30 Νοεμβρίου 2023

Breaking News

ΠΟΛ. 1007/17: Φορολ. μεταχείριση αμοιβών που καταβάλλονται για τις υπηρεσίες […] οποίες παρέχονται στην Ελλάδα από μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπών νομ. προσώπων και νομ. οντοτήτων με έδρα σε κράτος–μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.

ΠΟΛ. 1007/17: Φορολ. μεταχείριση αμοιβών που καταβάλλονται για τις υπηρεσίες […] οποίες παρέχονται στην Ελλάδα από μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπών νομ. προσώπων και νομ. οντοτήτων με έδρα σε κράτος–μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1007/17 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με ημερομηνία 18 Ιανουαρίου 2017 και με Θέμα:

«Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τις υπηρεσίες της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4172/2013, οι οποίες παρέχονται στην Ελλάδα από μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με έδρα σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου»

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την ΠΟΛ. 1007/17, αμέσως παρακάτω:

Εάν θέλετε να κατεβάσετε τοπικά την ΠΟΛ. 1007, πατάτε στο κάτωθι link, εισέρχεστε στην Σελίδα του TaxCoach στο slideshare και πατάτε download.

Επίσης, μπορείτε αφού την ανοίξετε ως pdf, να την σώσετε τοπικά πατώντας File > Save as… στην ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ του TaxCoach, εδώ.

Related posts