15 Ιουλίου 2024

Διευκρινίσεις για θέματα που αφορούν Πρακτορεία Ταξιδίων και υπηρεσίες parking και rent a car

Διευκρινίσεις για θέματα που αφορούν Πρακτορεία Ταξιδίων και υπηρεσίες parking και rent a car

Διευκρινίσεις για θέματα που αφορούν Πρακτορεία Ταξιδίων και υπηρεσίες parking και rent a car… της Χρύσας Σωτηράκη

1ο ΕΡΩΤΗΜΑ για Πρακτορείο Ταξιδίων

Νομική οντότητα (ΙΚΕ) πρακτορείο ταξιδιών με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, εκδίδει εισιτήρια αεροπορικά και ακτοπλοϊκά για λογαριασμό των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών εταιρειών, σε πελάτες της (ταξιδιώτες) φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Με την έκδοση του εισιτηρίου (για λογαριασμό αυτών των εταιρειών) εκδίδει ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (ΑΠΕ). Η αεροπορική ή ακτοπλοϊκή εταιρεία ή τις περισσότερες φορές ένα ενδιάμεσο πρακτορείο ταξιδιών, μου εκδίδει και μου αποστέλλει την ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ (ΑΠΕ) αφού αυτή μου έχει προμηθεύσει στην ουσία το εισιτήριο.

Με δεδομένο ότι η νομική οντότητα ΙΚΕ (πρακτορείο ταξιδίου) εκδίδει ΑΠΕ για λογαριασμό τρίτων οι εγγραφές που γίνονται στα λογιστικά αρχεία με βάση το ΕΓΛΣ είναι οι εξής:

Με την παραλαβή από τον προμηθευτή της ΑΠΕ:

Α) Πιστώνουμε τον προμηθευτή του εισιτηρίου 53.98. και χρεώνουμε ένα ενδιάμεσο 35.02 λογαριασμός προς απόδοση εισιτηρίων.

Β) Στην συνέχεια αφού εκδώσουμε στον ταξιδιώτη το εισιτήριο με την έκδοση της δικής μας ΑΠΕ:

Γ) Χρεώνουμε τον πελάτη 30.00 και πιστώνουμε τον 35.02 ενδιάμεσο λογαριασμό.

Στην ουσία δεν υπάρχει καμιά εγγραφή σε λογαριασμού εξόδου, ή εσόδου, διότι το πρακτορείο λειτουργεί σαν ένας ενδιάμεσος για λογαριασμού τρίτου.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αυτός ο τρόπος λογιστικής απεικόνισης είναι σωστός;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  1. Βάσει των ορισμών του Παραρτήματος Α του Ν. 4308/2014, έσοδο είναι «η μικτή εισροή οικονομικών ωφελειών κατά τη διάρκεια μιας περιόδου, η οποία προκύπτει από συνήθεις δραστηριότητες μιας οντότητας και αυξάνει την καθαρή θέση της, εκτός των αυξήσεων της καθαρής θέσης που προέρχονται από συνεισφορές των ιδιοκτητών της οντότητας».

Έσοδο στην αναφερόμενη περίπτωση είναι μόνο η προμήθεια της ΙΚΕ.

Για την προμήθεια αυτή πρέπει να εκδίδεται το ενδεδειγμένο παραστατικό του ν. 4308/14.

  1. Στην αναφερόμενη περίπτωση η ΙΚΕ εκδίδει παραστατικά πώλησης για λογαριασμό τρίτων.

Δηλαδή, επί της ουσίας η οντότητα λειτουργεί ως ενδιάμεσος για λογαριασμό άλλων οντοτήτων.

Το εισπραττόμενο τίμημα για λογαριασμό τους δεν θεωρείται έσοδο (δεν αυξάνει την καθαρή της θέση) αλλά συνιστά υποχρέωση.

Η σχετική παρακολούθηση των εισπράξεων για λογαριασμό άλλων οντοτήτων, γίνεται βάσει του άρθρου 5 του νόμου που καθορίζει τα θέματα της διασφάλισης της αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος.

(Ορθός τρόπος υπολογισμού και απεικόνισης βάσει ΣΛΟΤ 2660 ΕΞ / 16.12.2016)

 

2ο ΕΡΩΤΗΜΑ για Ταξιδιωτικό γραφείο

Νομική οντότητα με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και δραστηριότητα Ταξιδιωτικού γραφείου (οργάνωση εκδρομών-ταξιδιών) έχει τις εξής συναλλαγές:

1) Πουλάει σε ταξιδιώτες εισιτήρια αεροπορικών κυρίως εταιρειών.

