμα:
Ορισμός του τύπου και του περιεχομένου του ει-δικού στοιχείου της παρ. 3 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ.

Η ΠΟΛ. 1191/16 αναφέρει αναλυτικά τα ακόλουθα: 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 14 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (κυρ. ν.2859/2000), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 47 του ν.4410/2016 (ΦΕΚ Α’ 141/03.08.2016), σύμφωνα με τις οποίες με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ορίζεται, μεταξύ άλλων, ο τύπος και το περιεχόμενο του ειδικού στοιχείου που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, καθώς και κάθε άλλο διαδικαστικό θέμα.
  1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α.:

α) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 41, β) τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 19, γ) τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

  1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν.4174/2013 (ΚΦΔ) (ΦΕΚ Α΄170/26.07.2013).
  2. Την ΑΥΟ ΠΟΛ. 1144/20.10.2010 (ΦΕΚ Β’ 1759/ 10.11.2010).
  3. Την ΑΥΟ ΠΟΛ. 1066/02.04.2013 (ΦΕΚ Β’ 753/ 02.04.2013), όπως ισχύει.
  4. Τις διατάξεις του π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α’ 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
  5. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε.2 της παρ. Ε του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
  6. Την ΠΥΣ 1/20.01.2016 «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/18).
  7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1.Το περιεχόμενο του ειδικού στοιχείου της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, το οποίο εκδίδεται από αγρότες του ειδικού καθεστώτος για την παράδοση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών προς άλλους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ή προς μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα ορίζεται όπως το υπόδειγμα που προσαρτάται στην παρούσα απόφαση.

2.Το ανωτέρω ειδικό στοιχείο εκδίδεται αθεώρητο για κάθε παράδοση αγροτικών προϊόντων και για κάθε παροχή αγροτικών υπηρεσιών. Η αξία που αναγράφεται στο εν λόγω ειδικό στοιχείο είναι το ποσό που πράγματι καταβάλλεται από τον αγοραστή των αγαθών ή το λήπτη των υπηρεσιών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ, και δεν επιβαρύνεται με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.

3.Το ειδικό στοιχείο δεν αποτελεί δικαιολογητικό επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ. Η αναγραφόμενη επί του ειδικού στοιχείου αξία λαμβάνεται υπόψη στον προσδιορισμό του ορίου των 15.000 ευρώ, που αποτελεί κριτήριο για την παραμονή του εκδότη του εν λόγω στοιχείου στο ειδικό καθεστώς αγροτών ή την υποχρεωτική μετάταξη του στο κανονικό καθεστώς.

4.Για σκοπούς άμεσης φορολογίας, η αξία που αναγράφεται επί του ειδικού στοιχείου αποτελεί για τον εκδότη του στοιχείου ακαθάριστο έσοδο και για το λήπτη αυτού εκπιπτόμενη δαπάνη, στην περίπτωση που ο λήπτης είναι αγρότης του ειδικού καθεστώτος.

5.Το ειδικό στοιχείο είναι διπλότυπο και η αρίθμηση του είναι αύξουσα προοδευτική ανά έτος. Ως δικαιολογητικό παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ διαφυλάσσεται στο χρόνο που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν.4174/2013 (ΚΦΔ).

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α
Ονομ/μο Εκδότη α/α
 

………….………….……

 

Αντικείμενο εργασιών

Τόπος και Ημερομηνία

 

………………………….

 

Διεύθυνση

Α.Φ.Μ.

Δ.Ο.Υ.

Τηλ.

 

(Συμπληρώνεται εφόσον ο λήπτης είναι αγρότης του ειδικού καθεστώτος)

 

Ονομ/μο Λήπτη

 

……………………..

Αντικείμενο εργασιών

…………………

Διεύθυνση Α.Φ.Μ.

Δ.Ο.Υ.

Τηλ.

 

ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η΄/ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 41, παράγραφος 3 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000)

 

α/α Περιγραφή είδους Ποσότητα Αξία
ΣΥΝΟΛΟ

Δείτε το Υπόδειγμα σε pdf, εδώ.

Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από 01.01.2017, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

6. Η ΑΥΟ ΠΟΛ. 1144/20.10.2010 καταργείται.

 

 

 

 

Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από 01.01.2017, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2016

 

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Related posts