20 Σεπτεμβρίου 2018

Breaking News

Παράταση του προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» έως 30-11-2014

Παράταση του προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» έως 30-11-2014

Σε συνέχεια του υπ. αρ. πρωτ. 9456/16-07-2014 αιτήματος του ΕΦΕΠΑΕ για παράταση του προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», αναρτήθηκε στις 22/8/2014 στη Διαύγεια κατόπιν δημοσιεύσης στις 20/8/2014 σε ΦΕΚ η από 11/8/2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου για την τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος »Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ως προς τη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων του Προγράμματος.

Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων

Νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των έργων, που τηρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ορίζεται η 30/11/2014. (Ημερομηνία απόφασης 11/8/2014/Ημερομηνία δημοσίευσης ΦΕΚ 20/8/2014/Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 22/8/2014).

Η νέα απόφαση 9659/2339/11-08-2014 (ΦΕΚ 2262Β 20-08-2014) αναφέρει τα εξής:

Τροποποιούμε τα ακόλουθα σημεία του Οδηγού του προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», (Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. πρωτ. Oικ. 1246/95/04-02-2011 (ΦΕΚ 704/Β/ 29-04-2011), ως ακολούθως:

Α) Αντικαθίσταται το κεφάλαιο 10 «Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης Έργων», ως εξής:
«Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 30 (τριάντα) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εννεάμηνης (9) παράτασης και μέχρι τις 30-11-2014, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.»

Β) Τροποποιείται η πέμπτη παράγραφος του υποκεφαλαίου 14.4 «Χρηματοδότηση – Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά», ως εξής:
«Επίσης απεντάσσονται επιχειρήσεις (δικαιούχοι) οι οποίες εντός 30 μηνών αντίστοιχα (ή 39 μηνών και μέχρι τις 30-11-2014 εάν έχει εγκριθεί παράταση) δεν υπέβαλαν αίτημα και έκθεση ολοκλήρωσης.»

Γ) Αντικαθίσταται το υποκεφάλαιο 14.7 «Παράταση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου», του κεφαλαίου 14, ως εξής:
«Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του έργου εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο κεφ. 10, (δηλαδή εντός 30 μηνών) οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τεκμηριωμένη αίτηση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου στον ΕΦΕΠΑΕ. Η διάρκεια της παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης καθορίζεται έως την 30/11/2014.

Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να υποβληθεί η σχετική αίτηση πριν την ημερομηνία λήξης των 30 μηνών και να έχει καταβληθεί τουλάχιστον το 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (εξοφλημένες δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων προκαταβολών). Περαιτέρω παράταση μέχρι τρεις (3) μήνες δίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εφόσον υπαίτιος για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου δεν είναι ο δικαιούχος του έργου.»

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, συμπληρώνονται και προσαρμόζονται τα αντίστοιχα χωρία του Οδηγού του προγράμματος.
Περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.gr, www.efepae.gr καθώς και το διαδικτυακό τόπο της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, www.e-kepa.gr, στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.e-kepa.gr/frontend/article.php?aid=2564&cid=149.

 

 

✎✎✎ Δείτε ακόμη…

✎ Ο ΕΝΦΙΑ ως τιμωρός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΦΕΠΑΕ, με γεωγραφική αρμοδιότητα τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ενημερώνει τους δικαιούχους του προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013, ότι με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, τροποποιήθηκε ο Οδηγός του προγράμματος και δόθηκε παράταση στην προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα έως την 30/11/2014, για όσες επιχειρήσεις έχουν ήδη εγκριθεί για αίτημα εξάμηνης παράτασης υλοποίησης του έργου τους, έως τις 7/09/2014, κατόπιν αιτήματος που είχαν υποβάλει ηλεκτρονικά στη ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis της ΜΟΔ Α.Ε.
Συνεπώς, για τις εν λόγω επιχειρήσεις η καταληκτική ημερομηνία λήξης των έργων και υποβολής των αιτημάτων ολοκλήρωσης ηλεκτρονικά (μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, www.ependyseis.gr) είναι πλέον η 30η/11/2014.

Την απόφαση και το σχετικό ΦΕΚ οι Δικαιούχοι του προγράμματος, μπορούν να τα λάβουν από τις ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.gr, www.efepae.gr καθώς και το διαδικτυακό τόπο της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, www.e-kepa.gr, στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.e-kepa.gr/frontend/article.php?aid=2564&cid=149.

 

Αναρτήθηκε στις 22/8/2014 στη Διαύγεια κατόπιν δημοσιεύσης στις 20/8/2014 σε ΦΕΚ η από 11/8/2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου για την τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος »Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ως προς τη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων του Προγράμματος. Νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των έργων, που τηρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ορίζεται η 30/11/2014. (Ημερομηνία απόφασης 11/8/2014/Ημερομηνία δημοσίευσης ΦΕΚ 20/8/2014/Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 22/8/2014).

Related posts