2) Οργανώνει ταξίδια στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Ερωτήσεις:

1) Με την πώληση του εισιτηρίου στον ταξιδιώτη (εισιτήρια αεροπορικών εταιρειών) μπορεί να εκδώσει ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ (ΑΠΕ) ή αυτό παρέλκει λόγω του ότι το ίδιο το εισιτήριο επέχει θέση φορολογικού στοιχείου;

Σε αυτή την περίπτωση με βάση ποια στοιχεία θα κάνουμε τις εγγραφές στα βιβλία μας;

Η έκδοση ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ (έστω και αν αυτό είναι πλεονασμός) παράλληλα με την έκδοση του εισιτηρίου, για να μπορεί το λογιστήριο να κάνει τις λογιστικές εγγραφές καταστρατηγεί κάποια διάταξη του Ν 4308/ 2014;

2) Όταν το ταξιδιωτικό γραφείο οργανώνει κάποιο ταξίδι, και εισπράττει όλα ή ένα μέρος των χρημάτων πριν το ταξίδι και κάποιο μέρος στην διάρκεια του ταξιδιού, αυτό αποτελεί δικαίωμα και άρα πότε τιμολογείται;

Αν δεν αποτελεί δικαίωμα αλλά παροχή υπηρεσίας τιμολογείται όταν η υπηρεσία ολοκληρωθεί δηλ. όταν το ταξίδι τελειώσει;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Κατά ρητή πρόνοια του ν. 4308/14, τα εκδιδόμενα έγγραφα, εφόσον αναφέρουν όλες τις πληροφορίες που προβλέπονται κατά περίπτωση από το νόμο 4308/2014 για τα τιμολόγια ή τις αποδείξεις λιανικής πώλησης (άρθρα 9 και 12), επέχουν θέση τιμολογίου ή απόδειξης λιανικής πώλησης, αντίστοιχα (φορολογικό στοιχείο).

Περαιτέρω, από πλευράς επιχειρηματικής ουσίας κατά την άποψή μας η διοργάνωση και εκτέλεση ταξιδίων, δεν αφορά συναλλαγή πώλησης δικαιώματος, αλλά παροχή υπηρεσίας από το ταξιδιωτικό γραφείο προς τον συμμετέχοντα.

Συνεπώς έχουν εφαρμογή οι  παράγραφοι 2(α) του άρθρου 11 και (β) του άρθρου 13 του Ν. 4308/2014, κατά περίπτωση.

Από πλευράς λογιστικής και οργάνωσης των διαδικασιών της, η οντότητα δύναται να εκδίδει οποιαδήποτε πρόσθετα στοιχεία για τη διευκόλυνσή της, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν ευχερώς ελέγξιμες διαδικασίες για την παρακολούθηση των στοιχείων στο λογιστικό σύστημα (δικλίδες για την αποτροπή διπλών καταχωρήσεων, σύγχυσης κλπ) παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του Ν. 4308/2014.

Για ενδεχόμενες φορολογικές πτυχές του ερωτήματος αρμόδιο είναι το Υπουργείου Οικονομικών.

(Ορθός τρόπος υπολογισμού και απεικόνισης βάσει ΣΛΟΤ 2551 ΕΞ / 18.11.2016)

 

 ΜΥΦ 2016 – Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών

3ο Ερώτημα: Οι πωλήσεις εισιτήριων όλων των μεταφορικών μέσων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων (Α.Π.Ε.) καταχωρούνται στις ΜΥΦ;

Απάντηση:

Στις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων δεν καταχωρούνται οι κατωτέρω συναλλαγές:

  • οι πωλήσεις εισιτήριων όλων των μεταφορικών μέσων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων (Α.Π.Ε.) καιτα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται γι’ αυτά.

( Δείτε αναλυτικά για τις ΜΥΦ εδώ… «ΜΥΦ 2016 ο εφιάλτης υπόχρεων και λογιστών ξαναχτυπά… Λήξη υποβολής έως 10 Απριλίου 2017» )

 

4ο ΕΡΩΤΗΜΑ για Υπηρεσίες parking και ενοικίασης αυτοκινήτων

Νομική οντότητα με μορφή ΕΠΕ παρέχει υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων καθώς και υπηρεσίες parking αυτοκινήτων.

Ερωτήσεις:

Οι υπηρεσίες parking όταν διαρκούν μερικές ημέρες, για τις οποίες εισπράττω τα χρήματα πριν ή μετά,

  • είναι δικαίωμα ή παροχή υπηρεσίας και
  • πότε εκδίδω το Φορολογικό στοιχείο;

Οι υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων (rent a car) όταν διαρκούν μερικές ημέρες ή και εβδομάδες, και εισπράττω τα χρήματα πριν ή μετά

  • είναι δικαίωμα ή παροχή υπηρεσίας και
  • πότε εκδίδω το φορολογικό στοιχείο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω δραστηριότητες από πλευράς επιχειρηματικής ουσίας αφορούν συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσιών.

Συνεπώς, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 11 2(β) και 13 (δ) του Ν. 4308/2014, κατά περίπτωση.

Για ενδεχόμενες φορολογικές πτυχές του ερωτήματος αρμόδιο είναι το Υπουργείου Οικονομικών.

