23 Απριλίου 2024

ΠΟΛ.1014/17: Εφαρμογή ή μη των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/13 (ΚΦΔ), “περί της άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής”, σε περιπτώσεις αμφισβήτησης πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης που αφορούν τέλη κυκλοφορίας

ΠΟΛ.1014/17: Εφαρμογή ή μη των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/13 (ΚΦΔ), “περί της άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής”, σε περιπτώσεις αμφισβήτησης πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης που αφορούν τέλη κυκλοφορίας

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1014 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),, με ημερομηνία 26-1-2017 και με Θέμα:

Εφαρμογή ή μη των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/13 (ΚΦΔ), “περί της άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής”, σε περιπτώσεις αμφισβήτησης πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης που αφορούν τέλη κυκλοφορίας

Η ΠΟΛ. 1014/17 αναφέρει αναλυτικά τα ακόλουθα:

>>>•<<<

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΕΣΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 10672 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κ.Αγκιναρασταχάκης
Τηλέφωνο : 210 3604308

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

ΑΘΗΝΑ, 26 Ιανουαρίου 2017

ΠΟΛ.1014

Θέμα: Εφαρμογή ή μη των διατάξεων του άρθρου 63 του ν.4174/2013 (Κ.Φ. .), «περί της άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής», σε περιπτώσεις αμφισβήτησης πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης που αφορούν τέλη κυκλοφορίας.
Με αφορμή σχετικά ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας , σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στο άρθρο 2 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) καθώς και στο Παράρτημα του ΚΦΔ ορίζονται τα δημόσια έσοδα για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του εν λόγω Κώδικα. Τα τέλη κυκλοφορίας αφενός δεν κατονομάζονται ρητώς στο άρθρο 2,αφετέρου δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του Κώδικα και επομένως δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του.

Περαιτέρω, όπως διευκρινίστηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1002/2013 (άρθρο 1 παρ. 1),ο υπόχρεος που, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 63 Κ.Φ.Δ., αμφισβητεί πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, που εκδίδονται ή συντελούνται από 1/1/2014 και εφεξής σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα οφείλει, πριν από την προσφυγή του στη Διοικητική Δικαιοσύνη, να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Κατόπιν των ανωτέρω, οποιεσδήποτε πράξεις εκδίδονται από τη Φορολογική Διοίκηση σε βάρος φορολογουμένων αναφορικά με τέλη κυκλοφορίας δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 63 ΚΦΔ και επομένως προσβάλλονται απευθείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια με το ένδικο βοήθημα της προσφυγής των άρθρων 63 επ. του ν.2719/1999(Κ.Δ.Δ.).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ι . ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Όλες οι Δ.Ο.Υ.

ΙΙ . ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο κου Υπουργού Οικονομικών.
2. Γραφείο κας Υφυπουργού Οικονομικών .
3. Γραφεία κ.κ. Γενικών Διευθυντών
4. Κεντρική Υπηρεσία Σ. .Ο.Ε. και τις περιφερειακές Διευθύνσεις του
5. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (10 αντ.)
6.Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών (10 αντ.)
7.Περιοδικό «Φορολογική Επιθεώρηση»
8. Ανεξάρτητη Αρχή «Ο Συνήγορος του Πολίτη» Χαλκοκονδύλη 17, 10432 Αθήνα
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.Γραφείο κ ου Διοικητού Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
2.Γραφείο κου Αν. Γενικού Διευθυντού Φορολογικής Διοίκησης.
3.Όλες τις Φορολογικές Δ/νσεις και Τμήματα
4. Όλες τις Φορολογικές Περιφέρειες
5.Δ/νση Διαχ/σης Ανθρωπίνου Δυναμικού
6.Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
7.Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΑΔΕ
8.Δ/νση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών
9. Δ/νση Επίλυσης Διαφορών
10.Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης της ΑΑΔΕ 11.Δ/νση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας – Τμήμα Β΄ Τελών & Ε.Φ.

Διαβάστε την ΠΟΛ. 1014/17 σε μορφή pdf, εδώ.

Related posts