15 Απριλίου 2021

Breaking News

Νέα ποσοστά που θα επιστρέφουν οι πάροχοι υγείας και οι ιατροί στον ΕΟΠΥΥ για το έτος 2014

Νέα ποσοστά που θα επιστρέφουν οι πάροχοι υγείας και οι ιατροί στον ΕΟΠΥΥ για το έτος 2014

Με σχετική απόφαση του ο υπουργός Μ. Βορίδης όρισε τα νέα ποσοστά, τα οποία θα επιστρέφουν οι πάροχοι υγείας και οι ιατροί στον ΕΟΠΥΥ για το έτος 2014 ανά μήνα. Η υπ’ αριθμό απόφαση  Υ9/οικ.70522 της 14/08/2014 δημοσιεύθηκε χθες στο ΦΕΚ 2247Β.

  • Οι πάροχοι υγείας του ΕΟΠΥΥ θα επιστρέφουν rebate ποσοστού περίπου 5% έως και 25% για τις περισσότερες περιπτώσεις και 
  • Οι ιατροί θα επιστρέφουν rebate ποσοστού έως και 60% ανάλογα με την περίπτωση και την ειδικότητα

Σύμφωνα με την απόφαση:

1. Ορίζεται κλιμακούμενο ποσοστό επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιώτες παρόχους των ως άνω υπηρεσιών υγείας, υπέρ του Οργανισμού ως επιστροφή (“rebate”) για κάθε μήνα. Οι διατάξεις της παρούσας τυγχάνουν εφαρμογής και επί των ισχυουσών συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας.
2. Οι κατηγορίες παρεχομένων υπηρεσιών υγείας έχουν ως κάτωθι:

επιστρέφουν οι πάροχοι υγείας και οι ιατροί στον ΕΟΠΥΥ

 

3. Για την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013), υπολογίζεται το σύνολο της αξίας των παραστατικών που ο πάροχος υποβάλλει προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πριν την προσθήκη του Φ.Π.Α για κάθε μήνα. Η επιστροφή αφορά στο ύψος της ως άνω υπολογιζόμενης οφειλής και αυτή κλιμακώνεται σύμφωνα με την ακόλουθη προοδευτική διαβάθμιση:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Υπηρεσίες νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών

επιστρέφουν οι πάροχοι υγείας και οι ιατροί στον ΕΟΠΥΥ

 

επιστρέφουν οι πάροχοι υγείας και οι ιατροί στον ΕΟΠΥΥ

επιστρέφουν οι πάροχοι υγείας και οι ιατροί στον ΕΟΠΥΥ

 

4. Το ποσό επιστροφής (“rebate”) υπολογίζεται σε μηνιαία βάση, και αποδίδεται από τους υπόχρεους παρόχους υπηρεσιών υγείας, εντός μηνός από την έγγραφη ή ηλεκτρονική ατομική ειδοποίησή τους, σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
5. Η είσπραξη των εν λόγω ποσών γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη και μέριμνα των υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στα πλαίσια περιστολής των δαπανών για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες.
6. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συμψηφίζει τα παραπάνω ποσά επιστροφής (“rebate’) με ισόποσες οφειλές του προς τους παρόχους εντός του ίδιου ή/και του προηγούμενου έτους, όπως αυτές προκύπτουν από τα νόμιμα παραστατικά τους.
7. Η εφαρμογή της παρούσης υπουργικής απόφασης έχει ισχύ από 1.1.2014 έως και 31.12.2014.
8. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής των οφειλόμενων ποσών, αυτά εισπράττονται με τη διαδικασία του ΚΕΔΕ.
9. Καταργείται η με αριθμό Υ9/οικ.39259/5.5.2014 (ΦΕΚ 1202 Β) απόφαση του Υφυπουργού Υγείας.

Κάθε διάταξη προηγούμενων Υπουργικών Αποφάσεων αντίθετη προς τις διατάξεις της παρούσας απόφασης καταργείται.

 

✎✎✎ Δείτε ακόμη…

Related posts