(Ορθός τρόπος υπολογισμού και απεικόνισης βάσει ΣΛΟΤ 2552 ΕΞ / 18.11.2016)

 

Γενικά περί Ειδικού καθεστώτος πρακτορείων ταξιδιών (βάσει άρθρου 43 Ν.2859/2000)

Οι επιχειρήσεις πρακτορείων ταξιδιών, με τις οποίες εξομοιώνονται και οι οργανωτές τουριστικών περιηγήσεων που ενεργούν στο όνομα τους έναντι των ταξιδιωτών, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς υπολογισμού του φόρου που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου αυτού, εφόσον και κατά το μέρος που για την πραγματοποίηση του ταξιδιού ή της περιήγησης χρησιμοποιούν προς άμεση εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που παρέχονται από άλλους υποκείμενους στο φόρο.

Οι πράξεις που γίνονται για την πραγματοποίηση του ταξιδιού ή της περιήγησης θεωρούνται ως ενιαία παροχή υπηρεσίας του πρακτορείου προς τον ταξιδιώτη.

Η παροχή αυτή φορολογείται στην Ελλάδα, εφόσον η έδρα της οικονομικής δραστηριότητας του πρακτορείου ή η μόνιμη εγκατάσταση του, από την οποία αυτό ενεργεί για την πραγματοποίηση του ταξιδιού, βρίσκονται στην Ελλάδα και μόνο κατά το μέρος που αναλογεί σε υπηρεσίες που το πρακτορείο αναθέτει σε άλλους υποκείμενους στο φόρο και οι οποίες πραγματοποιούνται από τους τελευταίους στο εσωτερικό της χώρας ή εντός της Κοινότητας.

Αντίθετα δεν υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το μέρος των παρεχομένων υπηρεσιών από το πρακτορείο ταξιδιών που αναλογεί στις πράξεις τις οποίες αυτό αναθέτει σε άλλους υποκείμενους στο φόρο και οι οποίες πραγματοποιούνται από τους τελευταίους εκτός της Κοινότητας.

Για τις υπηρεσίες αυτές, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτωσης στ της παραγράφου 1 του άρθρου 24.

{ Άρθρο 24 παρ. 1 περίπτωση στ. Ν.2859/2000 περί Φ.Π.Α. – Απαλλαγές των πράξεων κατά την εξαγωγή, εκτός Κοινότητας, των εξομοιούμενων προς αυτές πράξεων και των διεθνών μεταφορών:

Εξαιρείται η παροχή υπηρεσιών των πρακτορείων ταξιδιών που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό των ταξιδιωτών, εφόσον αυτή πραγματοποιείται σε άλλο κράτος – μέλος της Κοινότητας}

Ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η μεικτή αμοιβή του πρακτορείου που προκύπτει μετά την αφαίρεση από το συνολικό ποσό που καταβάλλεται από τον πελάτη (χωρίς να συνυπολογίζεται ο φόρος) του κόστους με το οποίο επιβαρύνεται το πρακτορείο από την παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, (μαζί με το φόρο) που γίνονται σ’αυτό από άλλους υποκείμενους στο φόρο για άμεση εξυπηρέτηση του ταξιδιώτη.

Στα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών που αφορούν τις πράξεις για τις οποίες η φορολογητέα αξία προσδιορίζεται κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, ο φόρος δύναται να ενσωματώνεται στην τιμή.

Τα ποσά του φόρου μετά οποία επιβαρύνεται το πρακτορείο από άλλους υποκείμενους στο φόρο για τις πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 δεν εκπίπτονται ούτε επιστρέφονται.

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται στις αμοιβές των πρακτορείων ταξιδιών, οι οποίες προέρχονται από υπηρεσίες που αυτά παρέχουν αποκλειστικά, ως μεσολαβητές με προμήθεια, καθώς επίσης και από υπηρεσίες μεταφοράς, οι οποίες παρέχονται με μεταφορικά μέσα που εκμεταλλεύεται το ίδιο το πρακτορείο.

Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να ορίζεται άλλος τρόπος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας για την οποία προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 3.

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να επιβάλλεται στα πρακτορεία η υποχρέωση να τηρούν ειδικά βιβλία, λογαριασμούς ή στοιχεία για την παρακολούθηση των πράξεων που ενεργούν.

31.03.2017 / της  Χρύσας Σωτηράκη, Λογίστρια–Φοροτεχνικός–Σύμβουλος επιχειρήσεων της ομάδας «LOLplus – Λογιστικές Ολοκληρωμένες Λύσεις» www.lolplus.gr


Δείτε ακόμη…


• Τι ισχύει για την βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτων και Νεότερη ενημέρωση για τροποποιήσεις

• ΟΔΗΓΟΣ Συμπλήρωσης Φορολογικών δηλώσεων φορολογικού έτους 2016 και λοιπά Επίκαιρα θέματα περιόδου

• Παροχή σε είδος σχετικά με αξία οχήματος – Πως υπολογίζεται αναλυτικά – sos σημεία προσοχής και εξαιρέσεις

• Δ.Τ. ΑΑΔΕ: Παράταση υποβολής ΜΥΦ 2016

 

 

 

Related posts