26 Φεβρουαρίου 2024

Breaking News

Πότε επιβάλλονται τέλη χαρτοσήμου σε προκαταβολές μισθών εργαζομένων

Πότε επιβάλλονται τέλη χαρτοσήμου σε προκαταβολές μισθών εργαζομένων

Πότε επιβάλλονται τέλη χαρτοσήμου σε προκαταβολές μισθών εργαζομένων σύμφωνα με σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ.

1) Δεν θεωρείται δανειακή σχέση και δεν υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου

Στην περίπτωση προκαταβολών μισθών που συμψηφίζονται εφάπαξ και μέσα στον ίδιο μήνα με τον μισθό των υπαλλήλων, δεν θεωρείται ότι υφίσταται δανειακή σχέση μεταξύ του εργοδότη και των υπαλλήλων.

2) Θεωρείται δανειακή σχέση και υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου

Στην περίπτωση προκαταβολών μισθών, που εξοφλούνται δια μηνιαίων κρατήσεων από τις αποδοχές των υπαλλήλων, υφίσταται δανειακή σχέση κατά την έννοια του άρθρου 806 του Αστικού Κώδικα και υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου 3% ή 2% (πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% επ’ αυτού), κατά τις διακρίσεις των άρθρων 13§1.α και 15§1.α. του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.

3) Προσοχή δεν θεωρείται πρόσθετη παροχή σε είδος για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος και μόνο…

Οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 ν. 4172/2013 θέτουν τις προϋποθέσεις για τον υπολογισμό παροχής σε είδος σε περίπτωση χορήγησης δανείων από τον εργοδότη στον εργαζόμενο.

Από τη διατύπωση της διάταξης αυτής προκύπτει ότι σε κάθε περίπτωση προκαταβολής μισθού αυτή λογίζεται ως δάνειο και εξ αντιδιαστολής μόνο προκύπτει ότι προκαταβολές μισθών έως τρείς μήνες δεν θεωρούνται δάνεια. Αυτό έχει την περαιτέρω συνέπεια ότι για τις προκαταβολές αυτές δεν υπολογίζεται πρόσθετη παροχή σε είδος για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος.

Ωστόσο η φύση της συναλλαγής ως δανείου δεν μεταβάλλεται, αφού το άρθρο 13 παρ. 3 ν. 4172/2013 θεσπίζει τεκμήριο για τον υπολογισμό της παροχής σε είδος χωρίς να επιδρά το τεκμήριο αυτό στη φορολογία χαρτοσήμου.

Σε κάθε περίπτωση, η εξέταση των πραγματικών περιστατικών, καθώς και της συνδρομής των προϋποθέσεων που πρέπει να συντρέχουν για την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας, εναπόκειται, ως ζήτημα πραγματικό, στην κρίση των ελεγκτικών υπηρεσιών.

  • Δείτε τη σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ με αρ. πρωτ. ΔΕΕΦ Β 1182799/07-12-2016 ΕΔΩ…

και επίσης

  • Δείτε ακόμη Καταργήσεις τελών χαρτοσήμου και λοιπές εξαιρέσεις (ΠΟΛ. 1069/18.2.2002) ΕΔΩ…
  • Δείτε ακόμη Χρόνος απόδοσης οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου επί δανείων κινούμενων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών (ΠΟΛ 1035/2017) ΕΔΩ…

07.10.2017 /της Χρύσας Σωτηράκη, Λογίστρια–Φοροτεχνικός–Σύμβουλος επιχειρήσεων της ομάδας «LOLplus – Λογιστικές Ολοκληρωμένες Λύσεις» * site: www.lolplus.grΔείτε ακόμη…

• Το ύψος των φορολογικών επιβαρύνσεων για τις Ελληνικές επιχειρήσεις

• 6.225 μεγαλοοφειλέτες του δημοσίου περιλαμβάνει η λίστα της ΑΑΔΕ

Related posts