23 Απριλίου 2024

«Το κυνήγι της Εφορίας» – Βασικά αδικήματα για τις Φορολογικές Αρχές

«Το κυνήγι της Εφορίας» – Βασικά αδικήματα για τις Φορολογικές Αρχές

Τα Βασικά αδικήματα που ενδιαφέρουν τις φορολογικές Αρχές καθόρισε η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κυρία Κατερίνα Σαββαΐδου μέσω της ΠΟΛ 1180/16-07-2014.

Με τον νόμο 4174/2013 εξαιρέθηκαν από τον ορισμό των βασικών αδικημάτων ορισμένα για τα οποία προβλέπεται ποινή χαμηλότερη της γενικής ρήτρας, δηλαδή ποινή η οποία μπορεί να είναι χαμηλότερη των έξι μηνών φυλάκισης, απαλείφοντας έτσι περιπτώσεις φοροδιαφυγής χαμηλού φορολογικού ενδιαφέροντος σε σχέση με την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επίσης, προστίθεται ως βασικό και το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, λόγω της σημασίας του εν λόγω αδικήματος στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.Βασικά αδικήματα

Ειδικότερα, τα βασικά αδικήματα που ενδιαφέρουν τις φορολογικές Αρχές είναι σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών τα εξής:

  1. της φοροδιαφυγής

i) Μη υποβολή δήλωσης ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, εφόσον ο φόρος που αναλογεί στα καθαρά εισοδήματα που έχουν αποκρυβεί υπερβαίνει σε κάθε διαχειριστική περίοδο το ποσό των 15.000 ευρώ, καθώς και η αποφυγή πληρωμής φόρου πλοίων.

ii) Μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση ΦΠΑ, παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, εφόσον το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς ή το ποσό του ΦΠΑ που συμψηφίστηκε ή δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ σε ετήσια βάση.

iii) Εκδοση ή αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ, καθώς και μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση στοιχείων.

2. Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ, με την εξαίρεση της μη καταβολής χρεών που προκύπτουν από χρηματικές ποινές ή πρόστιμα που επιβλήθηκαν από τα δικαστήρια ή από διοικητικές Αρχές.

Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) και τα ελεγκτικά κέντρα, εφαρμόζουν τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και όταν διαπιστώνουν περιπτώσεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, καθώς και των λοιπών αδικημάτων αρμοδιότητάς τους που υπάγονται στα βασικά αδικήματα, αποστέλλουν αναφορά του ν. 3691/2008 στην Αρχή ενημερώνοντας συγχρόνως και τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, εφόσον το ποσό των παραβάσεων υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ(σχετικό το υπ’ αριθ. ΔΕΛ Δ 1148965 ΕΞ 2013 / 30.9.2013 έγγραφό μας). .

 

>>>•<<<

Διαβάστε ακόμη…

Εισπρακτικός μεσάζοντας η Εφορία και για τις οφειλές έως 5000 ευρώ σε ΟΑΕΕ

Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων ΗΛΙΟΣ

Ποιες επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερο φόβο από διαδικτυακές επιθέσεις ;

Πώς μία πρώην σερβιτόρα «έχτισε» μία αυτοκρατορία 70 εστιατoρίων

Ξεκινά προσεχώς το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Τρεις στους τέσσερις μισθωτούς έχασαν εισόδημα μέσα στον τελευταίο χρόνο

Υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 

Related posts